Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2009 рік Острог, 2009Сторінка1/9
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Національний університет «Острозька академія»

Інформація про наукову

та науково-технічну діяльність

за 2009 рік

Острог, 20091. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 2009 РОЦІ; ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ЗОКРЕМА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ (ВИКОНАНІ ТІЛЬКИ ЗА КОШТИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ)
Національний університет "Острозька академія" - правонаступник першого у Східній Європі вищого навчального закладу, який діяв у м. Острозі у кінці ХУІ - на початку ХУІІ ст. Тут у 1576 р. відомим меценатом, політичним та культурним діячем князем Василем-Костянтином Острозьким було засновано слов'яно-греко-латинську Академію. Із 1576 по 1636 роки Острозьку Академію закінчило близько 500 випускників. Серед них - відомі культурні, політичні діячі та письменники Іов Борецький і Єлисей Плетенецький, Мелетій Смотрицький, автор славнозвісної «Грамматіки славенської», гетьман війська запорізького Петро Конашевич-Сагайдачний та ін. Острозька Академія та відкрита в місті кирилична друкарня, де працював визначний східнослов'янський друкар Іван Федоров, становили острозький освітній центр, що відіграв велику роль в історії України і дав значний імпульс для заснування Києво-Могилянської Академії в Києві і розвитку освітніх установ у Москві, Яссах та інших містах східнослов’янського регіону. Незабаром після смерті князя Костянтина Острозького в 1638 році Острозька Академія припинила своє існування, але освітні традиції, закладені Академією, зберігалися тривалий час у цьому регіоні.

12 квітня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум як правонаступник славнозвісної Острозької Академії. 5 червня 1996 року Острозький Вищий Колегіум був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Леоніда Кучми, Указом Президента України від 22 січня 2000 р. № 88/2000 - в Університет "Острозька академія", а Указом Президента України від 30 жовтня 2000 р. № 1170/2000 університету надано статус національного. 29 липня 2009 р. Національному університету «Острозька академія» надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).

1з дня свого відродження Національний університет "Острозька академія" включився в пошук нової моделі вищої освіти в Україні та шляхів її інтеграції у світову систему, спираючись у цьому на вітчизняні традиції й здобутки міжнародного досвіду. Його мета - розвиток української науки та культури шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців і формування таким чином нових поколінь національної інтелігенції. Головне завдання НаУОА - стати таким навчально-виховним і науковим закладом, творчим об'єднанням, де б
індивідуальна та спільна діяльність співробітників і спудеїв (студентів, студентів резерву, вільних слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів) ґрунтувалася на засадах гуманізму і була спрямована на розвиток особистості як найвищої людської цінності, забезпечувала наукову, загальнокультурну і практичну підготовку спеціалістів вищої кваліфікації та формування інтелектуального потенціалу суспільства, а вищим покликанням – реалізація історичної місії Острозької Академії ХІУ-ХУІІ століть, виховання студентів в атмосфері вільного творчого навчання (Liberal arts education) високоосвіченої, індивідуально неповторної особистості, здатної генерувати оригінальні та плідні для суспільства ідеї, незалежно мислити та діяти
згідно з принципами добра і справедливості.

Своє призначення Національний університет "Острозька академія" реалізує через: • впровадження збалансованих між собою і побудованих на підмурках найпередовішого світового досвіду бакалаврських, магістерських і кандидатських програм;

 • органічне поєднання навчання з науково-дослідною роботою;

 • орієнтацію на міжнародний стандарт фундаментальних навчальних курсів, дають широку освіту, виховують культуру мислення і дозволяють випускникові гнучко реагувати на динамічні зміни на ринку праці;

 • відбір для навчання найобдарованішої молоді;

 • створення інтенсивного високодуховного середовища;

 • творче використання міжнародних здобутків організації навчального процесу, сучасних світових технологій.

Навчання студентів здійснюється за 10 напрямами. Безпосередньо в Національному університеті "Острозька академія" створено 6 факультетів, Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання, Інститут вивчення Української діаспори, Центр вивчення спадщини Острозької академії, Інститут права та правосуддя ім. О. Малиновського, Інститут соціологічних досліджень.

Професорсько-викладацький склад Національного університету «Острозька академія»:

чисельність науково-педагогічних працівників (штатних) – 128

чисельність науково-педагогічних працівників(сумісників) – 46

чисельність докторів наук, професорів (штатних) – 11

чисельність докторів наук, професорів(сумісників) – 19

чисельність кандидатів наук, доцентів (штатних) – 71

чисельність кандидатів наук, доцентів (сумісників) – 16

Всього в НаУОА навчається 3058 студентів. З них – 2083 на стаціонарі, на заочному відділенні навчається 975 студентів.Науково-дослідна робота університету відображає пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні, а саме: фундаментальні дослідження найважливіших проблем економічних, суспільних і гуманітарних наук; нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. Провідні напрями наукової роботи:

 • формування і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

 • виконання планової науково-дослідної роботи;

 • виконання держбюджетних тем, що фінансуються Міністерством освіти і науки України;

 • підготовка викладачами наукових публікацій за результатами проведених досліджень та розробка науково-методичного забезпечення навчального процесу;

 • наукова робота з молодими вченими;

 • науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; робота з обдарованою студентською молоддю;

 • проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі університету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза університетом;

 • наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами НАН України, АПН України, вищими навчальними закладами України;

 • міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із зарубіжними організаціями, участь у міжнародних грантах.

Пріоритетним напрямом наукової діяльності є підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

За звітний період викладачами та аспірантами нашого навчального закладу було захищено 12 кандидатських дисертацій та 4 докторські дисертації.

У Національному університеті “Острозька академія” здійснюється вступ до аспірантури зі спеціальностей: 07.00.01 – Історія України; 09.00.11 – Релігієзнавство; 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія; 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. На даний час 27 осіб є аспірантами нашого університету. Постійно здійснюється прийом кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови, історії України, релігієзнавства.

У НаУОА постановою президії ВАК України № 6 – 11/4 від 11.05.2005 р. створена спеціалізована вчена рада К 48.125.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки). Головою спеціалізованої ради призначений доктор філософських наук, професор Кралюк П. М. За 2009 рік у спеціалізованій вченій раді була проведена 1 нострифікація диплома кандидата історичних наук проведена перереєстрація спеціалізованої вченої ради.

У даний час ведеться робота по створенню спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей «Історія України» і «Теорія та історія педагогіки».

У Національному університеті “Острозька академія” протягом звітного року було проведено ряд конференцій, круглих столів та наукових читань. Деякі з них вже стали традиційними для нашого ВНЗ. • 30 січня 2009 р. всеукраїнська конференція, присвячена 80-річчю утворення ОУН і 100-річчю з дня народження С. Бандери;

 • 18 лютого 2009 р. всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання дітей дошкільного віку на християнських моральних цінностях»;

 • 19 лютого 2009 р. міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»;

 • 27-28 лютого 2009 р. наукові читання присвячені пам’яті В.-К. Острозького;

 • 19-20 березня 2009 р. «Дні науки Національного університету «Острозька академія» присвячені пам’яті Миколи Ковальського (80-ти річчя з дня народження)

 • 2-3 квітня 2009 р. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість»;

 • 9-10 квітня 2009 р. міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія»;

 • 10-11 квітня 2009 р. міжнародна студентська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку»;

 • 15-16 квітня 2009 р. всеукраїнська нарада з актуальних питань викладання курсу «Основи християнської етики»;

 • 24-25 квітня 2009 р. міжнародна науково-практична конференція «Проблема ідентичності та культурний проект Європи»;

 • 15-16 травня 2009 р. міжнародна науково-практична конференція «Виховання молодого покоління на християнських моральних цінностях; актуальні питання навчання та виховання у працях вчених наукової школи Академіка Миколи Борисовича Євтуха»;

 • 15-16 травня 2009 р. всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток»;

 • 22-23 травня 2009 р. всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативні технології ХХІ століття»;

 • 29 травня 2009 р. всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мовна особистість у соціо- та психолінгвістичному аспектах»;

 • 19-20 червня 2009 р. всеукраїнська науково-практична конференція «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій»

Видано монографії:

Бондар С. В., Кралюк П. М. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VII ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. – К.: Світ знань, 2009. – 272 с. Каламаж Р.В. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів : [монографія] / Руслана Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 404 с. Кралюк П. М. Любомудри Володимирії : [монографія] / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 142 с. Кушнір М. П. Гармонія розуму й душі. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2009. – 262 с. Мікула М. П. Проектирование информационно-образовательных систем, реализующих индивидуальные траектории обучения. – Шахты : Издательство ГОУВПО ЮРГУЭС 2009 г.-119 с. Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року / Упор. В. Атаманенко, І. Рибачок. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 268 с. Поліщук Я. О. Рівне. Мандрівка крізь віки: Нариси історії міста : [монографія] / Ярослав Поліщук. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 300 с. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: [монографія] / Василь Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 634 с. Сидорук Т. В. Європейська політика та відносини України – ЄС : [монографія] / Тетяна Сидорук. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 210 с. Смирнов А. І. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч. 1920-1944 рр. : [монографія, 2-е вид., доповнене] / Андрій Смирнов. – К. : Смолоскип, 2009. – 326 с. Ульяновський В. І. “Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький [монографія] / Василь Ульяновський. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 170 с. Яремчук В. П. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби : [монографія] / Віталій Яремчук. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 526 с. Tsapin Andriy. Essays on Corporate Finance and Perfomance. – Frankfurt-am-Oder, 2009. – 150 p. Polkovsky Valerii. Lexical Change and Business: The Case of Contemporary Ukrainian (1991-2001). – Köln: Lambert Academic Publishing, 2009. – 172 p.

Протягом року вийшли наступні серії збірника «Наукові записки Національнго університету «Острозька академія», які зареєстровано як фахові видання ВАК:Економіка Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національногоуніверситету “Острозька академія”, 2009. – Випуск 11. – 486 с.

Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Випуск 12. – 518 с.Філологічна Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 11. – 2009. – 684 с.

Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету“Острозька академія”. – Вип. 12. – 2009. – 432 с.Історичні науки Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – 2009. – Вип.14. – 428 с.

Психологія і педагогіка Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2009. –Вип. 12. – 244 с.

Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Вип. 13. – 520 с.Філософія Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 5. – 2009. – 220 с.

Серіїї збірника, які подані у ВАК для реєстрації як фахові виданняКультурологія Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності та культурний проект Європи. Матеріали міжнародної наукової конференції 24 – 25 квітня, Острог – 2009). –Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Вип. 4. – 266 с.

Культура та соціальні комунікації Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Вип. 1. – 340 c.

Історичне релігієзнавство Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 1. – 280 с.

Міжнародні відносини Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Вип. 1. – 186 с.

Підготовлені та видані навчальні та навчально-методичний посібники:

Костюк О. Ю. Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. Навчальний посібник з історії педагогіки. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 224 с.

Янковська Ж. О. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша. Навчальний посібник (для учнів шкіл, студентів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів). – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 168 с.

Нельга О. В. Соціологія громадської думки: Навчальний посібник. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 176 с.

Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі. Навчально-методичний посібник / Укладач: Л. Л. Шумра. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 278 с.Опанасюк Г. С. Біблія на уроках біології /Укладач Г. С. Опанасюк. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 98 с.

Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників / Укладачі: А. М. Богуш, В. Є. Сучок. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 234 с.Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 174 с.

Заняття з духовно-морального виховання у дошкільному закладі: Навчально-методичний посібник / Укладачі: Скрипник В. В., Сучок В. Є. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 160 с.

Київські неокласики: словотворчість / Н. В. Гаврилюк ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 216 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”. Вип. 2).

Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 218 с.

Мартинюк Р. С. Державне право зарубіжних країн. Навчальний посібник. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 222 с.

Історія України: навчально-методичний посібник. / Укладачі: В. Б. Атаманенко, М. Б. Близняк, В. В. Павлюк, С. О. Рудько. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 205 с.Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи. – Навчально-методичний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька кадемія», 2009. – 190 с.

Викладачами НаУОА протягом навчального року опубліковано 427 статей у різних наукових збірниках та фахових виданнях.

У НаУОА протягом двох останніх років виконується держбюджетна тема «Острозька академія кінця XVI – початку XVII століття як феномен української культури».

Державний реєстраційний номер роботи: 0108U004528

Категорія роботи – фундаментальна (код 2201020, 2201330).

Обсяг фактично отриманих коштів на виконання роботи у 2009 році – 41,866 тис. грн.

Острозька академія кінця XVI – початку XVII століття відігравала важливу роль у розвитку української культури й національного життя. В її діяльності спостерігалася спроба органічного поєднання православно-слов’янських традицій Київської Русі з тогочасними західноєвропейськими культурними традиціями. Завдяки Острозькій академії було започатковано ряд нових явищ як в історії і культурі України, так і в культурах православних народів Східної і Південної Європи.Проблематика дослідження

У другій половині XVI – початку XVII століття одним з найвизначніших центрів української культури був Острог. Саме тут з ініціативи князя Василя-Костянтина Острозького було засновано школу, що на той час мала найвищий освітній рівень з-поміж усіх східнослов’янських навчальних закладів. Вивчення феномену Острозької академії було започатковано ще в XIX ст. і характеризувалося постійною увагою українських та зарубіжних дослідників (М.Максимович, М. Костомаров, І. Огієнко, М. Грушевський, І. Франко, К. Харлампович). Вагомий внесок у вивчення джерел з історії Острога, діяльності князів Острозьких та Острозької академії здійснили М. Ковальський, І. Мицько, Н. Яковенко, Т. Кемпа. Однак й до сьогодні відсутнє системне дослідження феномену Острозької академії як явища української культури, адже унікальність та оригінальність цього вищого закладу освіти виявилися й у тому, що тут уперше поєдналися два типи культур: візантійська і західноєвропейська. Недостатньо дослідженні питання ролі Острозької академії у розвитку української філологічної науки, літератури, педагогічної думки. Малодослідженими залишаються діячі Острозької академії – Г. Смотрицький, Д. Наливайко, І. Федоров та ін.Мета і основні завдання проекту

Метою проекту є системне дослідження місця і ролі Острозької академії кінця XVI – початку XVII століття в контексті розвитку тогочасної української культури. Основними завданнями держбюджетної теми є: • Визначити місце Острозької академії в розвитку освіти й педагогічної думки України ранньомодерного часу.

 • Висвітлити культурно-освітню діяльність діячів Острозької академії та князів Острозьких.

 • Встановити значення Острога як одного з провідних осередків українського відродження XVI – XVII ст.

 • Підготувати та видати джерела з історії Острога, Острозької академії та князів Острозьких XVI – XVII ст.

 • Підготувати книги до серії «Діячі давнього Острога».

 • Створити електронну версію довідкового видання «Острозька академія» та на її основі сформувати електронну бібліотеку книг з історії, культури України XVI – XVII ст.

Ідеї, факти та гіпотези проекту

Острозька академія відігравала надзвичайно важливу роль у національно-культурному відродженні українців кінця XVI – початку XVII ст. В Острозькому культурному осередку разом з академією постала друкарня на чолі з Іваном Федоровим (Федоровичем), де побачила світ перша повна слов’яномовна «Острозька Біблія» (1581 р.). Учень Острозької академії Мелетій Смотрицький написав першу слов’яномовну «Граматику» (1619 р.), яка стала основою для подальшого розвитку національних мов українців, білорусів та росіян. Серед випускників академії – гетьман війська Запорізького Петро Конашевич-Сагайдачний, перший ректор київської братської школи Іов Борецький, лаврський архімандрит Єлисей Плетенецький, автор слов’яномовної «Граматики» Мелетій Смотрицький, автор знаменитої «Палінодії» Захарія Копистенський, відомий церковний і культурний діяч Ісакія Борискович та ін. Завдячуючи діяльності академії, на українських землях з’явився новий тип шкіл, авторська література, а також відбулося становлення української релігійно-філософської традиції. Без існування академії була б неможливою поява православної полемічної літератури в кінці XVI ст. Діяльність академії мала національно-орієнтований характер і стала одним із головних факторів формування ранньомодерної української національної свідомості. Надзвичайно важливу роль в функціонуванні Острозької академії кінця XVI – початку XVII ст. відігравала меценатська та протекціоністська діяльність князів Острозький.Досягнення

Основні наукові результати роботи: підготовка та видання енциклопедичних, монографічних, археографічних праць та статей, присвячених історії Острога, діячам Острозької академії та князям Острозьким.

Протягом звітного періоду були опубліковані два монографічні видання: 1. Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький [монографія] / Василь Ульяновський. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.

 2. Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року / Упор. В. Атаманенко, І. Рибачок. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 268 с.

27-28 лютого 2009 р. відбулись наукові читання, присвячені пам’яті князя Василя-Костянтина Острозького. В читаннях взяли участь дослідники з Києва, Львова, Острога та інших міст. Під час читань прозвучали доповіді, присвячені діяльності князів Острозьких, Острозькій академії та її культурно-освітній спадщині, зокрема:

1) Ульяновський В. Символіка імен Костянтина і Василя Острозьких.

2) Тесленко І. Про перспективи дослідження Острозької спадщини.

3) Бондар Н. До питання про два варіанти Острозької Біблії 1581 року.

4) Кметь В. Острозькі діячі перелому XVI та XVII ст. у спогадах сучасника.

5) Гонтарук Л. Мова творів Дмитра Наливайка (порівняльний аспект).

6) Мицько І. Федір Данилович Острозький – редактор Галицько-Волинського літопису?

7) Кралюк П. Князь Данило Острозький як церковний протектор.

8) Ворончук І. Приватне життя князів Острозьких: стан, проблеми і перспективи.

9) Атаманенко В. Господарська діяльність князів Острозьких у Південно-Східній Волині.

В рамках читань відбулося обговорення проекту довідкового видання «Острозька академія».

19-20 березня 2009 р. відбулась XIV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»». Під час проведення конференції діяло 27 секцій, серед них – «Острогіана», присвячена відновленню традицій, започаткованих М.П. Ковальським з вивчення джерел з історії Острога та Острожчини, діяльності князів Острозьких. Виступили з доповідями:

1) Атаманенко В. Інвентарі як джерело вивчення історичної демографії Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст.

2) Мицько І. Культурні та релігійні зв’язки Острога в останній чверті XVI – першому десятилітті XVII ст.

3) Бирук М. Інвентарі Острож чини 1708 та 1724 рр. як джерело вивчення соціально-економічного розвитку краю.

4) Мирончик Л. Пом’яники як історичне джерело.

5) Бондарчук О. Свято-Миколаївська церква в м. Острозі: писемні відомості та археологічні дані.

6) Поліщук Н. Становище православної церкви України та Білорусії на початку XVII cт.

7) Андрійчук Ю. Самоврядування шляхти в українських воєводствах в XVI – другій половині XVII ст.

Співробітники держбюджетної теми протягом навчального року неодноразово брали участь у конференціях та семінарах, що відбувалися в Україні та поза її межами.

1. Мицько І. Князь Федір Данилович – редактор найдавніших українських літописів // Читання, присвячені пам’яті князя В.-К. Острозького (25-26.02.2009, Острог);

2. Мицько І. Культурні та релігійні зв’язки Острога в останній чверті ХVІ – першому десятиліття ХVІІ ст. // ХVІ наукова викладацько-студентська конференція (19-20.03.2009, Острог);

3. Мицько І. Про походження гербу Волині // Любартівські читання (27-28.04.2009, Луцьк);

4. Атаманенко В., Рибачок І. Типология городов Юго-Восточной Волыни XVI – начала XVII в. // Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Сучасныя тэндэнцыі развіцця гістаричнай навукі і адукацыі» (25.09.2009, Мінськ).

5. Атаманенко В., Рибачок І. Обороноздатність міст Південно-Східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII ст. // ХХХ Всеукраїнська історико-краєзнавча науково-практична конференція “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю” (24-25.03.2009, Луцьк);

6. Рибачок І. Населення Волині в описово-статистичних джерелах другої половини XVI – першої половини XVII ст. // XXXI всеукраїнська науково-практична історико-краєзнавча конференція (14-15.05.2009, Луцьк; Горохів).

7. Рибачок І. Етнічні громади в містах Південної Волині в XVI – першій половині XVII ст. // Міжнародна наукова конференція “Волинська земля в житті середньовічної Європи” (21-24.09.2009, Луцьк).

8. Рибачок І. Єврейська та татарська громади в містах Південно-Східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII століття // Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, магістрантів “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” (9-10.12.09, Рівне).

Співробітниками держбюджетної теми були опубліковані роботи у наукових виданнях:


 1. Атаманенко В. Розвиток просторової організації Острога в останній чверті XVI – першій чверті XVII ст. (за свідченнями описів міста) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2009. – Вип.14. – С. 32-48.

 2. Атаманенко В. Описово-статистичні джерела другої половини XVI- першої половини XVII ст. з історії Старокостянтинова // Болохівщина: осягнення історії. – Старокостянтинів, 2009. – С. 84-95.

 3. Атаманенко В. Населення міста Кременця другої половини XVI – першої половини XVII ст. за джерелами описово-статистичного характеру // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2009. – С. 51-63.

 4. Атаманенко В., Рибачок І. Оборонноздатність міст Південно-Східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII ст. // Сторінки воєнної історії Волині. – Луцьк, 2009. – С. 141-152.

 5. Атаманенко В., Рибачок І. Структура населення і типологія міст Південно-Східної Волині (за інвентарями 1615, 1620 рр.) // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2009. – С. 72-86.

 6. Мицько І. Правові підстави володіння князем Любартом спадщиною Романовичів // Старий Луцьк. – Луцьк, 2009. – Вип. 5. – С. 34-40

 7. Мицько І. Про походження гербу Волині // Старий Луцьк. – Луцьк, 2009. – С. 50-58.

 8. Рибачок І. Соціально-економічний розвиток міста Полонного в першій половині XVII ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 48-60

 9. Рибачок І. Населення Волині в описово-статистичних джерелах другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Минуле і сучасне Волині і Полісся. – Вип. 31. – Луцьк, 2009. – С.484-489.

 10. Рибачок І. Джерела вивчення історичної демографії Волині другої половини XVI – першої половини XVII століття” // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. XXVII. – C. 310-318.

У 2009 р. було здійснено наукове рецензування, коректура, підбір та дизайн ілюстрацій у «Острозька академія. Довідкове видання», що вміщує 219 статей (40 др.арк.).

Бібліотека

Продовжується формування бібліотеки (дарчі книги) та електронної бібліотеки з історії українських земель XVI – XVII ст., з історії Острога, Острожчини та Острозької академії, обслуговуються читачі.

Наукові статті співробітників та археографічно опрацьовані документи по даній темі застосовуються студентами спеціальностей «Історія», «Культурологія», «Релігієзнавство» при підготовці до семінарських занять, при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Отримані результати слугують матеріалом для розробки нових факультативних занять з історії, культурології, релігієзнавства.

Плани на 2010 рік

У 2010 р. планується:

1) провести науковий семінар, присвячений постаті князя В.-К. Острозького;

2) підготувати посібник з історії Острозької академії кінця XVI – початку XVII ст.;

3) опублікувати нариси до серії «Діячі давнього Острога»;

4) продовжити археографічне опрацювання джерел з історії Острога та діяльності князів Острозьких в кінці XVI – початку XVII ст.

5) брати активну участь у конференціях та наукових семінарах, які пов’язані з проблемами, дотичними до держбюджетної теми «Острозька академія кінця XVI – початку XVII століття як феномен української культури».


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка