Інформація про бібліотеку наведена в таблиці 11 Таблиця 11. 1 Інформація про наявність бібліотеки № з/п Найменування бібліотеки Площа (кв м)Сторінка1/4
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4
11 Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів та здобувачів вищої освіти є бібліотека з її фондами та електронними засобами інформації. Книжковий фонд бібліотеки ЗНТУ на 01.01.2016 року складає 933518 примірників навчальної, наукової та методичної літератури та інших матеріалів. Загальна інформація про бібліотеку наведена в таблиці 11.1.
Таблиця 11.1

Інформація про наявність бібліотеки

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв. м)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місцьПримітка

1

Наукова бібліотека

2324

933518

773 м2 (8 читальних залів), 454 посадкових місця

Наявна електронна бібліотека

Проректор з науково-педагогічної

роботи та питань перспектив розвитку,

д.т.н., професор Д. М. Піза

Обсяг баз даних (БД) бібліотеки складає 215713 записів. До складу БД, створеної самостійно бібліотекою, входять: «Електронний каталог (ЕК)» та інші БД в складі ЕК: «Електронна картотека статей», «Картотека наукових праць викладачів та співробітників ЗНТУ», «Каталог рідких та цінних видань бібліотеки ЗНТУ», «Періодичні видання, що одержує бібліотека ЗНТУ» та інші. Крім того, в бібліотеці є придбані БД: «Реферативные журналы ВИНИТИ», «Промышленные каталоги Информэлектро», «Українські словники» тощо.

Головним в роботі бібліотеки є забезпечення навчального процесу науковою, навчально-методичною літературою та періодичними виданнями. Тому головною метою комплектування бібліотечного фонду є забезпечення відповідності його складу динамічному задоволенню читацьких потреб та досягненню максимального використання одержаних видань.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки представлений алфавітним, систематичним каталогами, алфавітно-предметним покажчиком до систематичного каталогу, систематичною картотекою статей (СКС) та тематичними картотеками у складі електронного каталогу, а також допоміжно-пошуковою системою «Ключові слова». З 2000 року для підтримки інформаційних баз даних використовується бібліотечна система «УФД/Бібліотека», яка призначена для комплексної автоматизації бібліотечних процесів.

Усі періодичні видання, що надходять до бібліотеки підлягають аналітичній обробці. Статті актуальної для університету тематики представлені в БД «УФД/Бібліотека». Електронна систематична картотека статей завдяки своїй оперативності та універсальності є одним з найцінніших джерел інформації.

У 2007-2010 роках наукова бібліотека ЗНТУ в рамках Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» провела науково-дослідну роботу за темою «Електронна бібліотека ЗНТУ», яка передбачала створення електронної бібліотеки на 5000 назв навчальних посібників, книг, конспектів лекцій, статей, методичних вказівок, розроблених кафедрами університету, та авторефератів дисертацій в електронному вигляді з пошуковою системою через WEB-інтерфейс. Технічне забезпечення бібліотеки складає: серверів – 2 шт., персональних комп’ютерів – 68 шт., принтерів – 7 шт., сканерів – 7 шт., багатофункціональний пристрій – 1 шт.

В бібліотеці працює віртуальний читальний зал електронних дисертацій та авторефератів дисертацій Російської державної бібліотеки (РДБ). Професорсько-викладацький склад і науковці університету одержали унікальну нагоду скористатися доступом до цієї бази.Список наявної навчальної літератури з дисциплін навчального плану магістрів подано у таблиці11.2. Усі методичні розробки в електронному виді знаходяться в електронному фонді бібліотеки.
Таблиця 11.2

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературоюНайменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кіль-

кість примір-ників

1

Цивільний захист і охорона праці в галузі

Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища

Методичні вказівки до лабораторного заняття "Дослідження захисних властивостей різних матеріалів, що використовуються для захисту від дії іонізуючого випромінювання" з дисципліни "Цивільний захист"

ЗНТУ, 2013

6

2

Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища

Методичні вказівки до лабораторного заняття "Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю" з дисципліни "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання [Електронний ресурс]

ЗНТУ, 2013

6

3

Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища

Методичні вказівки до практичного заняття "Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуаційна гідротехнічних спорудах" з дисципліни "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання

ЗНТУ, 2013

6

4

Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища

Методичні вказівки до практичного заняття "Розрахунок зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об'єктів господарської діяльності" з дисципліни "Цивільний захист"

ЗНТУ, 2013

6

5
Кодекс цивільного захисту України

Одіссей, 2013

1

6

Козяр М. М., Бедрій Я. І., Станіславчук О. В.

Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення

Кондор, 2011

1

7

Кучма М. І.

Цивільна оборона (цивільний захист)

Магнолія 2006, 2010

1

8

Михайлов Л. А., Соломин В. П.

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и защита от них

Питер, 2008

1

9
Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення

Магнолія 2006, 2006

22

10

Стеблюк М.І.

Цивільна оборона та цивільний захист

Знання, 2010

1

11

Хромченко В.Г.

Цивільна оборона

Кондор, 2008

1

12

Шоботов В. М.

Цивільна оборона

Центр навч. літератури, 2006

2

13

Коновалова О. В.

Охорона праці в галузі

2015

1

14

Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища

Методичні вказівки до практичної роботи "Розрахунок загального рівномірного штучного освітлення офісних та адміністративно-побутових приміщень методом світлового потоку" з дисципліни "Охорона праці в галузі"

ЗНТУ, 2013

6

15

Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П.

Охорона праці

Університетська книга, 2011

7

16

Кучерявий В. П., Павлюк Ю. Є., Кузик С, В., Кучерявий С. В.

Охорона праці

Оріяна-Нова, 2007

25

17

Протоєрейський О. С., Запорожець О. І.

Охорона праці в галузі

Книжкове видавництво НАУ, 2005

1

Разом94

1

Вступ до публічного адміністрування

Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Богуцький В. В.

Адміністративне право

Право, 2010

1

2

Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В.

Адміністративне право України

Юрінком Інтер, 2007

2

3

Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О.

Адміністративне право України

Істина, 2007

2

4

Бандурка О. М., Понікаров В. Д.

Податкове право

Центр учбової літератури, 2012

1 + ел.версія

5

Біловодська О. А.

Маркетингова політика розподілу

Знання, 2011

1

6

Бутузов В.М., Марущак А.І.

Правові основи інвестиційної діяльності

КНТ, 2007

10

7

Панкевич Л.В., Зварич М.А., Могиляк П.Я.

Бюджетний менеджмент

Знання, 2006

2

8

Вінник О.М.

Інвестиційне право

Юридична думка, 2005

1

9

Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М.

Вища освіта в Україні

Знання, 2005

8

10

Давидов Т. М., Шалімова Н. С.

Звітність підприємств

Знання, 2011

1

11

Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право

Юстініан, 2007

1

12

Дідківська Л. І., Головко Л. С.

Державне регулювання економіки

Знання, 2006

9

13

Жук М.В.

Регіональна економіка

Вид. центр "Академія", 2008

1

14

Заблоцький Б. Ф.

Національна економіка

Новий Світ-2000, 2010

1

15

Завіновська Г.Т.

Економіка праці

КНЕУ, 2007

6

16

Новак В. О., Мостенська Т. Л.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Кондор, 2013

2

17

Зянько В. В.

Інноваційне підприємництво в Україні

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005

1

18

Карлін М. І.

Фінансова система України

Знання, 2007

5

19

Кіянка І. Б.

Політична конфліктологія

Новий Світ-2000, 2011

1

20

Ковтун О.І.

Державне регулювання економіки

Новий Світ-2000, 2010

1

21

Кухарська Н. О., Харічков С. К.

Міжнародна економічна діяльність України [Текст]

Одіссей, 2007

2

22

Литвиненко Я. В.

Маркетингова цінова політика

Знання, 2010

1

23

Чернега О. Б., Маловичко А. С.

Міжнародна економічна діяльність України

Магнолія 2006, 2012

1

24

Михасюк І. Р., Швайка Л. А.

Державне регулювання економіки

Магнолія 2006, 2012

1

25

Онисько С. М., Тофан І. М., Грицина О. В.

Податкова система

Магнолія 2006, 2010

1

26

Петрович Й. М., Галаз Л. В., Процак К. В.

Теорія організацій

Магнолія 2006, 2013

1

27

Польшаков В. І., Ткаленко Н. В.

Інвестиційний менеджмент

Кондор, 2009

1

28

Дрожжина С. В., Одінцова О. О.

Правознавство

Знання, 2006

1

29

Дрожжина С. В., Шульженко І. В.

Правознавство. Практикум

Знання, 2006

1

30

Скакун О.Ф.

Теорія держави і права

Еспада, 2006

2

31

Климанська Л. Д., Савка В. Є., Хома Н. М.

Соціальна політика

Новий Світ-2000, 2014

1

32

Федулова Л.І.

Інноваційна економіка

Либідь, 2006

27

33

Черваньов Д.

Менеджмент

Київський університет, 2010

1

34

Черевко Г. В.

Державне регулювання економіки в АПК

Знання, 2006

1

35

Ярема Б. П., Маринець В. П.

Податковий менеджмент

Магнолія 2006, 2008

1

36

Ярема Б. П., Маринець В. П.

Податковий менеджмент

Магнолія 2006, 2009

1

Разом

101 + ел.версія

1

Адміністрування публічних фінансів

Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О.

Адміністративне право України

Істина, 2007

2

2

Андрушків Б. М., Черничинець С. П.

Корпоративне управління

Кондор, 2011

1

3

Благун І. Г., Воронко Р. М., Бучкович М. Л.

Бюджетний менеджмент

Магнолія 2006, 2008

1

4

Благун І. Г., Воронко Р. М., Бучкович М. Л.

Бюджетний менеджмент

Магнолія 2006, 2009

1

5

Благун І. Г., Воронко Р. М., Бучкович М. Л.

Бюджетний менеджмент

Магнолія 2006, 2012

1

6

Панкевич Л.В., Зварич М.А., Могиляк П.Я.

Бюджетний менеджмент

Знання, 2006

2

7

Федосов В., Кондратюк С., Сафонова Л., Опарін В., Хлівний В.

Бюджетний менеджмент

КНЕУ, 2005

1

8

Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М.

Державний фінансовий контроль

Центр учбової літератури, 2011

1 + ел.версія

9

Кравченко Ю. Я.

Ринок цінних паперів

КНТ, 2009

24

10

Луніна І. О.

Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин [Текст]

Наукова думка, 2006

1

11

Мацелик М. О., Мацелик Т. О.

Фінансове право

Знання, 2011

1

12

Підмогильний О. О.

Організація та здійснення контролю органами державної фінансової інспекції України за сферою державних закупівель.

Ландон-XXI, 2013

2 + ел.версія

13

Савченко Л. А.

Правові основи фінансового контролю [Текст]

Юрінком Інтер, 2008

1

14

Сафонов Ю. М., Кравець В. Р., Олюха В. Г.

Економіко-правові основи капітального будівництва

Центр учбової літератури, 2014

1 + ел.версія

15

Єфименко Т. І., Копилов В. А., Кравець А. М.

Управління державним бюджетом України

Міністерство фінансів України, 2010

10

16
Фінансове право

КНТ, 2009

26

17

Воронова Л. К., Кучерявенко М. П.

Фінансове право України [Текст]

Правова єдність, 2009

1
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка