Інформація про нові надходження (бюлетень) січень 2015 року харків 2015 соціологія реймон АСкачати 331.45 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір331.45 Kb.


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ
БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
(БЮЛЕТЕНЬ)

січень 2015 РОКУ

ХАРКІВ 2015


СОЦІОЛОГІЯ

1.

Реймон А.

Мир і війна між націями / Р. Арон ; пер.з фр. - Київ : Юніверс, 2000. - 685 с. 60.562.

Збірник методичних матеріалів з дисципліни "Соціологія злочинності" : для ден. форми навч. / МВС України, Нац. ун-т внутр. справ ; [уклад.: І. П. Рущенко, Н. О. Ляшенко, О. О. Сердюк та ін.]. - Харків : [б. в.], 2002. - 39 с. 60.524.258р30

3.

Фулей, Т. І.

Основи гендерної рівності : навч.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей ; Акад. суддів України, Укр.-канад. проект судової співпраці. - Київ : Тютюкін, 2010. - 239 с. 60.542.2ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

1.

Бандурка, А. М.

Судьба распорядилась : автобиогр. трилогия / А. М. Бандурка. - Харьков : Титул ; Золотая миля, 2008. - 623 с. 63.3(4УКР)-82.

Берве, Г.

Тираны Греции / Г. Берве. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 633 с. 63.3(0)323.

Жижко, С.

Нація як спільнота / С. Жижко. - Київ : Дніпро, 2008. - 806 с.

63.5


4.

Куйбіда, В. В.

Народне землезнавство: Всесвіт і Земля : навч. посіб. для студ. пед. ф-ту / В. В. Куйбіда, Б. О. Чернов. - Київ : ІСДОУ, 1996. - 150 с. 63.5(4УКР)я735.

Куйбіда, В. В.

Народне землезнавство: Літосфера і гідросфера : навч. посіб. для студ. пед. ф-ту / В. В. Куйбіда. - Київ : ІСДОУ, 2000. - 178 с.

63.5(4УКР)я73


6.

Куровська, Л.

Народження Бога. Священні знання слав'янського роду. Як щасливо народити і виховати сина / Л. Куровська, В. Куровський. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 282 с. 63.5(4УКР)7.

Полищук, В.

Горькая правда : преступность ОУН-УПА (исповедь украинца) / В. Полищук. - Киев : [б. и.], 2011. - 519 с. 63.3(4УКР)628.

Роммель, К. Д.

Спогади про моє життя та мій час / К. Д. Роммель ; [відп. ред. і упоряд. В. В. Кравченко] ; пер.[з нім. В. Л. Маслійчук, Н. А. Оніщенко]. - Харків : Майдан, 2001. - 235 с. 63.3(4УКР)5-8ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1.

Бандурка, О. М.

Первісне нагромадження капіталу в економіці України : монографія / О. М. Бандурка, Н. В. Дзюба ; Нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 195 с. 65.011.142.

Волкогонова, О. Д.

Корпоративная культура: диагностика и изменение : [учеб.-метод. пособие для студ. ф-тов гос. упр.] / О. Д. Волкогонова. - Москва : Унив. гуманит. лицей, 2003. - 47 с. 65.050я733.

Економіко-правовий глосарій : [понятійно-термінологічний посібник] / ПрАТ "Вищ. навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. персоналом" ; за ред. О. В. Поляк, Т. Є. Ільчук, С. І. Приказки. - Чернівці : Букрек, 2014. - 163 с. 65.0я2

4.

Кучер, О. С.

Правовое обеспечение планирования в Китайской Народной Республике : науч. доклад / О. С. Кучер ; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. - Донецк : Юго-Восток, 2013. - 34 с.

65.9(5КИТ)


5.

Лантух, І. В.

Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921—1928 рр.) : [монографія] / І. В. Лантух. - Харків : Основа, 2004. - 195 с. 65.2076.

Майєр, Джеральд М.

Основні проблеми економіки розвитку / Д. М. Майєр, Д. Е. Раух, А. С. Філіпенко ; пер.[з англ.]. - Київ : Либідь, 2003. 65.57.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи маркетингу" : для студ. заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад. Л. С. Шевченко]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 18 с. 65.291р30

8.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" : для студ. заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: Т. М. Камінська, С. М. Макуха, О. В. Овсієнко]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 30 с. 65.5р30

9.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Національна економіка" : для студ. ден. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: О. М. Левковець, Л. В. Нечипорук]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 39 с.

65.9(4УКР)р3010.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" : для студ. ден. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Чуприна]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 36 с. 65.29р30

11.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" : для студ. заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: О. А. Гриценко, В. В. Броницька, О. О. Набатова]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 23 с. 65.01р30

12.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Менеджмент" : для студ. заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: К. Г. Губін та ін.]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 25 с.

65.290-2р3013.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Менеджмент юридичної фірми" : для студ. ден. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: Л. С. Шевченко та ін.]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 20 с. 65.290-2р30

14.

Робоча програма навчальної дисципліни "Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків" : для студ. напряму підгот. 6.030504 "Економіка підриємства / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 70 с.

65.29р30


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

1.

Громадські організації, які співпрацюють з установами пенітенціарної системи : довідник / [упоряд. О. Букалов]. - Донецьк : Донецький Меморіал, 2003. - 44 с. 66.7(4УКР)я72

2.

Лук'яненко, Л. Г.

Національна ідея і національна воля / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : [б. в.], 2008. - 192 с. 66.5(4УКР)3.

Нестеренко-Гоптивский, М. Е.

Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : док. дис. / М. Е. Нестеренко-Гоптивский. - Винница : ДП "Держ. картогр. ф-ка", 2011. - 479 с. 66.14.

Сравнительная политика : осн. политические системы современного мира / В. Бакиров, Н. Сазонов, А. Фисун [и др.] ; ХНУ им. В. Н. Каразина ; под ред. В. Бакирова, Н. Сазонова. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2005. - 590 с. 66.2

ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

1.

Бандурка, О. М.

Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією : підруч. для вищ. навч. закл / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець ; Нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 346 с. 67.9(4УКР)73я732.

Бандурка, А. М.

Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания : (правой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осуждённых) : [монография] / А. М. Бандурка, Т. А. Денисова, В. М. Трубников ; Нац. ун-т внутр. дел, Запорож. гос. ун-т. - Харьков : НУВД ; Запорожье : ЗГУ, 2002. - 438 с. 67.9(4УКР)3093.

Власова, В. П.

Правовое положение ребенка в семье : учеб. пособие / В. П. Власова ; Регион. открытый соц. ин-т. - Курск : Изд-во РОСИ, 2001. - 67 с. 67.9(4УКР)304.4я734.

Галянтич, М. К.

Житлове право України : навч. посіб. / М. К. Галянтич. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 527 с. 67.9(4УКР)304.2я735.

Гаращук, В. М.

Контроль та нагляд у державному управлінні : навч. посіб. / В. М. Гаращук ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Нац. юрид. акад. України, 1999. - 54 с. 67.301.21я76.

Гетьман, А. П.

Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве : [монография] / А. П. Гетьман. - Харьков : Основа, 1994. - 133 с.

67.9(4УКР)307


7.

Гончаров, І. Д.

Кримінально-процесуальне право України : робоча програма для студ. юрид. спец. вищих навч. заклад. / І. Д. Гончаров ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. - 87 с.

67.9(4УКР)311р30


8.

Давиденко, Л. М.

Спецкурс "Практичні і теоретичні проблеми попередження злочинності" : навч.-метод. комплекс / Л. М. Давиденко, В. М. Трубников, М. Л. Давиденко ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. - 20 с. 67.61я79.

Евсеев, А. П.

Верховный Суд Соединенного Королевства: становление : монография / А. П. Евсеев ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого". - Харьков : Юрайт, 2014. - 180 с. 67.910.

Європейський суд з прав людини. Судова практика : у 3 кн. Вип. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя". кн. 2 / за заг. ред. В. Г. Буткевича. - Київ : Право України, 2011. - 1107 с. 67.300.7

11.

Європейський суд з прав людини. Судова практика : у 3 кн. Вип. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя". кн. 3 / за заг. ред. В. Г. Буткевича. - Київ : Право України, 2011. - 615 с. 67.300.7

12.

Завдання до практичних занять з адміністративного права : для студ. 2-х та 3-х курсів / Нац. юрид. акад. України ; [уклад.: В. В. Зуй, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.]. - Харків : Нац. юрид. акад. України, 2001. – 50 с. 67.9(4УКР)301р30

13.

Запобігання і протидія корупції : (законодавчі акти) / [відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик]. - Київ : [б. в.], 2011. - 49 с. 67.9(4УКР)301

14.

Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка / Адмін. Президента України, Уповноважений Президента України з прав дитини. - Київ : К.І.С., 2014. - 187 с.

67.9(4УКР)304.415.

Зібрання чинних міжнародних договорів України. Т. 2. кн. 1 : січень — липень 1992 р. / М-во закордон. справ України ; [ред. рада: А. М. Зленко (голова) та ін. ; уклад.: Є. В. Корнійчук (кер.) та ін.]. - Офіц. вид. - Київ : Ін Юре, 2002. - 657 с. 67.304.2

16.

Кримінальне право України : навч.-метод. комплекс для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" і "магістр" / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. В. М. Трубников, О. О. Житний]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. - 63 с. 67.9(4УКР)308р30

17.

Кримінальне право України : прогр. Держ. Іспитів для студ. Кара. Курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / ХНУ Кар. В. Н. Карабіна ; [уклад. В. М. Трубников]. – Харків : ХНУ Кар. В. Н. Карабіна, 2006. – 62 с. 67.9(4УКР)308р30

18.

Кримінально-виконавче право України : навч.-метод. комплекс / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: В. М. Трубников та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 47 с. 67.9(4УКР)309

19.

Кримінальне право України : завдання до практ. занять для студ. 2-го курсу юрид. ф-ту / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: В. М. Трубников, О. О. Житний]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. - 41 с. 67.9(4УКР)308

20.

Кримінальне право України : Особлива частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 622 с. 67.9(4УКР)308

21.

Криміналістика : навч.-метод. матеріали й вказівки до семінар. і практ. занять для студ. 3—4 курсів / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. А. Ф. Волобуєв]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. - 57 с. 67.9(4УКР)62р30

22.

Кримінологія : метод. вказівки та завдання до практ. занять для студ. 3-го курсу юрид. ф-ту / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. І. О. Христич]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. - 48 с.

67.9(4УКР)6123.

Кримінальне право України : Загальна частина : навч.-метод. комплекс для студ. 2-го курсу юрид. ф-ту денної форми навч. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. В. М. Трубников, О. О. Житний]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - 74 с. 67.9(4УКР)308р30

24.

Левченко, К. Б.

"Зелені кімнати": нормативно-правове забезпечення функціонування / К. Б. Левченко, М. В. Євсюкова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна", Кримінолог. асоціація України ; [за заг. ред. О. М. Бандурка, К. Б. Левченко]. - Київ : Україна, 2012. - 23 с. 67.30825.

Методичні рекомендації та завдання для підготовки до семінарських занять та заліку з курсу "Кримінологія та профілактика злочинів" : для студ. та слухачів заоч. форми навч. / Ун-т внутр. справ ; [уклад.: А. Ф. Зелінський, С. Ю. Романов, А. Б. Блага]. - Харків : [б. в.], 1999. - 30 с. 67.9(4УКР)61р30

26.

Методичні вказівки та рекомендації щодо написання, оформлення і захисту курсових робіт з курсу "Судова медицина" : для студ. ден. форми навч. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: Д. Д. Заєць, В. М. Трубников]. - Харків : [б. в.], 2006. - 12 с. 67.63р30

27.

Методичні матеріали й указівки до практичних занять зі спецкурсу "Судова експертологія" : для ден. форми навч. / Нац. ун-т внутр. справ ; [уклад. М. Г. Щербаковський]. - Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. - 23 с. 67.9(4УКР)6р30

28.

Методичні вказівки і завдання з кримінального права України (Загальна частина) : для студ. ф-ту права та підприємництва (І семестр). - Харків : [б. в.], 1999. - 20 с. 67.9(4УКР)308р30

29.

Методичні рекомендації по виконанню, оформленню та захисту курсових робіт з дисципліни "Кримінальне право України" (Загальна частина) / Ун-т внутрішніх справ ; [авт.-уклад.: Н. О. Гуторова, В. Б. Харченко, Ю. А. Вапсва та ін.]. - Харків : Ун-т внутр. справ, 1999. - 119 с. 67.9(4УКР)308р30

30.

Міжнародне приватне право : навч. посіб. / В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, В. М. Гайворонський [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 366 с. 67.52я73

31.

Міжнародне публічне право : навч.-метод. комплекс / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. О. М. Москаленко]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. - 51 с. 67.51р30

32.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2000—2001) / Акад. правових наук України ; [упоряд.: А. П. Гетьман, О. В. Петришин, В. П. Колісник ; відп. за вип. І. Й. Пучковська]. - Харків : Право, 2002. - 135 с. 67.0

33.

Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" : для студ. 1-х, 2-х курсів заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: О. В. Петришин, Г. О. Христова, С. В. Прийма]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 9 c. 67.9(4УКР)р30

34.

Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" : для студ. 1-х, 2-х курсів заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: О. В. Петришин, С. П. Погребняк]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 10 с. 67.0р30

35.

Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з історії держави і права України : для студ. 1-го курсу заоч. ф-ту / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: В. Д. Гончаренко та ін.]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2001. - 26 с. 67.2(4УКР)р30

36.

Права людини у філософському, політологічному, соціологічному та правовому вимірах : матеріали Міжвузівської студ. наук. конф. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Т. Є. Кагановська та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. - 123 с. 67.9(4УКР)300.7

37.

Примак, В. Д.

Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : монографія / В. Д. Примак. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 429 с. 67.9(4УКР)30438.

Програма навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів" / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад.: І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, О. М. Толочко]. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2002. - 9 с. 67.9(4УКР)71

39.

Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" : (освітньо-кваліфікац. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство" / Нац. ун-т "Юрид. акад. ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: С. Г. Серьогіна, О. Ю. Лялюк, М. О. Петришина]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 7 с. 67.0р30

40.

Програма та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Вимоги, які ставляться до судових постанов (рішень, ухвал) у цивільних справах" : для студ. ф-ту підгот. професійних суддів / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. А. Бігун та ін.]. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2001. - 17 с. 67.9(4УКР)71р30

41.

Програма переддипломної практики для студентів 5-го курсу галузі знань "Право" : спец. 8.03040101 "Правознавство" ден. та зоч. форм навч. освітньо-кваліфікац. рівня "магістр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: О. С. Котуха, Р. Є. Гентош]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 30 с. 67.0р30

42.

Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів : лекція для всіх форм навч. з курсу "Криміналістика" / Нац. ун-т внутр. справ ; [уклад. А. Ф. Волобуєв]. - Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. - 23 с. 67.9(4УКР)62я73

43.

Робоча навчальна програма з дисципліни "Кримінально-виконавче право України" : для всіх форм навч. / Нац. ун-т внутр. справ ; [уклад. В. П. Севостьянов]. - Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. - 52 с. 67.9(4УКР)309р30

44.

Робоча навчальна програма та семінарські заняття з дисципліни "Криміналістика" : для ден. форми навч. / Харків. екон.-правовий ун-т ; [украд.: В. І. Гаєнко, М. Г. Щербаковський]. - Харків : Харків. екон.-правовий ун-т, 2002. - 59 с. 67.9(4УКР)62р30

45.

Робоча програма з дисципліни "Кримінальне право України" / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. В. М. Трубников]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 50 с. 67.9(4УКР)308р30

46.

Робоча навчальна програма з курсу "Кримінологія" : для всіх форм навч. / Харків. екон.-правовий ун-т ; [уклад. Ю. М. Канібер]. - Харків : Харків. екон.-правовий ун-т, 2002. – 26 с.

67.9(4УКР)61р3047.

Сванідзе, Е.

Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов'язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Е. Сванідзе ; Ген. директорат з прав людини і правових питань, Рада Європи. - Київ : К.І.С., 2009. - 39 с. 67.5148.

Семінарські заняття з курсу "Кримінальне право" : загальна частина : для денної форми навч. / Харків. екон.-прав. ун-т ; [уклад. : П. І. Орлов, Н. О. Гуторова]. - Харків : Харків. екон.-прав. ун-т, 2002. - 59 с. 67.9(4УКР)308р30

49.

Собота, К.

Принцип правної держави : [конституційно-правні та адміністративно-правні аспекти : монографія] / К. Собота ; [наук. ред. О. Сироїд] ; пер.[з нім. Г. Рижков та ін.]. - Київ : ВАІТЕ, 2013. - 607 с. 67.30050.

Совгиря, О. В.

Конституційне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 631 с. 67.9(4УКР)300р7351.

Спецкурс "Преступность и общество" : учеб.-метод. комплекс / ХНУ им. В. Н. Каразина ; [сост.: В. М. Трубников, А. А. Житный]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2005. - 24 с. 67.9(4УКР)308р30
Спектор, О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України : [монографія] / О. М. Спектор ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Київ : Фенікс, 2013. - 159 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права).

67.9(4УКР)31052.

Володимир Володимирович Сташис : (до 85-річчя від дня народження та 60-річчя наук.- пед. і громадської діяльності) / Акад. прав. наук України ; [упоряд.: В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова]. - Харьков : Право, 2010. - 115 с. : іл., портр. 67

53.

Стеценко, С. Г. Глобалізація та право: національний вимір : [монографія] / С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. - Київ : Атіка, 2012. - 131 с. 67.021

54.

Степанюк, А. Х. Звільнення від відбування покарання : навч. посіб. / А. Х. Степанюк, В. М. Трубніков ; Укр. держ. юрид. акад. - Харків : УкрЮА, 1994. - 74 с. 67.9(4УКР)309я73

55.

Степанюк, А. Х. Исполнение наказания в виде лишения свободы и особенности постпенитенциарной адаптации освобождённых : учеб. пособие для студ. спец. "Правоведение" / А. Х. Степанюк, В. М. Трубников ; Укр. юрид. акад. - Киев : УМК ВО, 1992. - 95 с.

67.9(4УКР)309я7356.

Сухонос, В. В. Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 року : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Унів. кн., 2012. - 109 с. 67.9(4РОС)

57.

Тематика практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" : для студ. 4-го курсу заоч. форми навч. / [уклад.: М. В. Буроменський, В. М. Стешенко]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 8 с. 67.5р30

58.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання : для студ. заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: Д. В. Задихайло, М. М. Кузьміна, Д. І. Погрібний та ін.]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 49 с. 67.9(4УКР)303р30

59.

Тематика курсових робіт з фінансового права : для студ. 3-го курсу заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, М. І. Дамірчиєв та ін.]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 30 с. 67.9(4УКР)302р30

60.

Тематика курсових робіт з цивільного права України : для студ. 3-го курсу заоч. і вечірньої форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: В. І. Борисова, П. О. Гринько, І. П. Жигалкін та ін.]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 44 с. 67.9(4УКР)304р30

61.

Фролова, О. Г. Кримінальне право. Загальна і Особлива частини : навч.-метод. матеріали з підгот. курсових і дипломних робіт / О. Г. Фролова, В. М. Трубников, Л. В. Новикова ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. - 37 с.

67.9(4УКР)308р3062.

Шмідт-Ассманн, Е. Загальне адміністративе право як ідея врегулювання : осн. засади та завдання систематики адмін. права / Е. Шмідт-Ассманн ; пер.[з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов]. - Вид. 2-ге, переробл. та допов. - Київ : К.І.С., 2009. - 523 с. 67.301

РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

1.

Возняк, О. О. Змагання за незалежну Українську Православну Церкву в 90-х на півночі Донбасу : (щоденникові записи, документи, спогади) : 1990—1993 р. / О. О. Возняк. - Слов'янськ : Друкарський двір, 2012. - 39 с. : іл., портр. 86.372.32

2.

Маковий, Г. Бусины : [пути поиска и Господние откровения, дорога из духовного ила к Небесной чистоте] / Г. Маковий. - Черновцы : Факел Марии, 2014. - 575 с. 86.37

3.

Маковий, Г. "Прошу принять..." : (беседы с журналистом, документ. материалы) / Г. Маковий. - Черновцы : Факел памяти Марии, 2008. - 579 с. : ил. 86.37

4.

Торик, О. Флавіан : повість / О. Торик ; пер.з рос. - Киев : Кращі традиції, 2014. - 255 с. : іл. 86.372

ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1.

Бердяев, Н. А. Самопознание : (опыт философской автобиогр.) / Н. А. Бердяев ; [сост., предисл., подгот. текстов, коммент. и указ. имен А. В. Вадимова]. - Москва : Книга, 1991. - 446 с. 87.3

1.

Бердяев, Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бердяев ; [вступ. ст., сост., подгот. текста, примеч. Л. В. Полякова]. - Москва : Правда, 1989. - 607 c. : портр. 87.212.373

2.

Логика : хрестоматия / авт.-сост. С. Д. Цалин. - Харьков : Основа, 2000. - 781 с. : портр. 87.4я73

3.

Мар'янов, Б. Чи потрібна Церква школі, сім'ї, громаді, суспільству, взагалі державі : [наук.-реліг. дослідж.] / Б. Мар'янов. - Чернівці : Факел Марії, 2012. - 431 с. : іл., портр. 87.215

4.

Плани та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Логіка" : для студ. 1-го курсу заоч. форми навч. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; [уклад.: О. М. Юркевич та ін.]. - Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 19 с. 87.4р30

5.

Соловьёв, В. С. Сочинения : в 2 т. Т. 1 : Философская публицистика / В. С. Соловьёв ; [вступ. ст. В. Ф. Асмуса ; сост. и подгот. текста Н. В. Котрелева ; примеч. Н. В. Котрелева, Е. Б. Рашковского]. - Москва : Правда, 1989. - 687 с. : портр. 87.2

6.

Цехмистро, И. З. Холистическая философия науки : учеб. пособие для студ. гуманит., естеств.-науч. и техн. спец. вузов / И. З. Цехмистро. - Сумы : Унив. кн., 2002. - 362 с. 87.2я73
ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Бєляєва, С. Дитячі негаразди : лікуемо з любов'ю / С. Бєляєва. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2013. - 109 с. 88.836

2.

Діагностика та корекція агресивності у дітей / [упоряд. Т. Червонна]. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. - 127 с. 88.836

3.

Ілляшенко, Т. Д. Розвиваємо та навчаємо дитину : психологічна допомога / Т. Д. Ілляшенко, М. В. Рождественська ; [упоряд. Т. Шаповал]. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. - 95 с. 88.840

4.

Калошин, В. Ф. Помилки мислення в анфас і профіль / В. Ф. Калошин. - Київ : Ред. газет з упр. освітою, 2013. - 126 с. 88.351.31

5.

Методики визначення готовності дитини до школи. - Київ : Шк. світ, 2014. - 118 с. : іл. 88.840

6.

Найдьонова, Л. А. Кібербулінг, або віртуальна агресія : способи розпізнання і захист дитини : метод. рек. / Л. А. Найдьонова ; [упоряд. В. Снігульська]. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. - 91 с. 88.836

7.

Сидоренко, Н. Заняття із психологічного розвитку для молодших школярів / Н. Сидоренко. - [Київ] : [б. в.], 2013. - 126 с. 88.834.021

ОХОРОНА ПРИРОДИ. МАТЕМАТИКА. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Давыдов, В. В. Руководство к практическим занятиям по биологической химии : учеб. пособие / В. В. Давыдов, В. Н. Швец ; ХНУ им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. - 315 с. : ил. 28.072я73

2.

Дерех, З. Д. Тематические вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения, законодательства, безопасности дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - 2-е изд., доп. и перераб. - Киев : Арий, 2014. - 214 с. : ил. 39.808.02

3.

Дерех, З. Д. Экзаменационные вопросы для подготовки водителей категорий АВ : билеты : утв. для сдачи экзаменов на право упр. транспортными средствами / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - 4-е изд., испр. и перераб. - Киев : Арий, 2014. - 239 с. : ил. 39.808.02

4.

Ларичев, В. Е. Сад Эдема / В. Е. Ларичев. - Москва : Политиздат, 1980. - 398 c. : ил. 28.7

5.

Мінаков, А. О. Статистична радіофізика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. - Харків : Факт, 2003. - 526 с. : іл. 32.84я73

6.

Про оздоровлення та відпочинок дітей і молоді : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 3 квіт. 2013 р. / Верховна Рада України, Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молод. політики, спорту та туризму. - Київ : Парламент. вид-во, 2013. - 71 с. 53.54

7.

Рева, Ю. В. Фізика навчає, виховує і розвиває — технологічні задуми ефективного засвоєння знань : наук.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2010. - 381 с. : портр. 22.3

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО

1.

Від ХІХ до ХХІ століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя ХДНБК : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12—14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" ; [уклад. О. П. Куніч]. - Харків : РА "ІРІС", 2011. - 367 с. 78.34(4УКР)

2.

Збірник Харківського історико-філологічного товариства / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харк. іст.-філол. т-во ; [редкол.: І. Л. Михайлин (голова) та ін.]. - Харків : [б. в.], 2011. - 409 c. - (Нова серія ; т. 14 80

3.

Масова комунікація : підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. - Київ : Либідь, 1997. - 212 с. 76.12я73

4.

Миропольська, Н. Є. Художня культура : 9—11 кл. / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. Гайдамака ; [за наук. ред. Н. Є. Миропольської]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 93 с. 71

5.

Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток : наук.-допом. покажч. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзн., ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 226 с. 79.(4УКР—4ХАР)

6.

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. Л. М. Заліток ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова) та ін.]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 596 с. : іл. - Текст: укр., рос. 78.342

7.

Тарапов, И. Е. Интеллектуальный труд, наука и образование : кризис в Украине / И. Е. Тарапов. - Харьков : Тимченко, 2008. - 511 с. : ил., портр. 72.4(4УКР)

ПЕДАГОГІКА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

1.

Адаменко, Л. Взаємодія дошкільників та дорослих : комплексна корекційно-розвивальна робота / Л. Адаменко. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. - 126 с. 74.105

2.

Англійська мова : свята і позакласні заходи / [упоряд. Т. В. Редченко]. - Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2014. - 117 с.

74.261.7АНГЛ3.

Анкетування в школі : про всіх і для всіх / [упоряд.: Т. Гулєвич, Н. Омельчук]. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. - 125 с. 74.202

4.

Арканова, О. Ю. Психологічні особливості особистості дітей з вадами слуху : монографія / О. Ю. Арканова. - Київ : КММ, 2007. - 87 с. 74.32

5.

Бєлова, Л. О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики : [монографія] / Л. О. Бєлова ; Нар. укр. акад. - Харків : Вид-во НУА, 2004. - 263 с. 74.580.0

6.

Бервінова, А. А. Географія : уроки за новою програмою : 6 кл. / А. А. Бервінова ; [упоряд. В. С. Серебрій]. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2014. - 126 с. : іл. 74.264.3

7.

Бігич, О. Б. Позакласна робота з іноземної мови в початковій та основній школі: сценарії позакласних заходів : посібник / О. Б. Бігич, Н. В. Майєр ; гол. ред. С. Ю. Ніколаєв. - Київ : Ленвіт, 2013. - 63 с. : іл. - (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; вип. 2). - Текст укр., англ. 74.261.7АНГЛ

8.

Більше ніж школа : ХССМШі у спогадах випускників : до 70-річного ювілею шк. / [за заг. ред. В. М. Алтухова]. - Харків : Планета-Прінт, 2013. - 131 с. : іл., портр. - Текст рос.

74.24(4УКР—4ХАР)9.

Білоус, І. І. Педагогічна рада. Нестандартні форми засідань / І. І. Білоус ; [упоряд. О. Ковальова]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 126 с.

74.204.1


10.

Благодійність у школі : практ. посіб. / [упоряд. Н. Чиренко]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 124 с. 74.205

11.

Верещагіна, В. В. Інноваційні форми гурткової роботи / В. В. Верещагіна, О. В. Травіна, В. В. Мазій ; [упоряд. О. Калюжна]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 122 с. : іл. 74.200.58

12.

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі : міжпредметні зв'язки : наук. дослідж., досвід, пошуки : зб. наук. пр. Вип. 15 / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Л. М. Черноватий (голов. ред.) та ін.]. - Харків : [б. в.], 2009. - 167 с. : іл. - Текст укр., рос. 74.586.17

13.

Войцях, Т. Запобігання дитячій жорстокості / Т. Войцях. - Київ : [Шк. світ], 2013. - 118 с. 74.200.515

14.

Граючись учимось. Англійська мова : програма та метод. рек. : ст. дошк. вік / С. В. Гунько, Л. Є. Гусак, З. Б. Лещенко [та ін.]. - Х. : [Шк. світ], 2013. - 82 с. : іл. 74.102.125

15.

Дегтяренко, Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Т. М. Дегтяренко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; ПП Кубраков С. Г., 2010. - 158 с. : схеми. 74.580.22

16.

Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи : монографія / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. Якушина ; НАПН України, Ін-т пед. - Київ : Пед. думка, 2013. - 302 с. : іл.

74.202.1517.

Дмитрусь, І. І. Основи здоров'я. Уроки за новою програмою : 6 кл. / І. І. Дмитрусь, Л. А. Медведєва. - Київ : Шк. світ, 2014. - 110 с.

74.264.8


18.

Домашній експеримент із хімії : . / [упоряд. І. Філоненко]. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2014. - 77 с. : іл. 74.265.7

19.

Залмаева, Р. Я. Сам себе логопед : пособие для родителей / Р. Я. Залмаева. - Санкт-Петербург : Петербург — ХХІ век, 1995. - 93 с. : ил. 74.37

20.

Ковальов, В. І. ХАДІ — одна сім'я : зб. іст. нарисів / В. І. Ковальов. - Харків : ХДАДТУ, 2000. - 194 с. : іл., портр.

74.584(4УКР—4ХАР)63821.

Комбінаторне, імовірнісне мислення та математична статистика : зб. завдань із повними розв'язаннями. - Київ : Ред. газет природн.-матем. циклу, 2014. - 127 с. : іл. 74.262

22.

Кравчук, Л.

Сходинки етичного зростання : світ під назвою "Ми" : навч.-метод. посіб. для 4-го кл. / Л. Кравчук. - Київ : [Шк. світ], 2012. - 110 с. 74.200.5323.

Кравчук, Л.

Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посіб. для 2-го кл. / Л. Кравчук. - Київ : [Шк. світ], 2012. - 126 с. 74.200.5324.

Лохвицька, Л.

Розвивальне предметне середовище в дошкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. : схвалено для використання в дошк. навч. закл. / Л. Лохвицька. - Київ : Ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2013. - 78 с. 74.10225.

Майданюк, І. С.

Дитячий садок. Валеологія в казках / І. С. Майданюк. - Київ : Ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2014. - 118 с. 74.100.5926.

Машин, Л.

Развивающие игры. Загадочные истории : для занятий с детьми 6—8 лет / Л. Машин, Е. Мадышева. - Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2000. - 414 с. 74.100.5727.

Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи туризму" : для студ. напряму підгот. "Туризм" усіх форм навч. - Харків : ХНЕУ, 2008. - 67 с. 75.81р30

28.

Накази в ДНЗ / Л. В. Атаманенко, О. В. Вайнер, Н. Ю. Дяконець, Л. О. Юрченко. - Київ : Ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2014. - 118 с. 74.104

29.

Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. Вип. 34 / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Комун. закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків обл. ради ; [редкол.: Л. С. Нечепоренко (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 287 с. 74.00

30.

Нормативно-правове забезпечення роботи класного керівника. - Київ : Ред. газет з упр. освітою, 2014. - 123 с. 74.24(4УКР)

31.

Ночовка, В. І.

Організація інклюзивного навчання у школі / В. І. Ночовка, В. А. Головко, О. М. Тимощук ; [упоряд. Ж. Сташко]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 127 с. 74.332.

Організація, планування та моніторинг діяльності районного (міського) методичного об'єднання / Харків. обл. наук.-метод. ін-т безперервної освіти ; [уклад.: О. О. Байназарова, Г. А. Дегтярьова, Т. В. Папернова та ін.]. - Харків : ХОНМІБО, 2005. - 119 с. 74.24

33.

Організаційні накази з виховної роботи / [упоряд. Н. Мурашко]. - Київ : Ред. газет з упр. освітою, 2013. - 125 с. 74.204

34.

Орлов, П. И.

Методические аспекты дистанционного обучения: визуализация информации : учеб.-метод. пособие / П. И. Орлов, В. И. Струков, Ю. П. Горелов. - Харьков : Ун-т внутр. дел, 2000. - 159 с. 74.202.1535.

Островерхова, Н. М.

Аналіз уроку за новітніми технологіями / Н. М. Островерхова ; [упоряд. І. М. Рожнятовська]. - Київ : Шк. світ, 2012. - 118 с. 74.20236.

Палієва, С. І.

Інтерактивні методи і прийоми на уроках математики / С. І. Палієва ; [упоряд. І. Д. Кирдей]. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2014. - 110 с. 74.26237.

Пасічник, Н. А.

Логопедичні вправи та завдання / Н. А. Пасічник ; [упоряд. Т. А. Шаповал]. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. - 126 с. 74.3738.

Перцова, Н. І.

Методисту з навчальної дисципліни / Н. І. Перцова ; [упоряд. Ж. Сташко]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 77 с. 74.204.639.

Петрик, Ю. Ф.

Підготовка ЗНЗ до державної атестації / Ю. Ф. Петрик, Г. М. Склярова ; [упоряд. О. Терехова]. - Київ : Ред. газет з упр. освітою, 2014. - 102 с. 74.24(4УКР)40.

Півторак, Т. І.

Природознавство : 1-й кл. : нестандартні завдання / Т. І. Півторак, Т. Г. Іванова ; [упоряд.: І. Стратілат, М. Пристінська]. - Київ : Ред. газет з дошк. та почат. освіти, 2014. - 79 с. 74.264.441.

Письмак, Л. Л.

Організація роботи соціального педагога / Л. Л. Письмак. - Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. - 124 с. 74.6042.

Подобєд, О. А.

Всесвітня історія. Історія України : дидактичні матеріали : 6 кл. / О. А. Подобєд. - Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2014. - 107 с.

74.263.1


43.

Професійна етика педагога. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2013. - 82 с. 74.204.2

44.

Пустовіт, Н. А.

Екологічні задачі, ігри та вікторини : 5—11 кл. : метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, З. Н. Плечова, О. Л. Пруцакова. - Київ : Шк. світ, 2013. - 110 с. 74.264.445.

Світова література : уроки за новою програмою : 6 кл. / [упоряд.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигова]. - Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2014. - 198 с. 74.261.8

46.

Трудове навчання. Технологія побутової діяльності : 6 кл. : (за новим Державним стандартом базової і повної заг. серед. освіти). - Київ : Шк. світ, 2014. - 126 с. 74.202.66

47.

Українська мова : 5—11 кл. : тести для контрольних робіт / [упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова]. - Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2014. - 139 с. 74.261.1

48.

Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія / В. П. Андрущенко, М. І. Бойченко, О. Є. Гомілко [та ін.] ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. - Київ : Пед. думка, 2011. - 319 с. 74.580(4УКР)

49.

Формування здорового способу життя учнів / [упоряд. О. Мурашкевич]. - Київ : Шк. світ, 2014. - 114 с. 74.200.533.4

50.

Хромова, О.

Батьківські збори : 10—11 кл. / О. Хромова. - Київ : Шк. світ, 2012. - 109 с. 74.20551.

Ціннісне становлення до природи : виховні заходи : 9—11 кл. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2013. - 128 с. 74.264.4

52.

Ціннісне становлення до природи : виховні заходи : 5—8 кл. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2012. - 126 с. 74.264.4

53.

Швець, В.

Математичний гурток. Старша школа : нерівності та їх доведедення / В. Швець. - Київ : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2013. - 109 с. 74.262ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО

1.

Маринчак, В. А.

Интенциональное исследование ценностной семантики в художественном тексте : [монография] / В. А. Маринчак. - Харьков : Фолио, 2004. - 287 с.

81.411.2-3


2.

Українська мова (за професійним спрямуванням) : робочий зошит для асп. негуманіт. спец. (точні та природн. науки) / Донец. нац. ун-т ; [уклад.: А. П. Загнітко, Г. В. Ємельяненко]. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 68 с. 81.411.1р30

3.

Українська мова : гурткова робота / [уклад.: Н. Б. Коржова, О. А. Бондаренко, Н. В. Нестеренко]. - Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2013. - 124 с.

81.411.1


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

1.

Василів-Базюк, Л. Й.

Крізь пекло на землі!.. : іст. роман / Л. Й. Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2012. - 506 с. 84(4УКР)62.

Мерчанский, С. Б.

Ещё одно открытие : [стихи] / С. Б. Мерчанский. - Харьков : Слово, 2013. - 56 с. 84(4УКР)6


МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

1.

Вакульчук, О. А.

Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923—1934 років : [монографія] / О. А. Вакульчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2011. - 217 с.

85.313(4УКР)


2.

Гулеско, І. І.

Музично-художня типологія реквієму в європейському культурному контексті : [монографія] / І. І. Гулеско ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : ХДАК, 2003. - 75 с. 85.310.003.

Калашник, М. П.

Музичний тезаурус композитора: аспекти вивчення : монографія / М. П. Калашник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ ; Харків : СПДФО Мосякін В. М., 2010. - 251 с. 85.314.

Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип. 11 / Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучасного мистецтва АМУ ; [редкол. : А. Чебикін (голова) та ін. ; ред.-упоряд. і відп. за вип. Ю. Іванченко]. - Київ : Муз. Україна, 2010. - 365 с. 85

5.

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. : у 2 кн. Кн. 2 / Акад. мистецтв України, Ін- пробл. сучасного мистец. ; [ред.-упоряд. О. Авраменко]. - Київ : Інтертехнологія, 2006. - 654 с.

85.1(4УКР)6.

Синєокий, О. В.

Музичний звукозапис як інститут соціальної комунікації: східно-європейський досвід : монографія / О. В. Синєокий. - Суми : Унів. кн., 2013. - 342 с. 85.3137.

Синеокий, О. В.

Институт рекординга как информационно-правовой феномен: история, теория, практика музыкальной коммуникации в эпоху социализма / О. В. Синеокий. - Сумы : Унив. кн., 2013. - 215 с.

85.313


8.

Стахевич, О. Г.

Основи вокальної педагогіки : навч. посіб. для студ. дириг.-хоров. ф-тів муз. та пед. вузів. Ч. 1 : Природно-наукові теорії сольного співу : курс лекцій / О. Г. Стахевич ; Харків. держ. акад. культури, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Харків ; Суми : [б. в.], 2002. - 91 с. 85.314я739.

Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : зб. наук. пр. Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні / Акад. мистецтв України ; Ін-т пробл. сучасного мистецтва ; редкол. : В. Д. Сидоренко (гол. редкол.) [та ін.]. - Київ : Муз. Україна, 2010. - 319 с. 85.334

10.

Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : зб. наук. пр. Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття / Акад. мистецтв України ; Ін-т пробл. сучасного мистецтва ; редкол. : В. Д. Сидоренко (гол. редкол.) [та ін.]. - Київ : ІПСМ АМУ : КЖД "Софія", 2009. - 221 с.

85.311


11.

Сучасне мистецтво : наук. зб. Вип. 6 / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучасного мистец. ; [редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - Київ : ІПСМ АМУ : КЖД "Софія", 2009. - 398 с. 85.03(0)6


Підготувала: Захарченко В. П.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка