Інститут післядипломної освіти Укладач: к м. н. Прокопович Є. М. Основи психосоматикиСкачати 233.32 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір233.32 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освітиУкладач: к.м.н. Прокопович Є.М.

ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КИЇВ – 2011

Протокол №3 від 8 листопада 2011р.

ВСТУП
Психосоматика належить до медичних дисциплін, вона тісно пов’язана з психологічними науками.

Психосоматика – це медична наука, що використовує сукупність знань біології, медицини та психології задля здійснення різних напрямків охорони здоров’я (профілактичний, лікувальний та правовий напрямки). Медичні дані багатьох медичних дисциплін розглядаються у психосоматиці в іншому плані, стосовно до питань виникнення та підтримки захворювання, взаємозв’язку психічного і соматичного та його відображення в клінічній картині страждання. Все це наближає психосоматику до таких наукових дисциплін як психологія і психотерапія.

Вивчення основ психосоматики студентами психологічних спеціальностей важливе для їх наступної практичної діяльності і формування висококваліфікованих кадрів психологів різного профілю і психотерапевтів.

Значне місце при вивченні психосоматики займає оволодіння великим арсеналом діагностичних шкал та методик, що спрямовані на виявлення особливостей особистості психосоматичного хворого.

Психодинамічна парадигма психосоматичних розладів дозволяє розробляти психотерапевтичну стратегію допомоги особам, що страждають на такі розлади.

Знання психосоматики необхідне для психологів тому, що досить часто психологічні проблеми у професійній, сімейній та інших областях життєдіяльності мають психосоматичній супровід.

Значення психосоматики сьогодні зростає у зв’язку з розширенням кола психотравмуючих факторів (природні катаклізми, збройні конфлікти, терористичні акти та ін.), з ростом різних зловживань (алкоголь, наркотичні та токсичні речовини), поширенням застосування новітніх діагностичних процедур та багаточисленних психофармакологічних засобів та ін.

Програма охоплює основні теоретичні положення психосоматики, завдання та методологічні принципи аналізу і формування практичних навичок діагностики, диференційної діагностики та корекції психологічного стану осіб з психосоматичними розладами. Розділ часткової психосоматики розглядає види психосоматичних порушень окремих систем організму і відповідні методи психотерапевтичної допомоги при цих розладах.Курс розрахований на 54 години, у тому числі – 20 годин лекцій і 14 годин семінарських занять, 20 годин самостійної роботи. За підсумками вивчення дисципліни студенти здають залік.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни “Психосоматика” полягає в удосконаленні теоретичних знань та практичних навичок студентів з питань діагностики, диференційної діагностики, формулювання діагнозу, призначення адекватного психологічного лікування клієнтам та пацієнтам з психосоматичними розладами. Ознайомити студентів з різними напрямками психотерапії, що використовуються при лікуванні психосоматичних хворих.
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Одним із завдань навчання за курсом є надання допомоги людини, яка має певні психологічні проблеми і психосоматичні розлади. Курс “Психосоматика” тісно пов’язаний з такими фундаментальними і галузевими дисциплінами як психологія, психофізіологія, патопсихологія, основи психотерапії.

Форми навчання: написання письмових контрольних робіт з метою перевірки та закріплення знань, обговорення рефератів.

Методи навчання: лекції з аналізом основних понять і категорій дисципліни; семінарські заняття у різних формах.

Засоби навчання: опрацювання рекомендованої літератури: підручників, навчальних посібників, монографій; робота з різними техніками психотерапії, вирішення та обговорення практичних завдань на семінарських заняттях.
ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ
Засвоївши зміст основних тем курсу

студенти повинні знати:

 • структуру та організацію психотерапевтичної допомоги в Україні, сучасний стан психотерапевтичної допомоги;

 • теоретичні основи психосоматики та психотерапії;

 • сучасні методи діагностики психосоматичних хвороб та види психотехнік, особливо найбільш інформативних щодо раннього виявлення патології;

 • сучасні методи лікування та інтенсивної психологічної терапії при різної психосоматичної патології.


студенти повинні вміти:

 • провести огляд клієнта;

 • зібрати анамнез і провести його аналіз;

 • оцінити об’єктивний статус клієнта;

 • призначити необхідні методи психотерапії;

 • проаналізувати і зробити висновки за результатами психологічних методів дослідження;

 • скласти і науково обґрунтувати напрямки в проведенні етіопатогенетичних методів лікування психосоматичних розладів;

 • зібрати і проаналізувати первинний матеріал для створення рефератів за обраною темою.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Особливостями та сутністю системи контролю та оцінювання знань є здатність самостійного мислення, володіння деякими психотерапевтичними методами та техніками, вміння самостійно проводити діагностику стану клієнту з психосоматичними розладами та підбір необхідного методу лікування.

В основу оцінки знань студента на семестровому заліку з курсу „Психосоматики” покладено такі якісні характеристики: • Широта й глибина знань в обсязі навчальної програми;

 • Творче опанування теоретичного змісту курсу;

 • Обґрунтованість і аргументованість відповідей, точність визначень;

 • Самостійність і конструктивізм мислення;

 • вирішення конкретних психотерапевтичних ситуацій.

Рівень знань студентів оцінюється за чотирьох бальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Відмінно” виставляється за умов, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. Студент повинен правильно відповісти на два теоретичних запитання та розв'язати задачу. За своєю формою відмінна відповідь повинна бути логічною, матеріал викладатися чітко, впевнено.

Добре” виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на два питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань, або при дачі правильних, але недостатньо повних відповідей на два питання, розв'язання задачі обов'язкове.

Задовільно” виставляється за умови, коли студент дає відповідь на одне питання, або недостатньо висвітлює два теоретичних питання та допускає помилки при розв'язанні практичного завдання.

Незадовільно” виставляється в тих випадках, коли студент демонструє некомпетентність у більшості питань програми, слабо володіє лексикою дисципліни.НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Назва теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Семін. зан-тя

СРС

1.

Введення в психосоматику

5

2

1

2

2.

Діагностика в психосоматиці

5

2

1

2

3.

Загальні питання терапії психосоматичних розладів. Особливості психосоматичних розладів і методів психотерапії у дитячому віці

5

2

1

2

4.

Психотерапія при психосоматичних захворюваннях органів дихання та серцево-судинної системи

6

2

2

2

5.

Психотерапія при психосома-тичних захворюваннях шлунково-кишкового тракту і порушеннях харчової поведінки

6

2

2

2

6.

Психотерапія при психосоматичних захворюваннях ендокринної системи та шкіри

5

2

1

2

7.

Психотерапія при психосоматичних гінекологічних захворюваннях та функціональних сексуальних порушеннях

6

2

2

2

8.

Психотерапія при психосоматичних захворюваннях опорно-рухової системи та головному болі

5

2

1

2

9.

Психотерапія при психосоматичних психовегетативних синдромах та депресії

6

2

2

2

10.

Психотерапія при психосоматичних проявах інфекційних захворювань та в онкології

5

2

1

2

Всього

54

20

14

20

Форма семестрового контролю - залік

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Тема 1. Введення в психосоматику
Психосоматика. Визначення поняття. Історія виникнення. Психосоматичні теорії і моделі. Сучасні уявлення про психосоматичні захворювання. Роль Ф. Александера, Ф. Данбар, А. Маслоу. Поняття алексітимії. Стратегії поведінки при стресі. Копінг-поведінка, типи і стратегії. Стилі поведінки.
Тема 2. Діагностика в психосоматиці
Діагностична бесіда. Алгоритм проведення. Психологічні тести в психосоматичній практиці. Торонтська алексітимична шкала. Проективні методики. Особистісні опитувальники. Тести для виявлення різних форм психічних розладів (тривожних, депресивних та інші).
Тема 3. Загальні питання терапії психосоматичних розладів
Джерела емоційно обумовлених (психосоматичних) захворювань. Розподіл психосоматичних хворих при виборі тактики терапії. Внутрішня картина хвороби. Типи емоційного відношення хворих до своєї хвороби. Нозогенії (психогенні реакції) при психосоматичних захворюваннях. Класифікації та клінічна картина різних варіантів нозогеній. Особливості психосоматичних розладів і методів психотерапії у дитячому віці.
Тема 4. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях органів дихання та серцево-судинної системи
Бронхіальна астма. Картина особистості. Психотерапія. Синдром гіпервентиляції. Картина особистості і варіанти психотерапії. Есенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, кардіофобічний невроз і порушення серцевого ритму. Картина особистості при захворюваннях серцево-судинної системи та особливості психотерапії при цих психосоматичних порушеннях.
Тема 5. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях

шлунково-кишкового тракту і порушеннях харчової поведінки
Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закріплення та емоційні діарея, „синдром дратівливої кишки”, виразковий коліт і хвороба Крона, порушення ковтання. Особливості особистості та психотерапії при цих стражданнях. Нервова анорексія і булімія, ожиріння. Психосоматичні особливості. Методи психотерапевтичної роботи.

Тема 6. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях

ендокринної системи та шкіри
Хвороби ендокринної системі: гіпотиреоз, гіпертиреоз, цукровий діабет. Картина особистості. Види і методики психотерапії, що використовуються в роботі з цими пацієнтами. Картина особистості при захворюваннях шкіри. Психотерапія.
Тема 7. Психотерапія при психосоматичних гінекологічних захворюваннях та функціональних сексуальних порушеннях
Порушення менструального циклу, безпліддя та психосоматичні аспекти гетерологічного і екстракорпорального запліднення. Предменструальний синдром. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною функцією жінки. Онкологія молочної залози та матки. Картина особистості при психосоматичних гінекологічних порушеннях. Види психотерапії. Картина особистості при функціональних сексуальних порушеннях, особливості психотерапії.
Тема 8. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях опорно-рухової системи та головному болі
Ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз і ревматоїдний артрит. Картина особистості і психотерапія при захворюваннях опорно-рухової системи. Головний біль напруги та мігрень. Особистості особливості та методи психотерапії, що застосовуються при головному болі.
Тема 9. Психотерапія при психосоматичних психовегетативних синдромах та депресії
Картина особистості при психовегетативних синдромах. Психотерапевтичні методи корекції цих порушень. Психосоматичні аспекти депресивних розладів. Картина особистості та особливості психотерапевтичної роботи с цією групою пацієнтів.
Тема 10. Психотерапія при психосоматичних проявах інфекційних захворювань та в онкології
Психосоматичні аспекти інфекційних захворювань: простуда, простий герпес, ангіна, туберкульоз. Психотерапевтичні методи роботи при даній патології. Особливості психосоматичних порушень при онкологічних захворюваннях. Тактика психотерапії та методи при роботі з цими пацієнтами.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття №1

Тема: Введення в психотерапію. Діагностика в психосоматиці


 1. Поняття „психосоматика”. Історія виникнення. Психосоматичні теорії і моделі. Сучасні уявлення про психосоматичні захворювання. Вклад Ф. Александера, Ф. Данбар, А. Маслоу та ін. в розвиток теорії. Поняття алексітимії.

 2. Стратегії поведінки при стресі. Копінг-поведінка, типи і стратегії. Стилі поведінки. Діагностична бесіда. Алгоритм проведення. Значення скарг та анамнезу в психосоматиці.

 3. Психологічні тести в психосоматичній практиці. Торонтська алексітимична шкала. Проективні методики (тести Роршаха, Сонди, ТАТ, малюнкові проективні тести). Особистісні опитувальники. Тести для виявлення різних форм психічних розладів (тривожних, депресивних та інші).

Література: 1, 4, 5.Семінарське заняття №2

Тема: Загальні питання терапії психосоматичних розладів. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях ендокринної системи та шкіри


 1. Поняття неврозу та межових пограничних розладів. Джерела емоційно обумовлених (психосоматичних) захворювань. Розподіл психосоматичних хворих при виборі тактики терапії.

 2. Внутрішня картина хвороби. Розвиток поняття. Типи емоційного відношення хворих до своєї хвороби.

 3. Нозогенії (психогенні реакції) при психосоматичних захворюваннях. Класифікації та клінічна картина різних варіантів нозогеній.

 4. Особливості психосоматичних розладів і методів психотерапії у дитячому віці.

 5. Хвороби ендокринної системі: гіпотиреоз, гіпертиреоз, цукровий діабет. Картина особистості. Види і методики психотерапії, що використовуються в роботі з цими пацієнтами.

 6. Картина особистості при захворюваннях шкіри. Психотерапія.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.


Семінарське заняття №3

Тема: Психотерапія при психосоматичних захворюваннях органів дихання та серцево-судинної системи


 1. Бронхіальна астма. Картина особистості. Психотерапія. Синдром гіпервентиляції. Картина особистості і варіанти психотерапії.

 2. Есенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, кардіофобічний невроз і порушення серцевого ритму. Картина особистості при захворюваннях серцево-судинної системи та особливості психотерапії при цих психосоматичних порушеннях.

Література: 1, 2, 5.Семінарське заняття №4

Тема: Психотерапія при психосоматичних захворюваннях шлунково-кишкового тракту і порушеннях харчової поведінки


 1. Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закріплення та емоційні діарея, „синдром дратівливої кишки”, виразковий коліт і хвороба Крона, порушення ковтання. Особливості особистості та психотерапії при цих стражданнях.

 2. Нервова анорексія і булімія, ожиріння. Психосоматичні особливості. Методи психотерапевтичної роботи.

Література: 1, 2, 5.Семінарське заняття №5

Тема: Психотерапія при психосоматичних гінекологічних захворюваннях та функціональних сексуальних порушеннях


 1. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною функцією жінки: порушення менструального циклу, предменструальний синдром, безпліддя та психосоматичні аспекти штучного запліднення.

 2. Онкологія молочної залози та матки. Картина особистості та види психотерапії.

 3. Картина особистості при функціональних сексуальних порушеннях, особливості психотерапії.

Література: 1, 2, 5.


Семінарське заняття №6

Тема 6. Психотерапія при психосоматичних психовегетативних синдромах та депресії


 1. Картина особистості при психовегетативних синдромах. Психотерапевтичні методи корекції цих порушень.

 2. Психосоматичні аспекти депресивних розладів. Соматизовані та соматоформні депресії. Масковані депресії. Сучасні методи діагностики Картина особистості та особливості психотерапевтичної роботи с цією групою пацієнтів.

Література: 1, 2, 4, 5.Семінарське заняття №7

Тема 7. Психотерапія при психосоматичних захворюваннях опорно-рухової системи та головному болі. Психотерапія при психосоматичних проявах інфекційних захворювань та в онкології


 1. Ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз хребта і ревматоїдний артрит. Картина особистості і психотерапія при захворюваннях опорно-рухової системи.

 2. Головний біль напруги та мігрень. Особистості особливості та методи психотерапії, що застосовуються при різних головних болях.

 3. Психосоматичні аспекти інфекційних захворювань: простуда, простий герпес, ангіна, туберкульоз. Психотерапевтичні методи роботи при даній патології.

 4. Особливості психосоматичних порушень при онкологічних захворюваннях. Тактика психотерапії та методи при роботі з цими пацієнтами.

Література: 1, 2, 4, 5.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


 1. Сучасні уявлення про психосоматичні захворювання. Психосоматичні теорії і моделі.

 2. Стратегії поведінки при стресі. Копінг-поведінка, типи і стратегії. Стилі поведінки.

 3. Проективні методики (тести Роршаха, Сонди, ТАТ, малюнкові проективні тести) в психосоматичній діагностиці.

 4. Роль особистісних опитувальників в психосоматичній діагностиці.

 5. Діагностика психосоматичних розладів. Тести для виявлення різних форм психічних розладів (тривожних, депресивних та інші).

 6. Розвиток поняття про внутрішню картину хвороби.. Типи емоційного відношення хворих до своєї хвороби.

 7. Особливості психосоматичних розладів і методів психотерапії у дитячому віці.

 8. Цукровий діабет. Картина особистості. Види і методики психотерапії, що використовуються в роботі з цими пацієнтами.

 9. Картина особистості при атопічному нейродерміті. Застосування позитивної психотерапії.

 10. Особливості особистості та психотерапії при психосоматичних розладах шлунково-кишкового тракту.

 11. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною функцією жінки. Особливості психотерапії.

 12. Картина особистості і психотерапія функціональних сексуальних порушень.

 13. Психосоматичні аспекти депресивних розладів (соматизовані, соматоформні та масковані депресії). Сучасні методи діагностики.

 14. Картина особистості та особливості психотерапевтичної роботи у пацієнтів с депресивними розладами.

 15. Больовий синдром. Особливості реагування та особистості хворих. Сучасні методи психотерапії.

 16. Особливості психотерапії психосоматичних порушень при онкологічних захворюваннях.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Діагностика в психосоматиці.

 2. Психологічні тести в психосоматичній практиці.

 3. Внутрішня картина хвороби при психосоматичних захворюваннях.

 4. Нозогенії (психогенні реакції) при психосоматичних захворюваннях.

 5. Сугестивна психотерапія при психосоматичних захворюваннях.

 6. Психосинтез при психосоматичних захворюваннях.

 7. Позитивна психотерапія при психосоматичних захворюваннях.

 8. Гештальт-терапія при психосоматичних захворюваннях.

 9. Когнітивно-біхевіоральна психотерапія при психосоматичних захворюваннях.

 10. Символдрама при психосоматичних захворюваннях.

 11. Транзактний аналіз при психосоматичних захворюваннях.

 12. Арт-терапія при психосоматичних захворюваннях.

 13. Креативна візуалізація при психосоматичних захворюваннях.

 14. Психодрама при психосоматичних захворюваннях.

 15. Танцювально-рухова терапія при психосоматичних захворюваннях.

 16. Тілесно-орієнтована психотерапія при психосоматичних захворюваннях.

 17. Сімейна психотерапія при психосоматичних захворюваннях.

 18. Нейролінгвістичне програмування при психосоматичних захворюваннях.

 19. Картина особистості і методи психотерапії при захворюваннях органів дихання.

 20. Картина особистості і методи психотерапії при захворюваннях серцево-судинної системи.

 21. Картина особистості і методи психотерапії при порушеннях харчової поведінки.

 22. Картина особистості і методи психотерапії при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

 23. Картина особистості і методи психотерапії при захворюваннях ендокринної системи.

 24. Картина особистості і методи психотерапії при захворюваннях шкіри.

 25. Картина особистості і методи психотерапії при захворюваннях опорно-рухової системи.

 26. Картина особистості і методи психотерапії при гінекологічних захворюваннях.

 27. Картина особистості і методи психотерапії при психовегетативних синдромах.

 28. Картина особистості і методи психотерапії при функціональних сексуальних розладах.

 29. Картина особистості і методи психотерапії при онкологічних захворюваннях.

 30. Картина особистості і методи психотерапії при інфекційних захворюваннях.

 31. Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах.

 32. Картина особистості і методи психотерапії при хронічних болях.

 33. Сучасна психотерапія і лікування залежностей.

 34. Психосоматика дитячого віку: картина хвороби і методи психотерапії.

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ


 1. Визначити поняття психосоматики.

 2. Історія виникнення психосоматичних теорій і моделей. Поняття алексітимії.

 3. Розповісти про стратегії поведінки при стресі.

 4. Визначити типи і стратегії копінг-поведінки та стилів поведінки.

 5. Алгоритм проведення діагностичної бесіди.

 6. Психологічні тести в психосоматичній практиці.

 7. Тести для виявлення різних форм психічних розладів (тривожних, депресивних та інші).

 8. Джерела емоційно обумовлених (психосоматичних) захворювань.

 9. Внутрішня картина хвороби. Типи емоційного відношення хворих до своєї хвороби.

 10. Визначити поняття нозогенії при психосоматичних захворюваннях.

 11. Класифікації та клінічна картина різних варіантів нозогеній.

 12. Особливості психосоматичних розладів і методів психотерапії у дитячому віці.

 13. Картина особистості при психосоматичних порушеннях органів дихання.

 14. Методи психотерапії, що застосуються при лікуванні психосоматичних захворювань органів дихання.

 15. Психосоматичні захворювання серцево-судинної системи (есенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, кардіофобічний невроз і порушення серцевого ритму). Картина особистості.

 16. Особливості психотерапії при захворюваннях серцево-судинної системи.

 17. Особливості особистості при психосоматичних захворюваннях шлунково-кишкового тракту (виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закріплення та емоційні діарея, „синдром дратівливої кишки”, виразковий коліт і хвороба Крона, порушення ковтання).

 18. Психотерапії при психосоматичних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

 19. Нервова анорексія і булімія. Психосоматичні особливості. Методи психотерапевтичної роботи.

 20. Психосоматичний аспект ожиріння. Особливості психотерапевтичної роботи з такими клієнтами.

 21. Психосоматичні аспекти хвороб щитовидної залози (гіпотиреоз, гіпертиреоз). Картина особистості. Види і методики психотерапії, що використовуються в роботі з цими пацієнтами.

 22. Цукровий діабет. Картина особистості і види психотерапії.

 23. Картина особистості при психосоматичних захворюваннях шкіри.

 24. Психотерапія психосоматичних захворювань шкіри.

 25. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною функцією жінки (порушення менструального циклу, безпліддя та штучне запліднення). Умови виникнення і методи психотерапевтичної допомоги.

 26. Предменструальний синдром. Картина особистості і методики психотерапії.

 27. Онкологія молочної залози та матки. Види психотерапії, що використовуються при роботі з жінками з цією патологією.

 28. Картина особистості при психосоматичних гінекологічних порушеннях.

 29. Картина особистості при функціональних сексуальних порушеннях, особливості психотерапії.

 30. Психосоматичні захворювання опорно-рухової системи (ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз і ревматоїдний артрит). Картина особистості.

 31. Психотерапія при захворюваннях опорно-рухової системи.

 32. Види головного болю (головний біль напруги, мігрень). Особливості особистості та механізм формування больових відчуттів.

 33. Методи психотерапії, що застосовуються при функціональних головних болях.

 34. Картина особистості і клінічна картина психовегетативних розладів.

 35. Психотерапевтичні методи корекції психовегетативних порушень.

 36. Психосоматичні аспекти депресивних розладів.

 37. Картина особистості та особливості психотерапевтичної роботи з різними формами депресивних розладів.

 38. Психосоматичні аспекти інфекційних захворювань (простуда, простий герпес, ангіна, туберкульоз). Виникнення і перебіг цих розладів.

 39. Психотерапевтичні методи роботи при інфекційній патології.

 40. Особливості психосоматичних порушень при онкологічних захворюваннях.

 41. Тактика психотерапії та методи при роботі з цими пацієнтами.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:


 1. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

 2. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.

 3. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб: Специальная литература, 1996. – 454 с.

 4. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочерян А.С. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов, которые обучаются по спец. «Психология», «Соц. педагогика». – К.: Ника-Центр, М.: Алетейа, 1999. – 320 с.

 5. Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А. Фитотерапия психосоматических расстройств. – К.: ВЕАП, 2001. – 88 с.


Додаткова література:


 1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування. – К.: Сфера, 1998.

 2. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. – М.: Эксмо, 2002.

 3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М.: Медицина, 1993.

 4. Алекситимия и методы ее определения при пограничных психосоматических расстройствах / Д.Б. Ересько, Г.С. Исурина, Е.В. Койдановская и др. // Метод. пособие. – СПб., 1994.

 5. Б.Д. Карвасарский (общая редакция) Психотерапевтическая энциклопедия – СПб.: Изд. “Питер”, 1999. – 752 с.

 6. Березин Ф.Б., Куликова Е.М., Шаталов Н.Н., Чарова Н.А. Психосоматические соотношения при бронхиальной астме // Журн. невропатол. и психиатр. – 1997. – №4. – С. 35-38.

 7. Бернс Д. Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений. – М.: Вече, 1995.

 8. Беюл Е.А., Оленева В.А., Шатерников В.А. Ожирение. – М.: Медицина, 1986.

 9. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: кратк. учебн. / Пер. с нем. Г.А.Обухова, А.В.Брунека; Предисл. В.Г.Остроглазова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.

 10. Вейн А.М., Молдовану И.В. Нейрогенная гипервентиляция. – Кишинев, 1988.

 11. Волков В.Т. Личность пациента и болезнь. – Томск, 1995.

 12. Гарбузов В.И. Концепция инстинктов и психосоматическая патология. (Наднозологическая диагностика и терапия психосоматических заболеваний и неврозов). – СПб.: «СОТИС», 1999.

 13. Гинзбург М.М., Козупица Г.С., Котельников Г.П. Ожирение как болезнь образа жизни. Современные аспекты профилактики и лечения. – Самара: Изд-во Сам. ГУ, 1997.

 14. Губачев Ю.М., Жузжанов О.Т., Симаненков В.И. Психосоматические аспекты язвенной болезни. – Алма-Ата, 1990.

 15. Губачев Ю.М., Стабровский Е.М. Клинико-физиологические основы психосоматических взаимоотношений. – Л.: Медицина, 1981.

 16. Дзеружинская Н.А. Коморбидные психические расстройства у пожилых пациентов кардиологической практики : Дисс. докт. мед. наук. – К., 2003.

 17. Елецкий В.Ю. Пограничные психические расстройства у больных с псориазом и нейродермитом (клинико-терапевтические аспекты): Дисс. канд. мед. наук. – М.,1986.

 18. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л.: Медицина, 1988.

 19. Ивашкин В.Т. Синдром раздраженной кишки. Практическое руководство для врачей. – М., РГА, 1999.

 20. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб.: Питер, 2000.

 21. Карвасарский Б.Д. Неврозы. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1990.

 22. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 1985.

 23. Кемпиньски А. Человек и невроз. Психопатология и психотерапия неврозов. - М., 1997.

 24. Лотоцкий А.Ю. Значение микросоциальных и личностных факторов в патогенезе бронхиальной астрмы и роль психотерапии у этих больных: Автореферат дисс. канд. мед. наук. – СПб., 1994.

 25. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и иатрогенные заболевания. – М.: Медицина, 1977.

 26. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина. – М.: Медпресс-информ., 2002.

 27. Методы современной психотерапии. Учебное пособие / Сост. Кроль Л.М., Пуртова Е.А. – М.: Класс, 2001.

 28. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – М.: МГУ, 1987.

 29. Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. – М., 1995.

 30. Обухов Я.Л. Глубинно-психологический подход в психотерапии психосоматических заболеваний. – М., 1997.

 31. Пезешкиан Н. Психосоматическая медицина и позитивная психотерапия. – М., 1996.

 32. Проблемы медицинской психологии в онкологии и психосоматической медицине / Под общ.ред. Биктимирова Т.З., Модникова О.П. – Ульяновск, 1998.

 33. Провоторов В.М., Кравченко А.Я., Будневский А.В., Грекова Т.И. Традиционные факторы риска ИБС в контексте проблемы алекситимии // Рос. мед. журнал. – 1998. - №6. – С.45-47.

 34. Психосоматика: Взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия / Сост. Сельченок К.В. – Минск, 1999.

 35. Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. – СПб.: Питер, 2001.

 36. Семенова Н.Д. Телесно-ориентированные методы в психотерапии больных бронхиальной астмой // Соц. и клин. психиатрия. – 1995. – №2. – С. 85-89.

 37. Смулевич А.Б. Психическая патология и ишемическая болезнь сердца (к проблеме нозогений). Психические расстройства и сердечно-сосудистая патология. / Под ред. А.Б.Смулевича и А.Л.Сыркина. – М., 1994. – С.2-19.

 38. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. – М,. 1995.

 39. Ташлыков В.А. Психологическая защита у больных неврозами и психосоматическими расстройствами: Пособие для врачей. – СПб., 1992.

 40. Телесность человека: междисциплинарные исследования / Отв. Николаева В.В., Тищенко П.Д. М.,1993.

 41. Федосеев Г.Б. Бронхиальная астма. – СПб.: Мед. информ. агентство, 1996.

 42. Шнайдер К. Клиническая психопатология. – К.: Сфера, 1999.

ЗМІСТ 1. Вступ

3

 1. Навчально-тематичний план

6

 1. Навчальна програма

7

 1. Плани семінарських занять

9

 1. Завдання до самостійної роботи студентів

12

 1. Тематика рефератів

13

 1. Орієнтовні питання для підготовки до заліку

14

 1. Рекомендована література

16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка