Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка2/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Категорія роботи: фундаментальна

Фактичний обсяг фінансування: 2013 р. – 35,2 тис. грн.

За звітний період було надруковано 46 статей, взято участь у конференціях (9), підготовлено навчальний посібник (А. Прокопенко «Психогігієна»), захищено магістерські та кваліфікаційні роботи (20), розроблено психодіагностичний інструментарій, проведено науковий семінар («Амосов – людина-легенда», НаУОА, 2 жовтня 2013 р.), підписано Меморандум (українсько-польський) про спільне наукове дослідження на тему: «Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних страхів та фобій у контексті сімейного виховання». Сторони-учасники: з української сторони – кафедра психолого-педагогічних дисциплін НаУ «Острозька академія», з польської сторони – наукове товариство кафедри психології сім’ї та родинного виховання Люблінського Католицького університету імені Івана-Павла ІІ (Польща). Мета дослідження: вивчити та оцінити крос культурні відмінності у страхах та фобіях соціально-психологічного і екологічного характеру та з’ясувати роль сім’ї у їх виникненні. Термін виконання: з 1.12.2013 по 30.04.2014 р.ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2013 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);У 2013 році було закінчено виконання науково-дослідної роботи «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ».

Секція: 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту.

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи: Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ.

Номер державної реєстрації теми: 0112U000994

Характер НДР: - прикладне дослідження;

Терміни виконання: початок – 01.01.2012., закінчення – 31.12.2013.

Керівник НДР: Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету «Острозька академія».

Фактичний обсяг фінансування за повний період: 2012 р.: 80 тис. грн; 2013 р.: 80 тис. грн.

Одержаний науковий результат: (1) метапам’яттєві судження є засобом оптимізації запам’ятовування навчальної інформації студентами ВНЗ; (2) охарактеризовано психологічні особливості, що є причинами викривлення інформації на рівні метапам’яті та низької прогностичної валідності метапам’яті студентів ВНЗ (3) визначено особливості розвитку та тренування метапам‘яттєвих здібностей; (4) систематизовано шляхи розвитку метапам‘яттєвих здібностей на основі яких розроблено рекомендації та принципи щодо їх оптимізації та впроваджено результати у навчальний процес.

Новизна, науковий рівень:

вперше було здійснено експериментальне дослідження підґрунтя EOL суджень, та статистично доведено, що даний вид метапам’яттєвих суджень базується на основі внутрішніх передумов, а також аналітичних та неаналітичних когнітивних процесів;

вперше на вітчизняному просторі охарактеризовано психологічні особливості, що є причинами викривлення інформації на рівні метапам’яті та низької прогностичної валідності метапам’яті студентів ВНЗ

удосконалено науково-методичні підходи та систематизовано шляхи розвитку метапам’яттєвих здібностей на основі яких розроблено рекомендації та принципи щодо їх оптимізації;

набули подальшого розвитку експериментальне вивчення різних видів метапам’яттєвих суджень як засобу оптимізації запам’ятовування навчальної інформації студентами ВНЗ.

Значимість та практичне застосування: Дослідження несе практичну значимість, так як спрямоване на вивчення особливостей метапам’яті студентів стосовно принципів організації успішного опрацювання, вивчення та засвоєння навчальної інформації. Це дало змогу розробити рекомендацій щодо оптимізації навчального процесу з метою покращення та підвищення рівня засвоєння інформації студентами ВНЗ та впровадити розробки у навчальний процес. Отож, результати НДР впроваджені у навчальний процес НаУОА при підготовці студентів зі спеціальності 6.030102 «Психологія» (спеціалізації «Вікова та педагогічна психологія» та «Клінічна психологія»), при читанні курсів «Когнітивна психологія», «Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Юридична психологія», «Теоретико-методологічні проблеми психології» та ін.; рекомендації враховані при розробці навчально-методичного комплексу з іноземної мови студентам кафедри практики англійської мови та прикладної лінгвістики, а також при розробці забезпечення навчального процесу з дисциплін «Психологія вищої школи», «Психологія здібностей» та «Актуальні проблеми психологічної науки» студентам психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ); використані у навчальному процесі при читанні курсів «Загальна психологія» «Психолінгвістика» «Когнітивно-поведінкова теорія і практика (КПТ)» для студентів кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; використано методичні рекомендації та пропозиції щодо покращення планування та прогнозування пізнавальної діяльності у практичні роботі із учнями та студентами на додаткових заняттях проведених в ПП «Психолого-лінгвістичний центр Альфа Європа».

Наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання (2013 р.): «Особливості та шляхи розвитку метапам’яті» (обсяг: 3870 грн., замовник: фізичні особи-учасники тренінгової програми, терміни виконання: липень 2013).
б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Пріоритетний тематичний напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

Назва науково-дослідної роботи: Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології.

Номер держреєстрації: 0112U008600.

Науковий керівник роботи – доктор педагогічних наук, професор Жуковський Василь Миколайович.

Категорія роботи: прикладна

Фактичний обсяг фінансування: 2013 р. – 95,7 тис. грн.

Протягом звітного періоду було опубліковано 13 наукових статей. Виконавці проекту взяли участь у 7 конференціях, на яких виступили з доповідями. На базі НаУОА було проведено круглий стіл «Теорія і практика християнської та медико-психологічної реабілітації осіб з адиктивною (залежною) поведінкою», у рамках міжнародної конференції «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід», що проходила у НаУОА, працювала підсекція «Основні принципи та завдання практичної християнської психології».


IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами ВНЗ або у ВНЗ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установоювід впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1.

2.


Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ. Пасічник І.Д.,

Каламаж Р.В.,

Волошина В.О.

Локалізація метанаративу сакральної географії в ранньомодерних філософських текстах.

Кралюк П. М., Якубович М. М.


(1) Використання методичних рекомендацій та пропозицій щодо покращення планування та прогнозування пізнавальної діяльності у практичній роботі із учнями та студентами на додаткових заняттях ПП «Психолого-лінгвістичного центру Альфа-Європе»;

(2) враховано у навчальному процесі з метою підвищення пізнавальної активності, розуміння та більш продуктивного засвоєння, зберігання та відтворення навчального матеріалу студентами ВНЗ при організації науково-дослідницької діяльності, зокрема окремі рекомендації враховані при розробці навчально-методичного комплексу з іноземної мови студентам кафедри практики англійської мови та прикладної лінгвістики, а також при розробці забезпечення навчального процесу з дисциплін «Психологія вищої школи», «Психологія здібностей» та «Актуальні проблеми психологічної науки» студентам психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ).

(3) використані у навчальному процесі при читанні курсів «Загальна психологія» «Психолінгвістика» «Когнітивно-поведінкова теорія і практика (КПТ)» для студентів кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Розроблено метод локалізації реальних та символічних географічних назв з метою сигніфікації «слідів» етнонаціональних уявлень у філософському дискурсі. Зокрема, запропоновано спеціальний підхід до опису феномену «духовного Єрусалиму» в український культурі, який експклікує наратив комунікативної єдності церковного та народного. Розроблено компаративну методику категоріального аналізу фундаментальних суспільних виявів ціннісної самоорганізації в європейських культурах (Агора в Давній Греції, Форум в Римі, Майдан в Україні-Русі), сформованих у час раннього модерну.
ПП «Психолого-лінгвістичний центр Альфа-Європе», вул. кн. Ольги, 5 офіс 307, м. Рівне, 33028.

Рівненський державний гуманітарний університет, Міністерство освіти та науки України, вул. С.Бандери,12, м. Рівне, 33028.

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Міністерство освіти та науки України,

просп. Волі, 13 м. Луцьк, 43025.

Рівненська обласна громадська асоціація культурного розвитку «Мир», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл.


6 листопада 2013 р.

7 листопада 2013 р.

23 грудня 2013 р.

20 листопада 2013 р.
налагоджено співпрацю для подальшої роботи

налагоджено співпрацю для подальшої роботи

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи
V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2013 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру)

Робота підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок була спрямована на виконання робіт, при здійсненні яких використовувалися розробки наукових структур Університету (лабораторій, центрів, інститутів). За звітний період було виконано робіт на суму 383579,82 грн.

Замовниками були:


 1. Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія» (124320,00 грн.);

 2. Національний університет «Острозька академія» (спецфонд «Наука») (111446,33 грн.);

 3. Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» і кошти фізичних осіб (75405,85 грн.);

 4. Славутський комбінат «Будфарфор» (72407,64 грн.).

Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія» надав благодійну допомогу з метою здійснення наукового дослідження, що включає науковий супровід і підготовку навчально-методичного комплексу «Основи християнської етики для 7 класу». За надані кошти (124320,00 грн.) було розроблено і випущено даний комплекс, що розповсюджується в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Зі спецфонду «Наука» Національного університету «Острозька академія» було надано кошти у сумі 111446,33 грн. для здійснення дослідження спадку Острозької академії та князів Острозьких. За ці кошти було видано 3 монографії: 1. Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія»; Луцьк : Видавництво «Ключі», 2013. – 136 с.

 2. Кралюк П. М.,. Пасічник І. Д, Якубович М. М. Острозька академія в філософській культурі України : [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 450 с.; іл.

 3. Пасічник І. Д., Кралюк П. М. Український месіанізм : [монографія] / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 220 с.

Вийшов також науковий збірник:

  • Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол.: Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 2. – 316 с., іл.

Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» фінансував госпдоговірну тему «Сучасна Острогіана: науковий контекст». Фонд виділив на вказану госпдоговірну тему 75405,85 грн. За надані кошти здійснювався науковий супровід підготовки збірників «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», що репрезентують науковий доробок університету.

Славутський комбінат «Будфарфор» надав кошти в сумі 72407,64 грн. для проведення науково-практичних семінарів з формування іншомовної комунікативної компетенції у працівників промисловості.VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Волошина В.А.

«Иллюзия о знании» какконцептуальная проблема при обучении


Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г.)

Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.87-88.

2

Волошина В.А., Ткачук О. В.

Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти

Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г.)

Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С. 89 – 90.

3

Козак Л.В.

Эффективность системы государственной поддержки аграрного сектора Украины

Экономика и предпринимательство

2013. - №12 ч. 1 (41). – С. 121-126.

4

Yakubovych, Mykhaylo.

Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi

Studia Antyczne i Mediewistyczne.

2013. – Vol. 11 [46]. – S. 207-221

5

Mykhaylo Yakubovych.

A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance

International Studies Journal.

Spring 2013. – Vol. 9. – No. 4. – P. 79-91.

6

Todorov I., Kornell N., Sundqvist M. L., Jönsson F.U.

Phrasing questions in terms of current (not future) knowledge increases preferences for cue-only judgments of learning


Archives of Scientific Psychology

2013. - №1. – Р. 7-13.

7

Максимчук В. В.

Словотворчество поетов Ровенщины в последнем десятилетии ХХ века

В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы ХХV международной заочной конференции (08 июля 2013 года).

Новосибирск : СибАК, 2013. – С. 54-61.

8

Петрушкевич М.С.

Религиозная коммуникация: особенности Интернет-практик в Украине

Свеча – 2013 [Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении]. Издательство ВАГУ

Том 25.

(С. 62 – 78.)9

Столяр З.В.

Коммуникативная компетентность в систстеме  формирования личности будущого учителя-словесника

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: журнал научных публикаций.

Москва, 2013. № 04 (51). – С. 397-399

10

Trojan S.


Przestszeń nadbałtycka w niemieckiem dyskursie kolonizacyjnem (od „Liviandische Chronik” F. Nyenstadta do „Das Deutsche Ordensland Preussen” H. von Treitschke)

Współczesność.

Poznań: Uniwersytet Poznański, 2012. – S. 453-471. – 1 др. арк.

11

Trojan S.


Globalizacja jako proces historyczny: etapy ewolucji i cechu nowoczesności

Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III,

Wrocław, GAJT 2013, s. 181-183.– 0,3 др. арк.

12

Trojan S.


„Dialog władzy” na nowoczesnej Ukrainie doby kryzysu politycznego: dysonans, kakofonia, połączenie?

Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III,

Wrocław, GAJT 2013, s. 649-658. – 0,6 др. арк.

13

Dmytro V. Tsolin

Elements of Rhetoric in the Targums:

Appeals to the AudienceAramaic Studies (Leiden: Brill)

10 (2012) 249–270

14

Цолин Д.

Перифрастические формы повелительного наклонения в арамейском языке таргумов

Письменные памятники Востока

(Санкт-Петербург, РАН)2013, № 1 (18) с. 159- 169.

15

Шевчук Д.М.

Рецензія на Wojciech Zajączkowski. Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji. Warszawa: Wydawnictwo MG, 2009. 253 s.

 Ab Imperio

2013

№ 2. 

S. 388-396.16

Якубович, М. М.

Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы

Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах

Вып. № 1 (10). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2013. — С. 50-62.

17

Якубович М.

«Татарский шейх» Ибрахим аль-Крыми и его труд «Подарки Всемилостивого»

Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах

Вып. № 2(11). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2013. — С. 42-50.


18

Mykhaylo Yakubovych

A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance

International Studies Journal

Spring 2013. – Vol. 9. ‒ No. 4. ‒ P. 79-91.

19

Yakubovych

Mykhaylo


al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire

Journal of Ottoman Studies

2013. – No. 41. – P. 197-219.

Статті, прийняті редакцією до друку

1

Dmytro V. Tsolin

Hebrew Poetryinthe Targum Onqelos: Some Syntactic AspectsoftheVerse Structure

Aramaic Studies (Leiden: Brill) SCOPUS (ISSN 1477-8351)

2014

2

Dmytro V. Tsolin

Archaic Verbal Conjugations in Ex. 15:2-18, 21 and Deut. 32:1-43: Their Rendering in the Targums

Babel und Bibel 7

(Eisenbrauns, ISBN: 1-57506-3085)2014

VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Наукова робота студентів та молодих учених – один із головних пріоритетів розвитку Національного університету «Острозька академія». З часу відродження Університету в 1994 році, було докладено чимало зусиль, що сприяли появі студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в Острозькій академії, утворено студентсько-аспірантське наукове товариство «Академік». Статут Товариства, затверджений у тому ж році, проголошує наступні завдання організації: • забезпечення атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовних і матеріальних цінностей, традицій людей різної світоглядної орієнтації;

 • створення необхідних умов для роботи своїх членів, активний захист їх інтересів;

 • сприяння проведенню студентами власних наукових досліджень;

 • координація співпраці з науковими осередками в Україні та за кордоном;

 • організація методичної роботи;

 • інформування студентів про наукові проекти та підтримка участі в них.

З метою досягнення поставлених цілей Товариство співпрацює з підрозділами Острозької академії, відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, державними органами в Україні та за її межами.

У серпні 2012 року було утворено спеціальний підрозділ – Раду молодих учених. Членами наукового товариства на сьогодні є 1700 студентів, які працюють у наукових гуртках, проблемних групах, творчих лабораторіях, дискусійних клубах. До складу СНТ «Академік» входять студентські товариства усіх факультетів університету. Кожна спеціальність має свою окрему секцію, яка проводить відповідні засідання два-три рази на місяць. Станом на 2013 рік студентське наукове товариство об’єднує 10 секцій, до складу яких входять понад 30 гуртків, 4 студії, 2 майстерні, 3 навчально-наукові центри.

Підсумком наукової роботи молодих учених та студентів є щорічні науково-звітні конференції, де презентуються розробки на актуальні теми, пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної філології.

У звітному році видано три збірники студентських наукових записок: 1. Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013 р. - Вип.

 2. Студентські наукові записки. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 6. – 2013. – 268 с.

 3. Студентські наукові записки. Серія «Економіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 10. – 134 с.

Чимало статей студенти розміщують у науковому блозі «Острозької академії» (www.naub.org.ua), друкують у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. За 2013 рік членами «Академіка» було опубліковано 228 наукових статей, частина з яких була написана у співавторстві з викладачами та науковцями з інших університетів.

Активізувалася також участь студентів у конференціях. Члени наукового товариства є постійними учасниками наукових конференцій в Україні та за її межами. У 2013 році близько 100 студентів взяли участь у закордонних наукових конференціях. Практично всі члени СНТ «Академік» виступають із доповідями на щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії», відвідують всеукраїнські та міжнародні наукові конференції в Україні. У 2013 році понад 250 студентів були учасниками конференцій в інших навчальних закладах. Наукові підрозділи організовують власні студентські наукові конференції, в яких беруть учать молоді науковці з України та з-поза її меж (Білорусь, Польща).

Станом на грудень 2013 року активними членами студентського наукового товариства «Академік» є близько 70 % від загальної кількості студентів Університету.

Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2013 році її переможцями стали 4 студентів НУ «Острозька академія»:

1. Новак Юлія Валеріївна, переможець (диплом І ст.) Всеукраїнської студентської олімпіади з релігієзнавства (Наказ МОН України «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 навчального року від 11.07. 2013 р. № 955);

2. Данильчук Ірина Іванівна, переможець (диплом ІІ ст.) Всеукраїнської студентської олімпіади з теоретичної та прикладної психології (Наказ МОН України «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 навчального року від 11.07. 2013 р. № 955);

3. Мініч Руслан Ігорович, переможець (диплом ІІ ст.)Всеукраїнської студентської олімпіади з міжнародних відносин (Наказ МОН України «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 навчального року від 11.07. 2013 р. № 955);

4. Скоков Олександр Дмитрович, переможець (диплом ІІІ ст.)Всеукраїнської студентської олімпіади з історії (Наказ МОН України «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 навчального року від 11.07. 2013 р. № 955);Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт:

Диплом І ступеня (Наказ МОНМС України від 11.07.2012 р. № 811): 1. Заблоцька Ольга Сергіївна, переможець (диплом І ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.);

 2. Ткачук Аркадій Анатолійович, переможець (диплом І ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Історичні науки» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.);

 3. Данильчук Ірина Іванівна, переможець (диплом І ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Педагогічна та вікова психологія» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.);

 4. Денисюк Олександр Вікторович, переможець (диплом ІІ ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Історичні науки» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.);

 5. Лапчук Олеся Григорівна,переможець (диплом ІІ ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Мистецтвознавство» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.);

 6. Логвин Іван Степанович, переможець (диплом ІІІ ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Історичні науки» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.);

 7. Цьомик Марія Петрівна,переможець (диплом ІІІ ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Романо-германські мови та література» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.);

 8. Новоселецька Світлана Володимирівна, переможець (диплом ІІІ ст.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Соціолінгвістика» (Наказ МОН України Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012-2013 н. р. № 847 від 26.06.2013 р.).

Студенти університету відзначалися також перемогами на різноманітних галузевих конкурсах та змаганнях. Зокрема:

  1. Лютко Іван (І місце) – ІІ Міжвузівська олімпіада з перекладу (французька мова) серед студентів та курсантів ВНЗ України.

  2. Кордіяка Марія (І місце) – ІІ Міжвузівська олімпіада з перекладу (усний двосторонній переклад) серед студентів та курсантів ВНЗ України.

  3. Студинець Юлія (І місце) – ІІ Міжвузівська олімпіада з перекладу (креативний письмовий переклад) серед студентів та курсантів ВНЗ України.

  4. Петрів Станіслав (ІІ місце) – ІІ Міжвузівська олімпіада з перекладу (англійська мова) серед студентів та курсантів ВНЗ України.

  5. Адамчук Назарій (І місце) – Всеукраїнський конкурс з удосконалення адміністративного судочинства.

  6. Гутнік Ірина (І місце) – Всеукраїнський конкурс з удосконалення адміністративного судочинства.

  7. Мартинюк Тетяна (І місце) – ІІІ Стипендіальний конкурс Ліги студентів АПУ за ініціативи та фінансової підтримки ЮФ «Василь Кисіль та партнери». травень 2013 року.

  8. Мартиненко Юлія (І місце) – V Всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу ім. В. С. Стефанюка 9-10 листопада 2012 р.

  9. Шабаровський Богдан (І місце) – V Всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу ім. В. С. Стефанюка 9-10 листопада 2012 р.

  10. Єрикалова Ольга (ІІ місце) – Всеукраїнський конкурс студентських правничих есе на тему «Дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я». 25 лютого 2012 р.

  11. Годунок Н. В. (факультет ПІМ) – стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

  12. Голуб В. С. (факультет МВ)стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

  13. Данилюк К. П. (факультет МВ)стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

  14. Ковбасюк О. С.(факультет МВ)стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

  15. Кохан С. В. (факультет МВ)стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

  16. Лях М. В. (факультет МВ)стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

  17. Петрощук О. В. (економічний факультет)стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

  18. Федорич Х. М. (гуманітарний факультет)стипендіат Стипендіальної програми «Завтра. UA».

Окремі статистичні дані, наведені відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009

1580 / 76 %

81

33 %

2010

1578 / 76 %

89

100 %

2011

1600 / 78 %

92

100 %

2012

1550 / 78 %

77

100 %

2013

1490/ 76 %

81

80 %


VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій тощо),(зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).
Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології
Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (CognitionLab) (далі – Лабораторія) є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія», діє відповідно до Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про науково-дослідну роботу та діяльність наукових підрозділів вищих закладів освіти. Робота Лабораторії ґрунтується на принципах науковості, системності та пізнавальної активності в руслі дослідження когнітивної сфери особистості. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології діє з 2009 року. У рамках Лабораторії працює науково-дослідний гурток когнітивної психології, на зустрічах якого здійснюється обговорення сучасного стану когнітивної науки, розглядаються перспективні напрямки подальших експериментальних досліджень, організовують наукові семінари, плануються та проводяться експериментальні дослідження, як у рамках написання кваліфікаційних робіт, так і поза ними. Посаду керівника Лабораторії займає науковий співробітник Волошина В. О., науковий консультант – Фрідріх Джонсон.

Основними напрямками діяльності Лабораторії є: • вивчення специфіки, динаміки когнітивних процесів людини, зокрема процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення людини в умовах навчального процесу;

 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт;

 • участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах;

 • участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах, семінарах;

 • підготовка спеціалістів у напрямку когнітивної психології;

 • розробка web – сайту Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології.

Перелік наукової продукції:

 1. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 24. – 172 с.

 2. Dovhaliuk T.A., Voloshyna V.O. & Jönsson F. U. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance. //18th meeting of the European society for cognitive psychology; August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary. – Budapest, 2013. – C. 238-239.

 3. Sihinishyna A. S. Existing s cientific approaches to studying metacognition and related processes. / A. S. Sihinishyna // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / зазаг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 94-97.

 4. Todorov, I., Kornell, N., Larsson Sundqvist, M., & Jönsson, F. U. (2013). Phrasing questions in terms of current (not future) knowledge increases preferences for cue-only judgments of learning. Archives of Scientific Psychology, 2013. - №1. – Р. 7-13.

 5. Voloshyna V. O., Jönsson F. U. & Sihinishyna A.S. Analytic inference: Can people predict the effect of influence on their memory? // 18th meeting of the European society for cognitive psychology; August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary.– Budapest, 2013. – C. 235.

 6. Авраменко Л. Особливості вибору стратегії запам’ятовування залежно від результативності моніторингу метапам’яті [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / Л. Авраменко. — 94 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1967/

 7. Волошина В.А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в ус- ловиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.87-88.

 8. Волошина В.А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти. «Психология и педагогика в системе современного научного знания»: материалы IV междунар. науч.- практ. конф. (г. Донецк, 5-7 октября 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 17 (Т.1). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – С.11-13.

 9. Волошина В.А., Ткачук О. В. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.89-90.

 10. Волошина В.О. «Ілюзія про знання» як результат впливу інтерференції на метапам’ять (перспективи майбутнього експериментального вивчення проблематики). / В.О. Волошина // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 11-16.

 11. Волошина В.О. Довгалюк Т.А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.24. – С. 34-41.

 12. Волошина В.О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 24 – 27.

 13. Волошина В.О. Моніторинг пам'яті: види метапам'яттєвих суджень та їх особливості [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / В. О. Волошина. — 735 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1969/

 14. Гордійчук О. Закономірності впливу інтeрфeрeнції на Суджeння рeтроспeктивної впeвнeності [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / О. Гордійчук. — 275 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1970/

 15. Гордійчук О.В. Роль суджень ретроспективної впевненості (RCJ) в навчальній успішності. / О. В. Гордійчук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 17-21.

 16. Дерейко О. Рівень естетичного задоволення студентів залежно від когнітивно-стильових особливостей особистості (полезалежність, поленезалежність) [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / О.Дерейко. — 153 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1971/

 17. Добжанська О.Л. Формування неправдивих спогадів. / О.Л. Добжанська // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 34-37.

 18. Довгалюк Т. А. Metamemory judgments as predictors of making decisions about performance of the process of haptic patterns identification and naming / Т. А. Довгалюк // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 17 – 21.

 19. Кравчук Д. О. Сновидіння як несвідома спонука до вибору. / Д. О. Кравчук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 48-51.

 20. Кравчук Д. Роль суджень ретроспективної впевненості в прийнятті групових рішень студентами [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / Д. Кравчук. — 174 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1975/

 21. Кухар М. Л. «Особливості та шляхи розвитку метапам’яті особистості» // Збірник «Студентські наукові записки», серія «Суспільно-політичні науки» вип. 6. – Острог, 2013. – С. 48-61

 22. Кухар М. Метапам’яттєві здібності та особливості їх вивчення [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / М. Кухар. — 209 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1977/

 23. Макарчук Т. М. Феномен е-довіри в соціальних мережах залежно від аватара// Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». - Острог, 2013. - Вип. 6. – С. 72 - 81.

 24. Макарчук Т. М. Феномен е-довіри в соціальних мережах залежно від аватара. [електронний ресурс] / Режим дoступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/fenomen-e-doviry-v-sotsialnyh-merezhah-zalezhno-vid-avatara/

 25. Методичні рекомендації до написання випускних робіт за напрямом «Психологія» / Укл. О. В. Матласевич, В. О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 96 с.

 26. Методичні рекомендації до написання курсових робіт за напрямом «Психологія / Укл. О. В. Матласевич, В. О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 64 с.

 27. Пашкевич М. Прогностична валідність відкладених суджень про вивчення DJOL щодо репродуктивних можливостей коротко – та довготривалої пам’яті / М. Пашкевич // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.-Вип. 6.-С. 155-167

 28. Попчук М. А. Когнітивно-стильовий підхід у дослідженні метапам’яті [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / М. А. Попчук — 152 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1979/

 29. Попчук М.А. Особливості метакогнітивної саморегуляції у контексті прийняття рішень / М.А. Попчук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 80-82.

 30. Саєнко О. Малюнок як засіб вираження емоційного стану дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / О. Саєнко. — 158 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1980/

 31. Саєнко О.О. Інтерпретація дорослими дитячих малюнків. / О.О. Саєнко // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — С. 88-93.

 32. Свиридовська Н. Роль евристики доступності у вирішенні проблемних задач [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / Н.Свиридовська— 230 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1981/

 33. Сігінішина А.С. Метакогнітивні судження: критерії класифікації [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / А.С. Сігінішина— 116 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1982/

 34. Сігінішина А.С.Сучасний стан вивчення метапізнання і метапам’яті закордоном та на вітчизняному науковому просторі// А.С. Сігінішина/ Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 126 – 131. Нестерук І. Вплив ефекту знайомості інформації на судження метапам’яті (IJOLTADJOL) /І. Нестерук // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.-Вип.6.-С. 132-145

 35. Ткачук О. Інтернальна та екстернальна пам'ять: вплив Інтернет-ресурсів на розподіл мнемонічних процесів (на студентській вибірці 1 та 4 років навчання) [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / О.Ткачук.— 169 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1983/

 36. Целюк Т. «Testing effect» в дослідженнях пам’яті [Електронний ресурс]: Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція) / Целюк Т. — 178 КБ. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. — (Бібліотека НаУОА) — Режим доступу до публ.: http://eprints.oa.edu.ua/1984/

 37. Целюк Т. Дослідження «TETINGEFFECT» в процессах пригадування та розпізнавання інформації / Т. Целюк // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.-Вип.6.-С. 244-254.

 38. Волошина В.О., Дробата Т.А., Ткаченко М.В. Класична теорія АБС та асоціативна інтерференція: сучасний вимір досліджень процесів забування. Тенденції розвитку педагогіки та психологі в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2013р. м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С 5-8.

Перелік проведених конференцій та наукових семінарів:

 1. 20.03.2013 р. XVIIІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Сучасні дослідження когнітивної психології».

 2. 15.05.2013 р. Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013).

 3. 06.13.2013 р. Науковий семінар «Напрями досліджень, що виконуються на базі НД ЛКП» (зустріч із першим курсом). Волошина В.О. та учасники науково-дослідного гуртка когнітивної психології.

 4. 13.11.13 р. Науково-методичний семінар на тему: «Наукова діяльність у міжнародних електронних базах: як підвищити видимість роботи науковця». Волошина В.О.

 5. Проведено зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології, як і в груповій, так і в індивідуальній формі. На зустрічах гуртка обговорювалия особливості проведення експериментальних досліджень в руслі когнітивної психології студентами стосовно їх наукових проектів та кваліфікаційних робіт. До діяльності гуртка залучені студенти та аспіранти у кількості 19 осіб.

Міжнародна та міжвузівська наукова співпраця:

Стокгольмський університет, м. Стокгольм, Швеція; продовження виконання спільних наукових проектів із завідувачем лабораторії пам’яті та метапізнання, Джонсоном Ф.У. Проведено: два спільних експериментальних дослідження в контексті (1) вивчення особливостей «testingeffect» та (2) вивчення особливостей образної та семантичної пам’яті; триває робота над аналізом даних.

Залучення грантів:


 1. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» (Номер державної реєстрації теми: 0112V000994 Характер НДР: - прикладне дослідження; Терміни виконання: початок - 01.01.2012., закінчення - 31.12.2013. Керівник НДР: Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету «Острозька академія»)

Науково-дослідний гурток з когнітивної психології

Гурток був в створений і працює при Науково-дослідній лабораторії когнітивної психології. На зустрічах гуртка обговорються особливості проведення експериментальних досліджень в руслі когнітивної психології студентами стосовно їх наукових проектів та кваліфікаційних робіт та поза ними.

Робота гуртка проводиться в тісній співпраці із кафедрою психолого-педагогічних дисциплін. Наукові тематики та напрями діяльності гуртка координуються в тісній взаємодії із науковими керівниками студентів, зокрема док. псих. наук., проф. Пасічник І.Д., док. псих. наук., проф. Каламаж Р.В. надавали рекомендації щодо оптимізації та організації наукової діяльності гуртка та координували виконання проектів, що виконувались в його рамках.

Керівник: Волошина В.О. Учасників гуртка – 19.У 2013 році виконано таку роботу:

 • захищено та апробовано науково-дослідні проекти студентів (20 кваліфікаційних робіт на кінець 2012-2013 н. р.,), що виконувалися та базі НД ЛКП;

 • відповідно до наукових інтересів студентства та в рамках науково-дослідної тематики НД ЛКП були сформовані теми науково-дослідних робіт на 2013-2014 н.р. (7 курсових, 3 бакалаврських та 5 магістерських робіт);

 • обговорено експериментальні плани досліджень та організовано роботу над підбором стимульного матеріалу для досліджень (усі учасники гуртка);

 • запрограмовано та розпочато проведення науково-дослідних проектів (Саєнко О., Целюк Т., Дробата Т., Ткаченко М., Дерейко О., Кухар М., Сігінішина А. С.);

 • завершено роботу над експериментальним дослідженням (Кравчук Д.)

 • учасники гуртка (не враховуючи керівника) взяли участь у наступних конференціях: XVIIІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20-21 березня 2013 р.). Секція: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – 15 осіб; Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013) (15 травня 2013 р.). – 22 особи; 18th meeting of the European society for cognitive psychology. (August 29- September 1, 2013, Budapest, Hungary). – 2 особи; IV международная научно-практическая конференция «Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования».(21–22 ноября 2013 г., г.Ростов-на-Дону, Россия). – 1 особа; Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку педагогіки та психології в XXI столітті» (6-7 грудня 2013 р., м. Одеса, Україна). – 2 особи; Х Ювілейна міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації» - 1 особа, де учасниця останнього заходу, Поліщук В. здобула друге призове місце за презентацію доповіді «Гра в шахи та її роль у розвитку метапам’яттєвих здібностей» та ін.

 • опубліковано наукових праць у кількості: 38.

 • учасники активно приймали участь в організації наступних наукових заходів: 15.05.2013 р. Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013). 06.13.2013 р. Науковий семінар «Напрями досліджень, що виконуються на базі НД ЛКП» (зустріч із першим курсом), де активно представляли результати свої наукових доробків.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка