Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. Харків, 2010. 73 сСторінка2/8
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна «Історична географія з основами етнографії» викладається студентам 2 курсу денного і заочного відділень, є базовою у підготовці фахівців з економічної та соціальної географії на рівні бакалавра та магістра.

Активізація історико-географічних досліджень, розширення їх спектру, поглиблення змісту відбувається у другій половині 90-х років ХХ та на початку ХХІ ст. Курс «Історична географія з основами етнографії» тісно пов’язаний з усіма географічними дисциплінами, оскільки знання історичної географії допомагають глибше пізнати сучасні суспільно-географічні процеси у світі. Курс побудований також на основі використання знань з антропології, екології, культурології, економічної історії та інших дисциплін.Мета курсу – розкрити особливості взаємодії населення, природи і господарства на Землі на різних етапах історичного розвитку.

Завдання курсу:

 • вивчити теоретичні та методологічні засади історичної географії й етнографії;

 • розкрити роль природного середовища в антропогенезі й етногенезі та соціально-економічному і культурному розвитку суспільства;

 • простежити тенденції взаємодії суспільства і природи в часовому вимірі;

 • проаналізувати концепції етногенезу;

 • дослідити етнічні процеси;

 • вивчити особливості та географію рас, етносів, мовних сімей і груп, релігій у світі.

Студенти повинні знати:

 • місце історичної географії в системі географічних наук та її зв’язки з іншими науками;

 • проблеми історико-географічних досліджень в Україні;

 • особливості взаємодії людського суспільства з навколишнім природним середовищем на різних етапах історичного розвитку;

 • роль природно-географічних чинників в антропогенезі;

 • поняття про етнос та етногенез;

 • расовий, етнічний, лінгвістичний, релігійний склад населення світу.

Студенти повинні вміти:

 • розрізняти предмет вивчення історичної географії та історії географії;

 • виявляти закономірності розвитку історико-географічних досліджень;

 • визначати роль природно-географічних факторів у розвитку суспільства;

 • виявляти вплив природних умов на особливості розселення та господарської діяльності людей;

 • аналізувати характер впливу природокористування на довкілля на різних етапах розвитку суспільства;

 • аналізувати етнічні процеси у світі та в окремих регіонах і країнах.Програма навчальної дисципліни
ВСТУП. Теоретичні та методологічні основи історичної географії

Об’єкт та предмет дослідження історичної географії. Історія географічних відкриттів, історія географічних ідей та історична географія. Місце історичної географії в системі наук. Зв’язок історичної географії з іншими науками. Напрямки історичної географії. Періодизація в історичній географії. Проблеми історико-географічних досліджень в Україні.


МОДУЛЬ 1. Взаємодія суспільства і природи на різних етапах історичного розвитку

ТЕМА 1. Природно-географічні чинники антропогенезу, заселення Землі людиною

Еволюційна гілка людини. Роль природно-географічних факторів в еволюції людини. Значення ландшафтів в еволюції людства. Причини міграцій первісних людей. Імовірні напрями міграцій. Заселення материків.
ТЕМА 2. Походження і географія людських рас

Поняття раси. Фактори расогенезу. Ознаки расових відмінностей людей. Підходи до класифікації рас. Просторовий розподіл європеоїдної, монголоїдної, негроїдної та австралоїдної рас та їх підтипів. Формування і географія перехідних рас. Расовий склад населення регіонів і країн.ТЕМА 3. Взаємодія людини і природи на ранніх етапах розвитку людського суспільства

Коеволюція людини і навколишнього природного середовища. Вплив природних ландшафтів на розвиток первісних людей. Збиральництво, полювання і рибальство – основні види господарської діяльності первісних людей. Передумови переходу до виробляючого господарства. Центри походження культурних рослин. „Неолітична революція”. Головні райони первісного землеробства. Зародження і поширення скотарства. Освоєння металів. Виникнення екологічних проблем. Перша екологічна криза в епоху неоліту.
ТЕМА 4. Зародження стародавніх цивілізацій

Поняття цивілізації. Етапи виникнення цивілізацій (за Л.І. Мечниковим). Географічні аспекти розвитку стародавніх цивілізацій: Межиріччя (Месопотамії), Єгипту, Індії, Китаю, Мінойської (Кріто-Мікенської) цивілізації, цивілізацій Америки (інки, ацтеки, майя).


МОДУЛЬ 2. Основи етнографії та етногеографії

ТЕМА 1. Поняття про етнос та етногенез

Об’єкт і предмет етнографії, етнології та етногеографії. Поняття етносу. Поняття про етногенез. Концепції етногенезу. Структура етнічних утворень. Етнічні процеси.
ТЕМА 2. Концепція етногенезу Л.М. Гумільова

Місцерозвитку етносів. Фази етногенезу. Взаємодія етносу з природним ландшафтом.
ТЕМА 3. Культурно-господарська адаптація етносів до природних умов

Природні умови як визначальний фактор господарської спеціалізації території, в історичному аспекті. Культурно-господарські типи. Вплив природних умов і господарства на розвиток культури. Формування менталітету народу в залежності від природно-географічних умов та господарського укладу.


ТЕМА 4. Етнолінгвістичний склад населення світу

Етнічна структура населення світу. Найбільші за кількістю населення народи світу, їх географія. Типологія країн за етнічною ознакою. Сутність лінгвістичної класифікації народів світу. Мовні сім’ї, групи і підгрупи. Географія народів мовних сімей та їхніх груп: індоєвропейської, кавказької, семіто-хамітської, нігеро-кордофанської, ніло-сахарської, койсанської, дравідійської, уральської, алтайської, сіно-тібетської, тайської, австроазіатської, австронезійської, ескімосо-алеутської, чукотсько-камчатської, андаманської, сім’ї австралійських та папуаських народів, сім’ї індіанських народів. Географія етносів, мови яких не входять у жодну сім’ю.Структура навчальної дисципліни


Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи історичної географії

12

2

28

9

1


8

Тема 2. Природно-географічні чинники антропогенезу, заселення Землі людиною

12

2

28

9

1


8

Тема 3. Походження і географія людських рас

12

2

28

11

1

28

Тема 4. Взаємодія людини і природи на ранніх етапах розвитку людського суспільства

12

2

28

10

2


8

Тема 5. Зародження стародавніх цивілізацій

14

2

48

11

1

28

Разом за модулем 1

62

10

1240

50

6

440

Модуль 2

Тема 1. Поняття про етнос та етногенез

10

2


8

9

1


8

Тема 2. Концепція етногенезу Л.М. Гумільова

12

2

28

10

2


8

Тема 3. Культурно-господарська адаптація етносів до природних умов

10

2


8

9

1


8

Тема 4. Етнолінгвістичний склад населення світу

14

2

48

10

2


8

Разом за модулем 2

46

8

632

38

6


32

Усього годин


108

18

1872

88

12

472

Модуль 3

Індивідуальне навчально-дослідне завдання


(контрольна робота)20

20

Усього годин
108

12

492
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка