Історія держави і права України назва дисципліниСкачати 61.92 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір61.92 Kb.

Історія держави і права України

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр:  IV__

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 72 (кредитів ЄКТС - _2__);

аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні - 16, семінарські - ___, лабораторні - ___ )

Лектор: ___доцент Дунас Оксана Ігорівна_(ел.адреса _ustyna1@yandex.ru) ,

Результати навчання:

 • знати:

 • знати предмет і метод історії держави і права  України та сучасний стан проблем науки історії держави і права України;

 • розвиток суспільного ладу на різних етапах  історії України ;

 • систему органів влади й управління, суду в  зі стародавніх часів до сьогодення;

 • державно-правові інститути України ;

 • формування держави України, особливості, притаманні державному ладу та соціальному устрою України, правова система України ;

 • найважливіші правові кодифікації законодавства України;

 • зміни у державному ладі та правових інститутах України у XX ст.,

 • структуру судових органів, поліцейської служби; перешкоди і проблеми, які виникали на шляху будівництва української державності;

 • історію кодифікації права України та провідних країн світу; 

 • вільно орієнтуватися в системі основних джерел історії держави і права України.

 • вміти:

 • використовувати  досвід історії держави і права в практичній діяльності під час створення демократичної правової держави в Україні;

 • вільно орієнтуватися у системі основних джерел з історії держави і права України

 • аналізувати правові акти України за допомогою різних наукових методів,  перш за все, спираючись на принцип історизму;

 • використовувати в практичній діяльності знання основних принципів континентальної та англосаксонської систем права;

 • самостійно робити аналіз суспільно-політичного життя України на основі історико-правових знань.

Анотація навчальної дисципліни:

Мета: формування студентами ґрунтовних знань з Історія держави і права України, як юридичної дисципліни, що досліджує історію виникнення, розвитку держави і права України, закономірності й особливості єдності і взаємозв'язку державних органів, правових інститутів України та інших держав у хронологічній послідовності.
Змістовий модуль №1.

Тема 1.ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (VII ст. до н.е. - IV ст. н.е.).

Тема 2.ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО. ДЕРЖАВА І ПРАВО РУСІ В ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРІБНЕНОСТІ (ХІІ-ХІУ ст.).

Тема 3.УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ (кінець XIV - перша пол. XVII ст.).

Тема 4.ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ В ПЕРІОД БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648-1657 рр.). УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА У ЧАСИ РУЇНИ (1657-1687рр.).

Тема 5.УКРАЇНА-ГЕТЬМАНЩИНА В ЧАСИ НАСТУПУ ЦАРИЗМУ НА ЇЇ ВОЛЬНОСТІ (кінець XVII - 80-ті роки ХУІІІ ст.).


Змістовий модуль №2.

Тема 6.СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. . та ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст..

Тема 7.СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX ст.

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ШУКАННЯ 1917-1920 рр.

Тема 8. РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ.

Тема 9.РОЗБУДОВА ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.


Рекомендована література: 

 1. Антологія української юридичної думки. В 6 т./ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2002.

 2.  Апанович О. Українсько-російський договір 1654 . Міфи і реальність. – К., 1994.

 3. Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян до уничтожения Гетьманства. – К., 1993.

 4.  Бальжик І.А. Відношення держави і церкви : симфонія влад. Автореферат дис.  … к.ю.н.- Одеса.-2007.

 5. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 – 1953 рр.). – К., 1994.

 6. Білас І.С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953 рр.: у 2-х т. – К., 1994

 7. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

 8. Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України.-Ужгород,1993.

 9. Варфоломеєва Т. В., Святоцький О. Д., Кульчицький В.С. Історія адвокатури України. – К., 1992.

 10. 10.  Васковський Р.Ю. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.). Автореферат. на здоб… к.і.н. Д.: ДДУ, 1999.

 11. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990.

 12. Винниченко В. Щоденники // Київська старовина. - 2000. - № 4.

 13. Владимирский – Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.- Ростов – на – Дону, 1995.

 14. Гадяцька унія 1658 року. Зб. доповідей учасників міжнародної наукової конференції «Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність».  - К., 2008.

 15. Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХУІ – поч.. ХУІІ ст.).- Львів,2002.

 16. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л., Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

 17. Грищук В. К. Кодификация законодательства Украинской ССР (1958 - 1984). – К., 1996.

 18. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. – К., 1993.

 19. Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга пол. XVII – XVIII ст.).- К., 1994.

 20. Заруба В.М. Історик держави і права України академік М.Є. Слабченко. – Дніпропетровськ, 2004.

 21. Конституция Украины. Основа стабильности конституционного строя и реформирования общества. – Симферополь, 1997.

 22. Копиленко О. М., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917 – 1920 рр. Центральна Рада. Гетьманство. Директорія. – К., 1997.

 23. Кравченко В.І., Падалка С.С., Панченко П.П. Україна. Державотворення. ХХ століття. – Київ-Донецьк, 1997.

 24. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В., Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. – К., 1996.

 25. Крип’якевич І. Історія українського війська. – Львів, 1992.

 26. Кульчицький В. С. та ін. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939 – 1945 рр.). – Дрогобич, 1995.

 27. Кульчицький С.В. 1933: Трагедія голоду. – К., 1989.

 28. Лизанук В. Навічно кайдани кували (факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні). – Львів, 1995.

 29.  Макарчук С.А. Український етнос (виникнення та історичний розвиток). – К. – 1992.

 30.  Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.

 31. Мироненко О.М., Бенько О.П. Правоохоронні органи Центральної Ради. – К., 1993.

 32. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. – К., 1995.

 33.  Окиншевич Л. Лекції з історії українського права. Право державне. Доба станового суспільства. – Мюнхен, 1947.

 34. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 – 1919 рр. – К., 1995.

 35.  Падох Я. Нарис історії українського карного права. - Мюнхен, 1951.

 36.  Падох Я. Суди і судовий процес старої України. N. Y.; Львів: НТШ, 1990.

 37.  Панюк А, Рожик М. Історія становлення української державності. – Львів, 1995.

 38.  Полонська-Василенко Н. Історія України 1900 – 1923 років. – Львів, 1990.

 39.  Резник О.І.  Періодизація історико-правового процесу : концептуальні аспекти. Автореферат дис. на здоб. ступ. к.ю.н. - Одеса, 2007.

 40. Сергійчук В.І. Національна символіка України. – К., 1992.

 41. Скоропадський П. Спомини. – К., 1992.

 42. Скуратович І. М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його вплив на організацію державного управління: історико-правове дослідження. – Харків, 2004.

 43. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993.

 44. Стременовский С.Н. Местное самоуправление г.Одессы в середине ХІХ ст.- Одеса,2002.

 45. Теплицький В. П. Реформа 1861 року і аграрні відноси на Україні. – К., 1959.

 46. Формирование и развитие адвокатуры в России 60-80 г.г. XIX в. / Отв. ред. Скрипилев. – М., 1987.

 47. Щербина П. Ф. Судебнаая реформа 1864 года на Правобережной Украине. – Львов., 1974.

 48. Самойленко Е.А. Киевская городская полиция в середине ХІХ – начале ХХ вв. – К., 2000.

 49.  Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст.-1917 р.). – К., 1990.

 50.  Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993.

 51. Тимощук О. Державна варта Української держави (історико-юридичний аналіз).- К., 1998.

 52.  Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К., 1968.

 53.  Ткач А.П. Історія кримінального дореволюційного права України. – К., 1988.

 54. Шевчук В.Козацька держава. Етюди з історії українського державотворення. – К., 1995.

 55. Українське державотворення: невитребуваний потенціал Словник-довідник / За ред. О.М. Мироненка. – К., 1997.

 56. Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР. – К., 1989.

 57.  Чубатий М. Огляд історії українського права. – Мюнхен. – К., 1994.

 58.  Яковенко Н.  Українська шляхта. – К., 1993.

 59. Ярмиш О.Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – Харків, 2001.

 60. Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно: Административно-полицейский аппарат и органы политического сыска царизма в Украине в конце XIX – нач. XX в. – К., 1992.

Форми та методи навчання:  лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:_______залік____________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): _міжнародне право

Розглянуто на засіданні кафедри «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка