Інформації про стан майна учасника відносин у сфері господарювання, результати його діяльностіСкачати 399.36 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір399.36 Kb.
  1   2   3   4
Лекція. Звітність бюджетних установ

1.Призначення фінансової звітності бюджетних установ

2. Порядок складання місячної фінансової звітності розпорядниками

коштів

бюджетів

3. Порядок складання квартальної звітності бюджетними установами

4. Особливості складання річної фінансової звітності бюджетними

Установами

1. Призначення фінансової звітності бюджетних установ

Звітність є завершальним етапом бухгалтерського обліку, на якому відбувається узагальнення інформації про стан майна учасника відносин у сфері господарювання, результати його діяльності.

Користувачами інформації, яку містить звітність бюджетних установ, є, здебільшого, органи державної та місцевої влади. Для них звітність є можливістю спостереження та контролю за діяльністю установи, основою для прийняття рішенні, щодо напрямів використання ресурсів бюджету відповідного рівня з метою забезпечення їх раціонального розподілу та використання.

Як і інші юридичні особи, установи, що отримують фінансування з бюджету для забезпечення своєї діяльності, складають різні види звітності. Так, бюджетні установи подають фінансову звітність - звітність про виконання кошторису, заборгованість бюджетних установ - до органів Державного казначейства, статистичну звітність - звіти про чисельність і склад персоналу, заробітну плату працюючих тощо - до органів статистики. Крім того, бюджетні установи звітуються перед податковими органами, фондами соціального страхування. Вимоги щодо складання та подання статистичної, податкової звітності та звітності до фондів пенсійного та соціального страхування аналогічні вимогам, що висуваються до суб'єктів підприємницької діяльності. У зв'язку з цим, детальніше зупинимося на особливостях складання фінансової звітності бюджетних установ.Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відображення стану їх майна та результатів діяльності у процесі виконання кошторису доходів і видатків. Іншими словами, фінансова звітність бюджетних установ відображає результати розпорядження коштами та майном держави уповноваженими на це суб'єктами відносин у сфері господарювання.

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку й повинна включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для її користувачів. Зазначені вимоги забезпечуються дотриманням бюджетними установами принципів і якісних характеристик звітності, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", інформація, наведена у фінансовій звітності та пояснювальних записках до неї, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівняльною (наприклад, для аналізу звітності різних установ, за різні звітні періоди).

Регулювання питань щодо переліку форм фінансової звітності бюджетних установ та порядку складання покладено на Державну казначейську службу України (ДКС). Цей орган державної влади уповноважений встановлювати номенклатуру форм звітності для установ, які отримують фінансування з бюджету відповідного рівня; розробляти та встановлювати зміст показників форм звітності; передбачати необхідність (чи її відсутність) надання пояснення до звітності за відповідний звітний період. Разом з тим, ДКС не має повноважень визначати період, за який повинна складатися звітність розпорядниками чи одержувачами коштів бюджетів, строки її подання, цей обов'язок покладено на Кабінет Міністрів України. Відповідна Постанова КМУ визначає періодичність і порядок подання фінансової звітності бюджетними установами.

Звітним періодом для складання фінансової звітності в Україні є календарний рік, що передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Постановою КМУ "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" передбачено, що фінансова звітність щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних з бюджету, подається органам ДержавноЇької служби України. Крім того, установи, діяльність яких здійснюється за рахунок фінансувань з бюджету та які перебувають на казначейському обслуговуванні кошторисів, подають погоджену з органами Державного казначейства фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать. Зазначеною Постановою КМУ встановлено, що бюджетними установами складається та подається до органів ДКС місячна (не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним), квартальна (не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом) і річна звітність (не пізніше 22 січня наступного за звітним роком) про використання асигнувань, одержаних з бюджету.

Слід звернути увагу, що склад звітності, ступінь деталізації її показників визначається періодом, за який складається звітність. Місячна звітність менш деталізована, ніж квартальна та річна, але її показники теж важливі. Вони дозволяють отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за станом виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ресурсами бюджету.

Зміни рівня економічного розвитку нашої країни протягом останніх років, впровадження заходів щодо цільового та економного витрачання бюджетних ресурсів призводять до певних змін у веденні бухгалтерського обліку та, відповідно, формах складання фінансової звітності бюджетними установами. Останнє, у свою чергу, зумовлює щорічне затвердження Державною казначейською службою України інструкцій про порядок складання місячної, квартальної і річної звітності установами та організаціями, що отримують кошти з державного та/ або місцевих бюджетів. При цьому передбачена можливість внесення змін до цих нормативних актів за існування такої необхідності.

Оскільки фінансова звітність бюджетних установ повинна надавати інформацію про виконання кошторису доходів і видатків, то її показники побудовані таким чином, щоб повністю виконати це завдання. Слід відмітити, що основними показниками фінансової звітності бюджетних установ є дані про кошторисні призначення, касові та фактичні видатки бюджетної установи, її дебіторську та кредиторську заборгованість.


2.Порядок складання місячної фінансової звітності розпорядниками

коштів бюджетів
Порядок складання місячної звітності, затверджений ДКС, поширюється на центральні органи виконавчої влади, головних розпорядників бюджетних коштів, установи та організації, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів без винятку. Установи силових і правоохоронних органів складають місячну звітність за тими ж формами та правилами, які встановлені для цивільних установ.

Основним фінансовим документом, який визначає напрями діяльності бюджетних установ у цілому, є кошторис доходів і видатків. Саме на підставі нього кожна установа отримує асигнування з бюджету на своє утримання, виконання певних програм; вирішує питання щодо додаткових джерел надходження ресурсів (доходів спеціального фонду кошторису) за існування дефіцитного фінансування. При цьому важливими показниками є кошторисні призначення, суми отриманих асигнувань, проведених касових видатків та заборгованості. Оскільки система казначейського обслуговування побудована таким чином, що відомості про кошторис, одержані доходи та проведені касові видатки зафіксовані у момент здійснення господарських операцій, то місячну звітність про кошторис, асигнування та касові видатки подавати непотрібно. Установи зобов'язані щомісячно надавати звіти про заборгованість:ф.№ 7 (м/д) "звіт про заборгованість бюджетних установ"

ф. №7 (м/д) "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами"

Установи, які отримують кошти з місцевих бюджетів, місячну звітність про виконання кошторисів подають у такому ж складі, як і установи, що фінансуються з державного бюджету, проте, у цьому випадку слід підкреслити слово "щомісячна".

В умовах дефіциту бюджетів різних рівнів нашої країни особливим показником ефективності діяльності бюджетної установи є заборгованість - причому як кредиторська, так і дебіторська. Наявність кредиторської заборгованості може свідчити про нецільове використання коштів бюджету відповідного рівня, до якого призвело перевищення фактичних видатків над кошторисними призначеннями. Дебіторська заборгованість, у свою чергу, означає відволікання коштів бюджету, що також може бути визнане нецільовим використанням.

Інформація про боргові зобов'язання бюджетних установ і одержувачів коштів відповідного бюджету узагальнюється в спеціально призначеній для цього формі №7 (д/м) "Звіт про заборгованість бюджетних установ". Даний звіт складається як установами, що отримують кошти з державного бюджету, так і установами, що фінансуються з місцевого бюджету. Джерелом інформації для складання зазначеної форми звітності є дані бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість установи. При заповненні звіту враховується заборгованість, що виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі бюджетні роки. Звіти за даною формою складаються окремо за загальним і спеціальним фондами у розрізі кодів програмної (функціональної) та економічної класифікації видатків. При цьому слід обов'язково підкреслити номер форми, за якою складають звіт.

Особливістю форми 7 (д/м), що складається за заборгованістю за спеціальним фондом кошторису є відображення в ній інформації про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами. Дебіторська заборгованість за доходами виникає тоді, коли установою нараховано доходи за надані послуги, виконані роботи тощо, але ще не отримано грошові кошти (або матеріальні цінності) від покупців (споживачів). Причиною виникнення кредиторської заборгованості за доходами є отримання доходів за ще не виконані (не надані) установою роботи (послуги) (прикладом може бути отримання навчальним закладом плати студента за всі 5 років навчання вже в році вступу до ВНЗ. Тобто плата за 4,5 років є кредиторською заборгованістю бюджетної установи за доходами - заборгованістю університету перед студентом). Що ж до дебіторської заборгованості за видатками, то виникає вона у зв'язку з переплатою бюджетною установою грошових коштів (матеріальних цінностей) певному постачальнику або проведенням попередньої оплати за матеріальні цінності, послуги, роботи. Ці показники, на відміну від дебіторської та кредиторської заборгованості за доходами, відображаються у розрізі КЕКВ. як і кредиторська заборгованість за видатками. Причиною виникнення останньої є відсутність у бюджетної установи коштів для розрахунку за отримані матеріальні цінності, послуги, роботи.

Кредиторська заборгованість за видатками у ф. № 7 (дум) обов'язково деталізується. На сьогодні передбачено виділення із загальної суми кредиторської заборгованості (на початок року та на звітну дату) бюджетної (що утворилася через недотримання асигнувань при виконанні кошторису, тобто через недофінансування установи за відповідний звітний період), небюджетної (причиною виникнення якої стало взяття зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів понад кошторисні призначення) та іншої) - за загальним фондом кошторису бюджетної установи. Крім того, за строками утворення кредиторську та дебіторську заборгованість на звітну дату поділяють на списану (заборгованість, яка була списана в установленому порядку протягом звітного періоду (як така, що мала прострочений строк позовної давності)), а кредиторську на прострочену (кредиторську заборгованість установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний і минулі роки та перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, з простроченим терміном оплати), й таку, термін оплати якої не настав.

До форми № 7 (д/м) також включається заборгованість установ за сумами недостач і крадіжок коштів й матеріальних цінностей, збитків від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та заборгованість за іншими сумами, що підлягають утриманню з працівників за встановленим порядком. Такі борги відображаються за тим КЕКВ, за яким було проведено касові видатки при виконанні кошторису. Наприклад: заборгованість матеріально відповідальної особи за недостачу палива буде відображена як дебіторська заборгованість за видатками за КЕКВ 1135, за яким було відображено касові видатки на придбання палива.

Заборгованість на виплату допомоги та компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у звіті форми N» 7 (д/м), як і у звіті форми № 4 (д/м), не відображаються.Зведені місячні звіти за формами № 7 (д/м) "Звіт про заборгованість бюджетних установ" головними розпорядниками коштів до ДержавноЇ казначейської служби України не подаються, крім головних розпорядників, установи яких мають право не обслуговуватися в органах Державного казначейства України.

Отже, місячна звітність є проміжною, проте, у бюджетних установах охоплює значний обсяг інформації, що дозволяє здійснити оперативний аналіз результатів використання бюджетних коштів розпорядниками та одержувачами коштів бюджету, вжити певних заходів щодо покращення ситуації тощо.
3.Порядок складання квартальної звітності бюджетними

установами
Бюджетні установи, окрім місячної, складають ще один вид проміжної фінансової звітності - квартальну. При її підготовці, як і при підготовці місячної звітності, потрібно дотримуватися певних правил, які встановлюються органами ДКС. Вимоги щодо змісту та форм квартальної фінансової звітності, що складається установами, які отримують кошти бюджету, закріплюються у затвердженій наказом ДКУ Інструкції про порядок складання у відповідному році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та / або місцевих бюджетів.Оскільки квартальна фінансова звітність складається за більший період, ніж місячна, то закономірною є більша кількість звітних форм, які складаються бюджетними установами за квартал.
Склад квартальної звітності бюджетних установ
з/п

Вид і назва форми

Звітність про стан майна та результати діяльності

1 ф. № 1 "Баланс"

Звітність про виконання загального фонду кошторису__

2

ф. № 2 (д/м) "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"

3

ф. № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України"

Звітність про надходження і використання коштів спеціального фонду бюджетних установ

3

ф. № 4-1 (д/м) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"

4

ф. №4-2 (д/м) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ"

5

ф. № 4-3 (д/м) "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"

6

ф. №4-3. 1 (д/м) "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"

7

ф. j\» 4-4 (д/м) "Звіт про надходження та використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів"

Звітність бюджетних установ про заборгованість і зобов 'язання

8

ф. № 7к (д/м) "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

9

ф. № 7к (д/м) 1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за довгостроковими розрахунками"

10

пояснювальна записка до квартального звіту
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка