Інформація про наявність бібліотеки в науково дослідній установі «Український науково дослідний інститут екологічних проблем»Скачати 290.03 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір290.03 Kb.

10 Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ВІДОМОСТІ


про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Таблиця 10.1 - Інформація про наявність бібліотеки в науково – дослідній установі «Український науково – дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) та в Національному університеті цивільного захисту України (НУЦЗУ)*


Найменування бібліотеки

Площа

(кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу

(кв. метрів), кількість місць

Примітка

Бібліотека УКРНДІЕП

115,0

16740 примірників

1 зала (100,0 м2) – 50 місць

Бібліотека НУЦЗУ

715,1

150 360 примірників

1 зала (89,2 м2) – 48 місць

2 зала (210 м2) – 166 місць

3 зала (32 м2) – 26 місць

Електронна бібліотека

-

593 примірника

-*Відповідно до угоди № 9 від 16.06.2016 р. про підготовку фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» між НУЦЗУ і УКРНДІЕП.

УКРНДІЕП та НУЦЗУ мають доступ до баз даних періодичних наукових видань з вільним доступом, у тому числи на англійській мові.

Офіційний веб-сайт УКРНДІЕП: http://niiep.kharkov.ua/. На сайті розміщена основна інформація про діяльність науково-дослідної установи, структуру, ліцензії та сертифікати, наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік напрямів наукових досліджень, правила прийому до аспірантури, контактна інформація та інш.

Офіційний веб-сайт НУЦЗУ: http://nuczu.edu.ua/. На сайті розміщена основна інформація про діяльність університету, структуру, ліцензії та сертифікати, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація та інш.

Націлнальний університет цивільного захисту України має наступні електронні ресурси, що містить навчально-методичні матеріали:  • електронний каталог та електронна бібліотека університету http://books.nuczu.edu.ua/

  • банк методичних та навчальних матеріалів, який надає можливість отримувати і зберегати на змінних носіях електронні варіанти рекомендованої викладачами літератури та іншого навчально-методичного забезпеченя відповідних навчальних дисциплін.
    Доступ здійснюється: в локальній мережі університету http://univer.nuczu.edu.ua/rus/mbank/; через цифровий репозиторій наукових праць http://repositsc.net/; архів збірок наукових праць http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ .

Директор УКРНДІЕП А.В. Гриценко

Таблиця 10.2 - Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою відповідно до навчального плану підготовки здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем зі спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» в бібліотеці науково – дослідної установи «Український науково – дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) та в Національному університеті цивільного захисту України (НУЦЗУ)*


Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень

Рябинина Е.В.

Философия : лекции

http://books.nuczu.edu.ua/list.php?IDlist=Q_4#up
Спиркин А.Г.

Основы философии : учеб. пособ.

М. : Политиздат, 1988. - 592 с.

40

Бичко І.В., Осічнюк Ю.В., Табачковський В.Г. та ін.

Філософія : Навч. посібн

К. : Либiдь, 1991. – 456 с.

40

Причепій Є.М.,

Черній А.М.,

Чекаль Л.А.


Філософія : підруч. – 2-ге вид., випр. і доп.

К. : Академвидав, 2007. – 592 с.

45

Кол.авт.

Філософія : підруч . – 4-те вид., випр. і доп.

Львів : Магнолія плюс, 2006 . –

506 с.


45

Кол.авт.

Філософія : навч. посіб.

Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2011. – 128 с.

54

Спиркин А.Г.

Философия: Учебник

М.: Гарларики, 2000.1
Логика и методология системных исследований

К.: Вища Школа, 1977.

1
Філософія: Навчальний посібник

К.: Вікар, 1997.

1
Философские вопросы технического знания

М.: Наука, 1984.

1

Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др.

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч., Ч. 1.

М.: Политиздат, 1990.

1

Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др.

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч., Ч.2.

М.: Политиздат, 1990.

1

Спиркин А.Г.

Основы философии: Учебное пособие

М.: Политиздат, 1988.

3
Философские проблемы глобальной экологии

М.: Наука, 1983.

1

Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібик

К.: Либідь, 1993 .

1
Філософія: Программа та плани семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів гуманітарних спеціальностей.

К.: Вікар, 1995 .

1
Философский словарь

М.: Политиздат, 1986.

1
Диалектика и научное мышление (Материалистическая диалектика – методология наук)

М.: Наука, 1988.

1
Философский энциклопедический словарь

М.: Сов. Энциклопедия, 1983.

1
Методологические проблемы оптимизации в науке

Новосибирск: Наук Сиб. отд-ние, 1991.

1

Академічна іноземна мова

Амосова Л. В. ,

Загребельна Л. С. ,

Ігнатенко Л. Ю. ,

Саснік С. М. ,

Шур В. М. 


Англійсько-українсько-російський словник сфери державного управління

Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 176 с.

35

Анохина И. Г.

Англо-русский коммерческий словарь-справочник

М. : Моби, 1992. – 432 с.

20

Кол.авт.

Англо-русский и русско-английский словарь для школьников + грамматика

К. : Логос, 1997 . ─ 672 с.

45

Андрушко С.Я

Искусство составления деловых писем на английском языке.

Одесса : «Два слона Вариант» 1993.

1

Аракин В.Д,, Выгодская З.С., Ильина Н.Н

Англо-русский словарь: Ок. 36000 слов

М.: Рус.яз., 1987.

1

Богуцкий К.І

Українсько –англійський тематичний словник: Понад 10.000 слів

К.:Криниця,2001.

1
Большой англо-русский словарь в 2 томах.

М.: Советская энциклопедия - 1972.

2

Бонк Н.А, Котий Г.А., Лукьянова Н.А

Большой англо-русский словарь в 2 томах

Учебник английского языкаМ., Русский язык 19771


Борковский А.Б

Англо-русский словарь по программированию и информатике ( с толкованием)

М.: Рус. яз .1989.

1

Борковский А.Б


Англо-русский словарь по программированию и информатике ( с толкованием) ок 6000 терминов.

М.: Русский язык , 1987.

2

Методологія та методи наукового аналізу

Сенчихін Ю.М.,

Стельмах О.А.,

Островерх О.О.


Інтелектуальна власність: Конспект лекцій

Х. : УЦЗУ, 2008 . ─ 130 с.

20

Островерх О.О.,

Домбровська С.М.,

Савченко О.В.


Застосування права інтелектуальної власності в діяльності органів і підрозділів цивільного захисту: Навч. посіб.

Х. : НУЦЗУ, 2014 . ─ 104 с.

20
Экология и катализ: Сб. науч. тр.

Новосибирск: Наука, 1990

1

Власов А.Д., Мурин Б.П.

Единицы физических величин в науке и технике: Справочник

М.: Энергоатомиздат, 1990 .

1

Русин Г.Г.

Физико-химические методы анализа в агрохимии: Практикум

К: Изд-во УСХА, 1993.

1

Методика викладання у вищій школі

Білан Л.Л.

Методика викладання у вищій школі

Ніжин: ПП Лисенко, 2010. - 399 с.

35

Болюбаш Я.Я.

Організація навчального процесу у вищих закладах освіти

К.: Компас, 1997. - 63 с.


47

Галузинський В.М.

Педагогіка: Теорія та історія

Рівне, 1996. – 254 с.

50

Кузь В.

Вища освіта України: нове наукове дослідження

Рідна школа. - 1999.- № 12. - С. 54-55.

40

Нагаєв В. М.

Методика викладання у вищій школі

К. : ЦУЛ, 2007. - 232 с.

30

В. Т. Білоус,

Л. І. Горюнова,

А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк.


Основи організації та методики викладання у вищій школі

Ірпінь: Акад. ДПС України, 2001. - 144 c.

35

Гейкман В.Л., Митиль Т.П.

Высшая школа: правове вопросы: Справочник/ Под ред. В.А. Северцева

К.: Лыбидь, 1990. – 368 с.

1

Шумшученко. Ю.С.

Правовые проблемы экологии

К.:Наук. думка 1989

1

Андрейцев В.І

Екологічне і земельне право України: практикум для студентів юр. вузів

К:.Юрінком Інтер ,1998

1

Практикум з наукової комунікації

П. О. Редін,

В. М. ТерещенкоУкраїнська ділова мова

Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 256 с.

42

Кол.авт.

Украiнський правопис. - 5-е вид., стереотип.

К. : Наук. думка, 1996. – 240 с.

40

Л.М. Паламар, О.А. Бех

Практичний курс української мови : навч. посiб.

К. : Либiдь, 1993. ─ 192 с.

43

Л.М. Паламар,

Г.М. КацавецьМова дiлових паперiв : практ. посiб. ─ 2-е вид., стер.

К. : Либiдь, 1996. ─ 208 с.

43

Л.Ю. Шевченко, В.В. Рiзун,

Ю.В. Лисенко, Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун,

Ю.В. Лисенко


Сучасна украiнська мова : Довiдник

К. : Либiдь, 1993. ─ 336 с.

35

М.Г. Зубков

Сучасна українська ділова мова : підруч. - 8-ме вид., випр.

Х. : СПД ФО Співак, 2007. ─ 448 с.

35

Бабяк О.С,Біленчук П.Д,Чирова Ю.О.

Екологічне право України. Навчальний посібник

Атіка.-2000

1

Бринчук М.М

Экологическое право .уч. для вузов

М.:Юристь,1998

1
Безпека життедіяльності: навчальний посібник.


Харків: Ранок, 2000.

1

Вплив підприємств на довкілля та природоохоронні технології

Б.К. Термена,

С.Г. ЛітвіненкоОхорона та раціональне використання природних ресурсів : Навч. посібник

Чернівці : Книги-ХХІ, 2005.

2

Некос В.Е.

Основы общей и глобальной неоэкологии : Учеб. пособ. в 2-х ч. Ч. 2

Х. : Прапор, 2001.

15

Новиков Ю.В.

Экология, окружающая среда и человек : Учеб. пособ.

М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005.

1

Хоружая Т.А.

Методы оценки экологической опасности

М. : Экспертное бюро - М.,1998

5

Василенко С.Л.

Экологическая безопасность водоснабжения

Харьков: ИД «Райдер», 2006.

1
Основы экологии и экологическая безопасность: учеб. пособ.

Н.Новгород: Изд-во Нижегород. гос. мед. академии, 1998.

1
Екологічна експертиза: Право і практика.

К.: Урожай, 1992.

2
Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособ.

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

1

Серов Г. П.

Экологический аудит. Учебно-практическое пособие.

М.: «Экзамен», 1999.

1
Гидроэкологический менеджмент.- Учебное пособие.

Минск, « Издательский центр БГУ»

1
Екологічний аудит: посібник з екологічного аудиту.

К.: Символ-Т,1997.

1
Основы экологии и экологической безопасности: Учебное пособие.

Н-Новгород: Изд-во Нижегорской государственной медицинской академии, 1998.

1
Екологічна безпека та природокористування: збірник наукових праць. Вип. 3

К., 2009

1
Екологічна безпека та природокористування: збірник наукових праць. Вип. 4

К., 2009

1
Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища: Підручник.

К., Вид-во ПП «ЕКМО»;

Х.: ТОВ «Укртехнологія», 20041

Белозерский Г.И.

Введение в глобальную экологию. Учеб.

Спб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2001.

1

Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С.

Основи загальної екології: Підручник.

К.: Либідь.1993.

1

Радіаційна екологія

Кучерявий В.П.

Загальна екологія : Підруч. для студ. вищих навч. закл.

Львiв : Світ, 2010

10

М.М. Мусієнко,

В.В. Серебряков, О.В. БрайонЕкологія. Охорона природи : Словник-довідник.

К. : Знання, 2002.

1

Некос В.Е.

Основы общей и глобальной неоэкологии : Учеб. пособ. в 2-х ч. Ч. 2

Х. : Прапор, 2001.

15

Баландин Р.М.

Природа и цивилизация

М. : Наука, 1980.

1

Бойдорчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В.

Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб.

Суми: Університетська книга, 2002.

1

Казанский Ю.А., Крышев И.И., Работников Н.С. и др.

Введение в экологию

М.:ИздАТ, 1992.

1

Джигирей В.С.

Екологія и охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник.

К.: Знання, 2000.

1

Запольский А.К., Салюк А.І.

Основи екології: Підручник

К.: Вища шк., 2001.

1

Киселев В.Н.

Биогеография с основами экологии: Учеб. пособ.

Минск. Универсітэцкае, 1995.

1

Коваленко Г.Д., Волошин В.С.

Основи радіоекології: Навчальний посібник

Маріуполь: ПДТУ. 2003 .

1

Коваленко Г.Д., Попенко Г.С.

Основи екології. Навч. посіб.

Харків: Вид. ХНЕУ.2006.

1

Коваленко Г.Д., Рудя К.Г.

Радиоэкология Украины: Монография

К.: Издательско-полиграфический центр «Київский Університет», 2001.

1

Романенко В.Д.

Основы гидроэкологии: Учеб. для студентов высших учебных заведений.

К.: Генеза, 2004.

1

Джигрей В. С. , Сторожук В. М., Яцюк Р. А.

Основі екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи) Підручник.

Львів, Афіша2001.

1

Бретшнайдер Б., Курфюрст И.

Охрана воздушного бассейна от загрязнений: Технология и контроль.

Л.: Химия. Ленинград. Отд-ние, 1989.

1

Ровинский Ф.Я

Кислотные выпадения: долговременные тенденции.

Л.: Гидрометеоиздат, 1990.

1

Шмандий В.М., Касимов А.М., Кучук А.Н.

Современные методы контроля загрязнений атмосферного воздуха при управлении техногенной безопасностью на региональном уровне.

Ббиблиотека журнала ITE.-Т.З.- Харьков, 2001.

1

Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С.

Основи загальної екології. Підручник

К.: Либідь, 1993.

1

Системний аналіз якості навколишнього природного середовища

С.С. Руденко,

С.С. Костишин,

Т.В. Морозова


Загальна екологія : Навч. посібник у 2-х ч. : Практичний курс

Чернівці : Книги – ХХІ, 2008.

5

Жидецький В.Ц.

Основи охорони праці: Підручник. – 5-те вид., доп.

Львів: Афіша, 2001. - 350 с.

2

Резанов Н.А.

Великие катастрофы в истории Земли

М. : Наука, 1980.

1

М.М. Гіроль,

Л.Р. Ниник,

В.Й. Чабан


Техногенна безпека : Підручник

Рівне : УДУВГП, 2004.

3

Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В.

Екологія і охорона навколишнього середовища. Навч. Посіб.

Суми., Університетська книга, 2002.

1

Ваганов П.А.

Ядерный риск .Учеб. пособ.

СПБ.: Изд-во С.- Петерб. Ун-та, 1997.

1

Гриценко А.В. , Коваленко Г.Д.

Радиоэкология регионы Украины: Харьковская область: Монография.

Х.: ИД «ИНЖЭК» 2003.

1

Джигирей В.С.

Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Навч. посібник.-

К.: Знання, 2000.

1

Запольский А.К., Салюк А.І.

Основи екології. Підручник.

К.: Вища шк.., 2001.

1

Киселев В.Н.

Биография с основами экологии. Учебн. пособ.-

Минск: Университэцкае, 1995.

1
Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: навчальний посібник.

К.: Вид-во Національного авіаційного ун-ту «НАУ друк». 2009.

1

Коваленко Г.Д., Волошин В.С.

Основи радіоекології .

Маріуполь: ПДТУ. 2003.

1

Коваленко Г.Д., Попенко Г.С.

Основи екології . Навч. Посіб.-

Харків: Вид. ХНЕУ, 2006.

1

Коваленко Г.Д., Рудя К.Г.

Радиоэкология Украины: Монография.

К: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2001.

1

Перегудов Ф. И.,

Тарасенко Ф. П.Введение в системный анализ: учебное пособие для студентов вузов

М.: Высшая школа, 1989

1

Попов Э. В.

Экспертные системы: решение неформализированных задач в диалоге с ЭВМ

М.: Наука,1987

1

Романенко В.Д.

Основы гидроэкологии: Учеб. Для студентов высших учебных заведений.


К.: Генеза, 2004.

1
Вопросы физико-химической очистки промышленных сточных вод. Сборник научных трудов/ ВНИИ ВОДГЕО.-

М., 1984.

1

Гвоздев В.Д., Ксенофонтов Б.С.

Очистка производственных сточных вод и утилизация осадков.

М.: Химия, 1988.

3

Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки та технології захисту довкілля

Исаева Л.К.

Основы экологической безопасности при природных катастрофах: Учеб. пособ.

М. : Академия ГПС МЧС России, 2003.

1

М.М. Мусієнко,

В.В. Серебряков, О.В. БрайонЕкологія. Охорона природи : Словник-довідник

К. : Знання, 2002.

1

Грек А.М.,

Сакун О.В., Григор’єв О.М.

та ін.


Аварії на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об’єктах: Довідник

Х. ФВП НТУ «ХПІ», 2012 -172 с.

15
Методы анализа и очистки природных и сточных вод.

Кишинев: Штиинца, 1985.

1
Развитие методов механической и биологической очистки сточных вод. Сборник научных трудов/ ВНИИ «ВОДГЕО».

М., 1982.

1

Терновцев В.Е., Пухачев В.М.

Очистка промышленных сточных вод.

К.: Будівельник, 1986.

0
Отведение и очистка поверхностных сточных вод: Учеб. Пособие для вузов.

Л.: Стройиздат, 1990.

1

Родионов А.И., Кулшин В.Н., Торчешников Н.С.

Техника защиты окружающей среды: Учебник для вузов.

М.: Химия, 1989.

2

Анісімова С. В. ,Тисячна Н. В.

Екологічний менеджмент. Конспект лекцій.

Харків: ХНАДУ, 2003

1

Кислов Н.В., Санюкевич Ф.М.

Гидроциклонное осветление воды.

Мн.: Наука и техника, 1990.

2
Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. Підручник для студентів Хіміко-технологічних і екологічних спец.

К.: Лібра, 2000.

2

Математичне моделювання

процессів забруднення компонентів навколишнього природного середовищаМ.М. Гіроль,

Л.Р. Ниник,

В.Й. Чабан


Техногенна безпека : Підручник

Рівне : УДУВГП, 2004.

3

М.О. Клименко, А.М. Прищепа,

Н.М. ВознюкМоніторинг довкілля : Підручник

К. : Видав. центр "Академія", 2006.

10

М.О. Клименко,

І.І. ЗалеськийТехноекологія : Навч. посіб.

К. : Академія, 2011.

10

М.М. Мусієнко,

В.В. Серебряков, О.В. Брайон
Екологія. Охорона природи : Словник-довідник

К. : Знання, 2002.

125

А.Р. Белкин, М.Ш. Левин

Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации.

М.: Наука, Гл., 1990.

1

А.П. Вощинин, Г.Р. Сотиров

Оптимизация в условиях неопределенности

Изд. МЭИ (СССР): София: «Техника» (НРБ), 1989.

1

В.Г. Карианов

Математическое программирование: Учеб. пособие для студентов вузов

М.:Наука. Физ. – мат. Лит-ры, 1975.

2

Б.Т. Поляк

Введение в оптимизацию

М.: Наука. Физ.матем. лит-ры, 1983

1

Б.Н. Пшеничный

Метод линеаризации


М.: Наука., 1983

1

Беляєв Н. Н., Гунько Е. Ю., Машихина П. Б.

Математическое моделирование в задачах екологической безопасности и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Монография.

Днепропетровск, «Акцент ПП», 2013.
Сердюцкая Л.Ф.,Яцишин А. В.

Техногенная экология: Математико-картографическое моделирование.

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2009.

1

Автоматизований контроль та прилади вимірювання якості довкілля

Михайлюк О.П., Олійник В.В.,

Михайлюк А.О.Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки

Харків: АЦЗУ.: 2007.

65

В.А. Андронов,

Ю.В. Буц


Екологія : Навч. посібник : Для самостійної роботи студентів

Х. : УЦЗУ, 2008 .

195

Андронов В.А.

Конспект лекцій з курсу «Забезпечення екологічної безпеки»

Х. : АЦЗУ, 2004.

10

О.О. Островерх, М.М. Удянський, Т.М. Ковалевська

Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: конспект лекцій.

Х. : НУЦЗУ, 2012.

80

Гриценко А. В., Лисьев В. Н.

Биосферный мониторинг. Конспект лекций., ч. 1.

Харьков: ХГАДТУ, 2001.

1

Еколого - токсикологічна оцінка якості компонентів навколишнього природного середовища

Гриценко А. В., Лисьев В. Н.

Биосферный мониторинг. Конспект лекций., ч. 2.

Харьков: ХГАДТУ, 2000.

1

Гриценко А. В., Лисьев В. Н.

Мониторинг окружающей среды. Часть 1.

Харьков: ХГАДТУ, 1998.

1
Методы анализа и очистки природных и сточных вод.

Кишинев: Штиинца, 1985.

1

М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз

Екологія міських систем : Підручник

Херсон : Олді-плюс, 2010.

10

Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй,

І.Ю. КостіковОснови екології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів.

К. : Либiдь, 2005.

1

О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська

Природоохоронне законодавство та екологічне право : Конспект лекцій

Х. : НУЦЗУ, 2011.

1

Директор УКРНДІЕП А.В. Гриценко

Таблиця 10.3 - Перелік фахових періодичних видань в бібліотеках науково – дослідної установи «Український науково – дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) та в Національному університеті цивільного захисту України (НУЦЗУ)*
Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

Агроекологічний журнал

2004-2005, 2012

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.

2004

Гідробіологічний журнал

1965-2012

Економіка України

1993-1994,1996-2006

Морський екологічний журнал

2005-2012

Український географічний журнал

1994-2012

Проблеми надзвичайних ситуацій : зб.наук.пр. НУЦЗУ

2005–2016

Пожежна та техногенна безпека: всеукраїнський науково-виробничий журнал

1996‒2016

Безпека життєдіяльності: науково-практичний журнал

2012‒2016

Довкілля та здоров'я

2000–2016

Екологія довкілля та безпека життєдіяльності

2006‒2016

Наука та інновації

2006‒2016

Педагогіка і психологія. Вісник АПН України

2010‒2016

Право України

1998‒2016

Системні дослідження та інформаційні технології

2007–2016

Статистика України

2001‒2016

Східноєвропейський журнал передових технологій

2003‒2016

Украинский химический журнал

2013‒2016

Філософська думка

2001‒2016

Химия и технология воды

1979-1998,2001–2016

European Journal of Operational Research

2015‒2016

Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций

2010 – 2013

Надзвичайна ситуація

2010 – 2015

Екологічний вісник

2013 – 2016

Экология и промышленность

2013 – 2016

Экология плюс

2013 – 2016

Реферативный журнал «Экология»

2013 – 2015

Экобезопасность

2013 – 2014

В НУЦЗУ і УКРНДІЕП є електронна бібліотека, читальні зали бібліотеки обладнані персональними комп’ютерами з виходом до мережі Internet та місцями для користування.Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю за спеціальністю 183 – «Технології захисту навколишнього середовища», в тому числі в електронному вигляді складає 28 найменувань.
Директор А. В.Гриценко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка