«Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей аптеки»Скачати 166.81 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір166.81 Kb.
Тема: «Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей аптеки».
План лекції:

1. Загальні положення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аптеки.

2. Сутність та зміст інвентаризації.

3. передумова вирішення основних завдань інвентаризації.

4. Об’єкти інвентаризації в системі бухгалтерського обліку.

5. Інвентаризаційна комісія та її функції.

6. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

7. Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації.

8. Інвентаризація готівки в касі.

9. Інвентаризація банківських операцій на поточному рахунку.


Загальні положення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аптеки
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні передбачено виконання підприємствами незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів. фінансових зобов’язань.

Одним із методів бухгалтерського обліку є інвентаризація, яка здійснюється для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах.

Належно організований облік дає змогу постійно стежити за господарською діяльністю підприємства. Але абсолютно точної картини поточний та зведений облік не гарантують. Відбувається це з причин, які звичайно не залежать від організації обліку, а саме:

- в кількісних та якісних характеристиках запасів, які знаходяться в місцях зберігання, можуть виникати зміни, які зовні часто непомітні і які неможливо виявити та задокументувати в момент їх виникнення. а саме: природні зміни якості внаслідок біологічних, хімічних властивостей і фізичних дій, вплив температури або вологості повітря;

- при здійсненні розрахунків між підприємством та постачальниками, покупцями чи іншими кредиторами або дебіторами можуть виникнути розбіжності чи суперечки з приводу окремих вимог та зобов’язань. Для їх вирішення необхідно повертатися до раніше зроблених записів;

- порушення чинних правил зберігання і визначення фактичної наявності та якості матеріальних цінностей, що надійшли і списані. На практиці розрізняють об’єктивні та необ’єктивні причини порушень правил приймання. відпуску і зберігання цінностей. Об’єктивні причини не залежать від дій матеріально відповідальних осіб (відсутність місць зберігання, погрішності вимірювальних приладів тощо). Суб’єктивні причини безпосередньо залежать від дій матеріально відповідальних осіб (крадіжка тощо):

- недоліки у підборі і розташування матеріально відповідальних осіб та відновлення контролю за їх роботою:

- випадки псування (навмисного і ненавмисного), а також крадіжки майна.

Під інвентаризацією необхідно розуміти перевірку та оцінку фактичної наявності об'єкта контролю, якій притаманний комплекс таких господарсько-правових ознак: наявність розпорядчого документа. здійснення дій колегіальним органом, виявлення кількісних і якісних характеристик; об’єкта, реєстрація та оцінка фактів, нормативно-правове регулювання, бухгалтерська обробка документів, узагальнення та реалізація результатів прийнятих рішень (таблиця № 1).
Таблиця № 1

Сутність та зміст інвентаризації

Сутність інвентаризації –перевірка фактичної наявності і стану її об’єктів


Здійснення дій на підставі розпорядчого документаЗдійснення дій колегіальним органом


Інвентаризація

Застосування органолептичних прийомівНормативно-правове регулювання та бухгалтерська обробка документів


Зміст інвентаризації


Узагальнення та реалізація результатівПрийняття рішення

Реєстрація та оцінка фактів

Інвентаризація – це спосіб виявлення фактичної наявності та стану цінностей на певну дату шляхом реєстрації, вимірювання, зважування тощо з подальшим порівнянним отриманих даних із даними бухгалтерських записів.

Отже, інвентаризація дає змогу перевірити достовірність документального оформлення господарських операцій і достовірність відображення в бухгалтерському обліку а також внести необхідні виправлення і уточнення в облікові реєстри.

Інвентаризація є важливим заходом, в цьому зацікавлені власник, керівник, головний бухгалтер підприємства і матеріально відповідальні особи.

В сучасних умовах господарювання мета інвентаризації полягає у виявленні фактичної наявності і стану об’єкта, що перевіряється, виявленні відхилень від тих нормативних; планових і багатьох інших характеристик, відповідно до яких він може функціонувати.

Основними цілями інвентаризації є:

1) виявлення фактичної наявності майна:

2) перевірка повноти відображення в обліку зобов’язань;

3) зіставлення фактичної наявності майна із даними бухгалтерського обліку;

4) виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первинну якість і не використовуються;

5) перевірка дотримання умов та порядку зберігання матеріальних і грошових цінностей;

6) перевірка реальності вартості зарахованих на баланс товарно-матеріальних цінностей;

7) встановлення реального фізичного стану (з урахуванням зносу) і необоротних активів та інших засобів праці, що обліковуються на балансі;

8) виявлення стану розрахунків, встановлення фактичної наявності та підтвердження дебіторської заборгованості;

9) виявлення та усунення фактів безгосподарності;

10) визначення розмірів природної втрати та інших витрат.

Для вирішення завдань, що вирішуються під час інвентаризації, необхідним є організаційне, технічне, економічне, юридичне та обліково-аналітичне забезпечення.

За часом виконання інвентаризації поділяються на періодичні і разові (річні).Періодичні здійснюються, як правило, з ініціативи власника. керівника постійно діючої інвентаризаційної комісії.

Разові інвентаризації, як правило, є річними і виконуються перед складанням річної звітності в листопаді-грудні поточного року.

За обсягом охоплення інвентаризації поділяються на повні й часткові. Часткові інвентаризації охоплюють окремі види майна або зобов’язань. Згідно з чинним законодавством інвентаризація є обов'язковою у таких випадках:

а) при переданні в оренду або приватизації майна державного підприємства, перетворенні підприємства в акціонерне товариство;

б) перед складанням річної бухгалтерської звітності;

в) при встановленні фактів зловживань, крадіжок або псування цінностей;

г) за приписом судово-слідчих органів;

д) у разі техногенних аварій, пожеж стихійного лиха;

е) у разі ліквідації підприємства;

є) у- разі зміни колективу при колективній матеріальній відповідальності, вибуття із колективу більше ніж половини ії членів, а також за письмовим зверненням хоча б одного із членів колективу;

ж) при переоцінці майна;

з) перед складанням річного бухгалтерського звіту;

и) при зміні керівника підприємства.

Об’єкти інвентаризації в системі бухгалтерського обліку подані в таблиці № 2
Таблиця № 2

Об’єкти інвентаризації в системі бухгалтерського обліку

Нематеріальні активи (майнові права, корисна модель, промисловий зразок)


Основні засоби (будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар)


Необоротні активи

Довгострокові фінансові інвестиції (акції, облігації, інші цінні папери)

Довгострокова дебіторська заборгованість

Майно

Виробничі запасиТовари


Векселі одержаніОборотні активи


Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)


Поточні фінансові інвестиціїЗаборгованість постачальникам, перед бюджетом, позабюджетними фондами, працівниками

ЗаборгованістьІнші поточні зобов’язанняДжерела утворення засобів

Кредити банківЗобов’язання


Інші довгострокові зобов’язання

Інвентаризаційна комісія та її функції
Для виконання інвентаризації керівник підприємства наказом призначає інвентаризаційну комісію. В наказі зазначають терміни виконання інвентаризації. Керівництво комісією здійснює сам керівник або його заступник. До складу інвентаризаційної комісії обов’язково має входити головний бухгалтер або представник бухгалтерії (таблиця № 3).
Таблиця № 3

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

Наказ про проведення інвентаризації (з вказанням виду інвентаризації, складу комісії та термінів проведення)

Книга наказів аптекиДокументація, подана в комісію на початок інвентаризації

  1. Розписка про залишки ТМЦ.

  2. 2. Закінчений товарний або місячний звіт

Інвентаризаційні описи

1. Грошей.

2. Товару

3. Непридатного товару.

4. Перелік інвентаризаційних описів.

Документація в комісії на кінець інвентаризації

1. Розписка.

2. Акт результатів інвентаризації.

3. Акт на непридатні товари.

4. Висновок інвентаризаційної комісії

Функції інвентаризаційної комісії такі: виявлення кількісних та якісних характеристик об’єкта інвентаризації, причин відхилень від заданих нормативних, планових, облікових даних, відповідно до яких може функціонувати об’єкт інвентаризації, та їх нормативно-правове регулювання.

До початку інвентаризації комісія повинна:

- опломбувати приміщення та інші місця зберігання цінностей, які мають окремі входи і виходи;

- перевірити правильність всіх ваговимірювальних приладів і дотримання встановлених термінів їх таврування,

- отримати останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів та розписку.
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей
Інвентаризаційна комісія в присутності матеріально відповідальних осіб визначає фактичну наявність залишків матеріальних цінностей шляхом переважування, обміру; підрахунку і складає інвентаризаційні описи, в яких записуються назва товару, номенклатурний номер, одиниці вимірювання, кількість, ціна і сума. На кожній сторінці інвентаризаційного опису вказується кількість порядкових номерів і загальна кількість в натуральних показниках, щоб виключити можливість внесення змін без відома комісії.

Виправлення і підчистки в інвентаризаційних описах не допускаються. Виправляються помилки у всіх примірниках опису. Неправильний запис закреслюється однією лінією (щоб його можна було прочитати), а зверху - наноситься правильний запис. Всі виправлення повинні бути завірені всіма членами комісії.

На останній сторінці інвентаризаційного опису матеріально відповідальні особи підтверджують своїм підписом, що всі цінності перевірені, внесені в опис правильно і претензій до інвентаризаційної комісії немає Під час інвентаризації товару дозволяється визначати кількість товару, який зберігається в непошкодженій упаковці постачальника, на основі документів

Інвентаризаційна комісія несе всі види відповідальності за порушення таких норм і правил:

- за несвоєчасність і недодержання порядку проведення інвентаризації;

- за неповну і неточну інформацію, внесену в інвентаризаційні описи;

- за неправильне і несвоєчасне оформлення інвентаризаційних документів.

Якщо під час інвентаризації надійшли матеріальні цінності, то на приходних документах матеріально відповідальна особа в присутності інвентаризаційної комісії робить відмітку «Після інвентаризації» з посиланням на дату опису, в якому вказаний цей товар.

Визначення результатів інвентаризації та їх регулювання зображено в таблиці № 4.
Визначення результатів інвентаризації
За даними переліку інвентаризаційних описів комісія складає акт результатів інвентаризації і подає свій висновок.

Надлишок. Основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти, інше майно, що виявилося у надлишку, підлягають оприбуткуванню (взяттю на облік) та зарахуванню відповідно на результати фінансово-господарської діяльності або збільшення фінансування з подальшим встановленням причин виникнення надлишку і винних у тому осіб (таблиця № 5)

Недостача. У виробничих аптеках у разі недостачі розраховуються норми природної втрати (згідно з Інструкцією із застосування норм природної втрати медикаментів, вати і медичних п’явок в аптеках, затвердженою наказом МОЗ СРСР від 26.12.1986 р. № 1689). Встановлені норми природної втрати застосовуються тільки при недостачі товару (таблиця 6), виявленій під час інвентаризації.

Таблиця № 4

Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації

1. Визначення попереднього результату


Визначення достовірності результатів інвентаризаціїСкладання порівняльних відомостейВизначення різниць між обліковими та фактичними данимиВстановлення причин відхилень фактичної наявності майна від даних обліку в кількісному, якісному та вартісному виразі2. Регулювання попереднього результату
Регулювання результатів інвентаризації: уточнення записів в обліку


Регулювання різниці можливого пересортування
Розрахунок розміру природної втрати
3. Визначення кінцевого результату
Оприбуткування лишківСписання природної втратиВіднесення недостачі і втрат від псування майна на винних осіб


Віднесення сум недостачі і втрат від псування майна за рахунок підприємства в обліку

Таблиця № 5

Кореспонденція рахунків з оприбуткування лишків товару


з.п.


Зміст господарської операції


Рахунки, №№, назва

Дебет

Кредит

1.


Оприбутковані лишки лікарських засобів, які виявлені під час інвентаризації, з віднесенням на результати фінансово-господарської діяльності

282

Товари в торгівлі

719

Інші доходи
719

Інші доходи

791

Результат основної діяльності
Таблиця № 6

Норми природної втрати медикаментів,

вати і медичних п’явок в аптеках

НазваНорми втрати в %

В аптеках, які не мають самостійного відділу запасів

В аптеках з самостійним відділом запасів


Рецептурно-виробничий відділ

Відділ запасів1

2

3

4

1. Медикаменти /грн./ (за винятком отруйних і наркотичних речовин, етилового спирту, готових лікарських засобів промислового виробництва і вагових медикаментів, відпущених в оригінальній /фабричній/ упаковці:

1.1. Лікарські засоби індивідуального виготовлення та внутрішньоаптечна заготовка і фасовка

2,15

1,7

-

1.2. Відважування і відмірювання в аптечну тару без додаткових технологічних операцій

0,65

-

0,65

2. Отруйні і наркотичні речовини, г.

2.1. Індивідуальне виготовлення лікарських засобів

0,95

0,95

-

1

2

3

4

2.2. Відважування і відмірювання в аптечну тару без додаткових технологічних операцій

0,4

-

0,4

3. етиловий спирт, кг.

3.1. Індивідуальне виготовлення лікарських засобів

-

-

-

3.2. Відважування і відмірювання в аптечну тару без додаткових технологічних операцій

0,65

-

0,65

4. Вата гігроскопічна, грн.

4.1. Розфасовка до 100,0

0,85

-

0,85

4.2. Розфасовка до 200,0

0,45

-

0,45

4.3. Розфасовка до 400,0

0,35

-

0,35

5. Медичні п’явки, грн.

7,6

1. До готових лікарських засобів промислового виробництва і вагових медикаментів (в т.ч. етилового спирту) в оригінальній (фабричній або складській) упаковці ці норми втрати не застосовуються.

2. Норма природної втрати медикаментів в аптеках охоплюють втрати медикаментів, аптечного посуду і встановлюються до вартості індивідуально виготовлених ліків, внутрішньоаптечної заготовки і фасовки їх, за винятком вказаних в п.3.

1. Норми природної втрати отруйних, наркотичних лікарських засобів і етилового спирту в аптеках встановлюються до використаних кількостей цих медикаментів.

2. Норми втрати при розфасовці гігроскопічної вати в аптеках встановлюються до вартості розфасованої вати по 100, 200 і 400 грамів, яка відображається у відповідних книгах обліку лабораторних і фасувальних робіт.

3. Розмір природної втрати медичних п’явок при зберіганні в аптеках визначається від вартості п’явок, які надійшли в міжінвентаризаційний період, їх залишку на момент попередньої інвентаризації за відрахуванням залишку на момент поточної інвентаризації.


Інвентаризація готівки в касі
Інвентаризація касової готівки та інших грошових документів виконується для контролю за їх фактичною наявністю та збереженням. Так, інвентаризація повинна здійснюватися на кожному підприємстві в терміни, встановлені керівником (але не менше ніж один раз на квартал).

Перед тим як розпочати перебірку, інвентаризаційна комісія повинна одержати у касира звіт каси на момент інвентаризації, перевірити його і встановити правильність виведеного залишку грошових коштів.

Комісія перевіряє фактичну наявність грошових коштів і цінних паперів (акцій, облігацій, чекових книжок тощо), що можуть зберігатися в касі.

Далі фактична наявність грошових коштів та інших цінностей порівнюється з даними про їх залишки, зафіксованими в бухгалтерських регістрах.

У період інвентаризації в касі можуть знаходитись частково оплачені платіжні відомості на виплату зарплати, допомоги та інші виплати, а також різного роду тимчасові, належно не оформлені розписки на отримання працівниками підприємства грошей з каси. Виплати за платіжними відомостями, які оплачуються частинами, можна прийняти до заліку, про що робиться відмітка в акті; суми розписок до наявного залишку сальдуватися не повинні.

При перевірці фактичної наявності грошових документів встановлюється сума, автентичність кожного документа і правильність його оформлення. Перевірка здійснюється за окремими видами документів із зазначенням в акті назви, номера, серії купюри і загальної суми. виписки банків про залишки коштів на поточному, валютному, акредитивних рахунках в банку повинні бути підтверджені відповідним актом.

Суть інвентаризації в такому разі полягає у встановленні реальності залишків шляхом перевірки відповідності сальдо у всіх банківських виписках і облікових регістрах на кінець інвентаризаційного періоду, встановлення можливих розбіжностей і претензій до обслуговуючого банку, якщо останні виникали. За наявності розбіжностей результати інвентаризації оформляються актом із зазначенням в ньому причин суперечностей в розрахунках, які виникли і підтверджуються завіреними довідками банку. Якщо необхідно, достовірність виписок встановлюють зустрічною перевіркою в банківських установах.
Інвентаризація банківських операцій на поточному рахунку
При інвентаризації не повинні залишатися поза увагою банківські операції, непідтверджені відповідними документами. Незалежно від наявності відповідного запису в банківській виписці необхідно з`ясувати причини відсутності документів і у разі необхідності звернутись до банку за роз’ясненнями щодо цієї операції. Повідомлення про отримання виписки повинно бути відправлено банківським установам в триденний строк, а по помилково записаних сумах у кредит або дебет рахунку - не пізніше ніж через 10 днів (якщо власник рахунку знаходиться в іншому населеному пункті - не пізніше ніж через 20 днів) після одержання виписки.

Інвентаризація грошових коштів в дорозі здійснюється методом порівняння сум на відповідних субрахунках з даними квитанцій банківських установ, поштових відділень, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо.Матеріали інвентаризаційної комісії мають бути в п’ятиденний термін розглянуті і затверджені керівником підприємства. Усі прийняті рішення набирають юридичної сили і стають обов’язковими для виконання всіма працівниками підприємства.

Затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка