Історія кафедри управління таСторінка1/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ


ІСТОРІЯ

КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА

ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

ІПКСФ


МОНОГРАФІЯ

ХАРКІВ − 2014

УДК: 615.1:658(091)

ББК

Т

Рекомендовано Вченою радоюІнституту підвищення кваліфікації спеціалістів

фармації НФаУ

(протокол № 2 від 06.03.2014 р.)
Рецензенти:

О.Ф. Пімінов – доктор фармацевтичних наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

А.В.Кабачна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Колектив авторів: Толочко В.М., Чешева М.В., Міщенко І.В., Должнікова О.М., Вакуленко Д.В., Зарічкова М.В., Артюх Т.О., Музика Т.Ф., Великий Д.Л, Подгайний Г.Я., Немченко О.А., Медведєва Ю.П.
Історія кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ / В.М. Толочко, М.В. Чешева, І.В. Міщенко, О.М. Должнікова та ін. / За ред. В.М. Толочко. −  Х.: _____________, 2014. − ______с.

Видання знайомить з історією створення й діяльності кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ Національного фармацевтичного університету.

Для широкого кола читачів.

ISBN______________________________ УДК 615.1:658(091)© Толочко В.М.,

Чешева М.В.,

Міщенко І.В.,

Должнікова О.М.
З М І С Т


Передмова……………………………………………………

2

Професорсько-викладацький склад та

співробітники кафедри………………………………………


5

Розвиток матеріально-технічної бази кафедри…………….

59

Навчально-методична діяльність кафедри…………………

74

Науково-дослідна діяльність кафедри………………………

104

Епілог. День за днем, рік за роком – 30 років……………...

126

Література ………………………………………………....

142


П Е Р Е Д М О В А

Розвиток фармацевтичної галузі України передбачає наявність високопрофесійних фахівців – провізорів і фармацевтів. Їх кваліфікаційний рівень має забезпечувати система післядипломної підготовки спеціалістів фармації протягом усього періоду їхньої професійної діяльності. Тому в Україні у 80-х роках ХХ століття виникла потреба в розширенні можливостей системи післядипломної підготовки фахівців фармації за рахунок збільшення мережі факультетів при вищих навчальних закладах (ВНЗ). Це зумовило відкриття факультету вдосконалення провізорів (ФУП) при Харківському фармацевтичному інституті (ХФІ) Наказом МОЗ України № 758 від 23.12.1983 р., затвердженого Колегією МОЗ України. Середньорічний контингент ФУП складав 500 курсантів. Деканом факультету було призначено професора І. М. Перцева (наказ ХФІ № 4 від 04.01.1984 р.).

Післядипломна підготовка спеціалістів фармації на базі вищого навчального закладу була нетиповою, скоріше як виняток, оскільки в системі МОЗ України для цього були створені інститути підвищення кваліфікації лікарів і провізорів. На той час ці функції виконували Київський інститут удосконалення лікарів ім. П.Л. Шупика та Український інститут удосконалення лікарів (м. Харків). Тому ректорату ХФІ разом із деканатом ФУП потрібно було докласти значних зусиль для виконання поставленого завдання.

В


Професор

Черних Валентин Петрович, ректор Національного фармацевтичного
університету

ажливо зауважити, що такі перетворення і наступний розвиток системи післядипломної підготовки спеціалістів фармації при ХФІ, від ФУП і до сьогодення − Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ), були можливими тільки за особистої підтримки ректора, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, професора Черних Валентина Петровича. Це легендарний керівник, з діяльністю якого пов’язаний розвиток не тільки ХФІ і досягнення ним високого рівня Національного фармацевтичного університету (НФаУ), але й фармацевтичної освіти та фармацевтичної галузі України. Особистим здобуткам професора Черних В.П. і його внеску у фармацію присвячено багато публікацій, які описані раніше, і є можливість посилатись на окремі літературні джерела, висловлюючи йому велику шану, повагу і вдячність за те, що наша кафедра стала причетною до загальної історії розвитку НФаУ, фармацевтичної науки і фармації України в цілому [4,24,29,30].

На факультеті було створено провідні кафедри з відповідними курсами, у тому числі й кафедру організації та економіки фармації (ОЕФ), яку очолив у той час кандидат фармацевтичних наук В.М. Толочко. Згодом, коли напрямок діяльності кафедри зазнав змін, вона була перейменована на кафедру управління та економіки фармації (УЕФ) зі спеціальним курсом.

Ректорат ХФІ приділив велику увагу кадровому комплектуванню професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедр ФУП. Для цього на ФУП з навчальних кафедр були переведені провідні доценти та старші викладачі. Перед кафедрами ФУП було поставлено складне завдання – за короткий термін скласти навчально-виробничі плани, забезпечити навчальний процес матеріально-технічною базою, а головне − вперше створити навчально-методичний супровід головного напрямку роботи − післядипломної підготовки спеціалістів фармації. Згодом визначились ще два напрямки: підготовка спеціалістів на передатестаційних циклах і первинна спеціалізація (інтернатура) для випускників ХФІ та фармацевтичних факультетів медичних інститутів (з 1992 р.).

На сьогодні кафедра УЕФ існує як структурний підрозділ ІПКСФ НФаУ і пройшла певний шлях розвитку і має свою історію. Напрямки діяльності кафедри спрямовані на виконання поставлених завдань сучасності, а саме: забезпечення високого рівня знань та практичних навичок спеціалістів фармації; організацію та проведення післядипломної спеціалізації (інтернатури) випускників вищих фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації; організацію та проведення післядипломної підготовки спеціалістів за запитами практичної фармації; проведення науково-дослідних робіт для вирішення проблем у фармації та післядипломній системі підготовки фахівців; удосконалення форм та методів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з урахуванням сучасних вимог фармацевтичної науки і практики, а також перспектив їх розвитку; узагальнення досвіду в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації і на цій основі удосконалення діючих навчальних планів та програм для провізорів-організаторів; створення та впровадження нових підходів у системі післядипломної підготовки провізорів-організаторів, у т.ч. дистанційної форми навчання; виконання функцій опорної кафедри в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»; участь у роботі міжнародних і вітчизняних симпозіумів, конференцій, з’їздів і нарад у справах фармації; спілкування та обмін досвідом щодо навчально-методичних і наукових питань із фахівцями вітчизняних фармацевтичних факультетів і профільних кафедр університетів інших країн світу та ін.

У цій монографії нами вперше зроблена спроба послідовно описати основні віхи історичного шляху кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ, від її створення у 1983 р. і до сьогодення. Видання може бути корисним і цікавим для ПВС ІПКСФ НФаУ, фармацевтичних факультетів (кафедр) медичних та інших ВНЗ, працівникам наукової і практичної фармації, студентам, аспірантам, докторантам, а також колегам ВНЗ інших країн світу.

Під час вашого ознайомлення з монографією автори передбачають можливість спілкування. Наша адреса:

Кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ

Площа Повстання, 17, м. Харків, 61001

тел. (057) 732-75-58;

Сайти кафедри − http://uef-ipksf.at.ua, http://uef-ipksf.nuph.edu.ua

Електронна адреса − uef-ipksf@mail.ru

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ТА СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

На початку діяльності кафедри (1984 р.) штатний розклад кафедри складався з 5 посад ПВС-доцентів, в т. ч. посади завідувача кафедри. Додатково при кафедрі передбачався курс фармакогнозії (наказ ХФІ № 4 від 04.01.1984 р.).

Як уже зазначалося, ректорат ХФІ приділяв велику увагу кадровому комплектуванню ПВС кафедр ФУП, а тому до їх штату переводились провідні доценти і старші викладачі з навчальних кафедр. У цьому напрямку активно працював декан ФУП професор Перцев І.М., який також очолив кафедру технології ліків факультету.

Перцев Іван Матвійович – доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я УРСР, Заслужений професор НФаУ, видатний учений, педагог вищої школи, відомий не тільки в Україні, але й за її межами.

З
Професор Перцев Іван Матвійович
– декан ФУП ХФІ

акінчив з відзнакою ХФІ (1954) та аспірантуру. Працював асистентом (з 1956 р.); доцентом (з 1964 р.); завідувачем кафедри аптечної технології ліків (1980–1984); завідувачем (1984–2002) та професором кафедри фармацевтичної технології й клінічної фармації ІПКСФ (2002–2003), а з 2004 р. − професором кафедри заводської технології ліків НФаУ.


Як учений, І.М. Перцев, завжди був взірцем і людиною, на яку рівняються. Його наукові дослідження присвячені створенню комбінованих лікарських препаратів із заданими фармакокінетичними властивостями та вивченню проблем біологічної фармації. Як результат, нині І.М. Перцев є співавтором 21 лікарського препарату, автором понад 450 друкованих праць, авторських свідоцтв і патентів, в т.ч. першого підручника для фахівців з базовою фармацевтичною освітою «Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств»; співавтором концепції післядипломної освіти, проекту Закону України «Про лікарські засоби» та ін.; брав активну участь у підготовці 1го та 2го видання Фармацевтичної енциклопедії. Підготував 2 докторів і 22 кандидатів наук.

Майже 25 років був членом та головою Харківського обласного науково-фармацевтичного товариства, членом редколегій фахових журналів «Вісник фармації», «Фармацевтичний журнал», «Клінічна фармація». Нагороджений 5 медалями, знаком «Отличнику здравоохранения СССР», «За отличные успехи в работе высшей школы СССР», Почесними грамотами МОЗ України (1999, 2002), Верховної Ради України (2005), Фармацевтичної асоціації України (2005) та ін.

Перцев І.М. завжди привертав увагу колег активною діяльністю, вмінням створювати гарний настрій та сприятливі умови для праці, відпочинку й виконання громадських доручень, готовністю особисто кожному надати допомогу та підтримку.

До оголошення конкурсу на посаду завідувача ОЕФ ФУП тимчасово на цю посаду на умовах штатного сумісництва була призначена доцент, згодом професор, Брильова Ніна Іванівна (наказ ХФІ № 4 від 04.01.1984 р.). Одночасно передбачалась можливість використання приміщень і наочних посібників навчальної кафедри ОЕФ, яку за основним місцем роботи очолювала доцент Брильова Н.І.Брильова Ніна Іванівна закінчила ХФІ (1951) і пройшла шлях від завідуючого аптеки (1951–1953) у м. Харкові, асистента кафедри (1953–1968), доцента (1969–1972) до завідуючого кафедри організації та економіки фармації ХФІ (1972–1985), професора (1990–1992), професора кафедри маркетингу та менеджменту у фармації Української фармацевтичної академії (1992–1997).

Н
Професор Брильова Ніна Іванівна – зав. кафедри

ОЕФ ХФІ, 1984 р.
аукові напрямки її інтересів − удосконалення організації лікарського забезпечення населення, визначення потреби в лікарських препаратах для лікування різних захворювань. Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед них 4 навчальні посібники. Підготувала 10 кандидатів фармацевтичних наук.


Особисто захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Удосконалення лікарського забезпечення населення» (1964) та на здобуття доктора фармацевтичних наук на тему: «Наукові і організаційні основи удосконалення лікарського забезпечення населення на сучасному етапі» (1989).

На посаду доцента була переведена кандидат фармацевтичних наук Глонь Зоя Іванівна (наказ ХФІ № 4 від 04.01.1984 р.).Г
Доцент Глонь Зоя Іванівна
лонь Зоя Іванівна потрапила до числа провідних доцентів, які були переведені на ФУП завдяки пройденому шляху як науковця і викладача вищої фармацевтичної школи. Так, після закінчення ХФІ (1971) вона – аспірант кафедри технології ліків (1971–1974), пізніше – асистент кафедри ОЕФ (1974–1984), а згодом − доцент кафедри ОЕФ ФУП (1984–1986). Автор і співавтор монографії, 7 наукових статей, 5 методичних рекомендацій, 20 тез доповідей.

Серед переведених із навчальної кафедри ОЕФ на кафедру ОЕФ ФУП були асистенти, кандидати фармацевтичних наук Омельченко Ніна Михайлівна і Мнушко Зоя Миколаївна (наказ ХФІ № 33 від 10.02.1984 р.). Вони були обрані за конкурсом на посади старшого викладача і доцента кафедри ОЕФ ФУП відповідно (наказ ХФІ № 58 від 19.03.1984 р.) і також зіграли значну роль у становленні кафедри та ФУП у цілому.О
Доцент Омельченко
Ніна Михайлівна

мельченко Ніна Михайлівна після закінчення ХФІ (1967) працювала асистентом навчальної кафедри технології ліків (1967–1971), пізніше − асистентом кафедри ОЕФ (1971–1984), далі за переводом старшим викладачем кафедри ОЕФ ФУП (1984–1985) і обраним за конкурсом доцентом цієї ж кафедри (1985–1992).


Науковий напрямок діяльності Омельченко Н.М. полягав у створенні науково-обґрунтованих рекомендацій з удосконалення організаційної діяльності аптек лікувально-трудових профілакторіїв і виправно-трудових установ МВС України. Вона автор понад 20 наукових праць, у т. ч. методичних рекомендацій. Успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Удосконалення організаційних форм і методів лікарського забезпечення хворих алкоголізмом».

Мнушко Зоя Миколаївна закінчила з відзнакою ХФІ (1971) та Харківський державний економічний університет (1995).

П
Доцент Мнушко

Зоя Миколаївна
рацювала старшим лаборантом (1973), асистентом кафедри ОЕФ (1975), спочатку переведена, а пізніше обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри ОЕФ ФУП (1984–1991). Згодом професор кафедри ОЕФ ХФІ (1991), завідувач кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (з 1992 р.), проректор з навчальної роботи Української фармацевтичної академії (УкрФА) (1991–1999).


Наукові напрямки її діяльності полягають у науково-практичних розробках щодо розвитку фармацевтичного ринку на основі теорії менеджменту та маркетингу у фармації, адаптивного управління фармацевтичними та аптечними підприємствами, оптимізації лікарського забезпечення окремих контингентів хворих на основі фармакоекономічних досліджень, управління ризиками в системі виробництва та реалізації лікарських препаратів, комплексу маркетингових комунікацій у фармації та ін.

Наукові здобутки Зої Миколаївни складають понад 60 науково-методичних рекомендацій та інформаційних листів, вона є автором понад 500 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 4 підручників, 2 монографій, 16 навчальних посібників та практикумів. Підготувала 3 докторів і 23 кандидатів фармацевтичних наук.

У цей же період становлення кафедри ОЕФ ФУП на посаду завідувача кафедри за конкурсом було обрано кандидата фармацевтичних наук Толочко Валентина Михайловича (наказ ХФІ № 58 від 19.03.1984 р.), з яким і до сьогодні пов’язана діяльність цієї кафедри.Т
Доцент Толочко

Валентин Михайлович,
зав. кафедри ОЕФ ФУП

олочко Валентин Михайлович присвятив свою діяльність фармації, починаючи зі вступу у 1965 р. до Житомирського фармацевтичного училища (1965–1968). Далі виконував практичну роботу на посаді дефектара ЦРА №16 м. Костополя Рівненської області , а згодом − завідувача аптеки № 73 (1968–1969). Потім була служба у лавах Радянської армії на посаді завідувача аптеки (1969–1971). З 1971 р. розпочинається період життя, пов'язаний із ХФІ: студент (1971–1976), ст. лаборант-дослідник (1976). З 1979 р., після закінчення аспірантури у Всесоюзному НДІ фармації МОЗ СРСР і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за направленням працював старшим викладачем кафедри фармації, пізніше кафедри ОЕФ Українського інституту вдосконалення лікарів, пройшовши шлях від куратора циклів удосконалення провізорів, методиста до завуча кафедри.


У 1984 р., як зазначалося, повернувся до ХФІ, де обійняв посаду завідувача кафедри ОЕФ ФУП та отримав наукове звання доцента. У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук і в 1989 р. отримав наукове звання професора. З 1990 р. був призначений деканом ФУП, з 1993 р. по 2002 р. − директором ІПКСФ у складі УкрФА, згодом − НФаУ, а далі призначений першим проректором НФаУ (2002–2005). У 2005 р. отримав звання заслуженого професора НФаУ.

З метою поглиблення професійних знань закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації у галузі патентної роботи (1982) і Харківський інженерно-економічний інститут (1993).

Напрямки наукової діяльності пов’язані з удосконаленням організаційних форм і методів лікарського забезпечення населення на основі діючої системи управління фармацією в ринкових умовах, опрацюванням організаційно-економічного забезпечення спеціалізованої лікарської допомоги, теоретичних основ системи профорієнтації, освіти й післядипломного навчання спеціалістів фармації, дослідженням нових явищ на фармацевтичному ринку − діяльності недержавних (комерційних) підприємств, удосконаленням системи контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні та ін. Автор понад 670 наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. 120 методичних рекомендацій, 17 монографій, 7 підручників, 32 навчальних посібників. Підготував 8 докторів і 29 кандидатів фармацевтичних наук, 5 магістрів фармації. Ведеться підготовка 2 докторів і 1 кандидата фармацевтичних наук.

На посаду старшого лаборанта кафедри була запрошена випускниця ХФІ (1984) Должнікова Ольга Миколаївна, яку оформили переведенням із аптеки № 28 м. Харкова.

Таким був початковий склад ПВС і лаборантського забезпечення кафедри, перед яким стояли дуже важливі й відповідальні завдання − за короткий термін організувати роботу, починаючи від налагодження навчального процесу (навчальні плани та програми і навчально-методичне забезпечення, наочне забезпечення тощо) до пошуку приміщень для проведення занять і читання лекцій.

Обов’язки завуча кафедри були доручені старшому викладачеві, кандидатові фармацевтичних наук Омельченко Н.М., а куратора циклів − в. о. доцента, кандидатові фармацевтичних наук Мнушко З.М.

Допомога надавалась і навчальною частиною ХФІ (начальник − доцент Віннік Лариса Михайлівна) завдяки внесенню певних змін до графіка навчального процесу студентів ХФІ в окремих корпусах по вул. Пушкінській, 53 і 27.

Завідувач навчальної кафедри ОЕФ доцент Брильова Н.І. за можливості та залежно від власного розкладу навчального процесу надавала свої приміщення для проведення занять, а також ділилась наочним забезпеченням до лекцій, лабораторних і семінарських занять. Саме за таких умов створювалась можливість розпочати проведення циклів тематичного вдосконалення для провізорів-організаторів практичної фармації.


Перший цикл тематичного вдосконалення (ТУ4) «Актуальні питання організації і економіки фармації» був проведений уже з 28 лютого по 13 травня 1984 р. терміном 2,5 місяці (390 год.). На цикл підвищення кваліфікації були зараховані фахівці у кількості 41 особи з 18 областей України та Республіки Крим.

Старостою циклу була обрана Шумська Тетяна Єгорівна, зав. аптеки з Ворошиловградської (згодом Луганської) області, агітатором − Гутман Револьд Ізралієвич, зав. центральної районної аптеки з Рівненської області й профгрупоргом − Бєлкіна Ольга Захарівна, зав. аптеки Дніпропетровської області, старостами груп: 1-ої − Печененко Надія Миколаївна, зав. аптеки з м. Харкова; 2-ої − Тильчик Віолета Євстратіївна, зав. аптеки м. Харкова; 3-ої – Тишкіна Людмила Іванівна, зав. аптеки з м. Харкова; 4-ої – Повещенко Ніна Яківна, зав. аптеки з Донецької області.

У подальшому діяльність кафедри здійснювалась відповідно до навчально-виробничих планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, які щорічно затверджувались МОЗ України за поданням ФУП, після узгодження з ректоратом і особисто з ректором ХФІ.


На вченій раді ХФІ: декан, проф. Перцев І.М. (ліворуч)
і зав. кафедри, доцент Толочко В.М. (праворуч)

Протокол початкових зборів слухачів першого циклу, 1984 р.

Випускна фотографія слухачів першого циклу з 28.02.2984 р. по 13.05.1984 р.

Підведення підсумків іспиту : завуч, доцент Омельченко Н.М. (ліворуч)

і зав. кафедри,доцент Толочко В.М. (праворуч)

Випускний іспит: зав. кафедри, доцент Толочко В.М. (ліворуч)
та слухач-провізор Шелудченко Г.В. (праворуч)
Волох Дмитро Степанович – начальник головного

аптечного управління МОЗ України, здобувач кафедри
З розширенням контингенту гостро виникла потреба в кадрах ПВС для кафедри і в цілому для системи післядипломної підготовки спеціалістів фармації. Тому на кафедрі розпочалася підготовка докорів і кандидатів фармацевтичних наук під керівництвом тоді ще доцента, завідувача кафедри Толочка В.М. Особливість такої підготовки полягала в тому, що до виконання наукових досліджень у межах дисертаційних робіт залучились провідні керівники практичної фармації. Серед них першим був начальник Головного аптечного управління МОЗ України Волох Дмитро Степанович, який у 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Дослідження з підвищення ефективності управління лікарським забезпеченням населення на регіональній основі». Провідні вчені того часу, які були офіційними опонентами, – професор Панченко К.І. (м. Москва) і доцент Прокопишин В.І. (м. Кишинів) та провідна організація − П’ятигорський державний фармацевтичний університет дали високу позитивну оцінку науково-практичним результатам, які отримав дисертант.

У 1987 р. успішно захищає дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук начальник Харківського обласного аптечного управління Омельченко Олександр Григорович на тему: «Удосконалення організації лікарського забезпечення матерів і дітей».

Д
Омельченко Олександр

Григорович – начальник

Харківського аптечного

управління, здобувач кафедри
алі серед здобувачів вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук була наступна плеяда представників практичної фармації: Захаров Юрій Федорович, завідувач міжлікарняної аптеки Міністерства залізничного транспорту України (1990); Устаєв Уста Дурдийович, начальник обласного аптечного управління Туркменської РСР (1990); Борищук Володимир Олександрович, заступник начальника Головного аптечного управління МОЗ України (1990); Касьяненко Владислав Анатолійович, начальник Сумського обласного аптечного управління (1991); Фізор Наталя Селівестрівна провідний фахівець Лабораторії наукової організації праці Головного аптечного управління МОЗ України (1991); Предко Володимир Степанович, начальник відділу кадрів Київського міського аптечного управління (1991); Гудзенко Олександр Павлович, начальник Луганського обласного аптечного управління (1992); Ільяшова Світлана Іванівна, завідувач міжлікарняної аптеки м. Сватово Луганського обласного аптечного управління (1993); Тихонова Світлана Олександрівна, завідувач аптеки Сумського обласного аптечного управління (1996); Хоменко Віктор Миколайович, начальник Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Донецькій області, засновник приватного фармацевтичного підприємства (1997); Шаповалов Валерій Володимирович, заступник начальника Слідчого управління МВС України у Харківській області (1997); Друговіна Олена Анатоліївна, провідний фахівець-провізор косметологічної компанії м. Харкова (2002); Кацара Ігор Андрійович, голова ради засновників ТОВ «Фармасофт» (2004); Хмельницька Ольга Андріївна, начальник Державної служби з лікарських засобів у Полтавській області (2007); Єрмоленко Тамара Іванівна, завідувач міжлікарняної аптеки м. Харкова; Немченко Олеся Анатоліївна, директор-провізор приватної фармацевтичної фірми м. Харкова; Шишкіна Ірина Володимирівна, заступник начальника Державної служби з лікарських засобів в Одеській області.

В


Професор Волох

Дмитро Степанович
ажливо зауважити, що в подальшому деякі представники практичної фармації продовжили наукові дослідження з виконання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук. Серед них Волох Д.С. (1990), Гудзенко О.П. (2004), Сятиня М.Л. (2004). Вказані науковці активно залучались до навчального процесу кафедри УЕФ ФУП, згодом ІПКСФ (1993) ХФІ, пізніше − УкрФА (1992), Національної фармацевтичної академії (НФАУ) (1999), НФаУ (2002).

У
Професор ГудзенкоОлександр Павлович

Професор Сятиня

Михайло Лукович
сі вони брали активну участь не тільки в діяльності кафедри, але загалом у розвитку фармацевтичної освіти в Україні на регіональному рівні. Так, Волох Д.С. став засновником і першим деканом фармацевтичного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) і одночасно завідувачем кафедри ОЕФ факультету; Гудзенко О.П. − засновником і першим деканом фармацевтичного факультету Луганського державного медичного університету, одночасно завідувачем кафедри технології ліків, організації та економіки фармації; Сятиня Михайло Лукович − професором кафедри ОЕФ Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, пізніше − завідувачем кафедри аптечної та промислової технології ліків, згодом – завідувачем кафедри ОЕФ Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Борищук В.О. − доцентом кафедри ОЕФ Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Фізор Н.С. стала спочатку доцентом, тепер − завідувачем кафедри технології ліків Одеського Національного медичного університету, викладачем Одеського медичного коледжу; Ільяшова С.І. довгий час працювала в апараті МОЗ України; Суботнікова Н.В. проживає в США і працює на різних посадах у державних медичних установах цієї країни; Хоменко В.М. створив фармацевтичний факультет у складі Донецького Національного медичного університету ім. Максима Горького, став першим його деканом, а також завідувачем кафедри ОЕФ; Хмельницька О.А. стала викладачем фармацевтичних дисциплін у Полтавському медичному коледжі та ін.

Одночасно велика увага приділялась і підготовці ПВС для власної кафедри. Серед підготовлених кандидатів і докторів фармацевтичних наук – Слободянюк М.М., а також раніше згадані Гудзенко О.П., Омельченко О.Г., Хмельницька О.А., Єрмоленко Т.І., Зарічкова М.В., Немченко О.А. та ін.

Повертаючись до кадрового забезпечення ПВС кафедри у різні періоди її розвитку, маємо наголосити, що відповідно до навчальних планів і програм на циклах підвищення кваліфікації керівників практичної фармації передбачалась спеціальна підготовка, до складу якої входили питання військової медицини і медичне забезпечення цивільної оборони. Для здійснення навчального процесу з цього напрямку був запрошений досвідчений викладач Дудка Олексій Прокопович (1986–1990).

Д
Старший викладач,

підполковник

медичної служби запасу
Дудка Олексій Прокопови

удка О.П. закінчив ХФІ у 1939 р. Фронтовик, який пройшов шлях від військового офіцера, начальника навчальної частини, викладача військової кафедри ХФІ (1955–1962), потім асистента кафедри ОЕФ ХФІ (1963–1969), завідувача виробничої практики ХФІ (1969–1986), до викладача кафедри ОЕФ ФУП (1986–1990). У період роботи на кафедрі Дудка О.П. був не тільки досвідченим та цікавим для слухачів викладачем, але й старшим колегою-наставником для ПВС під час становлення кафедри, формування її педагогічного колективу.

З великою теплотою хотілося б згадати також Литвиненко Марту Микитівну, яка у період становлення й розвитку кафедри була запрошена для викладання.Литвиненко Марта Микитівна закінчила ХФІ (1935) та аспірантуру (1938). Працювала старшим викладачем військово-медичного училища (1939–1947), асистентом кафедри аптечної технології лікарських форм ХФІ (1947–1952), старшим викладачем (1952–1953), завідувачем курсу (1953–1954), завідувачем кафедри організації фармацевтичної справи, яку вперше створила в ХФІ (1954–1972). Обіймаючи посаду завідувача кафедри, підготувала та видала перший в Україні підручник з ОЕФ (автори М.М. Литвиненко, І.М. Губський). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Дослідження блискучої валеріани Valeriana nitida RR сім. Valerianaceae» (1956) і була розробником лікарського препарату «Валеріана в драже і краплях», який користується підвищеним попитом і сьогодні.

Н
Доцент Литвиненко
Марта Микитівна

апрямки наукових досліджень під керівництвом доцента Литвиненко М.М. були присвячені вивченню виробничої діяльності аптек, дослідженню рецептури, яка надходить в аптеки, дослідженню системи лікарського забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів в Україні. Автор (співавтор) понад 30 наукових праць, підручника, низки методичних рекомендацій, рекомендацій із забезпечення навчального процесу та ін.


Пізніше брала активну участь у створенні кафедри фармації, далі − фармацевтичного факультету в Українському інституті вдосконалення лікарів (м. Харків) (1973–1985).

На посаду доцента кафедри УЕФ ФУП Литвиненко М.М. була запрошена (1985–1987) як досвідчений викладач вищої школи з післядипломного навчання фахівців фармації, методист і організатор фармацевтичної справи. Вона доброзичливо ділилась своїми здобутками з ПВС кафедри, в т. ч. читала відкриті лекції, проводила практичні й семінарські заняття. Пізніше Литвиненко М.М. передала на кафедру для користування особисту професійну літературу і тим самим значно поповнила бібліотечний фонд кафедри, яким користуємось і до сьогодні.

Відповідно до навчальних планів і програм післядипломної підготовки спеціалістів фармації для слухачів передбачалась спеціальна підготовка, як для офіцерів і сержантів медичної служби запасу. Тому при кафедрі одночасно був відкритий курс спеціальної підготовки, яку певний період (1985–1997) забезпечував старший викладач, підполковник медичної служби запасу Мартиросян Раффі Семенович .Мартиросян Р.С. закінчив військовий фармацевтичний факультет ХФІ (1957) і пройшов службовий шлях від молодшого лейтенанта (1953), начальника аптеки гарнізонного армійського шпиталю, майора (1968),
ст. помічника начальника медичного депо (1975–1980) до старшого викладача військової кафедри Українського інституту вдосконалення лікарів (м. Харків) (1980–1984). Пізніше був запрошений на посаду старшого викладача курсу спецпідготовки при нашій кафедрі УЕФ (1985–1997). Як досвідчений військовий провізор, користувався повагою серед слухачів, у
Старший викладач, підполковник медичної служби запасу

Мартиросян

Раффі Семенович
спішно читав лекції, проводив практичні й семінарські заняття, брав активну участь у громадському житті кафедри, факультету й інституту.

Уперше в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації в Україні до штату кафедри були введені посади спеціалістів-інженерів для забезпечення навчального процесу електронними обчислювальними машинами (ЕОМ) та на їх базі іншими технічними засобами навчання (з 1989 р.). Це дозволило створити перший в ХФІ комп’ютерний клас, який згодом було реорганізовано в окремий відділ автоматизованих систем управління (АСУ) ІПКСФ (1993).

У різні періоди роботи кафедри розпочинали свою діяльність в комп’ютерному класі спеціалісти-інженери: Наталія Владиславівна Черткова, Ольга Олександрівна Долматова, Ганна Григорівна Балтіна, Денис Євгенович Ачкасов, Віктор Олександрович Вакуленко; техніки: Віктор Польйович Дзиган, Олексій Миколайович Трофименко, Євгенія Юріївна Водолазька (Коровяковська) та ін.

Кафедра й до сьогодні тісно співпрацює зі спеціалістами відділу АСУ ІПКСФ. Штатними викладачами кафедри на умовах сумісництва й погодинної оплати є завідувач відділу АСУ, інженер Даценко Ольга Ігорівна, інженер Краснікова Світлана Олександрівна, інженер Утицьких Юрій Сергійович.

З наукових питань та питань створення науково-методичних матеріалів на електронних носіях кафедра співпрацює з колегами кафедри інформаційних технологій НФаУ, в першу чергу із завідувачем, доктором фізико-математичних наук, професором Пєнкіним Юрієм Михайловичем і доцентом, кандидатом технічних наук Харою Георгієм Івановичем.


Заняття з комп’ютерної підготовки веде
зав. відділу АСУ, ст. викладач Даценко О.І.
Комп’ютерний контроль знань у слухачів передатестаційного циклу

(у центрі зав. каф. Толочко В.М.)

Під час іспитів на передатестаційному циклі в комп’ютерному класі.
Зліва направо: інженери Воробйова Т.В. і Краснікова С. О.,
доценти Міщенко І. В. і Чешева М. В.


Заняття зі слухачами в комп’ютерному класі веде
зав. відділом АСУ ст. викладач Даценко О. І.

З 1996 р. у складі кафедри був сформований курс педагогіки і психології для підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів медичної та фармацевтичної освіти I-IV рівня акредитації. Згодом першим завідувачем курсу було призначено доцента, кандидата фармацевтичних наук Кожухову Тетяну Василівну (наказ УкрФА № 03 − ІПК від 10.02.1998 р.). Пізніше (2004) курс був реорганізований у кафедру педагогіки і психології ІПКСФ НФаУ, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Кайдалова Лідія Григорівна.

На кафедрі УЕФ ІПКСФ також у різні роки працювали доценти Микола Миколайович Слободянюк (1986–1990), Марина Олександрівна Алюшина (1984–1990), Світлана Вікторівна Новікова (1990–1993), старші викладачі Ірина Олександрівна Солдатова (1996–2000), Вікторія Миколаївна Назаркіна (2002–2005), Ольга Василівна Ахмад (1997–2011), асистенти Ірина Олександрівна Мацкевич (1991), Світлана Олександрівна Барабаш (Чергінець) (1991–1992), доценти Лариса Віталіївна Галій (2005–2012), Альбіна Володимирівна Кайдалова (2009–2012).

Кафедра в межах навчальних планів і програм звертає велику увагу на наближення навчального матеріалу до актуальних потреб фахівців практичної фармації. Для цього вперше була запроваджена практика залучення до навчального процесу провідних фахівців наукової та практичної фармації. Серед них були начальник Головного аптечного управління МОЗ України Волох Дмитро Степанович, начальник Харківського обласного аптечного управління Олександр Григорович Омельченко, завідувач Центрального аптечного складу Харківської області Кушнарьов Анатолій Васильович, завідувач-провізор вищої категорії ЦРА №28 м. Харкова Кривошеєв Віктор Денисович, головний бухгалтер Катасонова Людмила Яківна, юристи Муратова Надія Семенівна та Полуніна Світлана Миколаївна, фармакологи професор Хаджай Ярослав Іванович, доценти Віхтінська Ірина Леонідівна та Спесивцева Зінаїда Степанівна, трохи пізніше − співробітник контрольно-ревізійного управління Харківської області Краснікова Наталія Григорівна, економіст Солдатова Ірина Олександрівна, юрисконсульт закритого акціонерного товариства (ЗАТ) «Здоров’я» Сімонова Любов Іванівна, начальник Харківської державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України Бондарєва Людмила Василівна, начальник Донецької державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України Хоменко Віктор Миколайович, начальник Луганського обласного ДКВП «Фармація» Гудзенко Олександр Павлович, начальник Полтавської державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Хмельницька Ольга Андріївна та ін.

В
Черних Валентин Петрович, професор, ректор Харківського фармацевтичного інституту (1980),

згодом –
УкрФА, НФАУ, НФаУ

ажливо відзначити, що постійним учасником навчального процесу був ректор ХФІ (УкрФА, НФАУ, НФаУ), доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України Черних Валентин Петрович. Він і зараз проводить зустрічі зі слухачами кафедри і ІПКСФ в цілому, виступає з лекціями «майстер-класу», тематичними лекціями, бере активну участь у науково-практичних конференціях, у т. ч. з питань післядипломної підготовки фахівців фармації, розвитку фармацевтичної науки, організації лікарського забезпечення населення України та ін.

Чітка організація роботи кафедри неможлива без творчої участі лаборантського та допоміжного персоналу. За роки існування кафедри свій внесок у забезпечення навчального процесу зробили старші лаборанти: Ольга Миколаївна Должнікова, Маргарита Вікторівна Чешева, Марина Олександрівна Алюшина, Ольга Василівна Ахмад, які згодом захистили дисертації й поповнили склад викладачів кафедри; серед них також Галина Володимирівна Гуцал, Наталія Павлівна Богомол, Ольга Олександрівна Ночовна, Ганна Іванівна Федорова, Людмила Іванівна Губська, Валентина Павлівна Польщикова, Надія Павлівна Гура, Георгій Юрійович Дверницький, Юлія Миколаївна Підопригора, Тетяна Іванівна Тимохіна, Альбіна Вікторівна Жеронкіна, Наталія Іванівна Губар, Тетяна Іванівна Притуляк, Наталія Сергіївна Гутовська, Валерія Юріївна Водолазька, Оксана Юріївна Кудь.

У складі допоміжного персоналу працювали Євген Миколайович Сергієнко, Людмила Іванівна Губська, Ганна Володимирівна Самборська.

+

У перерві між лекціями на території корпусу пл. Повстання, 17
(зліва направо: доценти Толочко В.М., Омельченко Н.М., Мнушко З.М.,
начальник Сумського аптечного управління, здобувач кафедри Касьяненко В. А.)Навчально-методична конференція слухачів циклу тематичного удосконалення
(зліва направо: доцент Литвиненко Н.М., ст. викладач Мартиросян Р.С.,
доцент Мнушко З.М, професор Перцев І.М., ст. викладач Омельченко Н.М.)
Під час науково-практичної конференції
(зліва направо: доценти Кабачна А.В., Немченко А.С.,
професор Брильова Н.І., доценти Мнушко З.М., Омельченко Н.М.)
Завідувач кафедри, професор Толочко В.М. і начальник Харківського обласного аптечного управління, канд. фармац. наук,
доцент Омельченко О.Г.

Заключна нарада зі слухачами циклу
(зліва направо: доцент Мнушко З.М., професор Перцев І.М.,
доцент Омельченко Н.І., доцент Слободянюк М.М.)


Іспит у слухачів циклу приймає доцент Омельченко Н.М.


Зустріч слухачів з ПВС ХФІ та ветеранами Великої Вітчизняної війни
(зліва направо у першому ряду: доцент Омельченко Н.М., ст. викладач Дудка О.П., доцент Штучна В.П., доцент Литвиненко М.М.,
ст. викладач Мазаєв В.П., професор Сухомлинов О.К., доцент Толочко В.М., професор Тихонов О.І.)
Виїзне семінарське зайняття на базовій аптеці Сумського аптечного управління (зліва направо у президії: начальник Сумського аптечного управління, здобувач кафедри Касьяненко В.А.,
зав. аптекою – провізор, зав. кафедрою, докт. фармац. наук Толочко В.М.)


Науково-практична конференція на базі Сумського аптечного управління
(зліва направо: начальник управління Касьяненко В.А,
зав. кафедрою, докт. фармац. наук Толочко В.М.)

Урок мужності ведуть викладачі ХФІ, ветерани Великої Вітчизняної війни
(зліва направо: ст. викладач Мазаєв В.П.,
доценти Литвиненко М.М, Штучна В.П.)Вітання ветеранів Великої Вітчизняної війни з Днем Перемоги
(зліва направо: доцент Штучна В.П., ст. викладачі Мазаєв В.П., і Дудка О.П., професор Сухомлинов О.К.)


Нині штатний розклад кафедри включає 22 одиниці ПВС, у т.ч. 3 посади професора та 19 посад доцентів.

Завідувач кафедри УЕФ ІПКСФ НФАУ з 1984 р. –доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор НФаУ, Відмінник охорони здоров’я СРСР ТОЛОЧКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, про якого згадувалось раніше.

З


Зав. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ, професор Толочко Валентин Михайлович
авуч кафедри ЧЕШЕВА Маргарита Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ.

З
Доцент ЧешеваМаргарита Вікторівна
акінчила з відзнакою ХФІ (1987), в якому працює на кафедрі УЕФ ІПКСФ з 1988 р.: заочний аспірант (1987–1991); старший лаборант (1988–1989); асистент (1989–1993); старший викладач (1993–1998); доцент (1998). Виконує обов’язки завуча з 1997 р.

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Управління та економіка фармації», співавтор видань − підручників: «Управління фармацією» (2004), «Управління фармацією: інтерактивний підручник» (2009, 2012, 2013); навчальних посібників: «Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки» (2001); «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2002, 2006); «Основи підприємницької діяльності у фармації» (2009); «Основи підприємницької діяльності у фармації: інтерактивний навчальний посібник» (2010, 2012, 2013); «Збірка методичних рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять: інтерактивний навчальний посібник (2011, 2013); «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний навчальний посібник» (2011, 2013), «Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації» для самопідготовки спеціалістів фармації»»: інтерактивний навчальний посібник (2011, 2013). Є співавтором «Збірки програм та навчальних планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з питань управління та економіки фармації» (2002); навчальних планів та уніфікованих програм: передатестаційних циклів зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (2003, 2009), «Клінічна фармація» (2009), очної частини спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» (2005), «Клінічна фармація» (2005) спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» (2012 р.); навчального плану та програми циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» (2013); понад 35 інших методичних рекомендацій та навчально-методичних матеріалів. Брала участь у роботі науково-практичних конференцій за профілем наукових досліджень, а також в організації та проведенні конференції «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком» (2010).

Науковий напрямок − удосконалення організаційних форм і методів лікарського забезпечення населення на основі вивчення діючої системи управління фармацією в ринкових умовах. Захистила кандидатську дисертацію «Совершенствование деятельности аптечних баз республиканского подчинения» (1991). Є автором понад 65 наукових праць серед яких: «Стратегія поведінки оптових торговців на фармацевтичному ринку України», «Економічні аспекти оптово-постачальної мережі у фармацевтичній галузі», «Сучасний погляд на логістику роздрібних фармацевтичних підприємств», «Нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності (ЗТД) шляхом удосконалення деяких митних формальностей», «Особливості законодавчого супроводу митного оформлення лікарських засобів в Україні» та ін.

Є членом Вченої ради ІПКСФ.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка