Історія кафедри управління таСторінка5/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється з моменту її створення в межах комплексної тематики вузу та соціальних замовлень керівних структур практичної фармації. У різні періоди це були соціальні замовлення Головного аптечного управління (ГАПУ) МОЗ СРСР та МОЗ УРСР; установ Академії медичних наук (АМН) СРСР, з якими співпрацювали (наприклад, Всесоюзним науково-дослідним інститутом фармації МОЗ СРСР) (1984–1990); соціальні замовлення ГАПУ МОЗ Туркменської РСР та Республіканського виробничого об’єднання (РВО) «Таджикфармація» МОЗ Таджикскої РСР (1989–1990); соціальні замовлення УРСР і Всесоюзного об’єднання «Союзфармація» МОЗ СРСР, Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини АМН СРСР (1987–1990); соціальні замовлення Республіканського науково-виробничого об’єднання «Укрфармація» (РНВО) МОЗ УРСР і низки обласних виробничих об’єднань «Фармація» (ОВО) (1991–2001) та ін.

Історично-наукова тематика вузу, якій відповідали наукові дослідження кафедри, дещо змінювались. Так, до 2003 р. це був план науково-дослідних робіт НФАУ (№ державної реєстрації 0198U007011) та Проблемної комісії (ПК) «Фармація» МОЗ та АМН України; з 2003 р. план науково-дослідних робіт НФаУ «Розробка проблеми підприємництва, менеджменту і маркетингу у фармації (№ державної реєстрації 01980U07009) і «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації» (№ державної реєстрації 0103U000479) та ПК «Фармація» МОЗ та АМН України.

Також додатково проводились дослідження спільно з кафедрою аптечної технології ліків НФаУ за планом науково-дослідних робіт «Створення нових лікарських препаратів на основі рослинної та природної сировини зокрема продуктів бджільництва для дорослих та дітей» (№ державної реєстрації 0198U007008).

Починаючи з 1984 р., тобто з моменту створення кафедри під керівництвом, спочатку ст. викладача, кандидата фармацевтичних наук (1984), потім доцента (1985), далі − доктора фармацевтичних наук (1988) і професора (з 1990 р.), завідувача кафедри Толочка В.М. зароджуються нові напрямки наукових досліджень щодо перебудови практичної фармації та медицини, які стали відомими не тільки в Україні, але й за її межами. Створюється наукова школа, яка зараз нараховує 8 докторів, 29 кандидатів фармацевтичних наук та 5 наукових магістрів фармації. Важливо зауважити, що вперше до її складу в якості науковців-здобувачів залучаються працівники практичної фармації. Основний науковий напрямок досліджень − удосконалення організаційних форм і методів лікарського забезпечення населення на основі вивчення діючої системи управління фармацією в умовах ринку. До найбільш суттєвих наукових досліджень можна віднести такі здобутки:

*Розроблені положення, наукові рекомендації щодо класифікації, складу і розмірів площ приміщень аптек клінік, які безпосередньо знайшли практичне використання та внесені до відомчих будівельних нормативів союзного значення для аптечних установ (К.І. Панченко, В.М. Толочко).

*Створені методичні рекомендації щодо взаємодії наукових і практичних фармацевтичних установ на республіканському рівні, централізації та кооперування окремих ланок аптечної служби на обласному (міському) рівнях, де вперше обґрунтовані правові та організаційні заходи зі створення науково-виробничих та виробничих об'єднань, що знайшли практичне використання в Україні та за її межами (Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, Таджикистан) (В.М. Толочко, Д.С. Волох).

*Велика увага приділялась покращенню лікарського забезпечення амбулаторних та стаціонарних хворих мам та їх дітей. Обґрунтовано Положення про спеціалізовану лікарську допомогу мамам і дітям у комплексі з медичною; нормативи та послідовність заходів розвитку мережі спеціалізованих аптек. Рекомендації дозволили створити перші в Україні та за її межами аптеки для мам і дітей (В.М. Толочко, О.Г. Омельченко).

*Знайдені напрямки для вдосконалення організації лікарської допомоги мешканцям сіл і селищ в умовах диспансеризації: розроблені методики аналізу та планування лікарського забезпечення у взаємозв'язку з медичною допомогою (В.М. Толочко, В.А. Касьяненко).

*Обґрунтовані розрахункові механізми щодо ефективного використання лікарських засобів в умовах стаціонарного лікування. В основу лягли методика виявлення та нормативи попиту лікарських засобів (ЛЗ) на прикладі лікувально-профілактичних установ кардіологічного профілю (В.М. Толочко, М.О. Алюшина).

*Створені рекомендації з класифікації та проектування аптек спеціального призначення (аптеки для мам і дітей, гомеопатичні аптеки) (В.М. Толочко, О.Г. Омельченко, Н.В. Суботнікова).

*Уперше обґрунтовано доцільність організації спеціалізованих відділів і спеціалізованих робочих місць в аптеках для виготовлення м'яких лікарських форм і забезпечення ними населення та лікувально-профілактичних установ. Для цього теоретично й експериментально досліджені організаційні рішення щодо виготовлення м'яких лікарських форм в аптечних установах; створений перелік технологічного обладнання для оснащення цих процесів (В.М. Толочко, В.О. Борищук).

*Проведений комплексний аналіз виробничо-господарчої діяльності аптек системи Міністерства залізничного транспорту України і на цій основі розроблені варіанти використання площ і малої механізації, напрямки для вдосконалення технологічних процесів шляхом використання малої механізації (В.М. Толочко, Ю.Ф. Захаров).

*Проводились наукові дослідження в інших регіонах колишнього СРСР. Так, проведені дослідження та аналіз фактичного стану аптечної мережі у взаємозв'язку з медичним забезпеченням в умовах Туркменістану і Таджикистану. Обґрунтовано нормативний показник відповідності лікарського забезпечення населення рівню медичної допомоги. Уперше для вказаних республік були окреслені методичні підходи до раціонального розміщення аптечної мережі з урахуванням регіональних особливостей (В.М. Толочко, У.Д. Устаєв).

*Теоретично обґрунтовані основні положення комплексної системи професійної орієнтації, освіти і навчання з відривом і без відриву від виробництва фахівців фармації. Досліджений структурний склад кадрів аптечної мережі за окремими контингентами, які працюють у регіонах України. Це дозволило сформулювати принципи комплексного підходу до використання та регіонального розміщення спеціалістів. Уперше у вітчизняній практиці розроблені теоретичні положення і організаційно-методичні основи спеціалізації (інтернатури) для випускників фармацевтичних вузів (факультетів), обґрунтовані методичні рекомендації щодо вдосконалення управління фармацевтичними кадрами на обласному (міському) рівнях (В.М. Толочко, В.С. Предко).

*Уперше створено методику класифікації міжлікарняних аптек з урахуванням фактичного обсягу роботи і профілю ліжок в лікувально-профілактичних установах, що обслуговуються. Обґрунтовані критерії для поняття «позакатегорійна МЛА». Для цього використаний математичний метод кластер-аналізу за допомогою комп’ютерних технологій (В.М. Толочко, Н.С. Фізор).

*Досліджені напрямки вдосконалення діяльності аптечних баз республіканського підпорядкування. Розроблено Тимчасове положення про республіканські аптечні бази з метою встановлення їх місця і ролі в системі постачання лікарських засобів; запропоновані напрямки вдосконалення методів і форм організації та оплати праці на таких базах у нових умовах господарювання в системі зв'язків «постачальник-база» (В.М. Толочко, М.В. Чешева).

*Вивчена виробнича діяльність гомеопатичних аптек, обґрунтовані функції і завдання цих аптек, які дозволили окреслити їх місце і роль у системі лікарського забезпечення хворих за рецептами лікарів-гомеопатів. Створена методика диференційованого моделювання кількості аптечних установ цього профілю на рівні обласних центрів, міст та сільських районів (В.М. Толочко, О.М. Должнікова).

*Науково обґрунтовані методичні підходи до встановлення коефіцієнтів розподілу ЛЗ для лікування дермато-венерологічних хворих, хворих на гонорею та трихомоніаз у промисловому регіоні. В їх основі багаточинникові математичні моделі, що враховують захворюваність населення, стан медичного забезпечення, демографічні й економічні явища (В.М. Толочко, А.П. Гудзенко, С.І. Ільяшова).

*Досліджено стан лікарського забезпечення з метою лікування коронавірусних інфекцій у дітей. Вказане дозволило окреслити створення вітчизняних лікарських препаратів у цьому напрямку. Розроблений склад та технологія лікарської форми − гранули − для лікування коронавірусних інфекцій у дітей (В.М. Толочко, С.О. Тихонова).

*Розроблені та теоретично обґрунтовані напрямки управління етапами експериментального моделювання процесу створення нових ЛЗ, методологічні підходи і концептуальна модель постадійного руху інновацій на етапах життєвого циклу ліків (М.М. Слободянюк, В.М. Толочко).

*Уперше комплексно подано наукові основи підходу до створення вітчизняних дитячих лікарських форм (ДЛФ). Виявлено фармакотерапевтичні групи ЛЗ, стосовно яких доцільно проводити теоретичні й практичні дослідження з розробки ДЛФ для лікування захворювань нервової і серцево-судинної системи, органів дихання і травлення (В.О. Шаповалова, В.М. Толочко).

*Проведений аналіз злочинів у сфері контрольно-дозвільного обігу та використання ЛЗ. На цій основі науково та експериментально обґрунтовано нову галузь фармацевтичної діяльності − судову хіміко-фармацевтичну експертизу (СХФЕ). Створені наукові напрямки розвитку та класифікації видів СХФЕ, обґрунтовано організаційні аспекти призначення та проведення СХФЕ (В.М. Толочко, В.В. Шаповалов).

*Досліджено ринок ферментних препаратів, які поліпшують процеси травлення. На цій основі створена інформаційна база таких препаратів, проведена їх експертна оцінка та ранжування за терапевтичною ефективністю, попитом та забезпеченістю, а також виконано їх позиціонування на фармацевтичному ринку. Теоретично обґрунтований і визначений ступінь впливу річних чинників на використання ферментних препаратів в умовах стаціонару; розраховані стандарти та норми споживання в умовах гастроентерологічних стаціонарів (В.М. Толочко, О.В. Ахмад).

*Уперше досліджений стан та перспективи лікарського забезпечення населення недержавними підприємствами. Для цього вивчене нове явище на вітчизняному фармацевтичному ринку − фармацевтична діяльність недержавних комерційних підприємств. Опрацьовані певні вимоги до такої фармацевтичної діяльності, її угруповання за обсягом та типом підприємства, методичні підходи до кадрового та матеріально-технічного забезпечення, підготовлена відповідна нормативно-інформаційна документація (В.М. Толочко, В.М. Хоменко).

*Запропонована методика вивчення асортименту ЛЗ у роздрібній аптечній мережі. На підставі дослідження економічних характеристик виявлено перспективні їх позиції, удосконалено методичні підходи до проведення маркетингових досліджень у системі виробництва та реалізації ліків з метою визначення асортиментної політики. Обґрунтовано моделі формування асортименту ліків в аптеці та створення товарних запасів, розроблено матриці споживацьких придбань препаратів – імуностимуляторів − на онові поєднання фармацевтичних і фармакоекономічних оцінок (В.М. Толочко, І.В. Пестун).

*Досліджені схеми соціально-трудових відносин у фармацевтичній галузі і встановлені нові тенденції у сфері трудових відносин та особливості їх реалізації. Обґрунтовано концепцію професійного самовизначення випускників фармацевтичних вузів в умовах ринку праці, проаналізовано систему мотивації праці фахівців та вперше визначені напрямки оптимізації процесу управління соціально-економічними відносинами у фармацевтичній галузі, методика визначення ефективності такого управління в сучасних умовах (В.М. Толочко, В.М. Назаркіна).

*Проведено комплексне дослідження сучасного стану фармацевтичної тари й упаковки, на підставі чого визначена необхідність створення системи кольорового кодування фармацевтичної продукції. Одержані результати дозволили вперше обґрунтувати доцільність використання кольорової гами у процесі створення системи кодування тари й упаковки з урахуванням форми випуску ЛЗ та його фармакотерапевтичної дії. На цій основі створені методичні підходи щодо вдосконалення кодування тари й упаковки для вітчизняної фармацевтичної продукції, а також використання її у надзвичайних умовах (В.М. Толочко, О.А. Друговіна).

*Уперше в Україні обґрунтовано необхідність інтеграції процесів і капіталу для фінансового забезпечення створення фармацевтичних промислово-фінансових груп (ПФГ). Знайшли подальший розвиток теоретичні й науково-практичні підходи до визначення сутності та оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу фармацевтичних підприємств. Удосконалено горизонтальну класифікацію інновацій у фармації та вперше запропоновано вертикальну їх класифікацію, що покладено в основу побудови галузевої методики оцінки ефективності й ризику інноваційних проектів. Створено компетенцію управління інвестиціями з урахуванням специфіки фармацевтичної галузі. Сформовано науково-практичні підходи до управління власними фінансовими ресурсами хіміко-фармацевтичних підприємств в умовах їх розвитку та ін. (О.В. Посилкіна, В.М. Толочко).

*Уперше окреслена низка завдань соціального захисту пільгових категорій населення промислових регіонів, серед яких головним є раціональне використання коштів на державному та регіональному рівнях для придбання лікарських засобів, контроль за використанням цих ліків за призначенням. Для цього обґрунтовані шляхи усунення проблеми в організації їх лікарського забезпечення та резерви покращення за рахунок впровадження у медичну практику нормуючих механізмів розрахунку необхідної номенклатури ЛЗ та витрат на їх придбання, створення й виробництво доступних за цінами та технологіями лікарських засобів на регіональному рівні. Уперше обґрунтовані стандартизовані варіанти ЛЗ пільгових категорій населення, створена промислова технологія регіонального виготовлення, методи контролю якості розчинів «Реополіглюкін» і «Трисіль» в полівінілхлоридній упаковці (О.П. Гудзенко, В.М. Толочко, О.І. Тихонов).

*Обґрунтовані теоретичні та організаційні аспекти вдосконалення побудови вітчизняного фармацевтичного ринку шляхом дослідження сучасного стану діяльності на ньому підприємств, встановлення їх особливостей і типів. Уперше досліджені можливі варіанти групування угрупування аптек і на цій основі створена їх класифікація з урахуванням обсягу діяльності через показник середньомісячного товарообігу. Проведений комплекс теоретичних і експериментальних досліджень умов отримання і властивостей лікарських засобів для лікування найпоширеніших захворювань слизової оболонки носа та гастроентерологічних захворювань. Удосконалено склад та промислове виробництво лікарських препаратів «Пропоринол» і «Пропомедин» на основі відходу виробництва – водяного витягу прополісу, а також створена безвідходна технологія отримання інтраназальних крапель «Пропоринол -N» і сиропу «Пропомедин -N» (М.Л. Сятиня, В.М. Толочко, О.І. Тихонов).

*Уперше обґрунтований варіант типологічного групування (класифікації) аптечних баз (складів) системи оптово-постачальної мережі за показником середньомісячного обсягу товарообігу, який дозволив об’єднувати їх в однорідні групи за організаційно-економічними показниками і тим самим створювати умови для наукових і практичних напрямків подальшого вдосконалення діяльності. Розроблено методику визначення площ виробничих приміщень аптечних баз (складів) у межах кожної класифікаційної групи. Обґрунтовані механізми кадрового впливу на організаційно-економічну діяльність структурних підрозділів оптово-постачальної мережі на сучасному етапі шляхом послідовних розрахунків системи показників через коефіцієнти реалізації товару, промоційної продукції, рентабельності та фонду оплати праці (В.М. Толочко, І.А. Кацара).

*Обґрунтовані наукові підходи до оптимізації діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ шляхом встановлення витрат часу на виконання окремих видів робіт залежно від виду інспектування та типу об’єктів контролю; нормативно-правового супроводу організації контролю якості ЛЗ при здійсненні благодійництва (гуманітарної допомоги) на рівні МОЗ України; нормування чисельності штатних посад державних інспекторів (В.М. Толочко, О.А. Хмельницька).

*Досліджено стан лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирки на сучасному етапі розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку, окреслені його особливості та номенклатура лікарських засобів. Запропоновані напрямки оптимізації їх лікарського забезпечення за найпоширенішими нозологіями шляхом опрацювання фармакоекономічних параметрів стандартів лікування та врахування впливу ринкових чинників на доступність лікарських засобів і витрат на придбання (В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко).

*Досліджені проблеми, які виникають на стику законодавчого супроводу та практичного здійснення зовнішньоторговельної діяльності у фармацевтичній галузі. Обґрунтовані наукові напрямки її оптимізації шляхом формування окремих організаційних структур управління нею на вітчизняних фармацевтичних підприємствах. Запропоновано введення посади уповноваженої особи зі здійснення зовнішньоторговельної діяльності, окреслені основні завдання та функції для її посадової інструкції (В.М. Толочко, М.В. Зарічкова).

*Обґрунтована рівнева структура маркетингового управління на фармацевтичному ринку, запропоновано введення в науковий обіг та надано визначення понять «фармацевтичний макромаркетинг» і «фармацевтичний мезомаркетинг». З’ясовано взаємозв’язок стратегічного управління суб’єктами фармацевтичного ринку, визначені системи збалансованих показників та маркетингові заходи з їх виконання для аптечних підприємств. Визначені позитивні і негативні тенденції, можливості та загрози макросередовища фармацевтичних організацій, а також заходи їх адаптації до змін. Опрацьовані індикатори ВООЗ з метою оцінки Національної лікарської політики в Україні. Обґрунтовані цілі, етапи формування й структура інформації клієнтської бази даних для Customer Relationship Management системи. Створена методика побудови скаттерограм прогнозування інтенсивності попиту на імуностимулятори на рівні регіонів України та проведене технологічне їх групування за цим показником (І.В. Пестун, В.М. Толочко).

*Обґрунтовані організаційно-економічні принципи комплексного вдосконалення лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму (БА) і на їх основі розроблені та впроваджені науково-методичні рекомендації з фармацевтичних та страхових переліків протиастматичних препаратів (ПАП). Серед них уперше обґрунтовані сучасні фармакоекономічні принципи до підвищення ефективності фармацевтичної допомоги хворим на БА; методика моделювання ступеневої фармакотерапії БА; виконаний фармакоекономічний аналіз альтернативних схем базової терапії БА; розроблені рекомендації до формулярних і страхових переліків ПАП; удосконалено розповсюджені схеми базової терапії БА та методика клініко-економічної оцінки ефективності призначень лікарських засобів та ін. (В.М. Толочко, О.А. Немченко).

*На засадах компетенцій здійснено теоретичне і науково-практичне обґрунтування процесу управління персоналом фармацевтичних закладів (ФЗ) шляхом визначення понять «фармацевтична компетенція», «модель компетенцій фармацевтичної посади», «андрагогічні підходи до професійного навчання спеціалістів фармації»; створення концептуальних підходів до управління персоналом ФЗ на засадах компетенцій; визначення компетенції провізора і завідувача аптеки з перевіркою їх валідності та обчисленням граничних показників високоефективного виконання роботи на зазначених посадах; обґрунтування методичних підходів до підбору персоналу ФЗ на засадах компетенцій; визначення андрагогічних підходів до організації професійного навчання персоналу ФЗ, з урахуванням яких пропонується його методологія на засадах компетенцій; удосконалення наукових підходів до організації праці спеціалістів фармації, класифікації витрат їх робочого часу та ін. (Л.В Галій, В.М. Толочко).

*Уперше систематизовані наукові досягнення з удосконалення державної системи контролю якості ЛЗ на територіальному рівні; визначені складові організації контролю якості ЛЗ на територіальному рівні та вагомість у ній діяльності обласних держслужб і уповноважених осіб у лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ) та фармацевтичних підприємствах (аптеках) різних форм власності. З’ясовані методичні підходи й наукові методи дослідження напрямків з організації діяльності територіальних органів контролю якості ЛЗ із застосуванням непараметричних методів кореляції рангів і окреслені наявні проблеми та послідовність їх вирішення. Обґрунтована методика моделювання штатного розкладу працівників обласних держслужб з ЛЗ за трьома варіантами, зокрема розрахунку обсягу робочого часу на здійснення контролю обласними держслужбами з ЛЗ з урахуванням кількості робочих днів, його складових і змодельованого штатного розкладу працівників. Запропонована методика класифікації обласних держслужб з ЛЗ за обсягом діяльності та її практичної реалізації в сучасних умовах (В.М. Толочко, І.В. Шишкіна).

*Досліджені теоретичні та практичні аспекти організації і управління фармацевтичним забезпеченням (ФЗ) ЛПЗ шляхом визначення його загальних понять і складових. Проаналізовані й визначені функції ФЗ на шляху просування ЛЗ від постачальника до пацієнта в умовах ЛПЗ. Створений алгоритм поетапного прийняття рішень щодо вибору організаційно-економічної схеми ФЗ ЛПЗ, визначена вагомість кожного етапу та умов їх використання в межах ЛПЗ. Запропоновані показники витрат на ФЗ ЛПЗ за різними схемами його виконання та методика порівняльного їх аналізу, що апробована на прикладі хворих, які потребують хірургічного втручання. Обґрунтована доцільність введення посади відповідальної особи за організацію і виконання ФЗ до адміністративного штату ЛПЗ та розроблена для неї посадова інструкція. Удосконалено критерії для вибору організаційно-економічної схеми ФЗ ЛПЗ, визначено поняття «ФЗ ЛПЗ», типову модель здійснення ФЗ залежно від особливостей діяльності ЛПЗ, витрат часу на його здійснення, групування ЛПЗ на основі розроблених критеріїв їхньої діяльності та ін. (В.М. Толочко, Т.Ф. Музика).

*Комплексно опрацьовані науково-практичні напрямки з оптимізації діяльності спеціалістів, які виконують обов’язки уповноваженої особи із забезпечення якості ЛЗ (СУО) за умов упровадження в Україні стандартів ЄС у сфері ліцензування, сертифікації, реєстрації та контролю якості ЛЗ і допоміжних речовин та сучасного розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку. Визначені чинники та встановлено ступінь їх впливу на змістовність роботи спеціалістів із забезпечення якості ЛЗ; досліджені витрати робочого часу різних спеціалістів фармацевтичних закладів (на забезпечення якості ЛЗ, створена модель ефективного розподілу їхнього робочого часу; обґрунтована методика визначення чисельності посад СУО; досліджено умови праці цих спеціалістів; вивчено хронофаги, що впливають на ефективність діяльності СУО та створено методику оцінки ефективності використання ними робочого часу; удосконалені методики: з розрахунку кількості відібраних зразків ЛЗ для здійснення їх візуального контролю, а також з визначення мікро- та макропауз на відпочинок СУО для компенсації важкості та напруженості їх праці; алгоритм проведення самофотографії робочого часу СУО та ін. (В.М. Толочко, Т.О. Артюх).

*Враховуючи соціальну спрямованість фармацевтичної галузі, велика увага в ній приділяється соціально-трудовим відносинам, які мають бути здатними забезпечити ефективний соціальний захист фахівців фармації. У зв’язку з цим проводяться наукові дослідження з метою обґрунтування напрямків для активізації професійної діяльності й підвищення ефективності праці та запобігання виникненню «професійного вигорання». Передбачається два підходи: удосконалення системи соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах, визначення пріоритетних напрямків його законодавчого регулювання у фармацевтичних закладах та проведення порівняльного аналізу соціального захисту спеціалістів вітчизняної фармацевтичної галузі й за кордоном; удосконалення соціально-трудових відносин та умов праці (М.В. Зарічкова, В.М. Толочко).

*Звернено увагу на розвиток Інтернет-фармації у світі, який здійснюється у відповідності до загальної тенденції прискореного розвитку електронної торгівлі. Але сучасне правове регулювання цієї сфери фармацевтичного ринку значно відстає від реальних потреб держави, громадян і організацій. Тому, актуальним вважається наукове питання, пов’язане з різними аспектами вдосконалення організаційно-правового забезпечення функціонування різних Інтернет-проектів фармацевтичного ринку (Інтернет-аптек, Інтернет-сайтів виробників фармацевтичної продукції і їх представництв з реалізації фармацевтичної й медичної продукції та ін.), а також питань з розробки стандартів та розповсюдження фармацевтичної інформації через Інтернет. Головна мета науково-дослідних робіт з таких напрямів – це теоретико-методологічне та науково-практичне обґрунтування засад фармацевтичного забезпечення населення через мережу Інтернет в Україні шляхом вивчення закордонного досвіду, фактичного стану та створення низки науково-дослідних обґрунтувань (Ю.П. Медведєва, В.М. Толочко).

*До наукових інтересів кафедри віднесено продовження досліджень з питань лікарського забезпечення населення гомеопатичними ЛЗ. Опрацьовується напрямок із розробки науково-методичних засад організації виготовлення гомеопатичних ЛЗ в умовах аптек шляхом удосконалення структури витрат часу спеціалістів на виготовлення, формування окремих його операцій і процедур, удосконалення обслуговування населення екстемпорально виготовленими гомеопатичними ліками та ін. (В.М. Толочко, Д.В. Вакуленко).

*При виконанні науково-дослідних (НДР) робіт велика увага звертається на співпрацю з різними науково-виробничими і керівними структурами наукової та практичної фармації. Спочатку була впроваджена практика науково-технічного співробітництва з Всесоюзним науково-дослідним інститутом хімії і технології лікарських засобів МОЗ СРСР − ВНДІХТЛЗ (1984–1985; 1989–1990); Всесоюзним науково-дослідним інститутом фармації МОЗ СРСР − ВНДІФ (1984–1988); Лабораторією наукової організації праці й управління Головного аптечного управління МОЗ УРСР (1984–1987); Аптечним управлінням Ташаузького облвиконкому Туркменської РСР (1989–1990); Аптечними управліннями Сумського (1985–1988) і Харківського (1984–1990) облвиконкомів. Одночасно стали надходити соціальні замовлення від керівних структур практичної фармації для цільового наукового вирішення їх проблем на госпрозрахункових умовах.

*Серед виконаних науково-дослідних робіт на госпрозрахункових умовах були НДР на теми: «Перспективне планування розвитку і раціонального розміщення аптечної мережі у Донецькій області» (угода № 1-85, 1985-1991); «Розробка напрямків з удосконалення організації виробництва на спільному англо-радянському підприємстві «Фемтек» (угода № 10-91, 1991–1994 рр.); «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій по маркетингу препарату «Полензим» відповідно до угоди № 15-89 (1993); «Дослідження фармацевтичного ринку Луганської області та створення наукових рекомендацій подальшого розширення діяльності на ньому ЛОКВП «Фармація» (угода №56-05, 2005–2011); «Дослідження аптечної мережі КП «Фармація» з метою удосконалення її кадрового забезпечення» (угода № 142-11, 2011–2012) та ін.


Як уже зазначалось, важливою складовою науково-дослідної діяльності кафедри залишається підготовка фахівців вищого рівня − докторів, кандидатів і магістрів фармацевтичних наук, для особистих потреб, потреб інших вузів і практичної фармації. Як було зауважено вище, за весь період діяльності кафедри під керівництвом доктора фармацевтичних наук, професора Толочка В.М. підготовлено 29 кандидатів, 8 докторів фармацевтичних наук і 5 наукових магістрів. Серед них такі спеціалісти:

 • Докторські дисертації:

  • Волох Дмитро Степанович, д-р фармац. наук. Наукові основи та шляхи підвищення соціально-економічної ефективності управління лікарським забезпеченням (1990).

  • Слободянюк Микола Миколайович, д-р фармац. наук. Наукові та організаційні основи управління технологічним процесом створення лікарських засобів (1992).

  • Шаповалова Вікторія Олексіївна, д-р фармац. наук. Створення дитячих лікарських форм на основі відомих фармакологічних субстанцій (1996).

  • Посилкіна Ольга Вікторівна, д-р фармац. наук. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення (2003).

  • Гудзенко Олександр Павлович, д-р фармац. наук. Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів (2004).

  • Сятиня Михайло Лукович, д-р фармац. наук. Теоретичні та організаційно-технологічні основи лікарського забезпечення населення за умов реформування фармацевтичної галузі (2004).

  • Пестун Ірина Володимирівна, д-р фармац. наук. Теоретичні та науково-прикладні заходи маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення (2011).

  • Галій Лариса Віталіївна, д-р фармац. наук. Теоретичні і науково-практичні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом фармацевтичних закладів (2011).

 • Кандидатські дисертації:

  • Волох Дмитро Степанович, канд. фармац. наук. Дослідження з метою підвищення ефективності управління лікарським забезпеченням населення на регіональній основі (1986).

  • Алюшина Марина Олександрівна, канд. фармац. наук. Дослідження з метою удосконалення лікарського забезпечення хворих серцево-судинними захворюваннями в умовах стаціонару (1987).

  • Омельченко Олександр Григорович, канд. фармац. наук. Удосконалення організації лікарського забезпечення матерів і дітей (1987).

  • Захаров Юрій Федорович, канд. фармац. наук. Оптимізація виробництва ліків і підвищення ефективності праці робітників аптек (1990).

  • Устаєв Уста Дурдийович, канд. фармац. наук. Удосконалення лікарської допомоги населенню в умовах середньоазіатського регіону /на прикладі Туркменської РСР і Таджикської РСР/ (1990).

  • Борищук Володимир Олександрович, канд. фармац. наук. Дослідження по удосконаленню забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів м’якими лікарськими формами (1990).

  • Касьяненко Владислав Анатолійович, канд. фармац. наук. Дослідження з метою удосконалення лікарського забезпечення сільського населення на сучасному етапі (1991).

  • Фізор Наталя Селівестрівна, канд. фармац. наук. Удосконалення лікарського забезпечення стаціонарних хворих через мережу міжлікарняних аптек (1991).

  • Предко Володимир Степанович, канд. фармац. наук. Комплексні дослідження з метою удосконалення використання спеціалістів в аптечній службі /на прикладі України/ (1991).

  • Чешева Маргарита Вікторівна, канд. фармац. наук. Удосконалення діяльності аптечних баз республіканського підпорядкування (1991).

  • Гудзенко Олександр Павлович, канд. фармац. наук. Дослідження з метою удосконалення лікарського забезпечення окремих категорій дермато-венерологічних хворих в умовах промислових регіонів (1992).

  • Должнікова Ольга Миколаївна, канд. фармац. наук. Удосконалення лікарського забезпечення населення через гомеопатичні аптеки (1992).

  • Ільяшова Світлана Іванівна, канд. фармац. наук. Дослідження по удосконаленню лікарської допомоги хворим на гонорею та трихомоніаз в промисловому регіоні (1993).

  • Суботнікова Наталія Валеріївна, канд. фармац. наук. Дослідження по удосконаленню матеріально-технічного забезпечення гомеопатичних аптек (1994).

  • Тихонова Світлана Олександрівна, канд. фармац. наук. Розробка складу та технології гранул для лікування коронавірусних кишкових інфекцій у дітей (1996).

  • Ахмад Ольга Василівна, канд. фармац. наук. Дослідження ринку ферментних препаратів, які поліпшують процеси травлення (1997).

  • Хоменко Віктор Миколайович, канд. фармац. наук. Дослідження стану та перспектив лікарського забезпечення населення недержавними підприємствами в умовах ринку (1997).

  • Шаповалов Валерій Володимирович, канд. фармац. наук. Розробка науково-практичних основ в організації та проведенні судової хіміко-фармацевтичної експертизи лікарських засобів (1997).

  • Пестун Ірина Володимирівна, канд. фармац. наук. Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях (2002).

  • Назаркіна Вікторія Миколаївна, канд. фармац. наук. Наукове обґрунтування аспектів управління соціально-трудовими відносинами у фармацевтичній галузі (2002).

  • Друговіна Олена Анатоліївна, канд. фармац. наук. Удосконалення тари й упаковки для продукції вітчизняної фармацевтичної промисловості (2002).

  • Кацара Ігор Андрійович, канд. фармац. наук. Удосконалення діяльності оптово-постачальної мережі вітчизняної фармацевтичної галузі (2004).

  • Хмельницька Ольга Андріївна, канд. фармац. наук. Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні (2007).

  • Єрмоленко Тамара Іванівна, канд. фармац. наук. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюванням нирок (2008).

  • Зарічкова Марія Володимирівна, канд. фармац. наук. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку (2008).

  • Немченко Олеся Анатоліївна, канд. фармац. наук. Фармакоекономічні принципи лікарського забезпечення хворих на бронхіальну астму в умовах медичного страхування (2011).

  • Шишкіна Ірина Володимирівна, канд. фармац. наук. Науково-практичні засади з оптимізації діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів (2011).

  • Музика Тамара Федорівна, канд. фармац. наук. Обґрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів (2012 ).

  • Артюх Тетяна Олександрівна, канд. фармац. наук. Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпеченню якості лікарських засобів (2012 ).

 • Магістерські наукові роботи:

  • Зарічкова Марія Володимирівна. Дослідження напрямків покращення забезпечення тарою й упаковкою фармацевтичних підприємств (на прикладі Харківського регіону) (1998).

  • Пестун Ірина Володимирівна. Управління асортиментом лікарських засобів у роздрібній мережі (1998).

  • Назаркіна Вікторія Миколаївна. Дослідження особливостей праці фахівців фармації та напрямків її оптимізації (1998).

  • Василін Владислав Юрійович. Дослідження перспективних напрямків оптимізації професійної діяльності провізорів аптек (2007).

  • Горєлова Марія Володимирівна. Дослідження напрямків удосконалення психологічної компетентності спеціалістів фармації (2008)

 • Здійснюється виконання 2 докторських і 1 кандидатської дисертації:

  • Медведєва Юлія Петрівна, здобувач доктора фармацевтичних наук, доцент. Науково-практичні та методологічні засади фармацевтичного забезпечення населення через мережу Інтернет в Україні (2011–2016).

  • Зарічкова Марія Володимирівна, здобувач доктора фармацевтичних наук, доцент. Теоретичні та науково-практичні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах (2011–2016).

  • Вакуленко Дар’я Валеріївна, здобувач кандидата фармацевтичних наук, ст. лаборант. Науково-методичні засади організації виготовлення гомеопатичних лікарських засобів в аптеках (2013–2018) та ін.

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедри ефективно впроваджуються у практичну фармацію та навчальний процес з додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів фармації шляхом розробки й видання на їх основі методичних рекомендацій, вказівок, наказів, інформаційних листів. Наукові дослідження знаходять також відображення у розвитку міжнародної фармації. Так, результати досліджень кафедри використовуються у фармацевтичній практиці Російської Федерації, Молдови, Білорусії, Вірменії, Азербайджану, Туркменістану, Таджикистану, В’єтнаму, Польщі, Монголії, Єгипту, Тунісу, Греції, Хорватії та ін.

З


Посвідчення про нагороду
а багато років наукові здобутки ПВС кафедри обговорювались більше ніж на 150 з’їздах, конференціях, семінарах, виставках, отримали визнання й незалежну оцінку. Це нагороди ВДНГ СРСР та ВДНГ України (дипломи, медалі, свідоцтва), Почесна Грамота Верховної Ради України, Подяка Кабінету Міністрів України, Почесні грамоти МОЗ України, Почесні грамоти фармацевтичної асоціації України (ФАУ), ХДФІ, УкрФА, НФАУ, НФаУ, почесні грамоти Харківської облдержадміністрації, грошові премії та ін.


Посвідчення про нагороду

Свідоцтво учасника


Диплом ІІ ступеня

Тільки протягом останніх років (2010–2013) серед таких заходів були:

з/п


Захід

Дата і місце проведення

1.

VII Міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина»

Харків, 19-20 листопада

2010 р.


2.

IX Международная конференция «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы»

Мінськ, 1-2 квітня 2011 р.

3.

IV Международная конференция «Лечение и оздоровительные аспекты натуральной медицины ХХІ века»

Харків, 1-2 жовтня 2011 р.

4.

Международная научно-практическая конференция. «Аромакоррекция психофизического состояния человека»

Ялта, 4-6 травня 2011 р.

5.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»

Харків, 14-15 квітня 2011 р.

6.

17-й Международный фестиваль практической психологии и духовной практики «Чувство жизни»

Харків, 30 квітня − 9 травня 2011 р.

7.

XV Международная научно-практическая конференция и IX Международный конкурс «Золотой дельфин»

Одеса, 2-6 серпня 2011 р.

8.

18-й Международный фестиваль практической психологии и духовной практики «Архетипы и символы»

Харків, 4-6 жовтня 2011 р.

9.

IV науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку»

Харків, 27-28 жовтня 2011 р.

10.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених, присвячена пам’яті доктора фармацевтичних та хімічних наук, професора Миколи Овсентійовича Валяшко (до 140-річчя від дня народження) «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

Харків, 14 квітня 2011 р.

11.

VII Международная научно-практическая конференция «Настоящие исследования и развитие − 2011»

Болгарія, м. София, 2011 р.

12.

VII mezinarodni vёdecko-prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy − 2011»

Чехія, м. Прага, 27 січня 2011 р.

13.

V ежегодная научно-практическая конференция «Управление качеством в фармации»

Харків, 27 травня 2011 р.

14.

Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології у фармації та медицині»

Харків, 13-14 жовтня 2011 р.

15.

VII Міжнародна науково-практична конференція «Досудове слідство, фармацевтичне і медичне право як складові державної політики України у протидії наркозлочинності та поширенню наркоманії: від поліцейської і судової фармації до фармацевтичного і медичного законодавства, соціальної, доказової медицини і фармації»

м. Харків,

18-19 листопада 2011 р.16.

Международная научно-практическая конференция «Дни науки»

Чехія, м. Прага, 27 березня − 5 квітня 2012 р.

17.

ІІ Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики».

м. Харків, 14 березня 2012 р.

18.

Х Международная конференция «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы»

Білорусь, м. Мінськ, 6-7 квітня 2012 р.

19.

Международная научно-практическая конференция «Аромакоррекция психофизического состояния человека»

м. Ялта, 10-12 квітня 2012 р.

20.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

м. Харків, 25 квітня 2012 р.

21.

19-й Международный фестиваль практической психологии и духовной практики «Вдохновение и действие»

м. Харків, 27 квітня − 6 травня 2012 р.

22.

20-й Международный фестиваль практической психологи и духовной практики «Пространство перехода»

м. Харків, 2-7 жовтня 2012 р.

23.

IX mezinarodni vёdecko-praktika conference «Moderni vymozenosti − 2013»

Чехія, м. Прага, 2013 р.

24.

Міжнародна науково-практична конференція «Практичні аспекти впровадження оцінки технологій охорони здоров’я в Україні»

м. Київ, 5-6 березня 2013 р.

25.

21-й Международный фестиваль. практической психологи и духовных практик

м. Харків, 1-12 травня 2013 р.

26.

ХІ Международная конференция «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы»

Білорусь, м. Мінськ 17-18 травня 2013 р.

ПВС кафедри брав участь у розробці Положення і Концепції післядипломної підготовки фахівців фармації, Закону України «Про лікарські засоби», Положення про ліцензування і акредитацію фармацевтичної діяльності, обґрунтування напрямків покращення системи контролю якості лікарських засобів та ін.

Продовжує розвиватись наукова школа професора Толочка В.М. Зараз вона нараховує понад 64 докторів і кандидатів фармацевтичних наук та наукових магістрів фармації. Серед них доктори фармацевтичних наук, професори Посилкіна О.В., Слободянюк М.М., Гудзенко О.П., Волох Д.С., Пестун І.В., Сятиня М.Л., які самостійно розпочали підготовку наукових кадрів (див. рис.).

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка