Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка9/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Кафедра політології
Кафедра політології створена у 2001 році на базі гуманітарного факультету. Після створення факультету політико-інформаційного менеджменту 8 квітня 2005 р. кафедра політології увійшла до складу новоутвореного факультету. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома кваліфікаційно-освітніми рівнями: бакалавр та магістр політології.

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» (номер державної реєстрації 0109U001582), керівник – Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у лютому 2009 р. терміном на 10 років.

Розробка наукової теми передбачає: вироблення методології аналізу політичних трансформацій перехідного суспільства (на прикладі України), проведення конференцій, підготовка та видання монографічних досліджень з вказаного напрямку. Відповідно, над даною темою працюють викладачі кафедри політології, члени Центру політичних досліджень та Школи політичної аналітики «Поліс». У 2013 році завершено написання дисертаційного дослідження Кардаша С.Ю. «Механізми державного управління формуванням сталої соціальної структури суспільства в Україні» та Рибачка С. Л. «Становлення і розвиток партійних систем України та Польщі: порівняльний аналіз детермінантів». Над докторською дисертацією «Трансформація політичного режиму в незалежній Україні» працює доц. Мацієвський Ю. В. Працює над кандидатською дисертацією викладач кафедри Мозоль М.Л. − «Неформальні інститути в гібридних політичних режимах: приклад України». Центром політичних досліджень організовано та проведено 2 наукових круглих столи. Відповідна тематика аналізувалася на засіданнях студентських наукових гуртків, які діють під керівництвом викладачів кафедри. Значимість та практична цінність полягає в підсумуванні досвіду вивчення політичних трансформацій в Україні протягом 2004-2014 рр. Буде здійснено аналіз десятилітнього досвіду змін політичної системи і політичного режиму в Україні. Школа політичної аналітики «Поліс» провела міжнародну конференцію та польсько-український студентський «круглий стіл»: «Наслідки міжнародної інтеграції: досвід Польщі і дилема України» (8-9 листопада 2013 року, м. Острог).

Проведено конференції:


 1. Організація діяльності секцій «Трансформація політичних інститутів в Україні», «Політичний процес в сучасній Україні», «Політичні інститути та політичний процес в Україні після парламентських виборів 2012 року» в рамках ХVІІІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки», 20-21 березня 2013 р., м. Острог;

 2. III Національний політологічний конвент МАСПН (Україна), 27-28 квітня 2013 р., м. Острог.

При кафедрі діє методичний кабінет, який укомплектований науковою, навчальною та навчально-методичною літературою, найбільш рейтинговими періодичними суспільно-політичними виданнями України.

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію «Школа політичної аналітики «Поліс». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2011 році ШПА «Поліс» стала членом Міжнародної асоціації студентів-дослідників політичної науки.

З 2010 року розпочав роботу «Центр політичних досліджень». Центр політичних досліджень створений як громадська  ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія». Основні напрямки діяльності центру – проведення фундаментальних і прикладних досліджень та презентація їх результатів з метою поповнення  публічної сфери якісним науковим продуктом. Свої дослідження ЦПД здійснює у формі індивідуальних і колективних проектів, а результати виносяться на обговорення у форматі круглих столів, конференцій, семінарів та інших наукових заходів.

Круглі столи Центру політичних досліджень: 1. Круглий стіл на тему: «Держава і політичний режим за два роки до президентських виборів» (19 червня 2013 року, м. Острог);

 2. Круглий стіл на тему: «Зона вільної торгівлі з ЄС: очікування Рівненщини напередодні підписання Угоди про Асоції (6 листопада 2013 року, м. Острог).

Колективні монографії:

Мациевский Ю. В. «Западное давление или внутренние ресурсы: санкции и сценарии выживания политического режима в Украине» // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Редакция: Анджей Гиль, Томаш Стемпневски – Люблин-Львов-Киев: Институт Центрально-Восточной Европы, 2013. − С. 139−164.Спільні наукові дослідження:

Олейник, В. В., Лебедюк, В. Н. Распределение влияния между фракциями и группами в Верховной Раде Украины (1990–2012 гг.) : препринт WP7 / 2013 / 08 / В. В. Олейник, В. Н. Лебедюк; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 76 c. – (Cерия WP7 «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»).Навчальні посібники:

Мацієвський Ю. В., Лебедюк В. М. Як писати наукові роботи з політології? : [навчальний посібник] / Ю. В. Мацієвський, В. М. Лебедюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 134 с.Опубліковані статті:

  1. Вербець В. В. Проблеми трансформації та регуляції конфліктного потенціалу молоді / В.В. Вербець // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Вип. 4: Збірник наукових праць / наук. ред. С .А. Щудло. – Дрогобич, 2013. – С. 57−63.

  2. Вербець В. В. Організація соціально-педагогічного моніторингу у ВНЗ / В.В. Вербець // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. II Конгрес САУ: тези доповідей. (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 434-436.

  3. Бусленко В. В. Опозиція і влада в Чехословаччині в умовах демократичних трансформацій початку 90-х років / В. В. Бусленко // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша. зб. наук. пр. / За заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. – Луцьк: Вежа- Друк, 2013. – С. 23-25.

  4. Бусленко В. В. Політичний компроміс між владою та опозицією в умовах переходу до демократії (на прикладі країн Вишеградської групи) / В. В. Бусленко // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С. 114–122.

  5. Бусленко В.В. Опозиція в країнах Вишеградської групи в умовах демократичного переходу: потенціал та результативність / В.В. Бусленко // Соціально-гуманітарні науки в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнського наукового семінару «Соціально-гуманітарні науки в Україні: проблеми та перспективи розвитку». – Луцьк: Редакційно-видавчничий відділ Луцького національного технічного університету. 2013. – С. 168-174.

  6. Бусленко В. В., Лиховська К. І. Особливості початкового етапу демократичної трансформації в країнах Вишеградської групи: досвід Польщі / В. В. Бусленко, К. І. Лиховська // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша. зб. наук. пр. / За заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. – Луцьк: Вежа- Друк, 2013. – С. 281-288.

  7. Бусленко В. В., Шарпата К. В. Україна та Польща в умовах демократичного транзиту: порівняльний аспект// Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша. зб. наук. пр. / За заг. ред. В. І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. – Луцьк: Вежа- Друк, 2013. – С. 344-347.

  8. Бусленко В. В. Політична опозиція в перехідних демократіях: категоріальний аналіз феномену // Studia politologica Ucraino-Polona. – Випуск третій. – Житомир-Київ-Краків. – 2013. – 311-317.

  9. Кардаш С. Ю. Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов // Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества»: Материалы IV Орловских социологических чтений 7 декабря 2012 г. / Под общей редакцией канд. соц. наук, доцента Н.В. Проказиной. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 162-166.

  10. Лебедюк В. Еволюція методологічних підходів до вивчення партійних систем / Віталій Лебедюк // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матер. ІІІ між нар. Наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. науковців (1 березня 2013 р., м. Чернівці). – Чернівці : Букрек, 2013. – С. 25−28.

  11. Лебедюк В. Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / Віталій Лебедюк // Сучасна українська політика : зб. наук. пр. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Вип. 28. – С. 157−169.

 1. Лебедюк В. Типологія партійних систем: минуле та сьогодення / Віталій Лебедюк // Політичний менеджмент. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – №. 59. – С. 87−102.

 2. Мацієвський Ю.В. Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму в Україні / Ю.В. Мацієвський // Наукові записки Національного університету Києво-Могилянська Академія. Серія «Політичні науки», 2013. − Т. 147. − C. 3−8.

 3. Мацієвський Ю.В. Україна після Вільнюса: як виживатиме режим / Ю.В. Мацієвський // Критика, 2013. − Число 7-8. – С. 6−9.

 4. Мацієвський Ю. В. Люди чи структури: де причини занепаду політичної науки в Україні? [Електронний ресурс] / Ю. В. Мацієвський // The Bridge / Мост. Журнал международной ассоциации гуманитариев, 2013. − Вып. 2. − № 6 (9). – Режим доступу: http://thebridge-moct.org/pages/reviews/ukraina/

 5. Шостак І.В. Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії / І. В. Шостак // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 763−767.

 6. Шостак І. В. Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія «Історичні науки». Випуск 20. – Острог, 2013. – С. 202−206.

Участь викладачів у конференціях:

  1. Кардаш С. Ю. XVIIІ щорічна конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»», 20-21 березня 2013 року: «Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи»

  2. Кардаш С. Ю. ІІ щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи», м. Острог, 3-5 жовтня 2013 року: «Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд»

  3. Лебедюк В. М. XVIIІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (20-21 березня 2013 року). Тема доповіді: «Статистичні методи в політичній науці: межі застосування».

  4. Лебедюк В. М. ІІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи» (1 березня 2013 р., м. Чернівці): «Еволюція методологічних підходів до вивчення партійних систем».

  5. Лебедюк В. Фінансова ефективність виборчої кампанії кандидатів-мажоритарників на парламентських виборах 2012 року (на прикладі Рівненської області) // Міжнародна наукова конференція «Парламентські вибори 2012 р. в Україні» (14-15 березня 2013 р., м. Київ) – К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013.

  6. Мацієвський Ю. В. Міжнародна конференція «The Future of the EU-Russia Neighbourhood» відбулася у рамках проекту «New Approaches to Research and Security in Eurasia (PONARS Eurasia) 4-8 грудня, 2013р. м. Кишенів, Молдова: «Belarusization, Hybridization or Democratization: What are the Prospects for Ukraine after Vilnius?».

  7. Мацієвський Ю. В. VII Конгрес української асоціації європейських студій (за міжнародною участю) «Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України». Київ, 17-18 жовтня 2013 р.: «Демократизація чи «білорусизація»: якою є ціна угоди про асоціацію з ЄС?»

  8. Мацієвський Ю. В. Міжнародна конференція «Kyiv Between the European and Eurasian Unions: The Impact of Brussels and Moscow on Ukrainian Domestic Affairs». м. Kиїв. 12.-13 вересня 2013 р. Доповідь на тему: «Western Leverage vs. Organizational Power: Assessing the Stability of Ukraine’s Regime».

  9. Мацієвський Ю. В. 10-та міжнародна Східноєвропейська конференція (Warsaw East European Conference. 10th Anniversary Sessions). м. Варшава, Польща, 15-18 липня 2013 р. Доповідь на тему: «External pressure and survival of hybrid regimes: the case of Ukraine».

  10. Мацієвський Ю. В. III Національний політологічний конвент МАСПН (Україна). м. Острог, 27-28 квітня 2013 р.: «Сила радикалів чи слабкість центристів: що зумовило електоральний успіх ВО «Свобода?»

  11. Мацієвський Ю. В. Міжнародна конференція «Підсумки парламентських виборів 2012 р. в Україні», Київ, ІПіЕНД ім. Кураса, Київ, 14-15 березня 2013 р.: «Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р.»

  12. Мацієвський Ю. В. XVIII наукова викладацько-студентська конференція Дні науки в НаУОА. м. Острог, 20-21 березня 2013 р. Голова секції «Трансформація політичних інститутів в Україні»: «Політичний режим в Україні після парламентських виборів 2012 р.»

  13. Рибак А. І. Міжнародна наукова конференція «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграці. Суспільний вимір» (м. Замость, 23-24 травня 2013 р.): «Соціальна реклама як інструмент розвитку громадянської культури (на прикладі України)».

  14. Шостак І. В. ХІІ всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень» (7-8 листопада 2013 р., м. Хмельницький): «Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії».

  15. Шостак І. В. Щорічна науково-практична конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (20-21 березня 2013 року): «Традиції і форми благодійності в Тираспільській римо-католицькій дієцезії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть».

  16. Вербець В. В. Проблеми трансформації та регуляції конфліктного потенціалу молоді / Молодіжна політика: проблеми та перспективи // Х Міжнародна науково-практична конференція. – Дрогобич, 2013 р.

  17. Вербець В. В. Організація соціально-педагогічного моніторингу у ВНЗ // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. II Конгрес Соціологічної Асоціації України: (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

  18. Загребельна Л. В. XVIIІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (20-21 березня 2013 року): «Чому затягнувся процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?»

Участь викладачів у круглих столах, семінарах:

1. Лебедюк В. М. «Круглий стіл» на тему: «Зона вільної торгівлі з ЄС: очікування Рівненщини напередодні підписання Угоди про Асоціацію» (6 листопада 2013 року, м. Острог).

2. Лебедюк В. М. Польсько-український студентський «круглий стіл» на тему: «Наслідки міжнародної інтеграції: досвід Польщі і дилема України», модератор (8-9 листопада 2013 року, м. Острог).

3. Мацієвський Ю. В. Міжнародний семінар «Advancing Reform in Ukraine», м. Київ, 13-14 грудня 2013 р. (Організатор – Університет Джорджа Вашингтона).

4. Мацієвський Ю. В. «Круглий стіл» на тему: «Зона вільної торгівлі з ЄС: очікування Рівненщини напередодні підписання Угоди про Асоціацію» (6 листопада 2013 року, м. Острог).

5. Рибачок С. Л. Круглий стіл «Законотворчий процес в країнах світу» (30 травня 2013 року, м. Київ): «Законотворчий процес в США».На кафедрі під керівництвом викладачів функціонують

студентські наукові гуртки:

Загребельна Л. В. Керівництво науковим гуртком «Соціальні дослідження». Провели дослідження на тему: «Дослідження розподілу влади у парламенті при прийнятті рішень та особливостей партійної системи (на прикладах країн Західної Європи та Північної Америки)»;

Кардаш С. Ю. Керівництво науковим гуртком «Соціальна політика та соціальні процеси в Україні». Провели дослідження на тему: «Трансформація середнього класу в Україні»;

Шостак І. В. Керівництво науковим гуртком «Політична свідомість і культура». Проведено соціологічне дослідження на тему: «Політична свідомість студентської молоді НаУОА»;

Мацієвський Ю. В. Керівництво науковим гуртком «Політичні трансформації у посткомуністичних суспільствах». Провели дослідження на тему: «Соціальний профіль парламентської еліти України за результатами виборів 2012 року»;

Лебедюк В. М. та Рибачок С. Л. Керівництво науковим гуртком «Політичні партії та виборчі системи». Провели дослідження на тему: «Соціальний профіль урядів України».


Кафедра психолого-педагогічних дисциплін
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного розвитку» (номер державної реєстрації 0110U002405). Керівник: доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович. Термін виконання: 03.2010 – 03.2014.Результати досліджень знайшли відображення у наступних публікаціях:

Навчальні посібники:

1.Пасічник І. Д., Кралюк П. М. Український месіанізм : [монографія] / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 220 с.

2. Прокопенко А. В. Психогігієна : [навчальний посібник] / А. В. Прокопенко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 247 с.

3. Квашук О. В. Яскрава тиша. Використання глини в роботі з дітьми з вадами слуху (корекційні заняття з розвитку творчої уяви) / під ред. О. В. Квашук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 98 с.

Наукові збірники:

1. Наукові записки. Серія «Психолгія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – 172 с.

2. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – 254 с.

3. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 25. – 192 с.Методичні рекомендації:

1. Методичні рекомендації до написання курсових робіт за напрямом «Психологія» / Укл. О. В. Матласевич, В. О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 64 с.2. Методичні рекомендації до написання випускних робіт за напрямом «Психологія» / Укл. О. В. Матласевич, В. О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 96 с.

Статті:(47 — загальна кількість, з них 32 — фахові)

 1. Dovhaliuk T.A., Voloshyna V.O. & Jönsson F. U. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance. // 18th meeting of the European society for cognitive psychology; August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary. – Budapest, 2013. – C. 238-239.

 2. Matlasevych O. Conceptof conscience in Meletiy Smotrytskyy’s work «Trenos»: psychological and hermeneutic analysis / Oksana Matlasevych // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia. - Volume 1, No. 3 / 2013. – P. 40 – 44.

 3. Proces pasportyzaciji miejscowosci w kontekstie badan psychologiczno-ekologicznych I spoleczno-demograficznych oraz ryzika dla zdrowia mlodziezy (kapitalu ludzkiego) / I. Pasichnyk, P. Kralyuk, M. Shugai, I. Gushchuk // Miedzynarodowa Konferencje Naykowa «Nowoczesna gospodarka komunalna w warunkah unii europejskiej» 23-24 maj, Ostrowiec Swetokrzyski. – Рp. 137-144.

 4. Sihinishyna A. S. Existing scientific approaches to studying metacognition and related processes. / A. S. Sihinishyna // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 94-97.

 5. The polyhexame thy leneguanidine stimulation of seeds growin gandcell proliferation / Lysytsya A.V., Lyco S. M., Portuhaj O. I. //Journal of Materials Scienc eand Engineering. - 2013 - № 12.

 6. Todorov, I., Kornell, N., Larsson Sundqvist, M., & Jönsson, F. U. (2013). Phrasing questions in terms of current (not future) knowledge increases preferences for cue-only judgments of learning. Archives of Scientific Psychology, 2013. - № 1. – Р. 7-13.

 7. Voloshyna V. O., Jönsson F. U. & Sihinishyna A. S. Analytic inference: Can people predict the effect of influence on their memory? // 18th meeting of the European society for cognitive psychology; August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary.– Budapest, 2013. – C. 235.

 8. Бояківська І. О. Психологічні детермінанти особистісного самовизначення обдарованих підлітків. / І. О. Бояківська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 3–10.

 9. Взаємодія солей полігексаметиленгуанідину з ліпідними компонентами мембран / А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв // Біофізичний вісник, 2013 - № 1 (29).

 10. Волошина В. А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С. 87-88.

 11. Волошина В. А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти. «Психология и педагогика в системе современного научного знания»: материалы IV междунар. науч.- практ. конф. (г. Донецк, 5-7 октября 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 17 (Т.1). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – С. 11-13.

 12. Волошина В. А., Ткачук О. В. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в ус- ловиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С. 89-90.

 13. Волошина В. О. Довгалюк Т. А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип. 24. – С. 34-41.

 14. Волошина В. О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу. / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 25. – С. 17-21.

 15. Волошина В. О. Моніторинг пам'яті: види метапам'яттєвих суджень та їх особливості [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / В. О. Волошина. — 735 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1969/

 16. Гандзілевська Г. Б. Збереження національної ідентичності творчою діаспорою українців Австралії. / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 25. – С. 21-25.

 17. Гандзілевська Г. Б., Левандовська М. Б. Розвиток самоцінності особистості,що переживає кризу середини життя, засобами психодрами. /Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 20–24.

 18. Гандзілевська Г. Б., Ширяєва Т. М. Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами. / Г.Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 30–33.

 19. Динаміка стереохімічних змін молекули полігексаметиленгуанідину в залежності від рН / Лисиця А. В., Мащенко В.А., Андрущук І. Л. // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2013. - № 6.

 20. Діагностика обдарованості в галузі природничих наук / А. В. Лисиця, Т. Г. Горчак // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид. НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 101-105.

 21. Исследование свойств дезинфицирующих композиций содержащих полигексаметиленгуанидин / А. В. Лисица, Ю. Н. Мандыгра, О. А. Романишина, О. П. Бойко, Н. С. Мандыгра // Естественные и технические науки. – 2013. – № 4. – С. 66-68.

 22. Карчевський І. Р. Кризовоситуаційна компетентність особистості як передумова її пожиттєвоїуспрішності. / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 25. – С. 48-51.

 23. Комплексна дія полімерних похідних гуанідину на клітинні культури / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия, М. С. Мандигра, І. В. Степаняк, Л. Б. Кот, C. В. Жигалюк, І. Л. Андрущук, І. М. Дмитрієв // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2013. – Вип. 22. – С. 328-337.

 24. Кулеша Н. П. Проблеми адаптації та дезадаптації студентів-сиріт до умовнавчання у вищому навчальному закладі / Н.П.Кулеша/ Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – 2013 – Випуск 22. - С. 87-91.

 25. Максименко С. Д., Пасічник І. Д. До питання методології когнітивної психології / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 3 – 6.

 26. Матласевич О.В. Аксіопсихологічні ідеї у творі Інокентія Гізеля «Мир з Богом людині» / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 111 – 115.

 27. Матласевич О. В. Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича) / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 72 – 77.

 28. Матласевич О. В. Історико-психологічні дослідження як основа розвитку християнської психології в Україні / О. В. Матласевич // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2013. – Вип. 22. - С. 132 – 140.

 29. Матласевич О. В. Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 23. – С. 157 – 170.

 30. Матласевич О. В. Психологічна профілактика адиктивної поведінки молоді в світлі християнського світогляду / О. В. Матласевич // Психологія: реальність і перспективи. – Рівне, 2013. – С. 112 — 116.

 31. Матласевич О. В. Християнські цінності як основа психологічної практики. /О. В. Матласевич// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 25. – С. 89-93.

 32. Нижник А. Є. Харчова поведінка молоді як предмет психологічного дослідження/ А. Є. Нижник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка».-Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», – 2013, Вип. 22.– С. 136-141.

 33. Пасічник І. Д. Мислення як предмет психології // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 25. – С. 3 – 9.

 34. Плиска Ю. С. Диференціація когнітивної сфери в культурній парадигмі вчителя // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 100 – 103.

 35. Плиска Ю. С. Педагогічне спілкування в контексті культури вчителів. /Ю.С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.25. – С. 106-110.

 36. Попчук М. А. Когнітивно-стильовий підхід у дослідженні метапам’яті [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / М. А. Попчук — 152 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1979/

 37. Попчук М. А. Особливості метакогнітивної саморегуляції у контексті прийняття рішень / М. А. Попчук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 80-82.

 38. Прокопенко А. В. Психологічна готовність до материнства як психогігієнічна умова усвідомленої вагітності / А.В. Прокопенко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», – 2013, Вип. 22.– С. 156-160.

 39. Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глино терапії / О.В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 46 – 51.

 40. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження: критерії класифікації [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету «Острозька академія» (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / А. С. Сігінішина — 116 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1982/

 41. Сігінішина А. С. Сучасний стан вивчення метапізнання і метапам’яті закордоном та на вітчизняному науковому просторі // А.С. Сігінішина / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип. 25. – С. 126 – 131.

 42. Тимощук О. В. Особистісне самоствердження – основа підготовки дітей-сиріт до самостійного життя / О. В. Тимощук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 185-188.

 43. Тимощук О. В. Роль самооцінки в готовності до інтеграції в соціум дітей-сиріт підліткового віку / О. В. Тимощук // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Slovakia, 2013. – Вип. 3 – С. 68-71.

 44. Фармацевтична сумісність інгредієнтів в новому дезінфектанті епідез-бар’єр / А. В. Лисиця // Біоресурси і природокористування. – 2013. - № 5.

 45. Цип’ящук М. Б. До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 127 – 133.

 46. Ширяєва Т. М. Наративна психологія: теорія та практика / Т. М. Ширяєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 213-217.

 47. Шугай М. А. Страх життя та ціннісно-смислові аспекти психологічного здоров’я молоді / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 217-220.

Конференції: (42)

1. Ihor Pasichnyk. Proces paszportyzacji miejscowosci w kontekscie badan psychologiczno-ekologicznych I spoleczno-demograficznych oraz ryzyka dla zdrowia mlodziezy (kapitalu ludzkiego) / Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shugai, Ihor Gushchuk. // Zmiany w regionie w warunkach globalizacji. – Ostrowiec Swietokrzyski, 2013.

2. Матласевич О. В. Науково-практична конференція «Культура управління в системі розвитку економіки України» (м. Львів, 05 березня 2013 року): Проблема вибору і прийняття рішення з позиції християнської психології.

3. Матласевич О. В. ХVІІ наукова викладацько-студентська конференції «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, березень 2013 р.): Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології.

4. Матласевич О. В. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (м. Острог, 15 травня 2013 року): Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича).

5. Матласевич О. В. Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» (м. Острог, 30-31 травня 2013 року): Роль вищих шкіл України XVI-XVII століття у духовно-моральному вихованні молоді.

6. Матласевич О. В. Науково-практична конференція, присвячена 1025-річчю хрещення Київської Русі (м. Острог, 11 вересня 2013 року): «Християнські цінності як основа практичної психології».

7. Матласевич О. В. Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток просоціальної стратегії як основи морального становлення особистості” (м. Рівне, 19-20 листопада 2013 року): Психологічна профілактика адиктивної поведінки молоді в світлі християнського світогляду.

8. Матласевич О. В. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Християнські та медико-психологічні підходи до реабілітації осіб з адитивною поведінкою: теорія і практика» (м. Острог, 18 грудня 2013 року).

9. Шугай М. А. Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій / І. В. Гущук, М. А. Шугай // Довкілля і здоров’я. Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2013. – С. 59-60.

10. Шугай М. А. XVIII наукова викладацько-студенська конференція в НаУОА «Дні науки» 20-21 березня 2013 р.: «Психологія здоров'я молоді»

11. Прокопенко А. В. ХVІІ наукова викладацько-студентська конференції «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, березень 2013 р.).

12.Гандзілевська Г. Б. ХVІІ наукова викладацько-студентська конференції «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, березень 2013 р.): «Розвиток самоцінності особистості,що переживає кризу середини життя, засобами психодрами».

13. Гандзілевська Г. Б. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (м. Острог, 15 травня 2013 року): «Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами».

14. Лисиця А. В. Наук.-практ. конф. «Ветеринарна фармація – актуальні аспекти розробки, виготовлення, контролю якості та застосування хіміотерапевтичних препаратів, дезінфектантів, регуляторів клітинного обміну та кормових добавок» (м. Київ, 2013).

15. Лисиця А. В. Міжнародна наук.-практ. конф. «Main courses of improvement of veterinarian servicesin the Era of power and happiness» (Республіка Туркменістан, м. Ашхабад, 2013).

16. Лисиця А. В. Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України» (м. Рівне, 2013).

17. Гущук І. В. Міжнародна науково-практична конференція «Епідеміологічні дослідження в клінічній медицині: досягнення та перспективи» (м. Харків, 3-4 жовтрня 2013 року): «Дискусійні питання щодо епідеміологічних досліджень у клінічній медицині».

18. Гущук І. В. Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (м. Тернопіль, 25-26 квітня 2013 року): «Епідеміологічний моніторинг трансмісивних захворювань у Рівненській області».

19. Гущук І.В., Шугай М.А. Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» (м. Тернопіль, 25-26 квітня 2013 року): «Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій».

20. Бояківська І. О. Участь у роботі щорічної науково-практичної конференції університету «Дні Науки» з темою доповіді «Психологічні детермінанти особистісного самовизначення обдарованих підлітків» - березень 2013 року.

21. Кулеша Н. П. Участь у роботі щорічної науково-практичної конференції «Дні науки» (20-21 березня 2013 р., м. Острог) із доповіддю на тему «Проблеми адаптації та дезадаптації студентів-сиріт до умов навчання у вищому навчальному закладі».

22. Кулеша Н. П. Участь у роботі Всеукраїнської конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (15 травня 2013р., м. Острог) із доповіддю на тему: «Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами».

23. Тимощук О. В. Щорічна науково-практична конференція університету «Дні Науки». Тема доповіді «Діти-сироти: від теорії до практики» – березень 2013 року.

24. Волошина В. О. XVIIІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія». (20-21 березня 2013 р., м.Острог, Україна). Секція «Сучасні дослідження когнітивної психології». Тема: «Моніторинг пам'яті: види метапам'яттєвих суджень та їх особливості».

25. Волошина В. О. Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013) (15 травня 2013 р., м. Острог, Україна). Секція «Актуальні дослідження когнітивної психології»: «Адекватність проспективної та ретроспективної валідності метапам’яттєвих суджень в умовах впливу інтерференції».

26. Волошина В. О. 18th meeting of the European society for cognitive psychology. (August 29- September 1, 2013, Budapest, Hungary). Теми: (1) «Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance», (2) «Analytic inference: Can people predict the effect of influence on their memory?».

27. Волошина В. О. IV международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика в системе современного научного знания» (5-7 октября 2013 г., г. Донецк, Украина). Секция: «Общая психология, психология личности, история психологии». Тема: «Эффект знакомости в точности суждений метапамяти».

28. Волошина В. О. IV международная научно-практическая конференция «Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования».(21–22 ноября 2013 г., г. Ростов-на-Дону, Россия). Секція: «Психологические ресурсы субъектов образовательного пространства». Тема: (1) ««Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении», (2) «Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти».

29. Волошина В. О. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку педагогіки та психології в XXI столітті» (6-7 грудня 2013 р., м. Одеса, Україна). Секція: «Загальна психологія та психологія особистості». Тема: «Класична теорія АВС та асоціативна інтерференція: сучасний вимір досліджень процесів забування».

30. Бояківська І. О. Участь у роботі щорічної науково-практичної конференції університету «Дні Науки» з темою доповіді «Психологічні детермінанти особистісного самовизначення обдарованих підлітків» - березень 2013 року.

Всеукраїнська конференція “Сучасні дослідження когнітивної психології” (UCRACT – 2013) 15 травня 2013 року, м. Острог.

31. Гандзілевська Г. Б., Ширяєва Т. М. «Розвиток концептуалної системи білінгів засобами псих одрами».

32. Матласевич О. В. «Дослідження когнітивних процесів в контексті культурно — історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича)».

33. Волошина В. О. «Адекватність проспективної та ретроспективної валіності метапамяттєвих суджень в умовах впливу інтерференції».

Доповідь на тему: когнітивні стилі в контексті культурнах компетенцій чуяасного вчителя. 34. Карчевський І. Р. «До проблеми залежності глибини міжособистісно взаємодії спеціалістів військових формувань від ступення розвитку їх адаптивниї здібностей».

35. Кулеша Н. П. «Особливості дезадаптації до навчання студентів-сиріт у ВНЗ».

36. Тимощук О. В. «Ментальна картина світу дітей — сиріт підліткового віку».

37. Прокопенко А. В.: «Особливості психокорекції автоматичних думок та ірраціональних установок у підлітковому віці».

38. Зубенко І. Р. «Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції».

39 Зубенко Т. А. «Методи вивчення професійного мислення студентів майбуніх менеджерів».

40. Нижник А. Є. «Харчова поведінка та образ власного тіла дівчаток — підлітків».

41. Бояківська І. О. «Особливості творчого потенціалу та креативності підлітків різними видами обдарованості».

42. Шугай М. А. «Особливості картини світу підлітків залежно від активності в Інтернет середовищі».Наукові гуртки:

 1. Волошина В. О. Керівництво науковим дослідним гуртка з когнітивної психології

 2. Тимощук О. В. Керівництво науковим гуртком «Діти-сироти: проблеми та перспективи розвитку».

 3. Квашук О. В. Керівництво науковим гуртком «Розвиток емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою роботи з глини».

 4. Бояківська О. І. Керівництво науковим гуртком «Обдарованість: від теорії до практики».


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка