Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка10/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Факультет романо-германських мов
Факультет романо-германських мов створений згідно з наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за галуззю знань 0203 Гуманітарні науки, спеціальністю 6.020303 «Філологія. Англійська мова та література», 7.02030302 «Мова та література (англійська)», 8.02030302 «Мова та література (англійська)». Підготовку фахівців забезпечують чотири кафедри: кафедра індоєвропейських мов, кафедра теорії мови та літератури, кафедра міжнародної мовної комунікації та кафедра англійської мови та літератури.

На факультеті функціонує: Ресурсний центр вивчення іноземних мов, Центр канадознавства, Центр здачі екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE), Центр підготовки до складання тестів на міжнародні сертифікати з англійської мови «Longman Pearson Tests», Науково-практична лабораторія «LEXILAB», Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»у співпраці з науково-практичною лабораторією з лінгводидактики та соціолінгвістики PREFics французького університету Рен 2, Літературна студіята дискусійна група «Театральні діалоги», Науково-практична студія літературного перекладу з німецької мови.Студенти та викладачі беруть участь в міжнародних обмінних програмах «Canada-World-Youth», «Eurasian Exchange Programme», «Erasmusmundus», IREX, CORE, AU-pair, IIASC, Full Bright, а також у щорічних мовних курсах у Франції та Німеччині, основним завданням яких є підготовка молоді до активної участі у процесі розвитку справедливого, гармонійного та збалансовано розвинутого суспільства.

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя (Польща, Німеччина, Франція, Канада, США, Іспанія):

Виконання спільних проектів з лабораторією PREFICS університету Рен ІІ(Франція) та посольством Франції в Україні: “Renouvation de coursus”, виконання докторської дисертації докторанткою лабораторії соціолінгвістики (університет Рен ІІ), підготовка спільної статті Стратегії та методи навчання французькій мові в Україні.

Франкомовна школа м. Париж, Франція.

Німецькомовна школа м. Берлін, Німеччина.

Університет Сервантеса, Іспанія.

Співпраця з паризькою лінгвістичною школою “Globy mundus”: спільні семінари з лінгводидактики та лінгвокраїнознавства, організація лінгвістичних курсів.

Співпраця з лектором DAAD Карстеном Грундвальдом. Організація написання тесту студентами 4-5 курсів факультету романо-германських мов.

Жешувський університет, Польща. Виконання докторської дисертації докторантки, участь у конференціях, публікація статей.

Університет філології м. Кельце, Люблінський університет, Польща.
Кафедра англійської мови та літератури
Наукова робота на кафедрі здійснюється за напрямком зареєстрованої комплексної науково-дослідної теми «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0109U007881.

Дисертаційні дослідження:

1) виконується докторська дисертаційна робота:

- Зелінська Л. В. - «Структура слов’янських літературних взаємин кінця XІX ст. (проблеми відображення соціокультурної комунікації в драматургії)» 10.01.05 - порівняльне літературознавство

2) виконуються чотири кандидатські дисертаційніроботи, зокрема:

- Кущик Т. О. – спеціальність «Теорія та методика виховання», тема «Духовно-моральне виховання студентської молоді засобами духовної спадщини св. Іоанна Златоуста»,

- Шапран Н. В. «Семантико-прагматичні особливості вираження компліментарних висловлень в сучасних англійській, французькій та українських мовах» 10.02.15 - загальне мовознавство,

- Сігінішина А. С. «Метакогнітивні судження як засіб оптимізації пам’яті у процесі вивчення іноземної мови студентами ВНЗ » 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія,

- Костюк О. О. “Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади” 13.00.01 — педагогіка.

3) У 2013 році захищено кандидатску дисертацію:

- П’янковська І. В. «Компетентнісний підхід у фаховій підготовці учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Сігінішина А. С. Сучасний стан вивчення метапізнання та метапам'яті за кордоном та на вітчизняному науковому просторі// Наукові записки. Серія “Психологія і педпгогіка”. - Острог: Вид-во унів-ту острозька академія“. 2013. - Вип. 25. - (у друці).

2. Ширяєва Т. М. Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні питання когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – 30-33.

3. Костюк О. Ю. Роль вiршовaного мaтерiaлу у нaвчaннi лексики aнглiйської мови учнiв почaткової школи. Наукові записки. Серія «Філологічна». Тематичний випуск «Професійна іншомовна підготовка в плані міжкультурної інтеграції». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.33. – 285-288.

4. Костюк О. О. «Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми «Канада. Світ. Молодь»» (Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013 – Вип. № 23).

5. Пелипенко О. О. Спангліш: мова та межі двох культур.// Мова та культура у полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 січня 2013 року. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС»», 2013. - 108 с.

6. Шапран Н. В. «Концепт заздрості у міжособистісному спілкуванні». VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (2013 р., м. Острог).

7. Шапран Н. В. «Мотивувальне підгрунтя кореляції концепту Заздрість з концептами ревнивість іжадібність у британській, німецькій та українській лінгвокультурах» (Чернівці, 2013).

8. Шапран Н. В. «Образні ознаки як основа для визначення актуальних кореляцій концептів брит. ENVY / нім. NEID / укр. ЗАЗДРІСТЬ: фразеологічна об’єктивація» (Польща, 2013).

9. Коцюк Л. М. Про досвід інтеграції автентичного подкасту CNN Student News у заняття з англійської мови для студентів-філологів. XII наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки. Секція «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів сучасної літератури»» (Острог, 20-21 березня 2013 р.) – 5 c.

10. Гандзілевська Г.Б., Ширяєва Т.М. Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні питання когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – 30-33.

Публікації за кордоном:

1. Gandzilevs’ka G., Shyriaieva T. Psychodrama as a Means of Teaching Gifted Children English Language as a Second One / Galyna Gandzilevska, Tetiana Shyriaieva // Pedagogika dziecka. – Warszawa, Poland (подано до друку)Навчально-методичні рекомендації, посібники:

1. Зелінська Л. В. Практикум із «Зарубіжної літератури». Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи. - Острог. - 2013. - 108 с.

2. Зелінська Л. В. Практикум із «Зарубіжної літератури». Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи. - Острог. - 2013. - 115 с.

3. Коцюк Л. М. Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література». – Острог: Видавничий центр НаУОА, 2013. – 66 с. – 3-є вид. Доповнене.

4. Пелипенко О. О. Посібник-довідник з курсу «Теоретична фонетика англійської мови»: навчальний посібник для студентів 4 курсу факультету романо-германських мов НаУОА (заочна форма навчання) / О. О. Пелипенко. - Острог: Вид-во НаУОА, 2013. - 156 с.

5. Пелипенко О. О., Белявська О. О., Кичан І., Огей М. Збірник наочних матеріалів з англійської мови (за матеріалами звітів з педагогічної практики студентів факультету романо-германських мов), Серія “Педагогічна практика”. Випуск 1. - Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2013. - 112 с.

6. Ширяєва Т. М. Навчально-методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами V курсу факультету романо-германських мов спеціальності “Туризм та готельна індустрія”, вересень 2013 року.

7. Ширяєва Т. М., Новоселецька С. В. та Костюк О. Ю. Навчально-методичний посібник «Ділова англійська мова (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»)», листопад 2013 р.Участь у конференціях:

1. Зелінська Л. В. XVІII наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог) «Цензура і автоцензура в драматургії Російської імперії ХІХ ст.».

2. Зелінська Л. В. VІІ Міжнарожна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (18-19 квітня 2013 р., м. Острог) «Міжкультурна комунікація у театрі Російської імперії першої половини ХІХ століття: водевільний сюжет «допомогоа у сватанні».

3. Новоселецька С. С. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог). Тема доповіді – «Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти засобами іноземної мови»

4. Новоселецька С. В. VІІ Міжнарожна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (18-19 квітня 2013 р., м. Острог) «Methodology and Teaching of Sociolinguistic Analysis».

5. Новоселецька С. В. Онлайн конференція The MacMillan (11-15 листопада 2013 року). Портал www.macmillan english.com/online-conference/2013/ Cекції - Adults Session.

6. Костюк О. Ю. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог: «Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземної мови».

7.Костюк О. Ю. Онлайн конференція The MacMillan (11-15 листопада 2013 року). Портал www.macmillanenglish.com/online-conference /2013/ Cекції - Adults Session та Business English.

8. Коцюк Л. М. Міжнародна он-лайн конференція від видавництва Macmillan - The Macmillan Online Conference (November 11th-15th 2013): Секції: Середня освіта, Підготовка до екзаменів, Навчання дорослих.

9.Коцюк Л. М. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (Острог, 24-25 жовтня 2013 року)

10.Коцюк Л. М. VII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 18-19 квітня 2013 року)

11.Коцюк Л. М. XII наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки. Секція «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів сучасної літератури» (Острог, 20-21 березня 2013 р.)

12. Ширяєва Т. М. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог): «Використання рольових ігор для вивчення лексичного/граматичного матеріалу».

13.Ширяєва Т. М. VІІ Міжнарожна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (18-19 квітня 2013 р., м. Острог): «Психолінгвістичні особливості концептуальної категоризації».

14. Ломінська Н. В. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог) «Використання методу проектів на заняттях з англійської мови як один з шляхів формування комунікативної компетентності студентів».

15.Ломінська Н. В. Онлайн конференція The MacMillan (11-15 листопада 2013 року). Портал www.macmillanenglish.com/online-conference /2013/ Cекції – Exam Session та Adults Session.

16. Сімак К. В. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог): «Адаптація молодого викладача у системі вищої освіти»

17. Сімак К. В. І Канадські наукові читання (20-21 лютого 2013 року, Острог): Участь канадської діаспори в розвитку української громади.

18. Пелипенко О. О. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог): «Використання програми “Gramarly” для навчання письма англійською мовою».

19. Пелипенко О. О. Онлайн конференція The MacMillan (11-15 листопада 2013 року). Портал www.macmillanenglish.com/online-conference /2013/ Cекції - Викладання англійської мови для дорослих та в середній школі, Екзамени, робота в аудиторії.

Пелипенко О. О. IV Конгрес іспаністів України «Память і культура в глобальному іспанізмі», Посольство Іспанії в Україні та Асоціація Іспаністів в Україні (4 — 5 жовтня 2013 р., м. Львів).

20. Шапран Н. В. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог): «Використання сучасних технологій при навчанні граматики англійської мови»

21. Шапран Н. В. VІІ Міжнарожна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура – особистість» (18-19 квітня 2013 р., м. Острог): «Концепт заздрості в міжособистісному спілкуванні».

22. Сігінішина А. С. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог): «Метакогнітивні судження: критерії класифікації».

23. Сігінішина А. С. Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми когнітивної психології» (15.05.2013): «Огляд сучасного стану дослідження метапам‘яті в Україні».

24. Сігінішина А. С. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (12 квітня, 2013 р., м. Острог): «Підходи до класифікацій метакогнітивних суджень».

25. П’янковська І. В. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог): «Використання он-лайн засобів у процесі навчання іноземної мови».

26. Костюк О. О. І Канадські наукові читання (20-21 лютого 2013 року, Острог): Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми «Канада-Світ-Молодь», Юкон — Острог, Нетішин — Мішин (2011/2012).

27. Костюк О. О. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (20-21 березня, 2013 р., м. Острог): «Гендерне виховання у навчальному процесі середніх навчальних закладів Канади».

28. Костюк О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід»: «Гендер в контексті морально-етичного виховання» (30 травня 2013 р.).

29. Костюк О. О. Онлайн конференція The MacMillan (11-15 листопада 2013 року). Портал www.macmillan english.com/online-conference /2013/.

30. Костюк О. О. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (4-5 жовтня 2013 р., м. Острог): Гендерна підготовка вчителів середніх навчальних закладів Канади.


Кафедра міжнародної мовної комунікації
Кафедра міжнародної мовної комунікації працює над темою наукового дослідження «English for Specific Purposes» («Англійська мова професійного спілкування»), державний реєстраційний номер 0109U007878.

Виконання дисертацій:

1) докторська робота:

- Король Л. Д. – «Психологія формування у молоді міжнаціональної толерантності».

2) кандидатські роботи:

- Бобков В. О. – “Метрологічна фразеологія з компонентами – назвами одиниць виміру та ваги”.

- Лисенко О. С. – «Терміносистема міжнародного права сучасної англійської мови».Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Бобков В. О. Країнознавчий аспект англійської, німецької, польської та української метрологічної фразеології з назвами хатнього начиння / Вадим Бобков // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 40 – 43.

2. Галецький С. М. Формування професійної компетенції студента-випускника мовного закладу засобами дистанційного навчання / Сергій Галецький // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 135 – 140.

3. Заблоцький Ю. В. Психолінгвістичні характеристики навчання аудіювання англійської мови професійного спрямування / Юрій Заблоцький // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 156 – 161.

4. Король Л. Д. Формування лексичних навичок професійної англійської мови: міжкультурний порівняльний підхід / Лілія Король // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 98 – 102.

5. Крайчинська Г. В. Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської / Галина Крайчинська // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 28 – 33.

6. Лушпай Л. І. Гендерні дослідження: прикладні аспекти. Колективна монографія / за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль. Навчальна книга - Богдан, 2013 — 360 с.

7. Олішкевич С. В. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» - Вип. 23.

8. Хотюк О. Б. Використання медичної лексики для самостійної роботи при навчанні професійної англійської студентів немовних спеціальностей НАУ ОА / ольга Хотюк // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 21 – 24.

9. Шишкіна К. М. Країнознавство у вивченні професійної англійської у немовних навчальних закладах / Катерина Шишкіна // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 49 – 53.

10. Юр’єва О. Ю. Гендерний підхід у викладанні англійської мови як іноземної (Канадський досвід) / Оксана Юр’єва // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 82 – 87.

11. Юр’єва О. Ю. Підготовка бакалаврів гуманітарних наук із жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади / Юр’єва О. Ю. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відп. ред І. Д. Пасічник. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – Ст. 225 – 229.

12. Юр’єва О. Ю. Діяльність жіночих центрів у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи / гол. ред. З. П. Бакум – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – Ст. 287 – 292.

Участь у конференціях:

1. Байсан Д. В. Участь у VII Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (7 – 9 червня 2013 року, м. Луцьк).

2. Байсан Д. В. Участь у XIII Міжнародній науковій конференції “Universum Humanum: Антропоцентризм як методологічна засада наукового дослідження” (20-24 травня 2013 року, м. Острог).

3. Бобков В. О. Участь з доповіддю у ХVIII науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Роль фразеології у навчанні англійської мови», 20-21 березня 2013.

4. Бобков В. О. Участь у міжнародній інтернет-конференції кафедри міжнародної мовної комунікації ОА «English for specific purposes» з публікацією статті «Країнознавчий аспект англійської, німецької, польської та української метрологічної фразеології з назвами хатнього начиння» (лютий 2013).

5. Крайчинська Г. В. Участь у Міжнародній конференції Кельце, Польща, січень 2013.

6. Крайчинська Г. В. Участь у Міжнародній конференції ОА “Мова-Культура-Особистість”, квітень 2013.

7. Крайчинська Г. В. Участь з доповіддю у ХVIII науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», 20-21 березня 2013.

8. Крайчинська Г. В. Участь у Міжнародній конференції «English for Spesific Purposes», лютий 2013.

9. Лушпай Л.І. Участь у міжнародній конференції «Global Gender Equality Politics since 1960s», м. Стокгольм.

10. Юр'єва О. Ю. Участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 28-30 листопада 2013 року, м. Київ.

11. Юр'єва О. Ю. Участь у конференції І Канадські наукові читання, 20 – 21 лютого, 2013 року, м. Острог.

12. Юр'єва О. Ю. Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти», 4 – 5 жовтня 2013 року, м. Острог.

13. Юр'єва О. Ю. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «English for Spesific Purposes», лютий 2013.

14. Юр'єва О. Ю. Участь у ХVIII науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», 20-21 березня 2013.

Публікації за кордоном:

1. Iurieva, O. Yu. The Experience and Problems of Institutionalization of Gender Education in Higher Education in Ukraine / O. Yu. Iurieva // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института / гл. ред. М. А. Бектемесов. – Семей: Семипалатинский государственный педагогический институт, 2013. – № 2 (32). – ст. 136 – 140.

2. Юрьева О. Ю. Волонтёрская деятельность студентов канадских университетов в контексте реализации учебного плана по женским и гендерным исследованиям / Юрьева Оксана // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / ch. ed. M. Varchola. – Košice: Academic Society of Michal Baludansky, 2013. – Vol. 1, No. 3. – p. 93 – 97.

Проведені наукові конференції:

1. Міжнародна інтернет-конференція «Англійська мова професійного спрямування» - лютий, 2013 р.

2. Канадські наукові читання – 20-21 лютого 2013 р.

Наукові збірники та навчально-методичні посібники:

1. Король Л.Д., Папсуєва А.О. Get Ready for BEC. – Навчальний посібник з ділової англійської мови. – Острог: В-во НаУОА, 2013. – 110 с. (посібник під грифом МОНМСУ, лист №1/11-7638 від 25.04.13)

2. Кралюк П. М., Новоселецька С. В., Крайчинська Г. В. English for Specific Purposes: збірник наукових тез. – Острог: В-во НаУОА, 2013.- 172 с.
Кафедра теорії мови та літератури
Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у рамках теми «Лексична, фразеологічна і фреймова семантика», державний реєстраційний номер 04109U007880. Керівник – Худолій А. О., доцент, доктор політ . н.

Виконання дисертацій:

- Олексійчук Ю. В. – «Семантико-стилістичні особливості блогосфери в сучасній англійській мові».

- Пелипенко О. А. – «Вербалізація поняття невизначено малої кількості в українській, англійській та іспанській мовах».

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Koliada E. K. Corpora in linguistics: theoretical framework and application (у співавторстві з Vetskur T. A.) // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво НаУОА. – Вип. 36. - 2013. – С. 3-6.

2. Архангельська А. М. Неофінативи як «гра за правилами порушення відомих правил» і проблеми перекладу // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво НаУОА. – Вип. 36. - 2013. – С. 293-297.

3. Пелипенко О. А. Відтворення засобів номінації невизначено-малої кількості в англо-іспанських перекладах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу». – Київ: Зб. тез. – Вид. Центр КНЛУ, 2013. – С. 68-70.Публікації за кордоном:

1. Глотов А. Л. Двуликий Янус советской литературы (К 150-летию Александра Серафимовича) // Русский переплет (24 февраля 2013). Режим доступу: http://www.pereplet.ru/text/glotov 20 feb 13. html.

2. Глотов А. Л. Высоцкий: партитура одной песни. // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2012. - № 5-6. (журнал вийшов у січні 2013 р.).

3. Лещак О. В. Procesy informacyjne: myślenie – semioza – dyskurs // Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. III, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce: UJK, 2012, s. 765-780 (журнал вийшов у січні 2013 р.).Навчальні посібники та навчально-методичні рекомендації:

1. A. Glotov, V. Serdyuchenko, S. Novoseletska The Classics of World Literature. – Навчальний посібник. – Частина І. – Острог: В-во НаУОА, 2012. - 152 с. (вийшов друком в 2013 р.).

2. Олексійчук Ю. В. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів факультету романо-германських мов зі спеціальності 7.02030302 «Мова та література (англійська)» (напрям спеціалізації «Офіс-менеджмент») / Ю.В. Олексійчук, 2-е вид., доп.– Острог: Видавництво НаУОА, 2013. – 30 с.

Участь у конференціях:

1. Худолій А. О. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна система міжнародних відносин: глобальні та регіональні аспекти розвитку»: «Зовнішня політика США в світлі сирійського конфлікту», Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 11-12 жовтня 2013 р.

2. Худолій А. О. Міжнародна конференція «Простір і час», тема доповіді: «Барак Обама і Володимир Путін (порівняльний аналіз політичного дискурсу президентів)», 6-9 грудня 2013 р., м. Кєльце (Польща).

3. Пелипенко О. А. XVIII наукова викладацько-студентська конференція, тема доповіді: «Відтворення предикатів динамічно-кількісної ознаки в англо-іспанських перекладах» (Острог, 20-21 березня 2013 р.).

4. Пелипенко О. А. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу»: «Відтворення засобів номінації невизначено-малої кількості в англо-іспанських перекладах», 11-12 квітня 2013 р., Київський національний лінгвістичний університет.

5. Пелипенко О. А. IV конгрес іспаністів України «Пам'ять і культура в світовій іспаністиці»: «Предикати зменшення кількісної ознаки в іспанській літературі та її перекладах на українську мову», Львівський національний університет імені І. Франка, 4-5 жовтня 2013 р.

6. Глотов О. Л. Виступ на пленарному засіданні XVIII наукової викладацько-студентської конференції: «Проблематика сучасних теоретико-літературних досліджень України», Острог, 20-21 березня 2013 р.

7. Глотов О. Л. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість»: «Етнічні українці в культурі Росії», м. Острог, НаУОА, 18-19 квітня 2013 р.

8. Олексійчук Ю. В. XVIII наукова викладацько-студентська конференція: «Лексичні та морфологічні трансформації при локалізації програм для мобільних пристроїв українською мовою», Острог, 20-21 березня 2013 р.

9. Олексійчук Ю. В. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість»: «Основні словотвірні моделі неологізації в сучасній англомовній блогосфері», м. Острог, НаУОА, 18-19 квітня 2013 р.

10. Коцюк Л. М. XVІII Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія»: «Подкасти як джерело та засіб при навчанні іноземної мови», 20-21 березня 2013 р., м. Острог.

11. Архангельська А. М. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість»: «Неофінативи як «гра за правилами порушення відомих правил» і проблеми перекладу», м. Острог, НаУОА, 18-19 квітня 2013р.

12. Лещак О. В. Problemа poglądów «nowego» F. de Saussure’a i demitologizacja «Kursu ogólnego językoznawstwa» // Seminarium Metodologiczne w Instytucie Filologii Obcych UJK, Kielce, 24.01.2013.
Кафедра індоєвропейських мов
Наукова робота на кафедрі здійснюється за напрямком зареєстрованої комплексної науково-дослідної теми «Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції», що має державний реєстраційний номер 0109U007882. Керівник – Ковальчук І. В., доцент, к. психол. н.

Написання дисертацій:

1) Виконується докторська дисертаційна робота

- Ковальчук І. В. «Психологія іншомовної комунікативної культури особистості»;

2) підготовлено до захисту дві кандидатські дисертації, зокрема:

- Кратюк Ю. К. (докторант Жешувського університету Республіка Польща) – «Сучасна польська мова в Україні (на прикладі досліджень лексичних одиниць польського діалекту Городка Подільського)».

- Захарчук О. М. – «Моральне виховання учнів загальноосвітніх середніх навчальних закладів Франції».

3) захищена кандидатська дисертація:

- Белявська О. О. – «Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів у ВНЗ».Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Захарчук О. М. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук». Тези за темою дисертації (Київ, грудень 2013 р.).

2. Захарчук О. М. Участь у науково-практичній конференції « Сучасні тенденції в педагогіці та психології: сучасний погляд». Тези за темою дисертації дослідження. (Харків, травень 2013 р.).

3. Ковальчук І. В. Вплив соціокультурних відмінностей на формування іншомовної комунікативної культури //Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України./ За ред. Максименка С. Д. – К.: 2013. – С. 80-87.

4. Ковальчук І. В. Деякі аспекти формування іншомовної комунікативної культури особистості студента / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції», м. Хмельницький, 2013. – С. 37-39

5. Ковальчук І. В. Іншомовна комунікативна культура особистості студента в процесі професійної підготовки // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН Україна / За ред. С.Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 16. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 513-524.

6. Ковальчук І. В. Іншомовне спілкування та розвиток іншомовної комунікативної культури особистості // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН Україна / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 275-285.

7. Ковальчук І. В. Психологічний аналіз комунікативної культури як якісної характеристики особистості // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К.: 2013. – С. 211-220.

8. Ковальчук І. В. Спілкування як один з провідних факторів виникнення, розвитку та становлення іншомовної комунікативної культури особистості // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Психологія і педагогіка». Випуск – Острог, 2013. – С. 108-112.

9. Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля таксономічного типу «вид алкогольного напою» в німецькій, англійській та українській мовах/ Вікторія Леонідівна Поліщук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Серія «Філологічна».– Вип. 35. – С. 291 – 295.

10. Поліщук В. Л. Моделювання фразео-семантичного поля квантитативного типу мікросистеми «вживання алкоголю» в німецькій, англійській та українській мовах / Вікторія Леонідівна Поліщук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Серія «Філологічна».– Вип. 34. – С. 206 – 209.

11. Сіліванова І. М. Використання відео на заняттях з французької мови. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20-21 березня 2013 р).

12. Сіліванова І. М. Лінгвокультурна маркованість фразеологічний одиниць на позначення поняття «Подарунок» у французькій мові. VII міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». «Наукові записки. Серія: Філологічна» (18-19 квітня 2013).

13. Сіліванова І. М. Національно-культурний компонент фразеологічних одиниць у англійській мові: лінгвокультурологічний аспект. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «English for specific purposes» (25 лютого 2013).Публікації за кордоном:

1. Белявська О. О. Konstruktywizm w nauczaniu języków obcych (w procesie budowy kapitału ludzkiego) [Tekst] / H. Bielawska // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji Europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki. – Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawca Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. – S. 139 – 146.

2. Ковальчук І. В. Іншомовна комунікативна культура особистості студента у контексті міжкультурної комунікації. – Кельце (Польща) (подано до друку).

3. Ковальчук І. В. Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної культури у студентів ВНЗ. – Щецин (Польща) (подано до друку).

4. Ковальчук І. В. Формування іншомовної комунікативної культури у контексті міжкультурної комунікації / Międzynarodową Konferencję Naukową Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin, 2013. (Польща). (подано до друку).

5. Кратюк Ю. К. Czas teraźniejszy w polskiej gwarze Gródka Podolskiego. IІІ Міжнародна прагмалінгвістична конференція у Szczecinie (жовтень 2013).Навчально-методичні рекомендації:

1. Білецька С. М., Ковальчук І. В., Поліщук В. Л. «Критерії оцінювання знань студентів при вивченні іноземних мов». Острог, 2013.

2. Білецька С. М., Кравець О. П., Ковальчук І. В., Поліщук В. Л. «Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови». Острог, 2013.

3. Кратюк Ю. К. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Польська мова як іноземна». Острог, 2013.Участь у конференціях:

1. Захарчук О. М. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук». Київ, грудень 2013 р.

2. Захарчук О. М. Науково-практична конференція «Сучасні тенденції в педагогіці та психології: сучасний погляд». Харків, травень 2013 р.

3. Ковальчук І.В. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції”, м. Хмельницький, 2013.

4. Ковальчук І.В. Międzynarodową Konferencję Naukową Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin, 2013, (Польща).

5. Ковальчук І. В. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20-21 березня 2013 р).

6. Ковальчук І. В. VII міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». (18-19 квітня 2013).

7. Кратюк Ю. К. IІІ Міжнародна прагмалінгвістична конференція у Szczecinie (жовтень 2013).

8. Поліщук В. Л. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20-21 березня 2013 р).

9. Поліщук В. Л. VII міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». (18-19 квітня 2013).

10. Сіліванова І. М. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20-21 березня 2013 р).

11. Сіліванова І. М. VII міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», (18-19 квітня 2013).

12. Сіліванова І. М. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «English for specific purposes» (25 лютого 2013).

Проведені наукові конференції:

1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців з міжнародною участю «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», січень 2013 р.

2. VIІ Міжнародна науково-практична конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість», квітень 2013 р.

3. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», жовтень 2013 р.Наукові збірники:

1. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 33.

2. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 34.

3. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35.

4. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 36.

5. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 37.

6. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 38.

7. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 39.

8. Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 6.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка