Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту ВісникСторінка1/4
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4Випуск 1 (16), 2014
ISSN 2078-1628

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту


Вісник

Східноєвропейського університету

економіки і менеджменту

Науковий журнал

СЕРІЯ:

ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ
Виходить 2 рази на рік
Заснований у серпні 2007 року

1 (16), 2014


Черкаси 2014ISSN 2078-1628


ВІСНИК

Східноєвропейського університету

економіки і менеджменту

Серія: економіка і менеджмент 1 (16), 2014


Науковий журнал
Журнал визнано ВАК України як фахове видання з економічних наук (бюлетень ВАК України № 12, 2010 р.)РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Почесний редактор: Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Головний редактор: д. е. н. Савченко С. О.

Заступники головного редактора: д. е. н. Козловський В. В.; к. е. н. Дмитрук Б. П.
Редакційна колегія: д. е. н. Войтоловський М. В.; д. е. н. Ус Г. О.; д. е. н. Сергєєва Л. Н.; д. е. н. Кисель Р.; д. е. н. Медведєв В. Ф.; д. е. н. Чаплигін В. Г.; к. е. н. Шпак Л. О.; к. і. н. Захарова І. В.

Відповідальний секретар: Дешевенко Л. П.

Науковий журнал публікує статті з економічних проблем підприємств різних галузей промисловості, національного господарства, менеджменту, маркетингу, підготовлені науково-педагогічними працівниками, науковими співробітниками, аспірантами та здобувачами наукових ступенів вищих навчальних закладів, а також ученими та спеціалістами інших організацій, підприємств, установ.

Призначений для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, спеціалістів національного господарства, державних і регіональних органів управління.


  • Статті для публікації в науковому журналі відбираються на умовах конкурсу.

  • Відповідальність за достовірність фактів, дат, назв, імен, прізвищ, цифрових даних, які наводяться, несуть автори статей.

  • Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів.

© Вісник Східноєвропейського університету

економіки і менеджменту, 2014

Серія: економіка і менеджмент


ЗМІСТ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Десятніков І. В. Трансформація поміщицьких господарств України

в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 5


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Savchenko S., Savchenko M. Transnational corporations effect on the economy of developing countries 12
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Skrypnyk A., Galaieva L. Soil balance formalization problem 21

Дмитрук Б. П., Гирник Л. В. Нарощування обсягів видобутку сланцевого газу як передумова формування енергетичної незалежності України 30

Чередніченко С. В. Прогнозування тенденцій світового ринку металопродукції та експортної діяльності металургійної галузі України 38
Економіка та управління підприємствами

Нусінова О. В. Аналіз розкриття інформації про стан корпоративного управління акціонерних товариств 44

Касьянова Н. В., Левшова Ю. О. Концепція формування виробничої структури інтегрованої енергетичної компанії 52

Олійник В. М. Оптимізація ризикової складової нетто-ставки страхового тарифу 60

Лебідь І. О. Особливості управління репутацією підприємства 66

Гвоздь В. М. Управление комплексной бесконтактной системой защиты электроустановок 74

Димченко Н. С. Інноваційна поведінка менеджера та її роль в управлінській діяльності 80

Краус К. М. Українська практика управління маркетингом малих торговельних підприємств 87

Грибан Н. Г. Становлення стратегічного управління на підприємствах переробки аграрної продукції 97
гроші, фінанси і кредит

Скрипник А. В., Проскура К. П. Оцінка соціально-економічних наслідків оподаткування підприємств аграрного сектору 105

Камінський А. Б. Становлення та перспективи розвитку бюро кредитних

історій в Україні 118Годес Н. В. Генезис трансформації фінансового ринку республіки Білорусь:

переваги і недоліки 128


Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Румянцев Н. В., Кольчик С. О. Многомерная оптимизация параметров торговой системы в рыночных условиях 139

Ревенко Д. С., Лыба В. А. Интегральные модели экономической устойчивости предприятия и инструментальные средства ее визуализации и диагностики 148

Медведева М. И. Моделирование производственного процесса с ненадежным оборудованием 159

Тарасова О. О. Управління розвитком регіону засобами моделювання 167

Яцина В. В. Модель оцінки економічної ефективності аутсорсингу при

виробництві товарів промислового призначення 178


НАШІ АВТОРИ 191
SUMMARY 193

CONTENTS
ECONOMICS AND HISTORY OF ECONOMIC MIND

Desyatnikov I. Transformation of landed estates in Ukraine at the end

of XIX – at the beginning of xx centuries 5


WORLD ECONOMY AND WORLD ECONOMIC RELATIONS

Savchenko S., Savchenko M. Transnational corporations effect on the economy of developing countries 12
ECONOMY AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT

Skrypnyk A., Galaieva L. Soil balance formalization problem 21

Dmytruk B., Gyrnyk L. Increasing the volume of shale gas production

as a precondition for the formation of energy independent Ukraine 30Cherednichenko S. V. Tendency forecasting of metal products world market

and export marketing activities of metal industry of Ukraine 38


ECONOMY AND BUSINESS MANAGEMENT

Nusinova O. Analyzing information disclosure about corporate governance condition of joint stock companies 44

Kasyanova N., Levshova Yu. The concept of the production formation in the integrated energy company................... 52

Olejnyk V. Risc-relevant component optimization оf net premium in

underwriting rate 60Lebid I. Features of business reputation management 66

Gvozd V. Management of the complex off-contact electrical installations

protection system 74Dymchenko N. Manager’s innovative behavior and its role in management 80

Kraus K. Ukrainian practice in marketing management of small trade enterprises 87

Gryban N. Strategic management formation in enterprises companies for processing agricultural products 97
MONEY, FINANCE AND CREDIT

Skrypnyk A., Proskura K. Socio - economic impact assessment of agricultural sector enterprises taxation 105

Kaminsky A. Creation and development prospects of a credit reference bureau

in Ukraine 118Godes N. Genesis of financial market transformation in the republic of Byelorussia: advantages and disadvantages 128
MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION

TECHNOLOGY IN ECONOMICS

Rumyantsev N., Kolchyk S. parameters multivariate optimization of the trading system in the market environment 139

Revenko D., Lyba V. Integrated enterprises economic stability model and tools of its visual representation and diagnostics 148

Medvedeva M. Modeling of productive process with unreliable equipment 159

Tarasova O. Region development management by the means of modeling 167

Yatsyna V. Economic efficiency estimation model of outsourcing in the industrial

goods production 178


OUR AUTHORS 191
SUMMARIES 193

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка