Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка7/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Факультет міжнародних відносин
Факультет міжнародних відносин був створений 2 вересня 2008 року. На факультеті здійснюється освітня діяльність за такими спеціальностями: «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія». Відповідно, на факультеті міжнародних відносин функціонує 3 кафедри: міжнародних відносин, країнознавства, історії.

Партнерами факультету є: CanadaWorldYouth (Едмонтон, Канада), Жешувський університет (Жешув, Польща), Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі, факультет політології (Люблін, Польща), Вища Гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м. Пултуськ, Польща), факультетом журналістики і міжнародних відносин Варшавського університету, (Польща), Торуньська Вища школа підприємництва (Торунь, Польща), кафедра українознавства Торонтського університету (Торонто, Канада) тощо. Крім того, кафедри факультету співпрацюють з Львівським університетом ім. І.Франка, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Волинським національним університетом ім. Л.Українки, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Хмельницьким національним університетом, Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара та ін.


Кафедра історії ім. професора М. П. Ковальського
Викладачі кафедри історії імені професора М. П. Ковальського виконують науково-дослідну роботу на тему «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерного часу» (державний реєстраційний номер – 0113U007061), науковий керівник – д. іст. н., професор В. В. Трофимович.

У рамках науково-дослідної теми виконана і захищена кандидатська дисертація аспіранта кафедри Бирука М. М. “Острозька волость у кінці ХVІІ – першій третині ХVІІІ століть”, червень 2013 р., НаУОА.Проведені наукові конференції:

IV регіональна конференція «Актуальні питання історії та культури України. Україна і світ», 14 травня 2013 р., Острог.

Всеукраїнська наукова конференція «Українсько-польські відносини у ХХ столітті: від конфліктів до порозуміння і співпраці (до 70-річчя трагічних подій на Волині)». 21 червня 2013 р., м. Острог.

Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук. 27 березня 2013 р., м. Острог. Організатор конференції – кафедра історії ім. М. Ковальського.

Міжнародний науково-практичний симпозіум «Закордонне українство: осередки, архіви, бібліотеки», 27 серпня 2013 р., м. Острог (організатори – Інститут дослідження української діаспори та кафедра історії імені М. П. Ковальського).

Всеукраїнська наукова конференція «Українська історіографія ХХ — ХХІ ст.: до 50-ліття журналу «Український історик» (1 листопада 2013 р., організатори — Інститут дослідження української діаспори та кафедра історії).Монографії:

 1. Трофимович Л.В., Трофимович В.В. Небезпечне суперництво. Українське питання в зовнішній політиці Польщі і Радянського Союзу. 1938-1939. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 284 с.

 2. Трофимович В. В. Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського і українського народів: Монографія. – К.:ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. – 292 с. (член авторського колективу).

Наукові видання:

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – 100 прим.Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр маєтків Василя Гулевича 1569 р. // Минуле і сучасне Волині та Полісся.- Луцьк, 2013.- Вип. 47. – С.124-133.

 2. Атаманенко В. Військовий потенціал князів Острозьких // Минуле і сучасне Волині та Полісся.- Луцьк, 2013.- Вип. 45. – С. 208 – 214.

 3. Атаманенко В. Володіння князів Корецьких на Волині // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Матеріали наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 22 – 23 травня 2013 р. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – С. 256 – 263.

 4. Близняк М. Волинське село останньої чверті XVIII ст. (Кащенці за інвентарем 1785 року) // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Матеріали наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 22 – 23 травня 2013 р. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – С. 276 – 285.

 5. Близняк М. Реєстр челяді та пасічників Почаївського монастиря середини XVIII ст. як історичне джерело // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 138 – 146.

 6. Зашкільняк Л. Волинь, Галичина: суперечки довкола українсько-польських стосунків у роки ІІ світової війни // «Ї» Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2013. – Число 74 (Волинь 1943). – С. 288-300.

 7. Зашкільняк Л. Про нові шляхи в сучасному історіописанні (з Ярославом Дашкевичем у тлі) // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. Упорядники М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів, 2013. – С. 63-69.

 8. Лисенко О. «Окопне братство»: фронтовий мікросоціум у контексті воєнної повсякденності // Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей. – К.: Інститут історії України НАНУ,2013. – Вип. 15. – С. 8–26 (у співавторстві з Т. Вронською).

 9. Лисенко О. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України // УІЖ. – № 1. – 2013. – С. 92–106 (у співавторстві з Т. Вронською).

 10. Лисенко О. Цивілізаційний вимір Першої і Другої світових війн/ Воєнна історія, – 2013. – С. 23–33 (у співавторстві з О. Реєнтом).

 11. Лисенко О. Дубно-Бродівська наступальна операція військ 13-ї армії (15 березня – 9 квітня 1944 р. // Воєнна історія України. Волинь та Полісся. – Наук. зб. матер. всеукр. наук. вій.-іст. конф. – 25–26 квітня 2013 р. – Рівне. – С. 516 – 518.

 12. Лисенко О. Війна. Окупація. Пам’ять: Примусові робітники з України вокупованій Європі: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 27 вересня 2012 р. / Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАН України; упоряд.: Р. І. Пилявець, В. М. Яременко. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2013. – 230 с. – С. 15–20.

 13. Лисенко О. Українсько-польський конфлікт // Українсько-польське співробітництво в галузі історичної освіти: Матеріали та документи укр.-пол. комісії експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії (1993–2013). – К., 2013. – С. 73–83.

 14. Лисенко О. Український самостійницький рух періоду Другої світової війни як військово-політичний феномен та об’єкт наукового пізнання. // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип.. 20. – С. 7–12.

 15. Лисенко О. Деякі міркування з приводу регіонального виміру Другої світової війни український аспект // Актуальні проблеми регіональних досліджень Великої Вітчизняної війни. Матеріали Міжнародної конф. (Харків, 20–21 вересня 2013) – Х., 2013. – С. 26–35.

 16. Лисенко О. 24 залпи на честь визволителів Києва. Київська стратегічна наступальна операція Воронезького (1-го Українського) фронту // Віче. – 2013 – № 21 (354) – С. 32–34 (у співавторстві з В. Грицюком).

 17. Лисенко О. Український вимір Другої світової війни крізь призму історичної пам’яті. // Українські остарбайтери: доля і пам'ять. Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К., 2013. – С. 140–167.

 18. Лисенко О. Деякі тенденції сучасної вітчизняної історіографії Другої світової війни // Електр. вид. «Військово-історичний меридіан»: http://vim.gov.ua/images/sbor/7-13.pdf 2013. – № 1. – С. 7–14.

 19. Лисенко О. Військові втрати України в Другій світовій війні. // Київські адреси сповіщень про загибель: дослідження, документи, свідчення. – К., 2013. – С. 52–59 (у співавторстві з Т. Вронською).

 20. Рибачок І. Аграрне виробництво в містах Південно-Східної Волині наприкінці XVI – першій половині XVII ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 69-74.

 21. Рибачок І. Книжкова колекція Михайла Хом’яка в Інституті досліджень української діаспори НаУОА // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 серпня 2013 року. – Львів, 2013. – С. 338-242.

 22. Смирнов А. Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939–1941 роках // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 116-121.

 23. Трофимович В. Радянський Союз і українсько-польська війна // Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 19-20 червня 2013 року. – Луцьк, 2013. – С. 59-70.

 24. Трофимович В. Створення Української Повстанської Армії / Наукові записки НаОУА. Історичні науки. – 2013. – Вип. 20.-С.12-22.

 25. Трофимович В. Волинь повстанська // Воєнна історія України. Регіони Волинь та Полісся: матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. – К., 2013. – С. 51-58.

 26. Трофимович В. Третій учасник українсько-польського протистояння на Волині та Галичині в 1942-1944 рр. // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті. – Рівне, 2013. – С. 51-56.

 27. Хеленюк А. Історія України в науковому доробку Любомира Винара (до 80-ліття вченого) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2013. – Вип. 21. – С. 94-102.

 28. Яремчук В. Чи буває історіографія "безпартійною"// Критика. - 2013. - № 3 - 4. - С. 31 - 34.

Публікації за кордоном:

 1. Зашкільняк Л. Польське Січневе повстання 1863-1864 років у висвітленні сучасної української історіографії // Galicja a powstanie Styczniowe / pod redakcją Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka. – Warszawa; Rzeszów: Wydawnictwo „DiG“, 2013. – S. 449-456.

 2. Зашкільняк Л. Галичина на ментальних мапах українців ХІХ – початку ХХ століття // Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kamińskiej-Kwak. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013. – S. 275-292.

Участь у конференціях:

   1. Атаманенко В. Звітна конференція Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р. Доповідь на тему: «Описово-статистичні джерела з історії Дубенської волості кін. ХVІ - перш. пол. ХVІІ ст.»

   2. Атаманенко В. «Любартівські читання», Історико-культурний заповідник «Старий Луцьк», Луцьк, 22-23 травня 2013 р. Доповідь на тему: Володіння князів Корецьких на Волині.

   3. Атаманенко В. XLIX міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії єврейської громади Волині». - смт. Маневичі Волинської область, 21 – 22 серпня 2013 р. Доповідь на тему: «Джерела до вивчення єврейських громад Волині ХVІ-першої половини ХVІІ ст.».

   4. Атаманенко В. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в 14–18 ст: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі», 16-19 жовтня; м. Луцьк. Доповідь на тему: «Волинські інвентарі середини 16 ст.»

   5. Атаманенко В. Міжнародна наукова конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся», м. Луцьк-Шацьк, 24-26 травня 2013 р. Доповідь на тему: «Військовий потенціал князів Острозьких».

   6. Атаманенко В. Міжнародна наукова конференція «Процеси трансформації князівського стану: від військово-племінної аристократії до політичного народу у Великому князівстві Литовському; Республіка Литва, м Каунас, Університет Вітовта Великого, 24-26 квітня 2013 р. Доповідь на тему: «Економічний потенціал волинських князів у ХVІ ст.».

   7. Атаманенко В. Острозькі наукові читання (м. Острог, 27-28 вересня 2013 року). Тема виступу: «Малі міста у волинських маєтках кн. Острозьких: поняття та типологічні ….»

   8. Атаманенко В. Кременецькі читання з історії Волині (м. Кременець, 26 – 27 вересня 2013 р.). Доповідь на тему: «Джерела до історії фільваркового господарства Волині др. пол. ХУІ –перш. пол. ХVІІ ст.».

   9. Атаманенко В. Міжнародна наукова конференція «Магнатський двір і соціальна взаємодія» (м. Мінськ, 6-7 червня). Доповідь на тему: «Старокостянтинів та Остріг як резиденції князя В.-К. Острозького».

   10. Атаманенко В. ХLVІІ міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся» (м. Володимир-Волинський, 19-20 червня 2013 р.). Доповідь на тему: «Первинний поборовий реєстр маєтків Василя Гулевича 1569 р.».

   11. Близняк М. Звітна конференція Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р. Доповідь на тему: «Реєстр челяді та пасічників Почаївського монастиря середини ХVІІІ ст. як історичне джерело».

   12. Близняк М. «Любартівські читання». Наукова конференція 22–23 травня 2013 року. Доповідь на тему: «Волинське село останньої чверті XVIII ст. (Кащенці за інвентарем 1785 року)».

   13. Близняк М. XLIX міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії єврейської громади Волині» (смт. Маневичі Волинської області, 21–22 серпня 2013 р.). Доповідь на тему: «Єврейська громада м. Ляхівців у другій половині XVIII ст.»

   14. Близняк М. Кременецькі читання з історії Волині (м. Кременець, 26–27 вересня 2013 р.). Доповідь на тему: «Заставний контракт на Волині у другій половині XVIII ст.: інформативний потенціал».

   15. Близняк М. Наукова конференція «Любартівські читання» (м. Луцьк, 22 – 23 травня 2013 року). Доповідь на тему: «Волинське село останньої чверті XVIII ст. (Кащенці за інвентарем 1785 року)».

   16. Зашкільняк Л. Треті наукові читання імені академіка Я. Д. Ісаєвича, 7-8 березня 2013 р., м. Львів. Доповідь на тему: «Уявлення українських інтелектуальних еліт першої половини ХІХ ст. про Східну Європу та її історичні поділи».

   17. Зашкільняк Л. «Історія України ХІХ – ХХ століть: нові підходи та інтерпретації». Наукова конференція до 20-ліття Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені І. Франка, 14-15 березня 2013 р., м. Львів. Доповідь на тему: «Нові дискусії навколо польсько-українських стосунків під час Другої світової війни».

   18. Zaszkilniak L. The Second International Conference of Political Sphere Institute “Restoration of History: memory and Society in East-Central Europe”, 3-4 May 2013, Minsk: «Formation and State of Historical memory in Modern Ukrainian Society».

   19. Зашкільняк Л. Міжнародна наукова конференція «Світло й тіні українського радянського історіописання», 22-23 травня 2013 р., м. Київ. Доповідь на тему: «Радянські історичні міфи в сучасній українській історіографії: «старе вино в нових міхах»».

   20. Зашкільняк Л. Форум «Польща – Україна: політика пам’яті», 20-21 червня 2013 р., м. Варшава. Доповідь на тему: «Українська точка зору на Волинську трагедію 1943-1944 рр.».

   21. Зашкільняк Л. Міжнародна наукова конференція «Історія історіографії і методологія історії в Польщі та Україні – традиції і сучасність, 12-13 вересня 2013 р., м. Жешув. Доповідь на тему: «Українська історіографія в міжвоєнній Польщі: пошуки методологічної моделі національної історії».

   22. Зашкільняк Л. Міжнародна наукова конференція на честь ювілею 90-річчя Ричарда Пайпса, Пьотра Вандича і Збігнєва Вуйцика, 17 вересня 2013 р., м. Варшава. Виступ у дискусії «Про нові підходи у конструюванні національної історії України».

   23. Зашкільняк Л. Міжнародна наукова конференція «Польсько-українські стосунки 1939-1947: стан досліджень і дослідницькі перспективи, 19-20 вересня 2013 р., м. Жешув. Доповідь на тему: «Українсько-польські стосунки під час Другої світової війни: дослідження та інтерпретації».

   24. Зашкільняк Л. 6-й екуменічний соціальний тиждень, 1-8 жовтня 2013 р., м. Львів. Доповідь на тему: «Від конфліктів до порозуміння: історія в українсько-польських стосунках останніх двадцяти років».

   25. Зашкільняк Л. Міжнародна наукова конференція «Росія, Європа і польська боротьба за незалежність в ХІХ столітті», 17-18 жовтня 2013 р., м. Варшава. Доповідь на тему: «Польське повстання 1863-1864 років в сучасній українській історіографії та суспільній свідомості українців».

   26. Марчук В. Звітна конференція Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р. Доповідь на тему: «Репертуар кінотеатрів м. Рівного у 30-і роки ХХ ст.».

   27. Марчук В. XLIX міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії єврейської громади Волині». - смт. Маневичі, Волинська область, 21 – 22 серпня 2013 р. Доповідь на тему: «Динаміка чисельності єврейського населення Західної Волині наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ століття (за матеріалами переписів 1857, 1921,1931 рр.).

   28. Марчук В. Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920-1950-х рр.». Львів, 25 жовтня 2013 р. Доповідь на тему: «Документи райкомів КП(б) України як джерело до вивчення проблем українського національно-визвольного руху в 1944–1946 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області)».

   29. Лисенко О. – участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії (Луганськ, 1–3 квітня 2013 р.).

   30. Лисенко О. Міжнародна наукова конференція«Релігійний плюралізм як політичний чинник в Україні», (Львів, 2013, 2–9 жовтня). Доповідь на тему: «Мистецтво можливого: православні конфесії в Україні під час Другої світової війни».

   31. Лисенко О. Науково-практична конференція(Український інститут національної пам’яті), 24 вересня 2013 р., Київ. Доповідь на тему: «Українські остарбайтери: доля і пам'ять».

   32. Лисенко О. Науково-практична конференція, (КНУ, Київ, 2013). Доповідь на тему: Вікопомний подвиг героїв битви за Дніпро і Київ.

   33. Лисенко О. Міжнародна наукова конференція Український католицький університет, (Львів, 2–6 жовтня 2013 р.). Доповідь на тему: «Релігійні плюралізм як політичний чинник в Україні».

   34. Лисенко О. Міжнар. наук.-практ. конф. ХНТУ ім. Г. Сковороди, (Харків, 2013). Доповідь на тему: «Актуальні проблеми регіональних досліджень Великої Вітчизняної війни».

   35. Рибачок І. Звітна конференція Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р. Доповідь на тему: «Ремісниче виробництво у містах Південно-Східної Волині в ост. третині ХVІ-першій пол. ХVІІ ст.».

   36. Рибачок І. IV міжнародна науково-практична конференція «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». – м.Острог, 23-24 серпня 2013 року. Доповідь на тему: «Книжкова колекція Михайла Хом’яка в Інституті досліджень української діаспори НаУОА» .

   37. Рибачок І. Кременецькі читання з історії Волині. –м. Кременець, 26-27 вересня 2013 року. Доповідь на тему: «Соціально-економічний розвиток міста Красного Корця в першій половині XVII ст.» .

   38. Рибачок І. Острозькі наукові читання. –м. Острог, 27-28 вересня 2013 року. Доповідь на тему: «Господарський розвиток містечок Південно-Східної Волині (на прикладі Сульжина)».

   39. Смирнов А. І. Звітна конференція Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р. Доповідь на тему: «Канонічно-юрисдикційний статус Православних Церков України в роки Другої світової війни».

   40. Смирнов А. XXIII Східна літня школа. – Варшава, 1-21 липня 2013 р. Доповідь на тему: «Autokefalia ukraińska: w poszukiwaniu modelu tworzenia kościelnej samodzielności».

   41. Смирнов А. Обласний науково-практичний семінар «Теорія і методика викладання християнської етики в школі» м. Скадовськ Херсонської обл., 8-9 квітня 2013 р. Доповідь на тему: «Виникнення християнства».

   42. Смирнов А. Всеукраїнська наукова конференція «Українсько-польські відносини в ХХ столітті: від конфліктів до порозуміння і співпраці». - Острог, 21 червня 2013 р. Доповідь на тему: «Проблеми українсько-польських відносин в діяльності Степана Скрипника (1930-1939 рр.)».

   43. Смирнов А. Конференція «Різдво Христове та його значення для людства». Острог, 17 січня 2013 р. Доповідь на тему: «Православний погляд на Різдво Христове».

   44. Смирнов А. Круглий стіл до 200-річчя з дня народження Антоніни Блудової. –м. Острог, 24 квітня 2013 року. Доповідь на тему: Закриття Кирило-Мефодіївського братства в Острозі.

   45. Смирнов А. Літня Школа «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького: місце християнських цінностей у побудові справедливого ладу».- м. Львів, 28 червня 2013 року. Доповідь на тему: «Митрополит Андрей Шептицький i православ'я: від екуменізму до національної єдності».

   46. Смирнов А. Міжнародна наукова конференція «Чеські дослідження Польщі в європейському контексті».- м. Прага, 11-12 вересня 2013 р. Доповідь на тему: «Холмська єпархія в роки Другої світової війни».

   47. Трофимович В. Звітна конференція Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р. Доповідь на тему: «Міжнародний аспект створення Української Повстанської Армії».

   48. Трофимович В. Всеукраїнська наукова військово-історична конференція «Воєнна історія України. Регіони Волинь та Полісся. – Рівне, 25 квітня 2013 р. Доповідь на тему: «Волинь повстанська».

   49. Трофимович В. Всеукраїнська наукова конференція «Волинська трагедія: через історію до порозуміння». - Луцьк, 19-20 червня 2013 р. Доповідь на тему: «Радянський Союз і українсько-польська війна».

   50. Трофимович В. Всеукраїнська наукова конференція «Українсько-польські відносини у ХХ столітті: від конфліктів до порозуміння і співпраці ( до 70-річчя трагічних подій на Волині)». – Острог, 21 червня 2013 р. Доповідь на тему: «Радянський Союз і українсько-польський конфлікт у період Другої світової війни».

   51. Трофимович В. Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920-1950-х рр.». м. Львів, 25 жовтня 2013 р. Доповідь на тему: «Німецький чинник в українсько-польскому протистоянні на Волині та Галичині в роки Другої світової війни».

   52. Трофимович В. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті». - Рівне, 3-4 жовтня 2013 р. Доповідь на тему: «Третій учасник українсько-польського протистояння на Волині та Галичині в 1942-1944 рр.».

   53. Трофимович В. Міжнародний науково-практичний симпозіум «Закордонне українознавство: осередки, архіви, бібліотеки». – м.Острог, 27 серпня 2013 р. Доповідь на тему: «Архіви Польщі про українське питання в зовнішній політиці Другої Речіпосполитої наприкінці 30-х рр. ХХ ст.»

   54. Хеленюк А. Всеукраїнська наукова конференція «Українська історіографія ХХ–ХХІ ст.: До 50-ліття журналу «Український історик». м. Острог, 1 листопада 2013 р. Доповідь на тему «Роль особистості редактора у виданні журналу «Український історик»».

   55. Яремчук В. Всеукраїнська наукова конференція «Українська історіографія ХХ–ХХІ ст.: До 50-ліття журналу «Український історик». м.Острог, 1 листопада 2013 року. Доповідь на тему: Проблеми досліджень з історії української радянської історіографії.

   56. Яремчук В. Звітна конференція Національного університету «Острозька академія», 20-21 березня 2013 р. Доповідь на тему: «Вільна від політики історіографія: реальність історіописання чи недосяжний ідеал?»

   57. Яремчук В. Круглий стіл, організова­ний за підтримки фонду «Відродження", на тему «Викладання больових точок історії України ХХ століття у школах», м. Київ, 23 травня 2013 р.

   58. Яремчук В. Міжнародна наукова конференція «Історія історіографії та методологія історії в Польщі та в Україні - традиції і сучасність». - м. Жешув (Польща), 12 - 13 вересня 2013 р. Доповідь на тему: «Професійна історіографія в радянській Україні: стан та перспективи досліджень».

   59. Яремчук В. Міжнародна­ наукова конференці­я "Світло і тіні радянськог­о історіопис­ання" , м. Київ, 22-23 травня. Доповідь на тему: «Ідеологіч­ні ідентичнос­ті істориків в радянській­ Україні».


Кафедра міжнародних відносин

Науково-дослідна тема кафедри міжнародних відносин: «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України». Номер державної реєстрації: 0110U007987.

Керівник – Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія”.

Наукові конференції:

XVIІІ наукова конференція «Дні науки–2013» (20–21 березня 2013 р., Острог).

Міжнародна наукова інтернет-конференція “Трудова міграція: історичні витоки, соціальні, економічні та правові аспекти”, (18 грудня 2013 р., спільно з Інститутом дослідження української діаспори).

Наукові видання:

Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – 320 c.

Дисертаційні роботи:

Захист кандидатської дисертації Семеновича А.С. (спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку) – грудень 2013 р.Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Тимейчук І. М., Концепт «підпорядкованого» у романах-дистопіях М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») // Тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2013. – (дата подання матеріалів у друк матеріалів – 5 березня 2013) – он-лайн публікація

 2. Тимейчук І. М., Співвідношення «великого Іншого» та «малого іншого» у романах-дистопіях «Орикс і Крейк»  та «Рік Потопу» М. Етвуд» // Міжнародної науково-практичної конференції „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість // Наукові записки. Серія “Філологічна. – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія» (дата подання матеріалів у друк матеріалів – 15 лютого 2013).

 3. Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд «Історія Служниці» // Література в контексті культури. – Збірник: Національного університету ім. О. Гончара (Дніпропетровськ). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 23 (2). – С. 126-136.

 4. Тимейчук І. М., Утопійні погляди Крейка у дистопійній «реальності» романів М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») // Міжнародна наукова конференція “Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності” – Київський національний лінгвістичний університет (дата участі 21-22 березня 2013 року, дата подання матеріалів у друк матеріалів – 21 березня 2013).

 5. Гонгало В. С. До питання про лінгвістичний статус паремійних одиниць/ В. Гонгало// Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, серія «Філологічні науки» (Мовознавство), вип. 115. - Кіровоград, 2013 – С. 241-246.

 6. Корнійчук Л. В. «Енциклопедія українознавства» як джерело знань про Україну в світі // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 серпня 2013 року. – Львів, 2013. – С. 322-326.

 7. Корнійчук Л. В. Історія Буковини в дослідженнях Аркадія Жуковського // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2013. – С. 136-161.

 8. Сахнюк О. С. Метафоричні дієслова на позначення болю в англійській мові / О. Сахнюк // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 533-538.

 9. Сахнюк О. С. Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я / О. Сахнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки: Мовознавство, № 20 (269). – Луцьк, 2013. – С. 81-85.

 10. Сахнюк О. С. Мовна репрезентація больових відчуттів (на матеріалі німецькомовних повідомлень Інтернет-форумів здоров’я) / О. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 37. – 2013. – С. 243 – 245.

 11. Сахнюк О.С.Лінгвопрагматичні особливості опису больових відчуттів англійською, німецькою та українською мовами / О. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Випуск 5 . – Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2013. – С.215-222

 12. Янчук К.О. «Компаративна фразеологічна одиниця як лінгвістичний феномен»/ К.Янчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, серія «Філологічні науки» (Мовознавство), вип. 115. -Кіровоград, 2013 — С. 212-218

 13. Атаманенко А. Є. Співпраця українських вчених у Німеччині (1965 – 1991) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. XXXV. – С.188-193.

 14. Атаманенко А., Мініч Р. Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність? // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 4-11.

 15. Атаманенко А. Є. Українські вчені зарубіжжя (1945 – 1991 рр.): спроба колективного образу // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2013. – Вип. 20. – С. 233-238.

 16. Атаманенко А. Є. Україна і закордонне українство // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. – Вип. 21. – С. 8-16.

 17. Атаманенко А. Є. Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя // Історія торгівлі, податків та мита. - № 1(7). - Дніпропетровськ, 2013. - С. 132-141.

 18. Атаманенко А. Є. Чеський славіст Орест Зілинський в спогадах сучасників // Чорноморський літопис: Науковий журнал / Ред. кол.: Смолій В. А. (гол. ред.), Боряк Г. В., Верменич Я. В., Котляр Ю. В., Сінкевич Є. Г., Тригуб О. П., Тригуб П. М., Дрозд Р., Стемпень С., Сінкевич І. Ю. (відп. секр.). Міністерство освіти і науки України; Чорноморський державний університет імені Петра Могили; НАН України. Інститут історії України. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 8. – С. 106-114.

 19. Атаманенко А.Є. Українська історіографія в біполярному світі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. 37. – С. 225-234.

 20. Семенович А. С. Розбудова органів представницькоїх демократії як складова регіонального врядування.//Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji і integracji. – № 13. - 2013. – S. 405-416.

 21. Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на регіоналізацію країн Вишеградської групи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи». – Чернівці, 2013. – С.175-178

 22. Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на формування регіонів як одиниці адміністративно-територіального поділу у країнах Вишеградської групи / Третя інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу». Збірник матеріалів. – Маріуполь, 2013. – С. 43-47.

 23. Semenovych A. S. Wzmocnienie regionalnych samorzadow paanstw grupy Wyszehradzkiej w kontekscie pomocy przedakcesyjnej UE// Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki. Zbior prac naukowych. - Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwoj: Ostrowiec Swietokrzyski 2013. – S. 52-66

 24. Семенович А. Розвиток українсько-словацьких відносин на сучасному етапі //Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 68-74

 25. Третяк Л., Третяк О. Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі //Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 80-86.

 26. Плевако І. Г. Формування латиноамериканського регіоналізму як геополітичного концепту XIX-XX століть /І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. – К., 2013. – Вип. 28. – С.55-64.

 27. Плевако І. Г. До питання розвитку громадянської освіти у країнах латиноамериканського регіону // Актуальні питання громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. – Острог, 2013. – С. 215-217.

 28. Плевако І. До питання розвитку громадянської освіти у країнах латиноамериканського регіону // Актуальні питання громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. – Острог, 2013. – С. 215-217.

 29. Плевако І. Болівія в геополітичній думці країн Латинської Америки другої половини ХХ століття/ І.Г.Плевако // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2013. – Випуск 32. – C. 62-69.

 30. Plevako I. Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America / І. Plevako // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 293-309.

 31. Плевако. І. Степанець П. Тихоокеанський альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект / І. Плевако, П. Степанець // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 257-272.

 32. Конопка Н., Горбатюк А. Зовнішня політика «третьої ініціативи» П’єра Трюдо // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 120-129

 33. Конопка Н., Горбова М. Договірно-правова база відносин Польща-НАТО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С.130-137
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка