Інститут вищої освіти компетентнісний підхід у вищій освіті: світовий досвід інститут вищої освіти кнеу імені Вадима Гетьмана УкладачіСторінка1/8
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад


«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИКОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ОСВІТІ:

СВІТОВИЙ ДОСВІД

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Укладачі: Антонюк Л.Л., д.е.н., професор

Василькова Н.В., к.е.н, доцент

Ільницький Д.О., к.е.н., доцент

Кулага І.В., к.е.н., доцент

Турчанінова В.Є.

Зміст


 1. Визначення категорії компетенції та етапи становлення компетентнісного підходу у вищій освіті 3

 2. Обмеження і недоліки компетентнісного підходу
  в освіті 13

 3. Реалізація компетентнісного підходу в рамках Болонського процесу 16

3.1. Компетенції в матриці національних рамок кваліфікацій у вищій освіті 16

3.2. Зв’язок компетентнісно-орієнтованого навчання та принципів активізації навчального процесу 24

3.3. Процедура реалізації компетентнісного підходу при формуванні навчальних планів у Європі 26


 1. Компетентнісний підхід у США 27

  1. Модель компетентності в США 27

  2. Вища освіта США в компетентнісній моделі 32

  3. Компетентнісна модель в акредитації університетів США 36

 2. Можливості комерціалізації компетентнісного підходу дослідницькими університетами в Україні 40

Додаток 1. Путівник програми «Тюнінг» для розробки профілю освітніх програм (переклад Інституту вищої освіти КНЕУ) 43

Додаток 2. Приклад визначення компетентностей зі «Cловника компетентностей Гарвардського університету» (переклад Інституту вищої освіти КНЕУ) 58

1. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та світу ведуть ґрунтовну дискусію щодо того, як дати людині належні знання, вміння та компетентності для забезпечення її гармонійної взаємодії з глобальним суспільством, що швидко розвивається. Аналіз багатьох освітніх систем свідчить, що одним зі шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетент­нісний підхід і створення ефективних механізмів його запровадження.

При цьому однозначно трактувати концепцію компетент­ності (англ. сoncept of competence) неможливо. Один з найбільш визнаних міжнародних експертів у цьому питанні Франц Вайнерт1 стверджує, що немає ані єдиного застосування концепції компетентності, ані широко прийнятого визначення даного терміна. Відповідно до визначення Організації економічного спів­робітництва та розвитку (OEСР) компетентність (англ. соmpetence) — це «спроможність успішно відповідати на потреби або успішно виконувати завдання»2.

Також і термін «компетенція» має багато значень3:

– в юридичному і організаційному сенсі означає «сферу відповідальності»;

– у галузі освіти синонімом його часто є «здібності», яким можна навчитись, — на відміну від загальних когнітивних здібностей особистості.

Різні використання у науковому контексті терміна «компетен­ції» частково суперечать один одному або є взаємовиключними. Так, компетенції визначаються як когнітивні схильності до результатів відносно специфічних ситуацій (контекстів), але також і як мотиваційні орієнтації, необхідні для виконання складних завдань.4Окремі визначення поняття «компетенції» представлені у табл. 1. При всьому розмаїтті поглядів на сутність даної категорії, у більшості визначень наголошується на вмінні застосовувати в реальних ситуаціях набуті знання, спроможності, навички тощо.

Таблиця 1

Визначення категорії «компетенції»

Джерело (автор)

Визначення

Weinberg J. (1996)5

Компетенції — спроможності, знання та методи мислення, які людина здобуває і використовує у своєму житті

Міжнародна конференція за участі ЮНЕСКО та Міністерства освіти Норвегії (2004)6

Компетенція — здатність застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в міжособистісних відносинах — ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях

Erpenbeck J., Heyse V. (2007)7

Компетенція — конструкція, яка, на відміну від інших, таких як вміння, спроможності, кваліфікації тощо, визначає можливість конкретного індивідуума до самоорганізації

Компетенції базуються на знаннях, конструюються через цінності, як і наявні здібності, консолідуються через досвід, реалізуються на основі волі

Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи про створення Європейської рамки кваліфікацій для навчання протягом життя (2008) 8

Компетенція — доведена спроможність використовувати знання, вміння та особистісні, соціальні та/або методологічні здібності в робочих або навчальних ситуаціях та для професійного і персонального розвитку

Звіт про перевірку сумісності «Рамок кваліфікацій для ступенів закінчення німецьких ВНЗ» з «Рамками кваліфікацій для Європейського вищого навчального простору» (2008)9

Компетенції — загальні потенціали можливостей та персональних рис особи, які можуть гарантувати припустимо успішні, професійні дії в (невідомих) майбутніх умовах

Продовження табл. 1


Джерело (автор)

Визначення

Міжнародний департамент стандартів для навчання, досягнень та освіти (IBSTPI) (2001)10

Компетенція — спроможність кваліфіковано проводити ді­яльність, виконувати завдання або роботу. Містить набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності

Mrowicki, L. (1986)11

Компетенції включають в себе опис основних навичок, знань, ставлень та поведінки, необхідних для ефективного здійснення в реальному житті тих чи інших завдань чи діяльності

Parry S.B. (1996)12

Компетенція — група знань у певній сфері, навичок і ставлень, що впливають на значну частину професійної діяльності та пов’язані з її виконанням, які можуть бути оцінені, всупереч прийнятим стандартам, і розвинуті шляхом навчання

Mirabile R. (1997)13

Компетенція — це знання, навички, здібності чи характеристики, пов’язані з виконанням професійної діяльності на високому рівні

Van Loo J., Semeijn J. (2004)14

Компетенції — сукупність індивідуальних характеристик людини (знання, навички, погляди, особистісні аспекти), які складають основу для її продуктивної роботи

Weinert F.E. (2001)15

Компетенції — наявні в індивідуумів або набуті ними в процесі навчання когнітивні здібності та вміння, необхідні для розв’язання конкретних проблем, а також пов’язані з цим мотиваційна, вольова і соціальна готовність і спроможності, необхідні для можливості успішно і з повною відповідальністю вирішити проблеми в різних ситуаціях

Hartle F. (1995) 16

Компетенції — це характеристики індивідуальності, що вказують на шлях відмінного виконання роботи і включають у видимій своїй частині такі складові, як знання і навички, а в прихованій — риси характеру і мотиви

Продовження табл. 1


Джерело (автор)

Визначення

Boyatzis R.E. (1982) 17

Компетенція — основна характеристика особистості, що лежить в основі ефективного чи досконалого виконання роботи

Klieme E. (2004) 18

Компетенція являє собою зв’язок між знанням та вмінням і має розглядатись як спроможність до подолання різних ситуацій

Spencer L., Spencer S. (1993)19

Компетенція — це базова характеристика індивіда, яка причинно пов’язана з критеріями ефективної і/чи успішної дії в професійних чи життєвих ситуаціях

Компетенції включають 5 базових якостей людей: мотиви, психофізіологічні особливості, я-концепцію (віра людини в те, що вона може ефективно діяти в будь-якій ситуації), знання, навички — будь-які індивідуальні особливості людини, що можуть бути оцінені чи розраховані і на основі яких можна диференціювати бездоганних і середніх виконавців, ефективних та неефективних

Kauffeld S. (2000)20

Компетенція — це те, що людина може, знає і демонструє. Професійні компетенції — поєднання таких спроможностей, вмінь та знань людини, які роблять її спроможною до дій і реакцій у її професійній діяльності як у знайомих, так і в нових ситуаціях

Bunk G.P. (1994)21

Професійну компетенцію має той, хто володіє необхідними знаннями, здібностями і вміннями певної професії, може самостійно і гнучко вирішувати робочі завдання, а також спроможний і готовий співпрацювати в своєму професійному оточенні та в організації

Визначення і вибір ключових компетенцій. Висновки. — <За результатами досліджень OECD> (Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Zusammenfassung) www.oecd.org/edu/statistics/deseco

Компетенція — більше ніж лише знання або когнітивні здібності. Йдеться про здібність справлятись зі складними вимогами, залучати і використовувати в певному контексті психосоціальні ресурси (включаючи когнітивні здібності, установки та способи дій). Так, наприклад, комунікативна здібність — це компетенція, яка може базуватись на знанні мов, практичних вміннях особи в галузі комп’ютерних технологій та її установках відносно комунікаційних партнерів.

Виділяють три категорії взаємопов’язаних ключових компетенцій:


Продовження табл. 1


Джерело (автор)

Визначення
 • інтерактивне використання медійних та інших допоміжних засобів, інструментів (наприклад, мов, інформаційних технологій)

 • взаємодія в гетерогенних групах (в т.ч. з різним соціальним статусом, з людьми з різних культур)

 • здібність до автономної (самостійної) дії, відповідальності.

Необхідність рефлексійного мислення і поведінки являє собою центральний елемент цієї концептуальної референтної структури. Рефлексійність включає в себе здібність не лише застосовувати в певній ситуації певну формулу або метод, а й справлятись зі змінами, навчатись з досвіду та критично мислити і діяти

Schnadt P. Zum Kompetenzbegriff — Was sind Kompetenzen? Diskussionsvorlage für die AG Qualifikationsprofile

Говорячи про компетенції, йдеться значною мірою про організацію власних дій, під якими розуміють:

 • інтелектуальні дії, наприклад, процеси розв’язання проблем, креативне мислення, оціночні процеси

 • інструментальні дії, наприклад, виконання вручну, види робочої діяльності, виробничі завдання

 • комунікаційні дії, наприклад, розмови, діяльність із продажу, самопрезентація

 • рефлексійні дії, наприклад, самооцінка, зміна себе, формування нової концепції себе

З них утворюються цілісні дії, які проявляються, наприклад, в компетенціях

Університет Аахен (Hochschule Aachen): http://www.htw-aalen.de/studium/n1251_akkreditierung/downloads.php?id=1218&SID=dghngotmfsukb

До найважливіших компетенцій, що визначають дії, вчинки, належать:

 • фахова компетенція — ціль когнітивно-моторного вивчення фахово-змістовного знання

 • методична компетенція — ціль методичного і орієнтованого на вирішення проблем вивчення навчальних і робочих технік. Включає навчальні стратегії, медійні вміння, збір інформації, управління плануванням, проектами та інноваціями, а також здібності до викладання, консультування та досліджень

 • соціальна компетенція — ціль соціально-комунікативного вивчення комунікаційних і коопераційних форм. Націлена на здібності до трансферу, роботи в команді, вирішення конфліктів, модерації і керівництва, підприємницької поведінки, інтернаціональну орієнтованість та багатомовність

 • самокомпетенція (персональна компетенція) — ціль ефективно-етичного вивчення самовідповідальної (соціальної) поведінки. Охоплює самоменеджмент, готовність до створення результатів, фахову гнучкість, мобільність, креативність, етичну поведінку

Федеральне відомство з професійної освіти і технологій BBT (Швейцарія).
Словник термінології Копенгагенського процесу

Компетенція описує спроможність до застосування знань, здібностей і ноу-хау в звичному або новому робочому середовищі.

Компетенція складається з: • знання

 • дій

 • вчинків

Вона визначається через:

 • орієнтованість на цілі

Закінчення табл. 1


Джерело (автор)

Визначення
 • самостійність

 • ініціативність

 • відповідальність

 • коопераційне середовище та стосунки

 • використовувані засоби

 • профіль вимог

Компетенція включає в себе:

 • когнітивну компетенцію, яка включає використання теорії/ концепцій, але також приховане знання, яке може бути отримано через досвід

 • функціональну компетенцію (вміння, ноу-хау), яка необхідна для виконання певної діяльності

 • персональну (особистісну) компетенцію, яка торкається дій у певній ситуації

 • етичну компетенцію, яка включає певні особистісні / соціальні цінності

На сьогодні немає єдності щодо понятійного апарату — як українською (компетенція/-ії, компетентність/-ності), російською (компетенция/-ии, компетентность/-ности), так і англійською (competencе/-es, сompetency/-ies) мовами. Більшість словників частіше перекладають «сompetence» як «компетентність», але також і як «здібність, компетентність, правомочність», «уміння». А «сompetency» частіше перекладається як «компетенція», але також як «компетентність, обізнаність, правомочність, уміння»22. Це також приблизно відповідає визначенню цих понять в англомовному тлумачному словнику23.

Для прикладу наведемо визначення «компетенція» та «компетентність» окремих дослідників (табл. 2).

«Рамка компетентності» (competency framework) — це структура, яка встановлює і визначає кожен окремий вид компетенції (наприклад, вирішення проблем або управління людьми), необхідний особі, яка працює в організації або в певному підрозділі.

Раніше менеджери з персоналу чітко розрізняли компетентність (компетентності) і компетенція (компетенції). Перший термін застосовувався до того, що люди мають робити, щоб виконувати роботу, і був пов’язаний більше з ефектом та результатом, ніж з зусиллями та вхідними затратами. Другий термін описував поведінку, що стоїть за компетентним результатом, як, наприклад, критичне мислення або аналітичні здібності, та описував, що людина привносить у роботу. Однак останніми роками все більше схиляються до того, що результати роботи вимагають комплексу поведінки, ставлень та дій, і тому обидва терміни (компетенція/-її та компетентність/-ості) частіше використовуються як синоніми і є взаємозамінюваними 24.


Таблиця 2

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка