Історія кафедри управління таСторінка4/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Навчально-методична діяльність кафедри є основним напрямком у забезпеченні підвищення кваліфікації спеціалістів практичної фармації на відповідному рівні, особливо тих, чия професійна робота пов’язана із виконанням управлінських функцій − керівників фармацевтичних підприємств і установ та їх заступників, керівників структурних підрозділів. Навчальний процес на кафедрі для них здійснюється шляхом організації й проведення різноманітних за запитами циклів: тематичного вдосконалення, спеціалізації (з 1992 р.), передатестаційних (з 1993 р.), стажування на робочих місцях (рис. 1), в тому числі на виїзді (з 1989 р.).
Рис. 1. Види післядипломної підготовки спеціалістів фармації

на кафедрі УЕФ ІПКСФ

Використовуються всі можливі види післядипломної підготовки спеціалістів фармації: очна, очно-заочна, виїзна, дистанційне та переривисте навчання (рис. 2).


Рис. 2. Форми післядипломної підготовки спеціалістів фармації, які використовуються в діяльності кафедри УЕФ ІПКСФ

У свій час розпочинали навчальний процес за типовою уніфікованою програмою тематичних циклів удосконалення, затвердженою 05.02.1981 р. МОЗ СРСР. Навчання відбувалось в основному на циклах тематичного удосконалення ТУ 2: «Актуальні питання організації і економіки фармації і інспектування аптечних установ» (для спеціалістів з фармацевтичного контролю за діяльністю аптечних установ), ТУ 4: «Актуальні питання організації і економіки фармації» (для керівників госпрозрахункових аптек, їх заступників і зав. відділами), ТУ 5: «Актуальні питання організації і економіки фармації» (для керівників госпрозрахункових лікарняних і міжлікарняних аптек та аптек лікувально-профілактичних закладів, їх заступників і зав. відділами) терміном 2,5 міс. (390 год.) та ТУ 3: «Актуальні питання організації і економіки фармації та постачання аптечних установ» (для керівників торговими і виробничими відділами обласних аптечних управлінь, аптечних складів (баз), їх заступників) терміном 1,5 міс. (234 год.), ТУ 6: «Актуальні питання інформаційної служби аптечних установ» (для спеціалістів з питань фармацевтичної інформації) терміном 2 міс. (312 год.).

На запити практичної фармації проводились цикли тематичного вдосконалення для інших спеціалістів фармацевтичної галузі (головних бухгалтерів, бухгалтерів, начальників планово-фінансових відділів, економістів, інженерів ЕОМ, юристів та ін.).

У відповідності до уніфікованої програми передбачались цикли спеціалізації (С 1, С 2) «Організація і економіка фармації» терміном 5 міс. (780 год.), загальне удосконалення (ЗУ, ЗУ 2) «Організація і економіка фармації» терміном 4 міс. (624 год.).

Починаючи з 1992 р. на кафедрі проводиться підготовка провізорів-інтернів за очною формою навчання терміном 2 міс. (312 год.). Для її методичного забезпечення кафедрою були розроблені й видані у1993 р. «Методичні рекомендації організації спеціалізації (інтернатури) випускників фармацевтичних інститутів (факультетів) за фахом «Провізор загального профілю»». Із накопиченням досвіду підготовки інтернів відбулися зміни в методичному забезпеченні їх навчання, що послужило підґрунтям до підготовки Типового навчального плану і програми спеціалізації (інтернатури) за фахом «Провізор загального профілю», які були затверджені МОЗ України (1998).
Навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) «Провізор загального профілю» (1998)

Навчальний план і програма магістратури зі спеціальності «Фармація» (1998)

З 1996 р. кафедра активно включилась у підготовку спеціалістів через магістратуру, що передбачає поглиблену спеціальну науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку спеціалістів фармації. Викладачі кафедри взяли участь у розробці Типового навчального плану і програми підготовки магістрів фармації зі спеціальності «Фармація», які були затверджені МОЗ України 27.10.1998 р.

У той час навчання в магістратурі передбачалось терміном 2 роки. Першими науковими магістрантами під керівництвом зав. кафедри, професора Толочка В.М. стали випускники УкрФА: Зарічкова М.В. з темою магістерської роботи «Дослідження напрямків покращення забезпечення тарою й упаковкою фармацевтичних підприємств (на прикладі Харківського регіону)»; Пестун І.В. − «Управління асортиментом лікарських засобів у роздрібній мережі»; Назаркіна В.М. − «Дослідження особливостей праці фахівців та напрямків її оптимізації». Всього на кафедрі було підготовлено 5 наукових магістрів фармації.

З
Навчальний план і програма ПА зі спеціальності «Провізор-організатор» (1993)
а дорученням МОЗ України в 1992-1993 рр. кафедра розробила пакет методичних матеріалів (навчальний план, уніфіковану та тестову комп’ютерну програми) для проведення передатестаційних циклів зі спеціальності «Провізор-організатор» для фахівців, які повинні готуватись до атестації на присвоєння або підтвердження другої, першої чи вищої кваліфікаційної категорії. Починаючи з 1993 р. на кафедрі розпочалось проведення таких циклів за навчальним планом та уніфікованою програмою передатестаційного циклу зі спеціальності «Провізор-організатор», які були затверджені МОЗ України 22.05.1992 р.

Кафедра щільно співпрацювала з керівними структурами фармацевтичної галузі на республіканському (ГАПУ МОЗ України), обласному (обласні аптечні управління), районному (центральні районні аптеки) рівнях. Вказане дозволило створювати в областях бази для проведення післядипломного навчання спеціалістів фармації на місцях, що задовольняло спеціалістів фармації через економію коштів на навчання, а також можливість паралельно працювати. Вказане обумовило початок проведення виїзних циклів, починаючи з 1989 р. Перший цикл на виїзді був проведений для спеціалістів промислового виробництва лікарських засобів на базі Акціонерного товариства «Концерн Стірол» (Донецька область).

Активну участь у створенні навчальних баз для проведення виїзних циклів брали обласні аптечні управління: Ворошиловградської (нині Луганської), Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та ін. областей і Республіки Крим (міста Сімферополь, Севастополь, Ялта).

Подальший розвиток ринкових відносин на вітчизняному фармацевтичному ринку і поява комерційних структур, які займалися фармацевтичною діяльністю (з 1992), обумовили формування нової категорії слухачів − спеціалістів фармації таких недержаних структур. Вони, у свою чергу, почали знаходити можливості для організації та проведення підвищення кваліфікації на їх замовлення. Не в усіх областях їм вдавалось вирішувати ці питання спільно з діючими тоді аптечними управліннями (пізніше – обласними виробничими об’єднаннями «Фармація», тому цим стали займатись фірми-лідери, які таку об’єднуючу функцію брали на себе. Серед них необхідно відмітити тісну співпрацю зі спільним Українсько-Естонським підприємством «Юкрест Інтерком ЛТД» (пізніше − СП «Сальвіа») у м. Дніпропетровську. Завдяки такій співпраці протягом більше 10 років підвищували кваліфікацію сотні спеціалістів фармації даного регіону. Здійснювалась співпраця кафедри з Торговельним домом «Медфарма» (м. Донецьк), приватною фірмою «Інтегратор» (м. Донецьк), приватною фірмою «Сатурн-фарм» (м. Харків), ТОВ «Ескулап» (м. Світловодськ Кіровоградської області), мережею аптек «Матері і дитини» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Фарма-МВК» (м. Одеса), ТОВ «Мегафарм» (м. Харків), ТОВ «Аптека № 9» (м. Харків), ТОВ Аптека «Медуница» (м. Харків), ТОВ «Крим-Фармація» (м. Сімферополь), ТОВ «Миргородська міська аптека №1» (м. Миргород Полтавської області), Приватним фармацевтичним підприємством «Донбаспотенціал» (м. Донецьк) та ін.

Із розвитком ринкових стосунків у країні в цілому та на фармацевтичному ринку в т. ч., зміною умов економічної та фінансової діяльності фармацевтичних підприємств (аптек) зазнає змін також програмний матеріал післядипломної підготовки фахівців фармації. Навчально-методичне забезпечення вдосконалюється з метою забезпечення відповідності цим змінам. Тому ПВС кафедри бере активну участь у навчально-методичній роботі у цьому напрямку.

Враховуючи велику потребу у післядипломній підготовці спеціалістів фармації, МОЗ України було скорочено тривалість циклів: спеціалізація від 5 міс. до 2 міс.; передатестаційних циклів від 2 міс. до 1 міс.; тематичного вдосконалення від 2.5 міс до 1 міс., а також короткотермінових 2-тижневих. Усе це обумовило перегляд навчальних планів і програм. Як результат проведеної роботи в 2002 р. було підготовлено й видано збірку навчальних планів і п


Збірка програм та навчальних планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з питань управління та економіки (2002)
рограм, до якої увійшли передатестаційні цикли за спеціальностями «Провізор загального профілю» і «Провізор-організатор» та 17 циклів тематичного удосконалення різної тривалості для підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з питань управління та економіки. Важливо зауважити, що програмний матеріал був уперше поділений на 13 навчальних модулів, у яких передбачалась навчальна мета кожного з них, форма контролю знань, тематичний план, рекомендована література. Такий підхід дозволяв оперативно формувати навчальний і навчально-тематичний плани навчання для конкретного контингенту слухачів, залежно від їхніх інформаційно-професійних запитів у межах кожного окремого циклу.

Важливо зауважити, що за рішенням МОЗ України з 01.12.1998 р. (наказ № 317 від 09.11.1998 р.) кафедрі було надано статус опорної кафедри серед однопрофільних кафедр фармацевтичних факультетів медичних вузів з питань післядипломної підготовки у напрямку «Організація та управління фармацією». Кафедра щільно співпрацювала і співпрацює з кафедрами Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (тепер Національної академії), Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького (тепер − Національного університету), Запорізького державного медичного університету, окремими фахівцями Харківської медичної академії післядипломної освіти та ін. Така співпраця дозволяє координувати роботу над удосконаленням навчально-методичного забезпечення післядипломної підготовки керівників практичної фармації.

Так, у 2001 р. були переглянуті програма та навчальний план спеціалізації за фахом «Провізор-організатор» терміном 2 міс. (312 год.), які були схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної підготовки лікарів і провізорів при Управлінні освіти і науки МОЗ України та затверджені в МОЗ України.

Протягом 2005 р. були переглянуті типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація», які були схвалені й затверджені МОЗ України за такою ж схемою (12.09.2005 р.). Згідно з ними з 2006 р. очна частина інтернатури була збільшена до 4 міс. У навчальному процесі з провізорами-інтернами широко використовуються активні форми навчання: ділові та імітаційні ігри, ситуаційні завдання, написання рефератів та курсових робіт, лекції майстер-класу, лекції-дискусії, семінари-конференції.

В
Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури)зі спеціальності «Загальна фармація» (2005)

Програма та навчальний план спеціалізації

за фахом «Провізор-організатор»

(2001)

Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (2007)
ідповідно, у 2007 р. спільно з однопрофільними кафедрами вказаних вище ВНЗ були створені навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» тривалістю 1 міс. (156 год.), які були схвалені і затверджені МОЗ України 11.12.2007 р. та видані типографським видавництвом НФаУ у 2009 р.

До програм підготовки слухачів на передатестаційних циклах був внесений найповніший обсяг інформації, корисної для керівного складу працівників практичної фармації з основної дисципліни «Організація і управління фармацією», суміжних дисциплін − фармацевтичної технології, фармацевтичного аналізу, фармакології, фармакогнозії та додаткових програм − військової медицини та медицини катастроф. Тому й зараз ці цикли користуються великим попитом у слухачів, як за планом, так і за додатковими замовленнями.

Одночасно ПВС кафедри співпрацює з іншими кафедрами в системі післядипломної підготовки фахівців фармації з питань удосконалення навчальних планів і програм зі спеціальності «Організація і управління фармацією» як суміжної дисципліни. В межах такої співпраці ухвалена та затверджена МОЗ України Уніфікована програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників закладів освіти фармацевтичного (медичного) профілю (1998); Уніфікована програма підвищення кваліфікації клінічних провізорів з поглибленим вивченням медико-біологічних дисциплін (2000); Збірка програм підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, викладачів, працівників медичних та фармацевтичних закладів освіти, фахівців фармацевтичних підприємств (2001); Уніфікована програма циклів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань судової фармації (2001) та ін.

Н


Навчальний план та програма ТУ «Управління персоналом фармацевтичних організацій» (2008)
еобхідно зауважити той факт, що навчально-методична робота на кафедрі орієнтована на сьогоднішні потреби практичної фармації. Знання, отримані слухачами на різних циклах і за різними формами навчання, застосовуються ними відразу ж після повернення з курсів. Тому, починаючи з 1990 р. крім планових, проводяться також цикли на додаткові замовлення на госпрозрахунковій основі, які здебільшого надходять від недержавних (комерційних) структур, що займаються фармацевтичною діяльністю. Так, наприклад, на запити таких спеціалістів фармації, був створений уперше навчальний план та програма циклу
тематичного вдосконалення «Управління персоналом фармацевтичних організацій» (2008). У них враховано, що за ринкових умов суттєво змінюється роль працівника, який із пасивного виконавця перетворюється на активного учасника трудової діяльності, може брати участь в управлінні, прийнятті рішень не лише тактичного, а й стратегічного значення. Персонал та його трудовий потенціал стає головним чинником у конкурентній боротьбі, а витрати на персонал вважаються першочерговими інвестиціями. Цикл розрахований на 72 год. (2 тижні) і присвячений розгляду сучасних підходів до менеджменту персоналу, враховує певні особливості фармацевтичної діяльності − стратегічне управління персоналом, організацію роботи служби з управління персоналом, планування технологій управління персоналом, ефективність групової взаємодії та лідерства, управління поведінкою персоналу тощо.

Діяльність кафедри як опорної дозволила спільно з однопрофільними кафедрами посилити вимоги до якості післядипломної підготовки спеціалістів фармації в цілому та координувати взаємодію кафедр з цих питань. Тому активно проводяться науково-практичні семінари, конференції, методичні наради завідуючих і ПВС однопрофільних кафедр. Так, з початку діяльності кафедри як опорної було проведено більше 25 таких заходів. Створено інформаційний банк з паспортних даних про однопрофільні кафедри: матеріально-технічне і кадрове забезпечення; методичний супровід навчального процесу; види та форми післядипломної підготовки, що використовуються на кафедрах; перелік пропозицій щодо вдосконалення спільної діяльності; можливі напрямки наукових досліджень тощо.

О
Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації (2002)
бґрунтовуються також напрямки підвищення ефективності контролю знань інтернів, магістрів, фахівців шляхом перегляду та оновлення банку тестових комп’ютерних завдань державною мовою. На підставі проведеної в цьому напрямку роботи була підготовлена і затверджена державна атестаційна
програма за фахом «Провізор загального профілю», яка містить 1058 тестів та близько 6000 відповідей до них (1999). Згодом видана «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації», яка містить 2011 тестових завдань та близько 8000 варіантів відповідей до них. Вона рекомендована ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для слухачів системи післядипломної підготовки та фахівців практичної фармації (2002).

Організовуються та проводяться відкриті лекції, практичні та семінарські заняття з питань організації й управління фармацією, наради завідувачів, завучів, методистів однопрофільних кафедр.

Кафедра також активно співпрацює з фармацевтичними факультетами медичних університетів України, Росії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова. Ця творча робота знаходить відображення у спільних наукових та навчально-методичних публікаціях, дисертаційних роботах, монографіях.

Достатня кількість комп’ютерної техніки на кафедрі дозволила створити банки програмних матеріалів не тільки для забезпечення навчального процесу (завдань із планування й обліку діяльності аптечних установ, забезпечення фармацевтичною інформацією, ведення діловодства, самопідготовки слухачів, контролю знань (базового, поточного, заключного тощо), але й для вдосконалення ведення навчально-методичної роботи. Так, уперше було створено АСУ «Завуч» для обліку педагогічної роботи ПВС, авторські програми математико-статистичної обробки наукових результатів. Для потреб спеціалістів практичної фармації розроблені та впроваджені комп’ютерні програми «Облік малоцінного інвентарю», «Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей», «Облік пільгових рецептів» та інші.

Можливості використання сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій дозволяють значно розширити спектр надання освітніх послуг та поліпшити їх якість. Так, у системі післядипломного видається навчання спеціалістів практичної фармації в Україні перспективним проведення, паралельно із діючими формами навчання, дистанційних курсів з актуальних напрямків діяльності аптечних закладів. Тому ПВС кафедри активно включився в роботу зі створення алгоритму проведення дистанційного навчання, його програмного та методичного забезпечення. Першим із дистанційних циклів для фахівців зі спеціальності «Організація і управління фармацією» був розроблений цикл тематичного вдосконалення «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів», навчальний план та програма до якого були рекомендовані до використання Вченою радою ІПКСФ НФаУ 31.01.2013 р.

Т


Навчальний план та програма циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013)
акий дистанційний курс навчання призначений для провізорів і фармацевтів, які обіймають посади завідуючих аптечних закладів та їх заступників, завідуючих структурних підрозділів аптечних закладів та їх заступників, провізорів, які зараховані до резерву на заміщення управлінських посад в аптечних закладах. Були враховані особливості дистанційної форми навчання, в першу чергу, у формі проведення навчального процесу. Тому курс терміном 72 год. передбачено відпрацьовувати впродовж 4 тижнів навчання. Протягом цього часу передбачається засвоєння навчально-методичних матеріалів із найактуальніших напрямків фармацевтичної діяльності, виконання низки певних практичних завдань (12 навчальних тем) і проведення контролю успішності навчання.

Важливою складовою навчально-методичної діяльності кафедри є консультативна робота ПВС. Так, слухачі мають змогу отримувати консультативну підтримку під час проходження навчання на циклі з питань, які у них виникли під час практичної роботи. Кількість таких консультацій ПВС кафедри із року в рік зростає, бо вітчизняний фармацевтичний ринок за умов ринкових відносин розвивається і висуває нові проблемні завдання, які необхідно вирішувати під час здійснення юридичними і фізичними особами фармацевтичної діяльності. За консультаціями на кафедру звертаються не тільки слухачі поточних циклів, а й фахівці практичної фармації різних областей України, використовуючи електронну пошту, сайт кафедри та традиційне листування, а також телефонні запити. В першу чергу це торкається спеціалістів фармації тих регіонів, з якими кафедра тісно співпрацює: м. Харків і область, м. Полтава і область, м. Луганськ і область, м. Донецьк і область, м. Дніпропетровськ і область, м. Миколаїв і область, м. Суми і область, м. Чернігів і область, м. Сімферополь і м. Севастополь та Республіка Крим, м. Одеса й область та інші (більше 600 консультацій щорічно).

Під час розвитку і вдосконалення навчально-методичної роботи на кафедрі велика увага приділялась і приділяється контролю знань слухачів. Спочатку відбувався пошук доцільного й ефективного методичного підходу до проведення такого контролю завдяки іспиту: використовувалися такі форми як класична − за білетами, розв’язання комплексних ситуативних завдань, спілкування за вільно обраною темою, відповіді на питання тестової програми за допомогою персональних комп’ютерів (ПК). Багаторічний досвід свідчить про перевагу контролю, що складається з базового, рубіжного і підсумкового тестування на основі ПК та співбесіди слухачів з членами екзаменаційної комісії.

Для досягнення високої якості та ефективності навчального процесу на кафедрі також велика увага приділяється створенню і виданню навчально-методичної літератури. Як зазначалось раніше, розпочинаючи свою діяльність у 1984 р., кафедра не мала особистого методичного забезпечення. Тому спочатку його підготовка розглядалась як необхідність, і навчально-методичні матеріали створювались, як правило, у рукописному варіанті й тиражувались завдяки друкуванню на друкарських машинках. Але за дуже короткий проміжок часу (з 1986 р.) розпочинається типографське їх видання. Перші видання були присвячені тематиці з планування й обліку діяльності аптечних закладів, бо всі вони мали містити навчальні завдання до лабораторних і практичних занять. Серед них були видані методичні розробки до лабораторних занять: «Составление проекта плана по рецептуре в розничных аптеках» (Харків, 1986); «Планирование товарооборота» (Харків, 1986); «Комплексная система управления качеством продукции. Контроль качества лекарств в аптеках» (Харків, 1986), «Системный подход к научной организации труда (НОТ) и бездефектному методу в аптечных учреждениях» (Харків, 1987); «Информация о лекарственных средствах в системе аптекоуправлений» (Харків, 1987); «Учет расчетов по заработной плате» (Харків, 1987); «Планирование развития аптечной сети в СССР (сельские районы)» (Харків, 1990); «Хозрасчетная аптека Всесоюзного объединения «Союз фармация» МЗ СССР» (Харків, 1990) та інші.
Методичні розробки до лабораторних занять різних років видання

З
Практичний посібник(1993)

Практичний посібник

(1993)
роками даний напрямок методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі продовжує активно розвиватись. На сьогодні всі теми за навчально-тематичними планами відповідно до діючих програм тематичного вдосконалення, спеціалізації (первинної і вторинної), передатестаційних циклів як для слухачів основних кафедральних циклів, так і для слухачів суміжних кафедр, забезпечені методичними виданнями. Для цього щорічно складається план видання методичних рекомендацій, який включає до 10 видань відповідно до змін, що вносяться в навчально-методичні розробки лекцій, практичних і семінарських занять. За цей історичний проміжок часу ПВС кафедри підготовлено та видано типографським способом понад 130 методичних рекомендацій для проведення практичних і семінарських занять.

Набутий досвід методичної роботи у цьому напрямку дозволив охопити всі її рівні в написанні та виданні навчальних посібників, довідників, збірок тестів, підручників та ін. Першими з таких видань були практичні посібники «Организационные аспекты обеспечения населения лекарственными средствами из растительного сырья через сеть специализированных фитоаптек (отделов)» (Х.: РИП «Оригинал», 1993); «Оформление приказов по личному составу в аптечных управлениях» (Харків,1993); «Підготовка та оформлення розпорядчих документів щодо особового складу фармацевтичних підприємств» (Харків-Донецьк: Вид-во НФАУ, 2001); «Организационные формы предпринимательской деятельности в современных условиях» з грифом МОЗ України (Харків, 1993). Важливо зауважити, що це видання посібника декілька разів доповнювалось та перевидавалося як «Організаційні форми підприємницької діяльності у сучасних умовах» з грифом МОЗ України (Х.: Прапор, 1998); «Основи підприємницької діяльності у фармації» з грифом МОН України (Х.: Тимченко А.Н., 2009), а також як електронні видання «Основи підприємницької діяльності у фармації» − інтерактивний навчальний посібник (Харків, 2010, 2012, 2013).


Практичний посібник

(1998 р.)

Практичний посібник

(2009 р.)

Інтерактивний практичний посібник
(2010, 2012, 2013)

Великим попитом користувався і продовжує користуватись навчальний посібник з грифом МОЗ України «Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки» (Х.: Вид-во НФАУ; ТОВ «Золоті сторінки»; 2001). Важливо зауважити, що дане видання було першим щодо трактування словосполучень і термінології з питань управління та економіки і залишається актуальним й до теперішнього часу.

Я
Практичний посібник
(2001)


Практичний посібник
(2006)

к зазначалось раніше, підвищена увага приділяється самопідготовці спеціалістів фармації під час їх навчання на циклах, у тому числі в період між проходженням навчання на циклах. Актуальним це стало завдяки введенню МОЗ України комп’ютерного тестування за державними програмами, а також широкого використання комп’ютерних програм для оцінки знань слухачів під час навчання на циклах і спеціалістів фармації взагалі при їх атестації. ПВС кафедри активно брав участь у створенні таких комп’ютерних програм і це спонукало до підготовки й видання відповідних навчальних посібників у вигляді збірок тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації. За основу було взято видання такої збірки у 2002 р., згодом було видано навчальний посібник із грифом МОН України (Х.: Тимченко А.М., 2006). У виданні було представлено 4 розділи з тестовими завданнями та варіантами відповідей до них за дисциплінами: «Організація, управління та економіка фармації» (974 тести); «Фармацевтична технологія» (532 тести); «Фармакологія» (254 тести); «Фармацевтичний аналіз лікарських засобові» (658 тестів); «Фармакогнозія» (200 тестів); «Психологія» (78 тестів). Окремий розділ включив словник-довідник українських, латинських та російських назв
лікарських рослин (340 назв), а також спеціальну термінологію (25 назв). Окремий розділ передбачав таблиці для самоконтролю відповідей на тестові завдання. У з аключному, четвертому розділі надавався список рекомендованої літератури.

Згодом, починаючи з 2010 р., перевидання цього навчального посібника продовжилось у вигляді електронного видання (2012, 2013).

Ц
Електронний практичний посібник
(2012, 2013)

ікавою формою самостійної роботи слухачів під час післядипломного навчання на циклах стало написання реферативних робіт на актуальні теми практичної фармації. Для цього серед слухачів створювались робочі колективи за інтересами (3-4 особи), які працювали над підбором матеріалу і написанням реферату під керівництвом викладача. В кінці циклу передбачалось проведення конференції по захисту таких робіт. Реферативні роботи доповідались, обговорювались і тим самим збільшувались можливості для обміну досвідом між керівниками різних регіонів, а також відпрацьовувались навички самостійної роботи з літературою та вмінням узагальнювати її результати. Кожна творча група прагнула представити свій реферат не тільки змістовно, але й яскраво його оформити та залишити в активі навчально-методичного забезпечення кафедри.


Реферативні роботи слухачів різних років

Одночасно ПВС кафедри працював над написанням підручника з основної дисципліни, щоб завершити створення методичного комплексу «Підручник − навчальний посібник − методичні рекомендації до практичних і семінарських занять». Таке завдання було виконане у 1997 р., коли був виданий перший в Україні підручник для системи післядипломної освіти спеціалістів фармації «Управління фармацією» (Х.: Основа, 1997) з грифом МОЗ України. У підручнику було розглянуто основні т
Підручник «Управління фармацією» (1997)
еоретичні питання, ситуаційні завдання, що стосуються організації охорони здоров’я, психологічних аспектів і структури управління фармацевтичною службою, підготовки і вдосконалення фармацевтичних кадрів, комп’ютерного забезпечення і ведення справ в управлінні.

С
Підручник «Управління фармацією» (2004)


учасна фармацевтична галузь України є розгалуженою соціально-економічною системою, яка складається із значної кількості різноманітних підприємств різних форм власності. Тому нинішній успішний керівник повинен уміти мобілізувати на досягнення мети підвладної йому організації (підприємства) усі види можливих ресурсів − людських, матеріальних, фінансових, інформаційних, а отже, бути тонким психологом, обізнаним, вдалим фінансистом, знатися на комп’ютерних технологіях тощо. Тому відповідна професійна освітня підготовка стає обов’язковою складовою досягнення успіху в управлінні.

У ґрунтовній підготовці слухачів системи післядипломної підготовки важливе значення продовжує займати навчально-методичний комплекс, у якому провідна роль належить підручнику. І тому ПВС кафедри продовжував працювати над удосконаленням першого видання підручника, що дозволило його доповнити, переробити і перевидати у 2004 р.

П

Інтерактивний підручник
«Управління фармацією» (2012)

ідручник збагатився новими розділами: «Управління розподілом товару», «Управлінський облік», питання з розрахунку доцільних інвестицій, аудиту й контролю управлінської діяльності. Навчальна інформація в підручнику супроводжується конкретними прикладами, ситуаціями для розв’язання, контрольними питаннями, висновками, наводиться перелік рекомендованої літератури. МОЗ України надало гриф цьому підручнику для використання як студентами вищих навчальних закладів, так і слухачами системи післядипломної освіти спеціалістів фармації. Робота над цим підручником залишається постійною, що дозволяє своєчасно його доповнювати, переробляти і видавати як електронну інтерактивну версію (2009, 2012, 2013).

П


Підручник «Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств» (2001)
ВС кафедри тісно співпрацює з колегами інших кафедр із написання і видання інших підручників. Так, спільно з ПВС кафедри управління та економіки підприємства, особисто із завідуючою кафедри, доктором фармацевтичних наук, професором Посилкіною Ольгою Вікторівною, підготовлено та видано підручник «Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств» з грифом МОН України і МОЗ України (2001). У підручнику висвітлені основні категорії й методи управління фінансами в умовах ринкової економіки. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в ньому наведені методи розрахунку фінансових показників, алгоритми з окремих напрямків фінансового аналізу та ін.,
проілюстровані конкретними цифровими прикладами.

Спільно з ПВС кафедри аптечної технології ліків під керівництвом завідувача кафедри доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Тихонова Олександра Івановича, кафедри загальної фармації і безпеки ліків під керівництвом завідувача кафедри доктора фармацевтичних наук, професор Пімінова Олександра Фомича був уперше в Україні написаний та виданий підручник «Основы гомеопатической фармации» з грифом МОН України (2002).

У
Підручник «Основи гомеопатичної фармації» (2002)
підручнику узагальнено матеріал з історії виникнення гомеопатичного методу лікування, його розвитку й поширення в багатьох країнах світу, висвітлені погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на механізмі дії гомеопатичних ліків, а також теоретичні основи і практичні рекомендації з їх виготовленням, в тому числі в аптечних умовах.

Таким чином, починаючи з 1997 р., на кафедрі постійно оновлюється і продовжує вдосконалюватись навчально-методичний комплекс «Підручник-навчальний посібник − методичні рекомендації до практичних і семінарських занять».

Н
Посвідчення за особисті досягнення в галузі науки ім. М.О. Валяшка
а теперішній час такий навчально-методичний комплекс кафедри нараховує 3 підручники та їх перевидання, 32 практичних посібників, більше 130 методичних рекомендацій, 17 монографій, які постійно оновлюються та перевидаються, в тому числі з урахуванням впровадження новітніх форм післядипломної підготовки спеціалістів фармації через дистанційне навчання (інтерактивні видання).

Навчально-методичні видання отримували визнання й високу оцінку на різних виставках, конкурсах, ярмарках. Так, підручник «Управління фармацією» нагороджений дипломом на виставці-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини» (22-24.12.1998 р.), а підручник «Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств» − диплом ІІ ступеня на форумі «Освіта, наука, виробництво − шляхи інтеграції» (2002). На обласній виставці «Наука Харківщини» постійно експонуються н


Виставка
«Наука Харківщини – 2002»


Диплом ІІ ступеня у номінації «Підручники»
авчально-методичні матеріали кафедрального комплексу, викликають інтерес і визнання. ПВС за діяльність у цьому напрямку має Почесні грамоти МОЗ України, Почесні грамоти Фармацевтичної асоціації України, НФаУ, іменні стипендії (наприклад, стипендію ім. М.О. Валяшка).

І
Диплом за участь у конкурсі лекційних матеріалів (2010)


нтенсивність навчально-методичної роботи кафедри характеризують середньорічні показники діяльності. Наприклад, відповідно до звітних даних щорічно проводиться більше 12 циклів, в тому числі з підвищення кваліфікації спеціалістів фармації − більше 9 циклів (передатестаційні, тематичного удосконалення), 3 − з інтернатури. Щорічне кількісне охоплення контингенту складає понад 500 провізорів-організаторів, провізорів, фармацевтів і більше 350 провізорів-інтернів. Протягом року видається 10-12 методичних рекомендацій для практичних і семінарських занять з курсу «Управління та економіка фармації», готуються до видання ще 3-5 методичних рекомендацій. Банк слайдів мультимедійного супроводу поповнюється понад 1 000 перероблених та нових слайдів, переглядаються й оновлюються банки комп’ютерних тестів: щорічно близько 2000 тестів та екзаменаційних білетів (близько 30) та ін.

За підсумками діяльності кафедра має 22 навчальних плани і програми, за якими здійснюється навчальний процес як з основним контингентом слухачів, так і слухачами суміжних кафедр ІПКСФ; більше 250 методичних розробок до лекцій, лабораторних, практичних і семінарських занять; більше 1200 слайдів мультимедійного супроводу лекцій і занять до 32 навчальних тем; 244 навчально-методичних видань у вигляді підручників, навчальних посібників, довідників, методичних вказівок і рекомендацій, програм, інформаційних листів та ін.; комплекс електронних навчально-методичних видань, які щорічно оновлюються: підручники, практичні посібники, методичні розробки; банк тестів з курсу «Управління та економіка фармації» (близько 2000 тестів та приблизно 8000 відповідей на них).

Додатково опрацьована тематика лекцій, семінарських і практичних занять, які щорічно проводяться як лекції «майстер-класу», відкриті лекції і заняття. Серед них:


 • «Завдання та перспективи розвитку охорони здоров’я та фармацевтичної служби в Україні» (проф. Толочко В.М.);

 • «Концепція безперервної освіти фахівців фармації, етапи та перспективи розвитку» (проф. Толочко В.М.);

 • «Система основних понять теорії управління. Менеджмент у фармації» (доц. Міщенко І.В.);

 • «Ефективне управління діловим спілкуванням» (доц. Міщенко І.В.);

 • «Загальна характеристика господарського обліку» (доц. Должнікова О.М);

 • «Порядок отримання дозволу (ліцензій) на виготовлення і реалізацію лікарських засобів» (доц. Великий Д.Л.);

 • «Нормативне регулювання діяльності аптечної мережі» (доц. Музика Т.Ф.);

 • «Система фармацевтичної інформації в Україні» (доц. Медведєва Ю.П.);

 • «Моделі спілкування в роботі провізора і фармацевта» (доц. Міщенко І.В.);

 • «Адміністративна та кримінальна відповідальність спеціалістів фармації за порушення правил рецептурного відпуску лікарських засобів» (доц. Зарічкова М.В.)

 • «Основи підприємницької діяльності у фармації. Загальне положення про право власності» (доц. Великий Д.Л.);

 • «Етика професійного спілкування» (доц. Медведєва Ю.П.);

 • «Поняття ринку як регулятора економічних процесів» (доц. Медведєва Ю.П.);

 • «Принципи автоматизації у фармації. Інформаційні системи у фармації. Мережі» (ст. викладач Даценко О.І.);

 • «Контроль якості ліків на фармацевтичних підприємствах» (ст. викладач Хмельницка О.А.);

 • «Основи трудового права» (ст. викладач Полуніна С.Н).
Обговорення результатів соціологічних досліджень
кафедри зі слухачами циклу (2010)


Велика увага на кафедрі приділяється забезпеченню якості післядипломної підготовки спеціалістів фармації з питань управління та економіки фармації. Для цього практикуються різні види зворотнього зв’язку із слухачами – спеціалістами практичної фармації. Соціологічні опитування надають об`єктивні матеріали для вивчення побажань щодо якості організації навчального процесу на кафедрі. Як правило, щорічно такими опитуваннями охоплюється до 100 слухачів циклів тематичного вдосконалення, передатестаційних циклів і провізорів-інтернів. Результати їх аналізуються й обговорюються на методичних засіданнях кафедри і відповідно до прийнятих рішень своєчасно вносяться корективи до навчально-методичних матеріалів, визначаються перспективні або найважливіші напрямки з покращення діяльності кафедри.

В
Факультатив з читання науково-популярної лекції «Проблемні аспекти соціального захисту спеціалістів фармації» перед слухачами циклу і ПВС кафедри. У президії зліва направо: доценти Должнікова О.М., Чешева М.В., професор Толочко В.М. (читає лекцію) (2012)
останні роки при НФаУ створений лекторій для ознайомлення широкого кола населення Харківського регіону та України в цілому з важливими й цікавими сторонами фармацевтичної діяльності в сучасних умовах. ПВС кафедри активно відгукнувся на запрошення ректорату університету взяти участь у його розробці. На нинішньому етапі на кафедрі створений банк науково-популярних лекцій для використання їх як у межах згаданого лекторію, так і під час знаходження на виробничих базах у різних областях України. Банк нараховує 8 тем науково-популярних лекцій і більше 400 слайдів їх мультимедійного супроводу, а також список літератури з 200 джерел. Серед них теми:


 • «Психологічні аспекти у взаєминах «спеціаліст фармації − відвідувач аптеки» (проф. Толочко В.М., доц. Міщенко І.В.)

 • «Проблемні аспекти соціального захисту спеціалістів фармації»
  (проф. Толочко В.М., доц. Зарічкова М.В.)

 • «Дистанційна реалізація товарів аптечного асортименту за кордоном та в Україні. «За» і «проти»» (проф. Толочко В.М., доц. Медведєва Ю.П.)

 • «Самоменеджмент та тайм-менеджмент» (проф. Толочко В.М.,
  ас., к. ф. н. Артюх Т.О.) та інші.

Досвід діяльності в даному напрямку показав, що науково-популярні лекції доцільно розглядати як факультативні для слухачів циклів, які доповнюють їх обізнаність з питань фармацевтичної діяльності, а також як лекції для спеціалістів практичної медицини і фармації закладів охорони здоров’я різних рівнів, для широких верств населення, які переймаються проблемами фармації.

Для здійснення повного обсягу навчально-методичної роботи необхідно постійно підтримувати високий професійний рівень ПВС кафедри. Для цього застосовуються різні форми підвищення кваліфікації. Обов’язковою і постійною є підвищення кваліфікації (один раз у 5 років), як правило, на кафедрі педагогіки і психології ІПКСФ (завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Кайдалова Л.Г.). Додатково 60% ПВС кафедри мають другу і третю вищу освіту. Так, завідувач кафедри, професор Толочко В.М. закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації у сфері патентної роботи зі спеціальності «Патентознавство» і отримав кваліфікацію «Патентознавець» (1982) та Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Харківському інженерно-економічному інституті зі спеціальності «Менеджмент і маркетинг» і отримав кваліфікацію «Менеджер» (1993); методист кафедри, доцент Міщенко І.В. закінчила Центральний інститут підвищення кваліфікації у сфері патентної роботи зі спеціальності «Патентознавство» і отримала кваліфікацію «Патентознавець» (1983) та Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди зі спеціальності «Менеджмент організацій, психологія» і отримала кваліфікацію «Менеджер освіти, практичний психолог» (1999); доцент Зарічкова М.В. закінчила магістратуру при УкрФА зі спеціальності «Фармація» і отримала кваліфікацію «Магістр фармації» та Харківську філію Української академії державного управління при Президентові України зі спеціальності «Державне управління» і отримала кваліфікацію «Магістр державного управління» (1997), а також Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» зі спеціальності «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію «Спеціаліст з економіки» (2000); доцент Медведєва Ю.П. закінчила магістратуру при НФаУ зі спеціальності «Фармація» і отримала кваліфікацію «Магістр фармації» (2001); доцент, кандидат фармацевтичних наук Музика Т.Ф. закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України зі спеціальності «Державне управління» і отримала кваліфікацію «Магістр державного управління» (2002) і т. д.

На кафедрі приділяється увага міжнародному співробітництву з однопрофільними кафедрами, яке розглядається також як важлива складова підвищення кваліфікації ПВС.

Так, спільні питання взаємокорисної співпраці встановлені з фармацевтичними факультетами НДУ «Бел ДУ» (РФ), Курського ДМУ (РФ), ДБОУ «1-й Московський медичний університет ім. І.М. Сєчєнова» (РФ) та Бєларуським ДУ (РБ), зокрема з доктором фармацевтичних наук, професором, зав. кафедри фармацевтичної технології, управління і економіки «НДУ» Бел ДУ» Жиляковою Оленою Теодорівною; доктором фармацевтичних наук, професором, зав. кафедри УЕФ Максимкіною Оленою Анатоліївною і доктором фармацевтичних наук Ярошенко Наталією Петрівною із ДБОУ «1-й Московський медичний університет ім. І.М. Сєчєнова»; доктором фармацевтичних наук, професором кафедри фармації Бєлоруського ДУ Гореньковим Валерієм Пилиповичем (з ним продовжується співпраця протягом 11 років).

Запрошено для читання лекцій 5 іноземних фахівців: Жилякову Олену Теодорівну, доктора фармацевтичних наук, професора, зав. кафедри фармацевтичної технології, управління і економіки фармації НДУ «Бел ДУ» (РФ); Комісинську Ірину Геннадіївну, доктора фармацевтичних наук, професора, зав. кафедри фармації ФПЛ Курського ДМУ (РФ); Максимкіну Олену Анатоліївну, доктора фармацевтичних наук, професора, зав. кафедри УЕФ, Ярошенко Наталію Петрівну, доктора фармацевтичних наук, доцента ДБОУ «1-й Московський медичний університет ім. І.М. Сєчєнова» (РФ); Горенькова Валерія Пилиповича, доктора фармацевтичних наук, професора, зав. кафедри фармації Бєлоруського ДУ (РБ).

Ведеться обговорення умов укладення угоди про співробітництво з медичним і фармацевтичним факультетами НДУ «Бел ДУ» з наукових та навчально-методичних питань (РФ), Курського ДМУ (РФ), ДБОУ «1-й Московський медичний університет ім. І.М. Сєчєнова» (РФ), Белоруського БУ (РБ), Генуезького державного університету (Італія).

У межах такої діяльності відбулись зустрічі з представниками польської науково-педагогічної спільноти з Лодзинського технічного університету (деканом факультету інженерних процесів та охорони навколишнього середовища Іренеушем Збичінським і заступником декана механічного факультету, доктором Лукашем Качмареком (2013), а також відвідування фармацевтичного факультету Генуезького університету (Італія) та обмін досвідом з деканом, професором Джамбаттиста Бонанно і зав. навчальною частиною, професором Джуліаною Драва (2013).

Досвід навчально-методичної роботи і в цілому післядипломної підготовки спеціалістів фармації доповідався на Всесоюзних, республіканських науково-практичних та методичних конференціях, семінарах за кордоном: у Польщі (1988), В’єтнамі (1990), Тунісі (2007), Єгипті (2008), Хорватії (2009), Греції (2010), Шрі-Ланці (2011) та інших країнах.
Зустріч з деканом фармацевтичного факультету Бєлостоцького медичного університету (Польща, 1988).У центрі зав. кафедрою проф. Толочко В.М.,
крайня праворуч доц. Солдатова О.Ф.

Відвідування фармацевтичного факультету Генуезького університету (Італія, 2013)
Зустріч з колегами Лодзинського технічного університету

(Польща, 2013)
Відвідування фармацевтичного факультету Хошемінського медичного університету (В’єтнам, 1990). Ліворуч зав. кафедри УЕФ,

проф. Толочко В.М. і дипломниця Суботнікова Н.В.

На фармацевтичному підприємстві у м. Хошеміні (В’єтнам, 1990).

Зліва направо:дипломниця Суботнікова Н.В., директор підприємства ,
зав. кафедри УЕФ, проф. Толочко В.М.

Міжнародна науково-практична конференція з питань фармації
(Туніс, 2007). Доповідь зав. кафедри, проф. Толочка В.М.


Міжнародна науково-практична конференція з контролю якості лікарських засобів (Хорватія, 2009). Зліва направо: доповідачі зав. каф., проф.. Толочко В.М. і начальник Держінспекції з контролю якості лікарських засобів в Полтавській області, канд. фармац. наук Хмельницька О.А.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка