Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка3/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Лабораторія перекладу сакральних текстів

Лабораторія розпочала роботу у жовтні 2009 р. Основною її метою є переклад тих першоджерел, які не перекладені українською та російською мовами і складають надзвичайний науковий інтерес для релігієзнавчих, сходознавчих і теологічних досліджень. Лабораторія має на меті розвиток української школи академічного перекладу сакрального тексту, розвиток власної методології, залучення молодих спеціалістів (зі студентів-релігієзнавців та культурологів) до перекладницької діяльності. Розпочато роботу над перекладами з арамейської, сирійської, давньоєврейської, арабської, грецької та латинської мов. У подальшому планується їх публікація.


Проблематика дослідження

Розвиток академічного релігієзнавства та сходознавства в Україні, що супроводжується посиленням інтересу до першоджерел релігійних вчень, вимагає глибокого вивчення і осмислення духовної спадщини минулого. Першоджерела цієї спадщини написані класичними та давніми східними (головним чином, семітськими) мовами і мало доступні широкому науковому загалу. Опрацювання цих першоджерел, без сумніву, дадуть новий потужний імпульс для розвитку вітчизняного релігієзнавства, сходознавства та богослов’я.

Для подальшого розвитку релігієзнавчих досліджень в Україні нагальним є створення необхідної бази для вивчення першоджерел – давніх релігійних текстів. До цього часу в Україні не існувало спеціалізованого центру з чіткою програмою розвитку концепції перекладу сакральних текстів, хоча поодинокі спроби роботи над перекладами були. Слід зауважити, що без створення потужної бази перекладу та вивчення стародавніх мов розвиток глибоких релігієзнавчих досліджень неможливий, оскільки релігієзнавство в такому випадку втрачає можливість аналітичної роботи над головним джерелом знань про релігійні вірування і функціонує лише в сфері вторинних досліджень описового характеру, спираючись лише на «переклад з перекладу» священного тексту.

Однією з головних та актуальних проблем сучасного українського сходознавства є відсутність прямих коментованих перекладів давніх філософських та релігійних текстів, які сприяли б культурному збагаченню українського гуманітарного простору, утверджували релігійну толерантність, пропагували спільні для авраамічних релігій морально-етичні цінності та дозволили б сформувати власну школу вивчення сирійських, арамейських, арабських, грецьких та єврейських першоджерел.

Варто згадати, що країни з розвинутими релігієзнавчими та сходознавчими школами, мали свої давні традиції вивчення стародавніх мов та рукописів (Німеччина, Франція, Велика Британія, Росія, США). Започаткувати цю традицію в Україні ми вважаємо необхідним, тим більше, що значна частина священних текстів не перекладена не тільки українською мовою, а й російською.

Мета та основні завдання проекту

Основною метою проекту «Переклад сакральних текстів українською мовою» є сприяння розвитку високого рівня моральної та духовної свідомості, сприяння утвердженню релігійної толерантності в українському суспільстві, розвиток міжконфесійної та міжрелігійної злагоди, поглиблення релігієзнавчих та філософських студій.

Головними завданнямипроекту є переклади священних текстів, що мають відношення до ранньої історії християнства, іудаїзму та ісламу – трьох генетично та історично поєднаних релігій, безпосередньо пов’язаних з історією України, а також підготовка спеціалістів (з числа студентів-релігієзнавців) для перекладу з стародавніх мов.

Проект передбачає:

1. Переклад оригінальних текстів першоджерел. 2. Створення осередку перекладачів з поміж студентів та викладачів Острозької академії та інших навчальних та наукових осередків, включаючи Українське біблійне товариство. 3. Підбір і написання посібників і підручників з давніх мов: грецької, арамейської, арабської та сирійської. 4. Залучення викладачів та спеціалістів перекладу з давніх мов з України та закордону. 5. Розробка навчально-методичних матеріалів з вивчення східних семітських мов (арабської, арамейської, сирійської), історичного та культурного контексту, в якому створювались священні тексти християнства, іудаїзму та ісламу. 6. Налагодження співпраці зі сходознавчими науковими інституціями в Україні та за кордоном.

Методи, підходи, ідеї, робочі гіпотези,

які пропонуються для вирішення завдань проекту

Учасники проекту «Переклад сакральних текстів українською мовою» впроваджують використання найновіших методологічних розробок у галузі герменевтики сакрального тексту, філологічних, текстологічних досліджень, а також застосовують інтегрований підхід, який включає аналіз історичного та філософського контексту.

Основною методологією проекту є комплексний підхід до перекладу священного тексту, що розглядає переклад релігійних джерел як складний герменевтичний процес, основною метою якого є максимально об’єктивне відтворення змісту засобами української мови.

Головною робочою гіпотезою проекту є ідея тексту як найважливішого джерела знань про релігійний світогляд та основний засіб його фіксованої передачі. Саме цей факт, на думку учасників проекту, зумовлює необхідність відтворення української школи перекладу сакрального тексту.

Для вирішення основних завдань проекту лабораторія планує розвивати активну співпрацю з такими вітчизняними та зарубіжними установами і навчальними закладами як:

Інститут Сходознавства АН України (м. Київ), Національний Університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ), Українське Біблійне товариство, Інститут Рукопису РАН (Санкт-Петербург, Росія), Хайфський Університет (м. Хайфа, Ізраїль), Єврейський університет (Єрусалим, Ізраїль), Міжнародний Соломонів університет (м. Київ), Інститут Філософії Російської Академії Наук (м. Москва, Росія), Український Католицький Університет (м. Львів, Україна), Центр ім. короля Фагда з друку Преславного Корану (м. Медина, Саудівська Аравія), Філія Університету Мухаммада Сауда в м.Унайза (Саудівська Аравія), Королівський інститут міжрелігійних студій (м. Амман, Йорданія).Склад лабораторії. Лабораторія поділяється на три секції, відповідно до мов перекладу:1. Секція гебраїстики (переклад з давньоєврейської та арамейської мов). Цолін Дмитро Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник проекту. 2. Греко-латинська секція (переклад з грецької та латинської мов). Турконяк Рафаїл, доктор літургіки, доктор догматики, - керівник секції. 3. Секція арабістики (переклад з арабської мови).Якубович Михайло Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» - керівник секції.

Протягом звітного періоду здійснено таку роботу в основних секціях Лабораторії:Секція гебраїстки (Цолін Д. В.)

Видано підручник: Цолин Д. Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса. – Черкассы: Коллоквиум, 2013, 360 с. Див. www.colbooks.org/catalogue/tsolin/

У період роботи над проектом «Переклад біблійної поезії в Таргумах» в Єврейському Університеті в Єрусалимі було здійснено ґрунтовний аналіз техніки перекладу біблійного тексту в західно-арамейських перекладах ІІ-VII ст. (Таргумах),написано та подано до друку статті:


 1. Цолин Д. В.Перифрастические формы повелительного наклонения в арамейском языке таргумов» в журналі РАН «Письменные памятники Востока». – Санкт-Петербург, Россия, 2013, № 1 (18), с. 159-169.

 2. DmytroTsolin,Hebrew Poetryinthe Targum Onqelos: Some Syntactic Aspectsofthe Verse Structure (прийнята до публікації в науковий журнал Aramaic Studies (Leiden: Brill. SCOPUS (ISSN 1477-8351));

 3. DmytroTsolin, Elements of Rhetoric in the Targums. Appeals to Audience, Aramaic Studies 10.2 (Leiden: Brill, 2012), 249-270;

 4. DmytroTsolin,Archaic Verbal Conjugations in Ex. 15:2-18, 21 and Deut. 32:1-43: Their Rendering in the Targums. Статтю подано до альманаху Babel und Bibel 7 (Eisenbrauns, ISBN: 1-57506-308-5).

 5. Dmytro Tsolin,Transformationof Poetical Linesofthe Songatthe Sea (Ex. 15:1-18, 21) inthe Targum Onqelos, (прийнята до публікації в журналі Judaica Ukrainica. 2014. 1. (ISSN 2305-4034).

 6. Цолин Д. В. Морфосинтаксис глагола в еврейской литургической поэзии на арамейском языке доклассического (ІV-VI вв.) и классического (VI-VIIIвв.) периодов. На материале поэзии таргумов. (подано до наукового збірника «Вестник Санкт-Петербургского Университета. Востоковедение» (СПб, Росія).

 7. Цолін Д. В. Десять поем з рукопису Paris Hébr. 110 Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки. Частина І; Десять поем з рукопису Paris Hébr. 110 Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки. Частина ІІ» (подано для друку в журналі «Східний Світ»).

Протягом 2013 року було продовжено роботу над перекладом Таргума Псевдо-Йонатана до Книги Буття з арамейської мови на українську. Завершено підготовку критичного видання з коментарями, у якому використані джерела фондів Єврейського Університету в Єрусалимі.

Вченою радою Інституту Сходознавства ім. А. Кримського (Київ) затверджено тему докторської дисертації за спеціальністю «Мови народів Азії та Африки» «Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі єврейської літургійної поезії арамейською мовою ІІ-VIII ст.». Науковий консультант – доктор філологічних наук Хамрай О. О.

У 2013 році проводилися заняття гуртка з вивчення давньоєврейської мови, який відвідували студенти спеціальностей «релігієзнавство» та «міжнародні відносини».

Секція арабістики (Якубович М. М.)

Продовжено роботу над англомовною монографією «Переклади смислів Корану слов’янськими мовами (1686 – 2013)» (завершено 3 з 4 розділів).

Опубліковано переклад колективної монографії «Основи віри в світлі Корану й Сунни» (Основи віри в світлі Корану й Сунни. – Медина: Центр імені короля Фагда з Друку Преславного Корану, 1434/2013. – 264 с.).

Підготовано до друку друге видання смислів Корану українською (запланова публікація – Київ: Основи, 2014).

Вивчено та досліджено острозький рукопис Корану 1804 року, підготовлено публікацію в альманах «Ислам в СНГ», наукові коментарі оприлюдені в межах новинних репортажів на телеканалах «Рівне 1», «ZIK», «Перший Національний».

Публікації в наукометричних виданнях

Mykhaylo Yakubovych. Muhammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire // The Journal of Ottoman Studies. – 2013. – No. 41. – P. 197-219.

Yakubovych, Mykhaylo. Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi // Studia Antyczne i Mediewistyczne. – 2013. – Vol. 11 [46]. – S. 207-221.

Mykhaylo Yakubovych. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance // International Studies Journal. – Spring 2013. – Vol. 9. – No. 4. – P. 79-91.Публікації в інших зарубіжних виданнях

Якубович М. Исламская философия и наука в наследии крымского мыслителя Абуль-Бака’ аль-Кафауви // Минарет ислама. Ежеквартальный евразийский журнал мусульманской общественной мысли. – 2013. – No. 1(34). – C. 40-48.

Якубович М. «Татарский шейх» Ибрахим аль-Крыми и его труд «Подарки Всемилостивого» // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. Вып. № 2 (11). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2013. — С. 42-50.

Пасичник И., Кралюк П., Якубович М. Острожская академия XVI-XVII веков в дискурсе западной культуры // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Ed. Dr. h.c. M. Varchola. – No.3/2013. – Vol. 1. – P.51-54. 

Якубович М. М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. Вып. № 1 (10). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2013. — С. 50-62.Публікації у вітчизняних виданнях

Якубович М. Шараф бін Камаль аль-Кримі: кримський філософ часів Золотої Орди // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філософія». — Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2013. — Вип. 12. — С. 137-149.

Якубович, М. Філософські проблеми у «Книзі загальних понять» Абу ль-Бака' аль-Кафауві (1618 – 1682/1683 рр.)// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – 2013. – Вип.14. – С. 21-25.

Якубович М. М. Украина в зеркале арабской прессы: год 2012 // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: [збірник наукових доповідей] // Передм. та впорядкування В. М. Назарук. − Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. − С. 107-118.Участь у конференцях:

 1. «Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective». Інститут історії Польської академії наук, Варшава, Польща, 4-5 січня 2013 року

 2. «Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza», Вища державна школа в м. Гожув-Вєлькопольскі, Польща, 16-17 квітня 2013.

 3. «Nowoczesna gospodarka komunalna – ekonomia, organizacja, ekologia, bezpieczeństwo», Вища школа бізнесу та підприємництва в Островці-Свентокшиському, Островець-Свентокшииський, Польща, 22-23 травня 2013 р.

 4. «Розум і одкровення в роботах імама Абдессаляма Яссіна», Європейський інститут ісламських наук, Брюссель, Бельгія, 7 вересня 2013 р.

 5. ««Розсипане» і «зібране»: стратегії організації смислового простору в ісламській культурі», Інститут філософії Російської Академії Наук, Москва, Росія, 26-27 вересня 2013 р

Греко-латинська секція (Турконяк Р.)

 1. Періодично проводяться заняття з групою студентів з вивчення давньогрецької мови.

 2. Ведеться робота над двомовним (українська-грецька) виданням Септуагінти на основі Коплютенського видання 1517 року. Роботу заплановано завершити до кінця 2013 року. Це буде перше критичне двомовне видання Септуагінти українською мовою (подібних версій російською мовою немає).

Проекти, над якими ведеться праця:

1.Словник грецької Біблійної мови: У словнику подається значення всіх грецьких слів, які знаходяться в Біблії і також всі видозміни кожного грецького слова, якого можна знайти в Біблії, щоб полегшити студентам вивчання грецької мови.

2.Словник древньогрецької мови на основі словника Дворецького, використовуючи також Грецький повний словник, виданий в Оксфорді.

3.Видання грецького тексту Біблії Sixtina з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів, вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при підготовці Єлисаветівської Біблії.

4.Видання грецького тексту Комплютенської Поліґлотти з паралельним перекладом українською мовою, оскільки це один з текстів вживаний редакторами для виправлення Острозької Біблії при виготовлянні Єлисаветівської Біблії.

5. Видання подальших томів серії «Острозька та Єлисаветівська Біблія у порівнянні», з якої вийшов по сьогодні перший том «Книга Буття».

6. Підготовка проекту «Грецькі Отці Церкви».

7. Підговка проекту «Латинські Отці Церкви».

8. Повний переклад з критичного єврейського тексту Святого Письма українською мовою ( завершено 2-у Книгу Хронік).

Лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія»

Лабораторія функціонує з 2009 р. Основним її завданням є дослідження індивідуально-авторської неографії українських письменників. Матеріалом для досліджень виступають твори як українських класиків, так і сучасних авторів. Результати досліджень публікуються у вигляді словників, а також статей та монографічних досліджень. Лабораторія співпрацює з Університетом імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

За звітний період виконано таку роботу:

1. Проведено засідання лабораторії відповідно до плану діяльності, на яких обговорено актуальні питання сучасних неолого-неографічних студій, розроблено завдання для спецкурсу «Українська індивідуально-авторська неографія».

2. Підготовлено до друку 7 та 8 випуски лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія» – «Словник авторських ад’єктивів в українській поезії ХХ ст.» (укладач – О. Г. Поліщук), «Словник авторських лексичних новотворів Ігоря Павлюка» (укладач – Г. В. Максимчук).

3. Започатковано і видано 9 номерів раз-на-місячника «Неографічний бюлетень», у якому представлено основні відомості про роботу лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» за звітний період.

4. Члени лабораторії взяли участь у таких конференціях, форумах різного рівня:

а) ІІ Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна конференція «Етнос, мова та культура: минуле сьогодення, майбутнє» (18–19 квітня 2013 року, м. Рівне, Рівненський інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»»).

б) Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм» (18–19 жовтня 2012 року, м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет).

в) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (1–2 листопада 2012 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

г) Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Василя Стуса» (4–5 квітня 2013 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

ґ) ХVІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20–21 березня 2013 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія») – доповідь «Лексикографічна параметризація сучасних тлумачних словників неологізмів».

5. 19 вересня 2012 р. спільно з Радою молодих учених Інституту української мови НАН України і неографічною лабораторією «NEOLEX-РІВНЕ» Рівненського державного гуманітарного університету організовано й проведено Круглий стіл «Українська індивідуально-авторська неологія на зламі тисячоліть», присвячений 5-річчю лексикографічної лабораторії «Острозький неограф». У роботі наукового зібрання взяли участь як відомі, так і молоді дослідники з Києва, Луцька, Рівного, Дубна, Острога.

6. 21–22 лютого 2013 року організовано й проведено Всеукраїнський науковий семінар «Актуальні проблеми української неографії», присвячений Міжнародному дню рідної мови. Під час роботи семінару було укладено нову угоду між Національним університетом «Острозька академія» й Інститутом української мови НАН України в галузі неолого-неографічних студій терміном на п’ять років.

7. За звітний період члени ЛЛОН опублікували в різних наукових виданнях (утім і закордоном) близько 20 статей із проблем української індивідуально-авторської неології та неографії.

8. Активізовано роботу над формуванням електронного ресурсу «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–ХІХ ст.» (понад 15000 одиниць).

9. Обговорено плани-проспекти наступних випусків лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія», зокрема «Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини» (2-е вид., укл. Максимчук В. В.).

Науково-дослідна лабораторія

християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки
Основними напрямками наукової роботи науково-дослідницької Лабораторії християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки Національного університету «Острозька академія» у 2013 році стали організація наукових форумів різних рівнів та участь у наукових конференціях і круглих столах з духовно-морального виховання за участю викладачів і студентів Національного університету «Острозька академія», інших вищих навчальних закладів України та з-за кордону; підготовка і публікації наукових статей з духовно-морального виховання у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях; підготовка програм і підручників із духовно-морального виховання, розробка госпдоговірної теми.

За цей період було проведено:

конференції та круглі столи за участю науковців Національного університету «Острозька академія», інших вищих навчальних закладів України та з-за кордону. Серед них:


 1. Науково-практична конференція «Теорія і практика християнської та медико-психологічної реабілітації осіб з адитивною поведінкою», (Національний університет «Острозька академія» 18 грудня 2013 року).

 2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід», (Національний університет «Острозька академія» 30 травня 2013 року).

Співробітниками науково-дослідницької Лабораторії християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки було підготовлено низку наукових публікацій:

Підручники та навчально-методичні посібники:

 1. Жуковський В. М., Москальова Л. Ю. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування у середніх загальноосвітніх закладах. Навчальний посібник. / В. М. Жуковський, Л. Ю. Москальова. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 364 с.

 2. Навчальний комплект «Основи християнської етики. 7 клас» до складу якого входять навчальний посібник, хрестоматія та робочий зошит, отримав гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»комісією з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-128 від 18.04.2013):

1) Основи християнської етики. 7 клас: навч. посіб. / В.М. Жуковський, В.В. Зоринська, Н.Д. Ковальчук та ін. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 208 с.

2) Основи християнської етики. 7 клас: хрестоматія / упоряд. В. М. Жуковський, І. Є. Мазур. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 224 с.

3) Основи християнської етики. 7 клас: зошит / В. М. Жуковський, В. В. Зоринська. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 80 с.


 1. Навчальний комплект «Основи християнської етики. 5 клас», до складу якого входять підручник, хрестоматія та робочий зошит, комісією з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалений до видання з грифом: «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 1/11-12525 від 05.08.2013)

1) Основи християнської етики. 5 клас: підручник. / В.М. Жуковський, Н.М. Лахман та ін. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 224 с. : іл. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-580 від 11.10.2013)

2) Основи християнської етики: Хрестоматія: 5 клас: / Упорядник І.Є. Мазур. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 248 с.Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-579 від 11.10.2013)

3) Основи християнської етики. 5 клас: зошит / В. Жуковський, Л. Кучма та ін. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 80 с.


 1. Навчальний комплект «Основи християнської етики. 6 клас», до складу якого входять підручник, хрестоматія та робочий зошит, комісією з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалений до видання з грифом: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 1/11-12524 від 05.08.2013)

1) Основи християнської етики. 6 клас: підручник. / В.М. Жуковський, М.М. Николин та ін. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 224 с. : іл. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-581 від 11.10.2013)

2) Основи християнської етики: Хрестоматія: 6 клас: / Упорядник І.Є. Мазур. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 288 с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-582 від 11.10.2013)3) Основи християнської етики. 6 клас: зошит / В. Жуковський, Л. Кучма та ін. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 72 с.

Наукові збірники:

   1. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 23. – 308 с.

Опубліковані статті:

    1. Бадражан А.Г. «Духовність як умова формування зрілої особистості в юнацькому віці» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 278-282

    2. Жуковський В.М., Загородній С.М, Якушенко С.С «Модель реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології» Киевский . институт бизнеса и технологий «ВІСНИК» №3(19)2012. Конференція «христианская психология-трудности и перспективы» ноябрь 24-25. 2012. – С.125.

    3. Жукровський Я., Огірко О., Лепак А. Згадка про Григорія Яхимовича. – Львів: Фундація імені Григорія Яхимовича, 2013. – 64 с.

    4. Калашник А., Огірко О. Християнські аспекти творчості Тараса Шевченка // Збірник «Тарас Шевченко і кобзарство»: Друга міжнародна науково-практична конференція (у рамках Четвертого Міжнародного конгресу «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»), 23-24 cерпня 2013 р., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 25-33.

    5. Лозинська Т. Л. «Психологічні аспекти християнської реабілітації узалежнених людей» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 110-140.

    6. Матласевич О. В., «Психолого-історичне дослідження відповідальності у християнській психології Інокентія Гізеля» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.21. – С. 110-130.

    7. Матласевич О. В., «Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 157-170Павлюк П.А., Дорошенко Ф.В., «Світоглядне значення християнських духовно-моральних цінностей в сучасній освіті» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 189-197.

    8. Помазова О. В. «Самостійність як психологічний феномен» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 206-214.

    9. Фурманець Д. І. «Психологічний аспект проблеми духовного розвитку особистості дошкільника» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.21. – С.306-313.

    10. Халанский В. В. «Христианская психология как способ интеграции богословия и психологи» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 278-282.

    11. Юрченко В. М., Якушенко С.С., «Практична християнська психологія як дієвий засіб надання психологічної допомоги» Киевский институт бизнеса и технологий «ВІСНИК» №3(19)2012. Конференція «христианская психология-трудности и перспективы» ноябрь 24-25. 2012.

    12. Юрченко В. М. «Християнська психологія в контексті християнства психологічної науки і практики» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 290-297.

    13. Якушенко С. С. «Психологические особенности формирования целеполагания в процессе реабилитации молодежи с аддиктивным поведением на основах христианской психологии» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 148-152.

    14. Якушенко С. С. «Особливості вирішення проблеми антиномій під час реабілітації людей з адиктивною поведінкою» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 298-304.

    15. Огірко О. В. Актуальні проблеми християнської психології // Наукові записки, Серія “Психологія і педагогіка”, Випуск 23. Тематичний випуск “Духовно–моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід” – НУ „Острозька академія”, Острог, 2013. – С. 171-182.

    16. Огірко О. В. Економічні відносини в християнських спільнотах / Матеріали Круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи», Львів, 12 грудня 2012 р. – Львів, ЛНУВМБТ, Сполом, 2013. – С. 169-172.

    17. Огірко О. В. «Актуальні проблеми християнської психології» // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.23. – С. 171-183.

    18. Огірко О. Психолого-педагогічні аспекти викладання релігієзнавства // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2013. – 12 с.

    19. Огірко О. В. Релігія. Церква, віра і духовність українців / Огірко Олег Васильович // Основи української державності, культури та духовності: монографія / за ред. Р.М. Миніва. – Львів, 2013. – 41 с.

    20. Огирко О. В. Биоэтические проблемы абортов // Материалы XIX Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений на тему «Жизнь человека – дар Божий. Биоэтические проблемы современности в свете христианского вероучения». - 22–23 мая 2013 г., Минск, Республика Беларусь. 2013. – 5 с.

    21. Огірко О. В. Значення Різдва Христового в історії спасіння людства // Різдвяні читання: «Роль Ісуса Христа для долі людства і спасіння людини», 17 січня 2013 р., НaУ ОА, Острог, 2013. – 7 с.

    22. Огірко О. В. Співпраця Церкви, родини і школи у вихованні молоді // Слово Вчителю. – № 2. – Рівне, 2013. – С. 4-7.

    23. Огірко О. В. Моральні виклики сучасного суспільства та біоетика // Матеріали П‘ятого національного конгресу з біоетики. – Київ, вересень 2013 р. – 1 с.

    24. Огірко О. В. Духовно-моральні проблеми виховання особистості в періоди трансформацій суспільства // Збірник статей по матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-психологічні особливості особистості в умовах трансформації суспільства». – Макіївський економіко-гуманітарний інститут. – Макіївка, 2013. – С. 160-163.

    25. Огірко О. В. Впровадження ідей Розумного Задуму в начально-виховному процесі вищих навчальних закладів // Матеріали I Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Формування нового світогляду як основа стратегії сталого розвитку». 14 – 16 березня 2013 р., Львів, 2013. – С. 184-186.

    26. Огірко О. В. Християнська етика як найдосконаліша форма релігійних етик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно – моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід», НаУ «Острозька академія», 30 – 31 травня 2013 р., Острог, 2013. – 12 с.

    27. Огірко О. В. Християнський вимір духовності у контексті сучасної освіти // Всеукраїнський з міжнародною участю науковий освітній форум «Відкриті інновації як феномен глобально орієнтованого суспільства», 13-17 травня 2013 р., Суми, 2013. – 7 с.

    28. Огірко О. В. Духовно-моральні аспекти освітнього простору // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Етичні та духовні основи розвитку людини і суспільства», 23-24 травня 2013 р., Київ, 2013. – С. 59-64.

    29. Огірко О. В. Людина як особа у сучасному суспільстві // Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів, науковців «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», 28-31 травня 2013 р., Суми, 2013.– С. 147-151.

    30. Огирко О. В. Религиозно-антропологические проблемы человека // Международная конференция «Религиозная ситуация на Северо-западе России и в странах Балтии».– Санкт-Петербург, 13-14 мая 2013 г. – 6 с.

    31. Огірко О. В. Співвідношення філософії і богослов’я у сучасності // Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства». – Київ, 23 травня 2013 р., 3 с.

    32. Огірко О. В. Християнська етика в ХХІ столітті // Збірник наукових праць VIМіжнародної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», 30 - 31 травня 2013 р., Рубіжне, Частина 1, 2013. – С. 145 -148.

    33. Огірко О. В. Роль українських Церков в запровадженні християнської етики в систему духовно-морального виховання молоді // Науковий збірник «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта». Випуск X, КПНУ – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 98-103.

    34. Огірко О. В. Засади християнського виховання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науковий діалог «Схід-Захід», част. III, 10 липня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський–Дніпропетровськ, 2013. – С. 129-132.

    35. Огирко О. В. Научно-религиозные аргументы существования Творца  // Сборник трудов II Международной научно-практической конференции «Креационизм и его значение для образования, науки, общества и развития государственно-конфессиональных отношений». – Петрозаводск, 2013. – 6 с.

    36. Огірко О. В., Огірко М. О. Християнські аспекти екології // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. Том 15, №3 (57), Частина 4. – Львів, 2013. – С. 407-410.

    37. Огірко О. В., Огірко І. В. Християнські аспекти народовладдя в Україні // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика народовладдя в Україні», Львів, 3-5 жовтня 2013. – Львів, 2013.– 6 с.

    38. Огірко О. В. Релігійне виховання студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі», Частина II, 23 листопада 2013 р., Мукачево – Дніпрпетровськ, 2013. – С. 116-120.

    39. Огірко О. В. Взаємозв’язок християнської і ноосферної етики / Матеріали Круглого стола: «Творча спадщина Володимира Вернадського – наукові та духовні виклики XXI ст.», 20 грудня 2013 р., Львів, ЛНМУ ім. Д.Галицького, ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького, 2013. – 4 с.

    40. Огірко О. В. Взаємовідносини короля Данила з Апостольським Престолом // Міжнародна науково-практична конференція «Українська середньовічна держава (XIII-XIV ст.), Українська козацька держава (XVII-XVIII ст.) – історична спадщина сучасної Української держави (XX-XXI ст.)», Львів, Університет “Львівський Ставропігіон”, 22 листопада 2013 р., Львів, 2013. – 6 с.

    41. Огірко О. В. Релігійне виховання в сучасних закладах освіти // Матеріали ІІIВсеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». – Рівне, 5 грудня 2013 р., Рівне, РІ КУП НАНУ, 2013. – 4 с.

    42. Огірко О. В. Біоетика як складова сучасної освіти // Матеріали Третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», Дніпропетровськ, 2013. – 4 с.

    43. Огірко О. В. Релігійні аспекти віри // Збірник наукових праць VІІ Міжнародної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», 26-27 грудня 2013 р., Рубіжне, Частина 1, 2013. – 4 с.

Співробітники Лабораторії взяли участь у 8 конференціях як всеукраїнських, так і міжнародних. У рамках міжнародної науково-практичної конференції «Cross Links: Христианські перспективи в освіті» Якушенко С.С. і Данилюк О. В. провели майстер-клас на тему «Обучение практике применения христианских принципов в своей жизни инновационными методами педагогики в сфере образования и воспитания детей, а также в процессе реабилитации молодежи с аддиктивным поведением, методами христианской психологии с целью формирования христианского мировоззрения» (28-30 березня 2013 року, м. Донецьк).
Центр вивчення спадщини князів Острозьких
Становлення Центру вивчення спадщини князів Острозьких відбувалося у нерозривному зв’язку із процесом відродження Острозької академії, новий етап  історії якої розпочався 12 квітня 1994 р. після Указу Президента Леоніда Кравчука «Про утворення Острозького колегіуму». З метою популяризації спадщини князів Острозьких, історії Острозького культурно-просвітницького осередку було вирішено створити Центр вивчення спадщини князів Острозьких. Керівник Центру – кандидат історичних наук Тесленко Ігор Анатолійович.

У межах Центру протягом 2011-2013 рр. виконувалося фундаментальне наукове дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» (номер держреєстрації: 0111U001850).Основні підсумки наукової діяльності у 2013році:

26-27 вересня 2013 р. було проведено Острозькі наукові читання, на яких обговорювалися питання Острозької ординації у першій половині XVIIст. (виступили Кулаковський П. М., Вихованець Т. В., Тесленко І. А., Однороженко О. А., Гаврилюк І. В.), друкарні та бібліотеки у володіннях кн. Острозьких (Бондар Н. П., Дзендзелюк Л. С., Ціборовська-Римарович І. О.), малі міста Острозького князівства в 2-й пол. XVI – на поч. XVII ст. з Києва, Острога, Львова, Нетішина.

У ході наукових читань було проведено презентацію другого випуску збірника «Острозька давнина».

Науковці-дослідники були учасниками наукових конференцій, семінарів, наукових читань: 1. Тесленко І. Презентація діяльності Центру вивчення спадщини князів Острозьких (Семінар Товариства дослідників Центрально-Східної Європи, Національний університет «Києво-Могилянська академія», 9 квітня 2013 р.);

 2. Тесленко І. Походження і кар’єра маршалків двору кн. Острозьких у XVI – першій половині XVII ст. (Міжнародна конференція «Ранньомодерна людина: простір-влада-право XVI-XVIII ст.», Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 12-13 вересня 2013 р.);

 3. Тесленко І. Невідомі документи XV-XVI ст. з родового архіву князів Вишневецьких (Кременецькі читання з історії Волині, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, Кременецька районна рада, Кременецька районна державна адміністрація, м. Кременець, 26-27 вересня 2013 р.);

 4. Тесленко І. Нотатки до біографії першого острозького ордината кн. Францішека Заславського (Острозькі наукові читання, Національний університет «Острозька академія», м. Остріг, 27-28 вересня 2013 р.).

Монографії:

 1. Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія»; Луцьк : Видавництво «Ключі», 2013. – 136 с.

 2. Кралюк П. М.,. Пасічник І. Д, Якубович М. М. Острозька академія в філософській культурі України : [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 450 с.; іл.

 3. Пасічник І. Д., Кралюк П. М. Український месіанізм : [монографія] / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 220 с.

Наукові збірники:

 1. Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 2. – 316 с., іл.

Доктор філософських наук, професор П. М. Кралюк підготував навчальний посібник «Історія філософії України» (40 д. а.), у якому, зокрема, висвітлюється питання теми «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду». Навчальний посібник схвалено МОН України (гриф МОН України, лист № 1/11-17605 від 18.11.2013 р.).

Опубліковані статті:

 1. Тесленко І. Пузини //Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 59.

 2. Тесленко І. Ружинські // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 355-356.

 3. Тесленко І. Сенюти // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 534.

 4. Тесленко І. Смотрицькі // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 677-678.

 5. Тесленко І. Фундуші Острозької Микільської церкви XIV-XVII ст. // Острозька давнина. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 147-174.

 6. Якубович М. Шараф бін Камаль аль-Кримі: кримський філософ часів Золотої Орди // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філософія». – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2013. – Вип. 12. – С. 137-149.

 7. Пасичник И. Острожская академия XVI-XVII веков в дискурсе западной культуры / И. Пасичник, П. Кралюк, М. Якубович // Scientific Lettersof Academic Society of Michal Baludansky. –2013. – Vol. 1. – P.51-54.

 8. Тесленко І. Фундуші Острозької Микільської церкви XIV-XVII ст. // Острозька давнина. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 147-174.

 9. Якубович М. М. «Острожский Коран» 1804 года как уникальный памятник религиозной культуры западных татар // Медина аль-Ислам. – 2013. – No. 145. – С. 5-7.

 10. Yakubovych, Mykhaylo. Post-Classical Islamic Philosophy in the MedievalCrimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi // Studia Antyczne i Mediewistyczne. – 2013. – Vol. 11 [46]. – S. 207-221.

 11. Yakubovych, Mykhaylo M.. Muhammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire // The Journal of Ottoman Studies. – 2013. – No. 41. – P. 197-219.

 12. Yakubovych, Mykhaylo. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance // International Studies Journal. – Spring 2013. – Vol. 9. – No. 4. – P. 79-91.

 13. Yakubovych M. Jan Latosz (1539 – 1608) and his Natural Philosophy: Reception of Arabic Science in Pre-Modern Poland // Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Period. Ed. by A. Izdebski and D. Jasinski. – Krakow: Jagellonian University Press, 2014. – PP. 237-256.


Інститут досліджень української діаспори
Інститут досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія» діє як структурний підрозділ університету з січня 2002 року. Метою діяльності Інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із закордонними українцями.

Напрями роботи Інституту: • Теоретичне та практичне опрацювання наукових проблем, пов’язаних із вивченням різних аспектів життя української діаспори, підготовка наукових робіт з діаспоріани (студентських, магістерських, кандидатських та докторських);

 • Видання наукових збірників, монографічних та довідникових видань з діаспоріани, пам’яток української діаспорної історіографії та джерел до історії закордонного українства;

 • Організація та проведення наукових конференцій та семінарів з проблем дослідження української діаспори;

 • Сприяння у розробці навчальних програм і університетських лекційних курсів, пов’язаних з різними аспектами життя та діяльності української діаспори;

 • Опрацювання навчальних посібників для середньої та вищої школи;

 • Проведення презентацій наукових видань з проблем дослідження діаспори та праць українських зарубіжних вчених;

 • Сприяння у запрошенні вчених з діаспори для викладання в Національному університеті “Острозька академія”;

 • Співпраця з українськими науковими установами та університетами в Україні та за кордоном;

 • Формування наукової бібліотеки і архіву діаспоріани.

Протягом 2013 р. продовжився процес поповнення книжкового та архівного фонду Інституту. Зокрема, частина книг надійшла від українських наукових та громадських установ діаспори та України – Альбертського університету (колекція книг Михайла Хом’яка), Видавництва «Літопис УПА», Інституту історії України НАН України, Канадського Товариства Приятелів України (Канада), Карпато-русинського дослідного центру (США), Слов’янської бібліотеки в Празі, Українського Вільного Університету (Німеччина), Українського архіву-музею в Клівленді та ін., а частина від фізичних осіб – Л. Храпливої-Щур, П. Магочія, В. Падяка, Л. Винара, О. Коновала, О. і Я. Соколиків, А. Фединського, Р. Єринюка та ін. Протягом звітного року ми отримували діаспорну періодику – газети «Новий шлях», «Наше слово», «Нове життя», журнали «Наше життя», «Над Бугом і Нарвою», «Українка в світі», «Бюлетень КІУСу», «Бюлетень Фундації Багряного», «Інформаційний листок КТПУ»тощо.

У 2013 р. Інститут у співпраці із науковими установами української діаспори (Українським історичним товариством) провів такі наукові заходи:

–Міжнародний науково-практичний симпозіум «Закордонне українознавство: осередки, архіви, бібліотеки»(27 серпня 2013 р.)(співорганізатор – кафедра історії ім. М. П. Ковальського НаУОА). У заході взяли також участь штатні та позаштатні співробітники Інституту: (Атаманенко А. Архів Українського Історичного Товариства: структура та зміст (доповідь))


 • Всеукраїнська наукова конференція «Українська історіографія ХХ–ХХІ ст.: до 50-ліття журналу «Український Історик»», (1 листопада 2013 р.).(співорганізатор – кафедра історії ім. М. П. Ковальського НаУОА).

Уконференції взяли участь штатні та позаштатні співробітники Інституту:

 1. Атаманенко А. Історик і час: інтелектуальна біографія Любомира Р. Винара (доповідь).

 2. Хеленюк А. Роль особистості редактора у виданні журналу «Український історик»(доповідь).

 3. Корнійчук Л. Публікації А. Жуковського у журналі «Український історик» (доповідь).

 4. Мазепа О. Дослідження з геральдики та генеалогії на сторінках журналу «Український історик» (доповідь).

 5. Бокайло О. Історична комісія організації «Зарево» та журнал «Український історик» (доповідь).

 • Наукова інтернет-конференція «Трудова міграція: історичні витоки, соціальні, економічні та правові аспекти» (18 грудня 2013 р.)з нагоди Міжнародного дня мігранта (співорганізатор – кафедра міжнародних відносин).

За матеріалами цих проведених заходів до друку готується черговий номер «Наукових записок. Історичні науки».

У 2013 р. науковими співробітниками Інституту опубліковано наступні видання: 1. Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 21. – 287 с.

 2. Винар Л. Біографічні нотатки / ред. А. Атаманенко, упор. І. Рибачок. – Кент; Острог: Українське історичне Товариство, Національний університет «Острозька академія», Інститут досліджень української діаспори, 2013. – 72 с.

У 2013 році було опубліковано статті у наукових виданнях:

 1. Логвин І. Розвиток організаційних відносин в українській громаді Рочестеру як передумова до заснування Української федеральної кредитної спілки // Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 21. – С. 33-38.

 2. Логвин І. Українська Федеральна кредитна спілка Рочестеру у зв’язках з Україною // Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 256-260.

 3. Рибачок І. Книжкова колекція Михайла Хом’яка в Інституті досліджень української діаспори НаУОА // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у Міжнародній спільноті «… землякам моїм в Україні і не в Україні…» [збірник матеріалів]. – Львів, 2013. – С. 338-342.

(Статті Атаманенко А.Є. див. у звіті факультету міжнародних відносин).

Протягом 2013 р. на базі Інституту студенти НаУОА спеціальностей «Історія», «Іноземна філологія» проходили науково-дослідницьку та перекладацьку практику.

Наукове співробітництво із закордонними організаціями

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

у 2013 р.США

Українська Американська Асоціація Університетських Професорів

Проведення наукових заходів, підготовка та видання наукових досліджень з діаспоріани

Угода про співпрацю

Залучення гранту на наукову роботу, підготовка спільних наукових видань

США

Українська вільна академія наук у США, Історична секція видавнича комісія

Підготовка та видання наукових досліджень з діаспоріани

Угода про співпрацю

Підготовка до друку збірника «Матеріали до історії УВАН»

США

Українське історичне товариство

Проведення наукових заходів, підготовка та видання наукових досліджень з діаспоріани та праць українських закордонних дослідників,

діяльність в Острозькій академії редакційного бюро журналу «Український історик»Угода про співпрацю

Міжнародний науково-практичний симпозіум «Закордонне українознавство: осередки, архіви, бібліотеки», Всеукраїнська наукова конференція «Українська історіографія ХХ–ХХІ ст.: до 50-ліття журналу «Український Історик»»

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка