Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. Харків, 2010. 73 сСторінка8/8
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема «Расовий склад населення світу»

 1. Велика раса, до складу якої входять ті чи інші малі раси.

 2. Малі раси, які входять до складу великої раси.

 3. Регіон поширення однієї з великих рас.

 4. Регіон поширення однієї з малих рас.

 5. Малі раси, які поширені в даному регіоні.

 6. Етноси, які належать до однієї з малих рас.

 7. Малі раси, до складу яких входять ті чи інші етноси.

 8. Перехідна раса.

 9. Змішана раса.

 10. Регіон поширення перехідної раси.

Тема «Етнолінгвістичний склад населення світу»

 1. Мовна сім'я, до складу якої входять ті чи інші мовні групи.

 2. Мовна група, яка входить до складу тієї чи іншої мовної сім'ї.

 3. Регіон поширення однієї з мовних сімей.

 4. Регіон поширення однієї з мовних груп.

 5. Мовна група, поширена в даному регіоні.

 6. Етнос, який належить до однієї з мовних груп.

 7. Мовна сім'я, до складу якої входять ті чи інші етноси.

 8. Регіон поширення того чи іншого етносу.

 9. Етнос, поширений в тому чи іншому регіоні.

 10. Мови, які не входять до мовних сімей.ПИТАННЯ для самоперевірки та самоконтролю
Вступ. Теоретичні та методологічні основи історичної географії

 1. Відмінність предмета дослідження історії географії та історичної географії.

 2. Зв'язок історичної географії з іншими науками.

 3. Підходи до періодизації в історичній географії.

 4. Періоди в історичній географії.Модуль 1. Взаємодія суспільства і природи протягом історії людства

 1. Вплив природних умов на антропогенез.

 2. Заселення материків Північної і Південної Америки, Австралії.

 3. Поняття «раси». Расові відмінності людей.

 4. Фактори формування рас.

 5. Географія основних рас світу.

 6. Формування і географія перехідних рас.

 7. Відмінності перехідних і змішаних рас.

 8. Основні види господарської діяльності первісних людей.

 9. Вплив природних умов на заняття населення протягом історичного часу.

 10. Зміни впливу людського суспільства на природне середовище протягом історичного часу.

 11. Передумови переходу до виробляючого господарства в неоліті.

 12. Сутність «неолітичної революції», її наслідки.

 13. Центри походження культурних рослин.

 14. Головні райони первісного землеробства та скотарства.

 15. Поняття «цивілізація». Географічні особливості стародавніх цивілізацій.

 16. Цивілізації за етапами їх виникнення в залежності від рівня освоєння географічного середовища (за Л.І. Мечниковим).

 17. Заселення сучасної території України до виникнення держави Київська Русь.


Модуль 2. Основи етнографії та етногеографії

 1. Предмет дослідження етнографії, етнології та етногеографії.

 2. Поняття «етнос», ознаки його виділення.

 3. Соціокультурна концепція етногенезу.

 4. Біосоціальна концепція етногенезу.

 5. Сутність енергетичної концепції етногенезу Л.М. Гумільова.

 6. Фази етногенезу.

 7. Характер впливу етносу на ландшафт в залежності від фази етногенезу.

 8. Етнооб`єднуючі процеси.

 9. Етнороз`єднуючі процеси.

 10. Господарсько-культурні типи, райони їх виникнення і сучасне поширення.

 11. Вплив природних умов на розвиток культури та формування менталітету етносу.

 12. Поняття «нація». Співвідношення понять «етнічне» і «національне».

 13. Поділ країн за етнічною ознакою.

 14. Сутність етнолінгвістичної класифікації.

 15. Основні мовні сім’ї та групи, регіони їх поширення.

 16. Світові релігії, регіони їх поширення.

 17. Основні національні релігії, регіони їх поширення.ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль

(екзамен)Сума

Модуль 1 (32,5 балів)

Модуль 2 (27,5 балів)

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

КР

Т6

Т7

Т8

Т9

КР

2

2

5+

2,5


2

4

15

2
4

4+

2,5


15

40

100

Т1 – семінар

Т2 – семінар

Т3 – практична робота, тест

Т4 – семінар

Т5 – семінар

КР – контрольна робота

Т6 – семінар

Т8 – практична робота

Т9 – практична робота, тест

КР – контрольна робота
Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:


 • виконання всіх практичних робіт;

 • виконання тестових завдань;

 • виконання модульних контрольних робіт.


Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової

роботи, практикидля заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

1 – 49

FX

незадовільно

не

зараховано


Навчально-методичне видання


Підписано до друку 27.12.2010 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний.

Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 3,43. Обл.-вид. арк. 3,99.

Тираж 100 прим. Зам. № 0506. Ціна договірна.


Надруковано: ВПЦ «АдвА»

СПД ФО Михайлов Г.Г.

Тел. 75-277-27.

Свідоцтво про державну реєстрацію ХК № 81 від 24.03.2003.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка