Інформація про наявність бібліотеки Найменування бібліотеки Площа (кв м) Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників) Площа читального залу (кв метрів), кількість місцьСкачати 162.03 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір162.03 Kb.
ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти


  1. Інформація про наявність бібліотеки
Найменування бібліотеки

Площа (кв. м)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місцьПримітка*

Наукова бібліотека

1315,5500 тис.

208 кв. м

380


+

* Подається інформація про наявність електронної бібліотеки.


Ректор університету, професор В.В. Базалій

2. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою зі спеціальності

206 «Садово-паркове господарство»
з/п


Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примір-ників*

1

2

3

4

5

6

1.

Методологія та організація наукових досліджень

Крушель-ницька О. В.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб.: реком. МОН України для ВНЗ

К.: Кондор,

2009


1

2.

Методологія та організація наукових досліджень

Марасанов В.В., Щербина О.В.,

Забитовська О.І.Моделювання агробіоло-гічних процесів: навч. посіб

Херсон : [РВВ «Колос»],

2009


21

3.

Методологія та організація наукових досліджень

Дубовик В.І., Коваленко В.М.

Методологія і організація наукових досліджень у садово-парковому господарстві: методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.09010303 «Садово-паркове господарство»

Суми: СНАУ, 2012

Електронний ресурс

4.

Методика викладання, педагогіка та психологія у вищій школі

Кузнецов И. Н.

Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления: учеб.-метод. пособ.

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

20101

5.

Методика викладання, педагогіка та психологія у вищій школі

Лукач В.С., Толочко С.В.

Організація практичного навчання студентів аграрних вищих навчальних закладів : навч. посіб.: реком. М-вом аграрної політики та продовольства

К.: Аграрна освіта,

20114


6.

Біофілософія

Под. ред. А.Т. Шаталова

Біофілософія

М.: ИФРАН,

1997


Електронний ресурс

7.

Біофілософія

Б. Ренша - Ролф Саттлер

Біофілософія. Аналітична й холістська перспективи


1986

Електронний ресурс

8.

Інформаційні технології

Соколов В.Ю.

Iнформацiйнi системи i технологiї: навч. посiб.


К.: ДУIКТ, 2010

Електронний ресурс

9.

Інформаційні технології

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.; за ред. Гуревича Р.С.

Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навч. посіб.

Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012

Електронний ресурс

10.

Інформаційні технології

Буйницька О.П.

Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник. Рекомендовано МОНмолодспорту України для студентів внз

Київ «Центр учбової літератури» 2012

Електронний ресурс

11.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

І. Ю. Горбатенко, Ю. О. Лавриненко.

Англо-російсько-український біологічний словник

(том І)


Херсон : [Айлант], 1998

Електронний ресурс

12.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

С. Ю. Кондратюк та ін.

Англійська мова: навч. посіб.: реком. МОН України для студ. ВНЗ

К. : Центр учбової літератури,

2008


21

13.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Под ред. И.З. Новоселовой

Учебник английского языка для с.-х. и лесотехнических вузов

М.: Высшая школа,1978

74

14.

Охорона праці в галузі

Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко та ін.

Безпека життєдіяльності: навч. посіб.

Киiв : Кондор,

2006


1

15.

Охорона праці в галузі

Бедрій Я. І.

Безпека життєдіяль-ності: навч. посіб.: реком. МОН України

К.: Кондор,

2009


6

16.

Охорона праці в галузі

Ярошевська В.М.

Безпека життєдіяльності

К.: ІЗМН

1997


6

17.

Охорона праці в галузі

Орхіменко Г.Т., Цапко В.Г.

Гігієна праці при роботі з мінеральними добривами


К.: Здоровье,

1979


10

18.

Захист декоративних рослин

М.П. Дядечко, М.М. Падій, В.С. Шелестова та ін.; За ред. М.П. Дядечка, М.М. Падія

Біологічний захист рослин: Підручник

Біла Церква,

2001


6

19.

Захист декоративних рослин

Семенкова И.Г.,

Соколова Э.С.Лесная фитопатология

Лесн. пром-сть 1981

Електронний ресурс

20.

Захист декоративних рослин

В. М. Писаренко, П. В. Писаренко

Захист рослин: фітосанітарний моніторинг, методи захисту рослин, інтегрований захист рослин

Полтава : Б.в., 2007

10

21.

Захист декоративних рослин

Цилюрик А.В., Шевченко С.В.

Лісова фітопатологія

К.: КВЩ, 2008

2

22.

Планування зеленого господарства

Юр’єва Т.П.


Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва

Х.: ХНАМГ, 2012

Електронний ресурс

23.

Планування зеленого господарства

Гульбинович М.И..

Экономика, организация и планирование зеленого хозяйс- тва и строительства

М.: Издательство литературы по строительству, 1970

Електронний ресурс

24.

Планування зеленого господарства

Холявко В. С,

Глоба-Михайленко Д.А.
Дендрология и основы зеленого строительства

Высшая школа

1980


Електронний ресурс

25.

Контейнерна культура деревних рослин

Ишин Д.П.

Древесные питомники

М.: Госуд. изд-во сельскохозяйственной лит-ры, 1954


Електронний ресурс

26.

Контейнерна культура деревних рослин


Руднев Б.В.

Питомники декоративних деревьев и кустарников

М.: Изд-во лит-ры по строительству, 1969

Електронний ресурс

27.

Контейнерна культура деревних рослин

Висящева Л.В., Соколова Т.А.

Промышленное цветоводство

М.: ВО «Агропромиздат»,1991

Електронний ресурс

28.

Дендро-проектування

Сікура Й.Й., Капустян В.В.

Інтродукція рослин (її значення для розвитку цивілізації, ботанічної науки та збереження біорізноманіття рослинного світу)

К.: Фітосоціоцентр, 2003

5

29.

Дендро-проектування

Кучерявий В.П.

Озеленення населених місць


Видавництво Світ 2005


35

30.

Дендро-проектування

Кучерявый В.А.

Зеленая зона города

К., 1981

Електронний ресурс

31.

Дендро-проектування

Білоус В.І.

Садово-паркове мистецтво: коротка історія розвитку та методи створення художніх садів

К.: Науковий світ, 2001

Електронний ресурс

32.

Дендро-проектування

Левон Ф.М.

Зелені насадження в антропогенно трансформованому середовищіК.: ННЦ ІАЕ, 2008

Електронний ресурс

33.

Рекреаційне паркознавство

Н. М. Большаков


Рекреационное лесополь-зование

Сыктывкар : СЛИ, 2006

Електронний ресурс

34.

Рекреаційне паркознавство

Курамшин В.Я.

Ведение хозяйства в рекреационных лесах: Практические рекомендации

Львов: ЛЛТИ, 1986

Електронний ресурс

35.

Рекреаційне паркознавство

Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О.

Екологічне лісознавство

Херсон: Олді Плюс, 2014

25

36.

Штучна зміна форми декоративних рослин

Колесников А.И.
Декоративная дендрология


М.: Лесн. пром-сть, 1974


Електронний ресурс

37.

Штучна зміна форми декоративних рослин

Жуков Ф.Ф.

Декоративные растения:

комплекс действий по

формировке и уходу


-

Електронний ресурс

38.

Штучна зміна форми декоративних рослин

Окунев И.Б.,

И.А. БандоринаВсё об обрезке и прививке деревьев и кустарников

М.: Изд-во Кладезь-Букс, 2010

Електронний ресурс

39.

Архітектурна графіка в с.-п. будівництві

Михайленко В.Є.,

Ванін В.В., Ковальов С.М.Інженерна та комп’ютерна графіка: підруч.

К.: Каравела, 2010

Електронний ресурс

40.

Архітектурна графіка в с.-п. будівництві

Франсис Д.К. Чинь

Архитектурная графика [пер.с англ.].

М. : АСТ: Астрель, 2007

Електронний ресурс

41.

Дизайн квітників

Слюсар І.Т.

Луківництво з основами насінництва

К. : Аграр. наука, 2001

6

42.

Дизайн квітників

Бунин В.Л.

Цветоводство. Практикум

Львов: Вища школа, 1988.

20

43.

Дизайн квітників

Теодоронский В. С., Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. и др.

Садово-парковое и ландшафтное строительство: учеб.-методич. пособие. - 2-е изд.

М. : ФГБОУ ВПО МГУ Л, 2012

Електронний ресурс

44.

Декоративне садівництво

Морозов И.М.

Декоративное садоводство

и цветоводство

Учебно-методический комплекс


«ВГУ им. П.М. Машерова», 2010


Електронний ресурс

45.

Декоративне садівництво

Гадзало Я.М., Шестопал З.А., Коваль А.Т., Шсстопал Г.С.

Довідник садівника

Львів: Світ, 2007

Електронний ресурс

46.

Дизайн ландшафту

Теодоронский В. С., Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. и др.

Садово-парковое и ландшафтное строительство: учеб.-методич. пособие. - 2-е изд.

М. : ФГБОУ ВПО МГУ Л, 2012

Електронний ресурс

47.

Дизайн ландшафту

Гостев В. Ф. , Юскевич Н. Н.


Проектирование садов и парков: учебник

М. : Стройиздат, 1991

Електронний ресурс

48.

Дизайн ландшафту

Соколова, Т. А., Бочкова И. Ю.

Декоративное растени-еводство: Цветоводство: ученик


М. : Академия, 2004

Електронний ресурс

49.

Методологія та технічне забезпечення сучасних ентомологічних досліджень

А.К. Рафальський, І.Г. Лобаєв, М.І. Федорчук, Н.А. Макуха; За ред. А.К. Рафальського

Шкідники плодових культур, виноградної лози та полезахісних лісосмуг півдня УКраїни: З циклу «Зональна ентомологія»Ч. 3

Херсон: Айлант,

2006


11

50.

Методологія та технічне забезпечення сучасних ентомологічних досліджень

Г.Е. Осмоловский,

Н. БондаренкоЭнтомология

Ленинград

197550


51.

Методологія та технічне забезпечення сучасних ентомологічних досліджень

Завада М. М., Гузій А.І., Білоконь М.В.

Лісова ентомологія


ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010

Електронний ресурс

52.

Лісопаркове господарство

Генсірук С.А.

Ліси України

Львів, 2002


10

53.

Лісопаркове господарство

Курамшин В.Я.

Ведение хозяйства в рекреационных лесах: Практические рекомендации

Львов: ЛЛТИ, 1986

Електронний ресурс

54.

Лісопаркове господарство

Бондаренко В.Д., Фурдичко О.І.

Ліс і рекреація в лісі

Львів: Світ, 1994

Електронний ресурсРектор університету, професор В.В. Базалій

3 Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

Агроекологічний журнал*

2013-2016

Насінництво

2012-2013

2015-2016Карантин і захист рослин

2012-2013

2015-2016Лісовий і мисливський журнал

2015-2016

Ландшафтний дизайн *

Ландшафтний дизайн2013-2016

2012


Лесное хозяйство

2012

Лісовий вісник*

Лісовий вісник2011-2015

2013


Причорноморський екологічний бюллетень*

2003-2011

Рідна природа*

2004-2009

Чорноморський ботанічний журнал

2008-2015

Науковий вісник НЛТУ України*

2009-2014

Лісівництво і агролісомеліорація*

2010-2015

Лесоведение *

2012-2015

Примітка: * - періодичні видання доступні для використання у електронному вигляді (PDF) через мережу Internet


Ректор університету, професор В.В. Базалій


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка