Історіографія часів Визвольної війни середини XVII ст. І складання державності українського народуСкачати 168.7 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір168.7 Kb.
Методичні рекомендації до дисципліни “Історіографія історії України”

(ІІІ курс)

1) Форма навчання – заочна.

2) Факультет – соціально-гуманітарний.

3) Кафедра – історія України.

4) Дисципліна “Історіографія історії України”:

- Графік консультацій: вівторок 11.10 – 12.00.- Плани семінарських занять
Семінарське заняття №1 (2 год.)

Тема: Історіографія часів Визвольної війни середини XVII ст. і складання державності українського народу

Питання для обговорення:


 1. Проблематика та історичні погляди авторів козацьких літописів.

 2. Монастирські літописи XVII ст.

3. «Кройніка» Феодосія Сафоновича та Київський «Синопсис».

Література

 1. Булос ібн аз-Заїма аль-Халебі (Павло Халебський). Країна козаків. – К., 1995.

 2. Винар Л. Козацька Україна. Вибрані праці. – К.-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003.

 3. Голубицький В.О. Проблема козацтва в українській та іноземній історіографії XVI – пер. половини XVIII ст. // Укр. іст. журн., 1960. – №11. – с. 109-117.

 4. Джерела й історіографія козацько-гетьманської доби (XVII – XVIII ст.). // Енциклопедія українства: загальна частина: В 3-х т. – К., 1994. – Т. 1. – с. 397-400.

 5. Історіографія козачини // Україна. – 1991. – №18. – с. 17-19.

 6. Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004. – с. 111-129.

 7. Києво-Могилянська академія в іменах. – К., 2002.

 8. Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України. Курс лекцій. – К., 1996. – с. 90-115.

 9. Кравець Я. Передмова. // Боплан Г. Опис України. – Львів, 1990. – с. 3-21.

 10. Літопис Самовидця. – К., 1971.

 11. Мицик Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.: Учебное пособие. – Днепропетровск, 1985.

 12. Мицик Ю. Козацька держава очима поляка. // Київська старовина. – 1993. – №4. – с. 2-11.

 13. Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка. (Запорізька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках). – К., 1992.

 14. Скрипник М.О. Ідея державності в українській історіографії. – Одеса, 1997.

 15. Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1991. – с. 25-35.

 16. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

 17. Толочко П. Україна і Русь в літописі Самовидця. // Київська старовина. – 1992. – №3. – с. 7-11.

 18. Цибульський В.І. Деякі проблеми зовнішно-політичної діяльності уряду Б. Хмельницького у зарубіжній історіографії. (1945-1990 рр.). // Укр. іст. журн., 1995. – №4. – с. 77-86.

 19. Чистякова Є.В. Синопсис // Вопросы истории . – 1974. - № 2. – с. 8-23.


Семінарське заняття №2 (2 год.)
Тема: Українські історичні дослідження на початку XX ст.

Питання для обговорення:


 1. Загальні особливості розвитку української історії на поч. ХХ ст.

 2. М. Грушевський – організатор та засновник історичної школи. Концепція української історії в «Історії України – Руси».

3. В. Липинський – фундатор державницької школи в українській історіографії.

Література

 1. Василенко М. Проф.. М.С. Грушевський як історик // Український історик. – 1997. – №1-4. – с. 145-156.

 2. Ващенко В.В. Фактори формування історичної концепції в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Дніпропетровськ, 1998.

 3. Вегеш М.М., Горват Л.В. Українська історична наука в середені ХІХ – на початку ХХІ ст.: Матеріали до лекцій для студентів історичного факультету. – Ужгород, 2000. – 135 с.

 4. Верстюк В., Пиріг Р. М.С. Грушевський. Коротка хроніка життя та діяльності. – К., 1996.

 5. Грицак Я.Й. Формування модерної української нації: історіографія та історіософія проблеми. – К., 1996.

 6. Грушевський М. Звичайна схема «Руської» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства. // Тв – Т. 1, К., 2002.

 7. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – 2 изд. – К., 1991. – 400 с.

 8. Дашкевич Я.Р. Стан і напрями джерелознавчих та історіографічних досліджень історії України (друга половина ХІХ-ХХ ст.).: Доп. на здобуття наук. ст. докт. іст. наук. – К., 1994.

 9. Заруба В.М. Постаті – Дніпропетровськ, 1993. – с. 3-73.

 10. Зашкільняк Л. Історіографічна творчість Михайла Грушевського на тлі європейської історичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському. – Львів, 1999. – с. 31-46.

 11. Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004.

 12. Карамзіна М.С. Ідеї державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 1998. – 350 с.

 13. Кузьмінець О. Михайло Грушевський. // Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. – К., 1995. – с. 188-197.

 14. Кучер Р.В. Наукове Товариство ім.. Т. Шевченка. – К., 1992.

 15. Лекції з історії української історичної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посіб. / Під ред. В.В. Ващенка. – Дніпропетровськ, 1998.

 16. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею українського монархізму. // Твори. Політологічна секція – К., Філадельфія: Ін-т Східноєвропейських досліджень НАН України; Східноєвропейський інститут ім. В.К. Липинського: 1995. – Т. 6. – кн. 1. – 470 с.

 17. Пеленський Я. В’ячеслав Липинський – засновник державницької школи в українській історіографії. // Укр. іст. журн., 1992. – №2. – с. 139-141.

 18. Полонська-Василенко Н. Нарис історіографії України (історіографія ХІХ-ХХ ст.) // Історія України: 2-х т. – К., 1992. – т. 1. – с. 17-29.

 19. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991). – К., 1994.– с. 17-25, 41-299.

 20. Смолій В.А., Сохань П.С. Видатний історик України. // Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К., 1991. – Т. 1. – с. 8-39.

 21. Солдатенко В.Ф., Сиволоб Ю.В. Витоки і передвісники української ідеї. // Українська ідея. Перші речники. (Кол. авторів). – К., 1994. – с. 5-25.

 22. Українські історичні досліди на поч. ХХ ст. // Енциклопедія українознавства: В 3-х Т. – Із.: 1925. – Т.2. – с. 402-405.


Семінарське заняття №3 (2 год.)
Тема: Особливості історіографії 1920-х. – 1930-х. рр.

Питання для обговорення:


 1. Періодизація історіографії історії України тоталітарної доби, її відмінність від радянських часів.

 2. Основні етапи розвитку історичної науки в УРСР у 1920-х – 1930-х рр. та їх особливості.

 3. Розвиток історичної думки української діаспори.

Література

 1. Алексеев Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. – К., 2000.

 2. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии. // Отечественная история, 1996. – №5. – с. 146-148.

 3. Бадзьо Ю. Знищення і русифікація української історії в совєтській Україні. // Український історик, 1982. – ч. 1-2. – с. 54-64.

 4. Баран В.К. Україна після Сталіна. – К., 1994.

 5. Білоконь С. Про становище історичної науки в Україні // Український історик, 1990. – ч. 1-4.

 6. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и коньюктура. Субъективные заметкиоб истории советского общества. – М., 1992.

 7. Брайчевський М. Возз’єднання чи приєднання. // Твори. – К., 2000.

 8. Верба І. Олександр Оглоблин. Життя і праця в Україні. – К., 1999. – 384 с.

 9. Віднянський С.В. Заснування та діяльність Українського вільного університету – першої української високої школи за кордоном (1921-1945 рр.). // Укр. іст. журн. 1994. – №4. – с. 41-54.

 10. Винар Л. Українське історичне товариство // Український історик, 1965. – ч. 5.

 11. Водотика С.Г. «Соціальне замовлення» історичній науці УСРР (1920-1930-і рр.). // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – К., 2001. – Вип.. 4. – с. 192-208.

 12. Грицак Я.Й. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996. – 360 с.

 13. Дядиченко В.А., Лось Ф.Є., Сарбей В.Г. Розвиток історичної науки в Українській РСР. – К., 1970. – 82 с.

 14. Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків М. Грушевського. // Український історик. 1991-1992. – №3-4. – с. 147-168.

 15. Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. – К., – 1995. – 479 с.

 16. Історія української еміграції. (За ред.. Б. Лановика). – К., 1997.

 17. Историография истории Украинской ССР. – К., 2004.

 18. Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004.

 19. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 1995.

 20. Коваль М.В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні й перші повоєнні роки. // Укр. іст. журн., 2002. – №1. – с. 3-25.

 21. Костюк Г. Сталінізм і Україна (Ґенеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника. – К., 1995. – 508 с.

 22. Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України. К., 1996.

 23. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернатива поступу. Критика історичного досвіду. – К., 1996. – 759 с.

 24. Кульчицький С.В. Комунізм і Україна: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.

 25. Кульчицький С.В. УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.). Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. – К., 2003. – 203 с.

 26. Марк фон Хаген. Проблеми сталінізму і переосмислення радянського минулого. // Укр. іст. журн., 1994. – №1. – с. 18-29.

 27. Мицик Ю.А. Олена Михайлівна Апанович. // Історія України, 1999. – №38. – с. 7-10.

 28. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К., 1994. – 558 с.

 29. Новітня історія України (1900-2000 рр.). – К., 2002.

 30. Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк, 1963. – 87 с.

 31. Оглоблин О. Українська історіографія. 1917-1956: перекл. з англ. – К., 2003. – 251 с.

 32. Реєнт О. Деякі проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки. // Укр. іст. журн., 2002. – №2. – с. 3-27.

 33. Сакада Л.Д. «Український історик»: ґенеза, тематика, постаті. – К., 2003.

 34. Санцевич А.В. Українська радянська історіографія. (1945-1982). – К., 1984. – 142 с.

 35. Швидько Г. Дослідник ранньої історії Півдня України. // Під знаком Кліо. На пошану Олени Апанович. Збірник статей. – Дніпропетровськ, 1995. – с. 96-101.

 36. Шаповал Ю.І. Людина і система. (Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с.

 37. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов.В. ЧК-ГПУ-НК в Україні: особи, факти, документи. – К., 1997. – 607 с.

 38. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999. – 480 с.


Семінарське заняття №4 (2 год.)
Тема: Історична наука в умовах існування незалежності України.

Питання для обговорення:


 1. Зміни в організаційній структурі науково-дослідницьких установ історичної науки в Україні.

 2. Концептуальні пошуки українських істориків.

 3. Висвітлення провідних аспектів соціально-політичної історії УРСР 1920-х – 1930-х рр.:

 • становище робітничого класу, його провідної ролі в суспільстві;

 • соціалістичних перетворень на селі, проблем голоду 1932р. та голодомору 1933р. в Україні;

 • приниження місця і ролі інтелігенції в суспільстві; національних відносин в Україні, входження її до складу СРСР.

1. Алексеев Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. – К., 2000.

2. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии. // Отечественная история, 1996. – №5. – с. 146-148.

3. Бадзьо Ю. Знищення і русифікація української історії в совєтській Україні. // Український історик, 1982. – ч. 1-2. – с. 54-64.

4. Баран В.К. Україна після Сталіна. – К., 1994.

5. Білоконь С. Про становище історичної науки в Україні // Український історик, 1990. – ч. 1-4.

6. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и коньюктура. Субъективные заметкиоб истории советского общества. – М., 1992.

7. Брайчевський М. Возз’єднання чи приєднання. // Твори. – К., 2000.

8. Верба І. Олександр Оглоблин. Життя і праця в Україні. – К., 1999. – 384 с.

9. Віднянський С.В. Заснування та діяльність Українського вільного університету – першої української високої школи за кордоном (1921-1945 рр.). // Укр. іст. журн. 1994. – №4. – с. 41-54.

10. Винар Л. Українське історичне товариство // Український історик, 1965. – ч. 5.

11. Водотика С.Г. «Соціальне замовлення» історичній науці УСРР (1920-1930-і рр.). // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – К., 2001. – Вип.. 4. – с. 192-208.

12. Грицак Я.Й. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996. – 360 с.

13. Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. – К., – 1995. – 479 с.

14. Історія української еміграції. (За ред.. Б. Лановика). – К., 1997.

15. Историография истории Украинской ССР. – К., 2004.

16. Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004.

17. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 1995.

18. Коваль М.В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні й перші повоєнні роки. // Укр. іст. журн., 2002. – №1. – с. 3-25.

19. Костюк Г. Сталінізм і Україна (Ґенеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника. – К., 1995. – 508 с.

20. Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України. К., 1996.

21. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернатива поступу. Критика історичного досвіду. – К., 1996. – 759 с.

22. Кульчицький С.В. Комунізм і Україна: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.

23. Кульчицький С.В. УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.). Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. – К., 2003. – 203 с.

24. Марк фон Хаген. Проблеми сталінізму і переосмислення радянського минулого. // Укр. іст. журн., 1994. – №1. – с. 18-29.

25. Мицик Ю.А. Олена Михайлівна Апанович. // Історія України, 1999. – №38. – с. 7-10.

26. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К., 1994. – 558 с.

27. Новітня історія України (1900-2000 рр.). – К., 2002.

28. Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк, 1963. – 87 с.

29. Оглоблин О. Українська історіографія. 1917-1956: перекл. з англ. – К., 2003. – 251 с.

30. Реєнт О. Деякі проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки. // Укр. іст. журн., 2002. – №2. – с. 3-27.

31. Сакада Л.Д. «Український історик»: ґенеза, тематика, постаті. – К., 2003.

32. Санцевич А.В. Українська радянська історіографія. (1945-1982). – К., 1984. – 142 с.

33. Швидько Г. Дослідник ранньої історії Півдня України. // Під знаком Кліо. На пошану Олени Апанович. Збірник статей. – Дніпропетровськ, 1995. – с. 96-101.

34. Шаповал Ю.І. Людина і система. (Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні). – К., 1994. – 270 с.

35. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НК в Україні: особи, факти, документи. – К., 1997. – 607 с.

36. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999. – 480 с.Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг


теми

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

Тема №1

1. Проаналізувати історію найдавніших державних утворень на українських землях в історичних дослідженнях.

2. Проаналізувати життя перших слов’янських племен в історичних дослідженнях.6

Тема

№2


1. За допомогою «Повісті минулих літ» прослідкувати розвиток Давньоруської держави.

2. Проаналізувати стан дослідження історії Київської Русі у сучасній історіографії.10

Тема №3

1. Порівняти схожість та відмінності літописних джерел давньоруської та польсько-литовської доби.

2. Прослідкувати опис життя в Україні на основі іноземних хронік.10

Тема

№4


1. В чому на вашу думку заклечалася особливість козацьких літописів XVII ст. та шляхетських попередньої доби?

2. Проаналізувати історіографічні джерела про життя Богдана Хмельницького.6

Тема №5

1. Порівняти козацько-старшинські літописи XVII ст. та дворянсько-старшинську історіографію XVIIІ ст.

2. Прослідкувати образ І. Мазепи в історіографії.10

Тема

№6


1. Прослідкувати схожі риси та відмінності у історіографії XVIIІ та першої половини ХІХ ст.

2. Проаналізувати причини зародження української народницької історіографії.6

Тема

№7


1. Проаналізувати умови розвитку історичної науки у Російській та Австро-Угорській імперіях у ІІ половині ХІХ ст.

2. Прослідкувати схожі риси та відмінності у історіографії першої та другої половини ХІХ ст.10

Тема

№8


1. Проаналізувати вплив політичних організацій та партій на розвиток української історичної думки на поч. ХХ ст.

2. Проаналізувати значення творчості М.С. Грушевського для української історіографії.6

Тема

№9


1. Проаналізувати зовнішні та внутрішні чинники, які впливали на розвиток української радянської історіографії у 20-30 рр. ХХ ст.

2. Проаналізувати зовнішні та внутрішні чинники, які впливали на розвиток української історіографії на західноукраїнських землях та еміграції у 20-30 рр. ХХ ст.6

Тема

№10


1. Схожість та відмінності української радянської історіографії 20-30 та 40 рр. ХХ ст.

2. Доведіть, що у ІІ пол. 40 рр. на західноукраїнських землях відбувалася «радянізація» історіографії.8

Тема

№11


1. Порівняйте українську радянську історіографію в роки «застою» та перебудови.

2. Проаналізуйте значення української історіографії у діаспорі.10

Тема

№12


1. Основні тенденції розвитку історичної науки в умовах існування незалежної України.

2. Які історичні міфи існують в сучасній українській історіографії, як з ними боротися.6

Всього

94Питання до заліку 1. Поняття «історіографія», її мета і завдання.

 2. Літопис Самійла Величка: його місце в українській історіографії.

 3. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок В’ячеслава Липинського.

 4. Перші повідомлення з історії України.

 5. Мемуарна література, її місце в українській історіографії XVIIІ ст.

 6. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Дмитра Дорошенка.

 7. Антична історіографія щодо історії України.

 8. Історіографія життя та діяльності Богдана Хмельницького.

 9. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Дмитра Багалія.

 10. «Історія» Геродота як історіографічне джерело.

 11. Загальні умови розвитку історичних знань у XVIII ст. Кирило Розумовський в українській історіографії.

 12. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Михайла Брайчевського.

 13. Літописи як спроба дослідження історії України.

 14. Зародження норманської теорії.

 15. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Захарії Копистенського.

 16. «Повість минулих літ» та її історична концепція.

 17. Іван Мазепа в українській та зарубіжній історіографії.

 18. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Петра Толочко.

 19. Деякі проблеми Степу в історіографії.

 20. Загальні умови розвитку історичної думки першої половини ХІХ ст. Декабристський рух на українських землях в історіографії.

 21. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Олександра Оглоблина.

 22. «Слово о полку Ігоревім»: його місце в історіографії.

 23. Дворянсько-старшинська історіографія XVIII ст: тенденції та особливості.

 24. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Миколи Аркаса.

 25. «Степенная книга» як спроба фальсифікації історичних фактів.

 26. Місце і роль наукової спадщини Д. Бантиш-Каменського в українській історичній думці.

 27. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Альберто Віміні.

 28. Галицько-Волинський літопис.

 29. Питання української історії у творчій спадщині Т.Г. Шевченка.

 30. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Олени Апанович.

 31. Місце та роль монастирів у поширенні історичних знань.

 32. Григорій Граб’янка та його літопис.

 33. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Пантелеймона Куліша.

 34. Західноруські літописи та їх місце в історіографії.

 35. «Історія Русів» та її авторство.

 36. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Олександри Єфименко.

 37. Українські літописи кінця XVI – початку XVII ст.

 38. Місце і роль наукової спадщини М.І. Костомарова в українській історіографії.

 39. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Гійома Левасера де Боплана.

 40. Густинський літопис та його авторство.

 41. Розвиток історичних знань на західноукраїнських землях І пол. ХІХ ст.

 42. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Михайла Литвина.

 43. Густинський літопис як основа козацької ідеології.

 44. Соціально-економічне та політичне життя другої половини ХІХ ст. на українських землях і його вплив на розвиток історичної думки.

 45. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Андрія Лизлова.

 46. «Київський літопис» як історіографічне джерело.

 47. М. Грушевський – організатор і засновник історичної школи.

 48. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Якова і Олександра Марковичів.

 49. Полемічна література кін. XVI – першої половини XVII ст.

 50. М. Драгоманов як теоретик позитивізму в українській історіографії.

 51. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Миколи Маркевича.

 52. Усна народна творчість про минуле України.

 53. Виникнення народницького напрямку в українській історіографії, його характерні риси.

 54. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Осипа Бодянського.

 55. Мемуарна література XVI – першої половини XVII ст.

 56. В. Антонович – фундатор української історичної думки.

 57. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Романа Ракушки-Романовського.

 58. Наукові праці з історії українських земель в XVI – першої половини XVII ст. Гіпотези щодо виникнення козацтва.

 59. Загальні особливості розвитку української історії на поч. ХХ ст. Зародження державницького напрямку в українській історіографії.

 60. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Вінцета Хвойки.

 61. Проблематика та історичні погляди авторів козацьких літописів часів Хмельниччини та Гетьманщини.

 62. Періодизація історіографії історії України тоталітарної доби, її відмінність від періодизації радянських часів.

 63. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Олександра Лазаревського.

 64. «Літопис Самовидця» та його авторство.

 65. Історіографія історії України 1920-х – першої половини 1950-х рр.

 66. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Дмитра Яворницького.

 67. Київський «Синопсис», як систематизована історія України.

 68. Концепція української історії в «Історії України-Руси» М.С. Грушевського.

 69. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Аполлона Скальковського.

 70. Козацька Україна в описах зарубіжних авторів часів Хмельниччини та Гетьманщини.

 71. Сучасна історіографія: проблеми та перспективи.

 72. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Михайла Максимовича.

 73. Особливості української історіографії XVIIІ ст.

 74. Історіографічні дослідження з історії України другої половини 1950-х – 1980-х рр.

 75. Користуючись своїми записами, охарактеризуйте життя і творчий доробок Вадима Модзалевського.

Література

Основна література

 1. Багалій Д.І. Нарис української історіографії: В 2-х кн. – К.: 1923-1925.

 2. Бушков А. Россия, которой не было. – М.: 2006.

 3. Джерелознавство історії України: Довідник / Під ред.
  М.Я. Варшавчика. – К.: 1998.

 4. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. В 2-х т. – К.: 1991.

 5. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. – Львів, 1994 (К.: 1996).

 6. Историография истории Украинской ССР / И.С. Хмель, Д.Я. Телегин, С.С. Березанская и др. – К.: 1987.

 7. Калакура Я. Українська історіографія. – К.: 2004.

 8. Колесник И.И. История русской историографии XVIII – пер. пол. XIX века: Учеб. пособие. – Днепропетровск, 1987.

 9. Колесник І.І. Українська історіографія: Навч. посібник. – Київ, 2000.

 10. Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії України: Курс лекцій. К.: 1996 (Чернівці, 1999).

 11. Коцур В.П. Історичні дослідження: Історіографія. – К.: 1998.

 12. Новітня історія України. – К.: 2000.

 13. Сарбей В.Г. Очерки по методологии и историографии истории Украины. – К.: 1998.


Додаткова література

 1. Астахов В.И. Курс лекций по русской историографии (до конца XIX в.). – Харьков, 1965.

 2. Багалей Д.И. Русская историография: лекции, читанные в Харьковском университете. – Харьков, 1907.

 3. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР: навч. посібник. – К.: 1991.

 4. Історичне джерелознавство: Підручник / Я.С. Калакура,
  І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко. – К.: 1987.

 5. Коваленко Л.А. Історіографія історії Української РСР. Навч. посібник. – К.: 1983.

 6. Ковальский Н.П. Источниковедение истории Украины XVI – XVII вв.: В 4-х ч. – Днепропетровск, 1987.

 7. Кухта Б.З. Історія української політичної думки. – К.: 1994

 8. Марченко М.І. Українська історіографія. – К.: 1959.

 9. Сто великих украинцев. – М. – К.: 2002.

 10. Черепнин Л.В. Русская историография до XIX в.: курс лекций. – М.: 1957.

 11. Чугуєнко М. Україна, яка шокує. – X.: 2005.

 12. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до XVIII в.: Курс лекций. – 1982.

 13. Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука і культура. – Вип. 25. – 1991.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка