Інформаційний список №-2-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу березень-серпень 2013 рокуСкачати 265.95 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір265.95 Kb.
Інформаційний список №-2-013

нових надходжень літератури до фонду бібліотеки ЧТЕІ КНТЕУ

березень-серпень 2013 року


ББК

Автор, назва, видання


К-ть

Прим.Природничі науки.

65в6я73

Катренко А.В. Прийняття рішень: теорія та практика: підручник /А.В. Катренко, В.В. Пасічник; [за наук. ред. В.В. Пасічника].-Львів:Новий Світ-2000,2013.-447с.


5

22.17я73

Прикладна математична статистика для економістів: навчальний посібник /І.М. Копич, Б.І. Копитко, В.М. Сороківський, В.В. Бабенко, В.І. Стефаняк.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-408с.


5

65в6я73

Семчук А.Р. Економіко-математичні методи і моделі: навчальний посібник /А.Р. Семчук, В.І. Денисенко, І.З. Готинчан.-К.:КНТЕУ,2013.-148с.


70Інформаційні технології. Технічні науки

30.3я73

Афтанділянц Є.Г. Матеріалознавство: підручник /Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатька.- Херсон:Олді плюс; Київ:Ліра-К,2013.-612с.


2

65в6я73

Веренич О.В. Ієрархічні системи управління економічними об’єктами: навчальний посібник /О.В. Веренич, Т.П. Подчасова.-К.:КНТЕУ,2012.-192с.


10

30.18я73

Егоров Б.В. Технический дизайн: учебное пособие /Б.В. Егоров, Л.А. Иванова, С.В. Котлик.-Львов:Магнолія 2006,2013.-336с.


5

65.231.03

Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки. Практикум: навчальний посібник /В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький, І.М. Паславська.-Львів:Магнолія 2006,2013.-256с.


5

22.153я73

Костюкова Т.І. Інженерна графіка (практикум): навчальний посібник /Т.І. Костюкова.-Львів:Новий Світ-2000,2013.-365с.


5

32.973.26-018я73

Чисельні методи комп’ютерного аналізу: навчальний посібник /В.Я. Воропаєва, І.К. Локтіонов, Л.П. Мироненко, В.В. Турупалов; [за заг. ред. В.В. Турупалова].-Львів:Магнолія 2006,2013.-224с.


5Товарознавство. Технологія харчування. Ресторанна справа

51.230я2

Диетическое питание: учебное пособие-справочник: в 2 т. Том 2. Основы технологии производства и организации потребления продукции диетического питания /[А.И. Черевко, Л.Р. Димитриевич, Л.А.Скурихина и др.].-Сумы:Университетская книга,2013.-494с.


3

65.431.1я73

Економіка ресторанного господарства: навчальний посібник /Н.О. Власова, Н.С. Краснокутська, О.А. Круглова, І.В. Мілаш.-Харків:Світ Книг,2013.-389с.


10

36-9z73

Методи контролю якості харчової продукції: навчальний посібник /[О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова та ін.]; за заг. ред. Л.М. Крайнюк.-Суми:Університетська книга,2012.-512с.


5

36-9я73

Назаренко Л.О. Експертиза товарів: слайд-курс (Розділ «Експертиза продовольчих товарів»): навчальний посібник /Л.О. Назаренко.-К.:ЦУЛ,2013.-312с.


10

36-9я73

Назаренко В.О. Формування якості товарів.-Частина 2: навчальний посібник /В.О. Назаренко, А.П. Кайнаш.-К.:ЦУЛ,2013.-296с.


30

51.230я73

Нутриціологія: навчальний посібник /[Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, І.В. Цихановська та ін.]; за заг. ред.. Н.В. Дуденко.-Харків:Світ Книг,2013.-560с.


5

36-9я73

Романенко О.Л. Смакові товари: підручник /О.Л. Романенко.-[2-е вид.,доп. та перероб.].-К.:КНТЕУ,2012.-560с.


10

36-1я73

Технічна мікробіологія: підручник /В.О. Коваленко, І.В. Цихановська, Т.А. Лазарєва, А.А. Коваль, М.Г. Ілюха, О.В. Александров.-Харків:Світ Книг,2013.-679с.


5

36-9я73

Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження: навчальний посібник /О.Г. Бровко, А.С. Гордієнко, В.В. Дятлов [та ін.].-Львів:Магнолія 2006,2013.-320с.


10

37я73

Товарознавство непродовольчих товарів: навчальний посібник /Л.О. Радченко, Л.Д. Льовшина, М.П. Головко, О.В. М’ячиков, І.Ф. Мартишко.-Харків:Світ Книг,2013.-943с.


5

37.272я73

Товарознавство. Непродовольчі товари: електроосвітлювальні прилади: навчальний посібник /І.І. Кельман, І.І. Шийко, Л.Б. Демидчук, Ю.І. Шийка.-Львів:Магнолія 2006,2013.-376с.


5Економіка. Економічні науки

65.053

Бутук О.І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність /О.І. Бутук.-К.:Знання,2012.-350с.


5

65.03я73+65.02

Вербова О.С. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник /О.С. Вербова, М.В. Вербовий.-Львів:Новий Світ-2000,2013.-392с.


5

65.02я73

Золотих І.Б. Історія економічних вчень: навчальний посібник /І.Б. Золотих.-К.:ЦУЛ,2013.-186с.


5

65.9(4Укр)8

Інноваційний потенціал України: монографія /А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко [та ін.]; за заг. ред.. А.А. Мазаракі.-К.:КНТЕУ,2012.-592с.


3

65.02я73

Історія економічних вчень: підручник /за ред. В.М. Тарасевича, Ю.Є. Петруні.-К.:ЦУЛ,2013.-352с.


5

65.012.2

Ковальчук Т.Т. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки,способи виміру,шляхи мінімізації: монографія /Т.Т. Ковальчук, Н.П. Ковальчук.-К.:Знання,2012.-301с.


5

65.012.2я73

Лагутін В.Д. Макроекономіка: навчальний посібник /В.Д. Лагутін, Л.І. Пронкіна.-К.:КНТЕУ,2012.-268с.


10

65.012.1я73

Малахова Н.Б. Мікроекономічний аналіз: навчальний посібник /Н.Б. Малахова.-Львів:Магнолія 2006,2012.-234с.


5

65.9(4Укр)8

Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія /за заг. ред. О.А. Біловодської.-Суми:Університетська книга,2013.-432с.


2

65.9(4Укр)8я73

Національна економіка: навчальний посібник /за ред. О.В. Носової.-К.:ЦУЛ,2013.-512с.


5

65.012.1я73

Петрушенко Ю.М. Мікроекономіка: теорія та приклади розв’язування задач: навчальний посібник /Ю.М. Петрушенко.-Суми:Університетська книга,2012.-320с.


5

65.048.6я2

Регіональна економіка: словник термінів /[А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, А.В. Бохан та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі.-К.:КНТЕУ,2012.-352с.


40

65.9(4Укр)8я73

Синякевич І.М. Лісова політика: підручник /І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій ; [за ред. І.М. Синякевича].-К.:Знання,2013.-323с.


2Економіка підприємства. Економічний, фінансовий аналіз

65.093:050я73

Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик: навчально-методичний посібник /З.Б. Артим-Дрогомирецька, М.В. Негрей.-Львів:Магнолія 2006,2013.-320с.


10

65.290-86

Безверхий К.В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: монографія /К.В. Безверхий.-К.:ЦУЛ,2013.-276с.


6

65.231.4я73

Бізнес-планування: навчальний посібник /Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак.-К.:Знання,2013.-207с.


10

65.290я73

Економіка підприємства: підручник /за заг. ред.. Л.Г. Мельника.-Суми:Університетська книга,2012.-864с.


2

65.240я73

Круп’як Л.Б. Управління трудовими ресурсами організації: навчальний посібник /Л.Б. Круп’як.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-278с.


5

65.290-21

Лігоненко Л.О. Контролінг у торгівлі: монографія /Л.О. Лігоненко, О.А. Вержбицький.-К.:КНТЕУ,2013.-268с.


5

65.248я73

Охорона праці в галузі: навчальний посібник /П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик.-К.:ЦУЛ,2013.-322с.


5

65.290-2я73

Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навчальний посібник /Й.М. Петрович.-К.:Знання,2013.-510с.


5

65.231.4я73

Планування діяльності підприємства: навчальний посібник /А.Ф. Буряк, О.М. Світовий, О.Г. Манчушенко [та ін.].-К.:ЦУЛ,2013.-260с.


10

65.290-21я73

Портна О.В. Контролінг: підручник /О.В. Портна.-Львів:Магнолія 2006,2013.-264с.


5

65.290я73

Потенціал підприємства: формування та використання: підручник /Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай.-[2-е вид., перероб. та доп.].-К.:ЦУЛ,2013.-248с.


10

65.053.226я73

Склабінська А.І. Фінансовий аналіз: навчальний посібник /А.І. Склабінська, С.А. Дражниця, Л.Д. Федорук; [за заг. ред. М.П. Войнаренка].-Львів: Новий Світ-2000,2013.-342с.


5

65.053.2я73

Тринька Л.Я. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник /Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська (Іванчук).-К.:Алерта,2013.-568с.


5

65.292я73

Фролова Л.В. Злиття та поглинання підприємств: компендіум /Л.В. Фролова, А.Ю. Голобородько.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-240с.


5

65.290я73

Фролова Л.В. Тренінг з економіки підприємства: навчально-методичний посібник /Л.В. Фролова, О.С. Кравченко.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-154с.


5

65.053.226я73

Шубіна С.В. Ф.нансовий аналіз. Практикум: навчальний посібник /С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник, В.О. Швадченко.-К.:ЦУЛ,2013.-296с.


5

65.290я73

Яркіна Н.М. Економіка підприємства: навчальний посібник /Н.М. Яркіна.-К.:Ліра-К,2013.-497с.


5Міжнародні економічні відносини

65.582я73

Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник /І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. Вдамимиров.-К.:ЦУЛ,2013.-256с.


5

65.581я73

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник /В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-495с.


5Фінанси. Фінанси підприємства

65.261.1-01я73

Аванесова І.А. Фінансові послуги: навчальний посібник /І.А. Аванесова.-[2-е вид., перероб. і доп.].-576с.


5

65.262.10я73

Банківська безпека: навчальний посібник /О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник.-К.:Знання,2013.-237с.


5

65.256я73

Березін О.В. Управління ціноутворенням: навчальний посібник /О.В. Березін, Ю.В. Карпенко.-Суми:Університетська книга,2013.-176с.


5

65.261.3я73+65.261.4

Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях: навчальний посібник /М.І. Бондар, В.М. Опарін, О.М. Тимченко [та ін.].-К.:ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-336с.


1

65.261.3я73

Бюджетна система України: тренінг-курс: навчальний посібник /[В.М. Опарін, С.Я. Кондратюк, Є.О. Малік та ін.]; за заг. ред.. В.М. Опаріна.-К.: ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-392с.


1

65.261.10

Боярко І.М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України: монографія /І.М. Боярко, Н.А. Дехтяр, О.В. Дейнека.-Суми:Університетська книга,2013.-165с.


5

65.261.829я73

Васильчук І.П. Фінансова діяльність в таблицях і схемах: навчально-методичний посібник /І.П. Васильчук, Т.П. Якимчук, Н.Є. Крупська.-Львів:Магнолія 2006,2013.-336с.


10

65.262.7

Волосович С.В. Страхування ризиків кредитної сфери: монографія /С.В. Волосович.-К.:КНТЕУ,2013.-388с.


5

65.261.4я73

Гавриленко Н.В. Податкова система: навчальний посібник /Н.В. Гавриленко.-Львів:Новий Світ-2000,2013.-328с.


10

65.261.4я73

Гавриленко Н.В. Податкова система. Практикум: навчальний посібник /Н.В. Гавриленко.-Львів:Новий Світ-2000,2013.-352с.


5

65.262.280-56

Гриценко Л.Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики: монографія /Л.Л. Гриценко.-Суми:Університетська книга,2013.-327с.


5

65.262.10-805.8я73

Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навчальний посібник /С.Б. Єгоричева.-К.:ЦУЛ,2014.-292с.


5

65.262.27я73

Зайцев О.В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика: навчальний посібник /О.В. Зайцев.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-548с.


5

65.261-44.86я73

Ковалев Д.В. Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью: учебное пособие /Д.В. Ковалев.-К.:ЦУЛ,2014.-292с.


5

65.27я73

Кропельницька С.О. Соціальне страхування: навчальний посібник /С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук.-К.:ЦУЛ,2013.-336с.


10

65.261.1-01

Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг України: монографія /В.П. Левченко.-К.:ЦУЛ,2013.-368с.


6

65.261.1-01

Лук’янов В.С. Сучасні фінансові ринки: монографія /В.С. Лук’янов.-К.:Знання,2013.-479с.


5

65.261.829я73

Квасницька Р.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навчальний посібник /Р.С. Квасницька.-Львів:Магнолія 2006,2013.-631с.


5

65.262.10-805.8я73

Погореленко Н.П. Фінансове планування в банку: навчальний посібник /Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк.-Львів:Новий Світ-2000,2013.-182с.


5

65.261.4я73

Податкова система України: тренінг-курс: навчальний посібник /[О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська, С.М. Кокшарова та ін.]; за заг. ред.. О.М. Тимченко.-К.: ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-656с.


1

65.261.1я73

Фінанси: навчальний посібник /за заг. ред.. А.С. Меглаперідзе.-К.:ЦУЛ,2013.-420с.


5

65.261.8я73

Фастовець А.А. Фінанси малого бізнесу: навчальний посібник /А.А. Фастовець, І.В. Фисун.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-302с.


10

65.262.291я73

Цінні папери. Практикум: навчальний посібник /[В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича.-К.:Знання,2013.-791с.


5

65.261.291

Цінні папери: ринок операцій та облік: практичний посібник /упоряд. Д.М. Лівшиц.-К.:ЦУЛ,2013.-336с.


5Бухгалтерський облік і аудит

65.052.2-969я73

Алексєєва А.В. Звітність підприємств: навчальний посібник /А.В. Алексєєва, А.П. Шаповалова, Г.В. Уманців.-[2-е вид., перероб. і доп.].-К.:КНТЕУ,2013.-368с.


10

65.261.381я73

Аудит оподаткування підприємств: навчальний посібник /[ О.А. Петрик, Г.М. Давидов, О.Ю. Редько та ін.]; за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-352с.


1

65.052.2 (4/8)я73

Бузак Н.І. Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник /Н.І. Бузак, О.В. Фоміна.-К.:КНТЕУ,2012.-320с.


5

65.052.247я73

Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України: навчальний посібник /С.В. Свірко, І.О. Кондратюк, О.О. Дорошенко, Н.М. Старченко.-К.:ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-944с.


1

65.261.38я73

Герасименко А.Г. Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання: підручник /А.Г. Герасименко.-К.:КНТЕУ,2012.-484с.


5

65.261.38я73

Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль: навчальний посібник /Л.В. Гуцаленко, М.М. Коцупатрий, У.О. Марчук.-К.:ЦУЛ,2014.-496с.


5

65.052

Інвентаризація: практичний посібник /упоряд. Лившиц Д.М.-К.:ЦУЛ,2013.-140с.


5

65.052.261.4

Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: монографія /О.І. Малишкін.-К.:ЦУЛ,2013.-376с.


5

65.053я73

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник /О.В. Сметанко, І.С. Шарапова, В.О. Горбачьов, Н.В. Бурдюг, Г.С. Коваленко, О.С. Сорокіна; [за ред.. О.В. Сметанко].-К.:ЦУЛ,2013.-456с.


5

65.052я73+65.261.381

Облік і аудит: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін /укл. Л.Г. Смоляр, Р.Ю. Овчарик, О.В. Кам’янська [та ін.].-К.:Ліра-К,2013.-616с.


5

65.052.261.4я73

Облік і звітність підприємств у системі оподаткування: навчальний посібник /[М.І. Бондар, Л.Г. Ловінська, Н.М. Лисенко та ін.]; за заг. ред. М.І. Бондаря, Н.М. Лисенко.-К.: ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-584с.


1

65.262.10:052я73

Облік у банку: підручник /[ О.Г. Коренєва, Н.Г. Маслак, Н.Г. Слав’янська та ін.].-Суми:Університетська книга,2012.-668с.


3

65.052.2ц

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування (стном на 10 вересня 2013 року): практичний посібник /упоряд. К.В. Безверхий.-К.:ЦУЛ,2013.-150с.


5

65.261.38

Сало І.В. Контроль у системі управління: монографія /І.В. Сало.-Суми:ПП Кубраков С.Г.,2013.-166с.


5

65.052.226я73

Фінансовий облік: підручник /Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк [та ін.].-2-е вид, доп. і перероб.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-551с.


10

65.052.226я73

Фінансовий облік: підручник /Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова [та ін.]; за заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.:КНТЕУ,2013.-700с.


10Бізнес. Комерційна діяльність. Торгівля

65.421-801я73

Голошубова Н.О. Організація торгівлі: підручник /Н.О. Голошубова.-[2-е вид.,перероб. та доп.].-К.:КНТЕУ,2012.-680с.


50

65.050.285.09я73

Дражниця С.А. Електронна комерція: навчальний посібник /С.А. Дражниця.-Львів:Новий Світ-2000,2013.-182с.


10

65.091я73

Мельников А.М. Основи організації бізнесу: навчальний посібник /А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк.-К.:ЦУЛ,2013.-200с.


10

65.09вя73+65.5

Москвітіна Т.Д. Міжнародна логістика: навчальний посібник /Т.Д. Москвітіна.-К.:КНТЕУ,2012.-216с.


20Маркетинг

65.050.254

Забуранна Л.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика: монографія /Л.В. Забуранна, К.В. Сіренко.-К.:Ліра-К,2012.-152с.


10

65.050.25я73+65.09в

Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення: навчальний посібник у схемах та таблицях (для організації сам ост. Роботи студентів ВНЗ /[С.В. Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. Чернишева та ін.]; за заг. ред. С.В. Смерічевської.-Львів:Магнолія 2006,2013.-552с.


5

65.050.252.262.10я73

Маслова Н.О. Маркетинг у банку: навчальний посібник /Н.О. Маслова.-К.:КНТЕУ,2012.-320с.


10

65.050.252я73

Маркетинг у галузях і сферах діяльності: навчальний посібник /за ред. І.М. Буднікевич.-К.:ЦУЛ,2013.-536с.


5

65.050.252.44я73

Палеха Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: навчальний посібник /Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха.-К.:Ліра-К,2013.-480с.


5

65.050.251я73

Планування маркетингу: навчальний посібник /[О.А. Овєчкіна, Д.В. Солоха, К.В. Іванова та ін.].-2-е вид., перероб. та доп.-К.:ЦУЛ,2013.-352с.


15

65.050.253-44я73

Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: навчальний посібник /Г.А. Тіхосова, О.Ф. Богданова, О.О. Горач.-Херсон:Олді плюс; Київ:Ліра-К,2013.-328с.


15

65.050.254я73

Тягунова Н.М. Марчендайзинг: кредитно-модульний курс: навчальний посібник /Н.М. Тягунова, В.В. Лісіца, Ю.В. Іванов.-К.:ЦУЛ,2014.-332с.


10

65.050.253

Шульгіна Л.М. Брендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості): монографія /Л.М. Шульгіна, М.В. Лео.-Київ-Тернопіль:Астон,2011.-272с.


5

65.433.4

Шульгіна Л.М. Маркетингове управління туристичними підприємствами: монографія /Л.В. Шульгіна, М.Л. Ткешелашвілі.- Київ-Тернопіль:Астон,2011.-296с.


3

65.050.25я73

Череп А.В. Основи маркетингу: навчальний посібник /А.В. Череп, О.С. Богма, О.Г. Череп.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-226с.


10

65.050.253-44я73

Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг: навчальний посібник /Л.А. Чурсіна, О.П. Домбровська, Н.І. Резвих.- Херсон:Олді плюс; Київ:Ліра-К,2013.-226с.


15Менеджмент

65.050.229я73

Антикризовий менеджмент: навчальний посібник /Л.І. Скібіцька, В.В. Матвєєв, В.І. Щелкунов, С.М. Подрєза.-К.:ЦУЛ,2014.-584с.


5

65.050.226я73

Бюджетний менеджмент: тренінг-курс: навчальний посібник /[Л.Д. Сафонова, А.Є. Буряченко, Є.О. Малік та ін.]; за заг. ред.. Є.О. Малік.-К.:ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-400с.


1

65.050.229.2я73

Капінос Г.І. Операційний менеджмент: навчальний посібник /Г.І. Капінос, І.В. Бабій.-К.:ЦУЛ,2013.-352с.


10

65.290.21я73

Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів: навчальний посібник /І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гунченко.-К.:ЦУЛ,2013.-304с.


15

65.050.204-02я73

Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник /[С.М. Писаренко, Н.В. Горін, Л.А. Українець та ін.]; за ред. С.М. Писаренко.-К.:Знання,2012.-373с.


10

65.050.214я73

Офісний менеджмент: навчальний посібник /Л.І. Скібіцька, В.І. Щелкунов, Т.В. Сівашенко, Ю.М. Чичкан-Хліповка.-К.:ЦУЛ,2014.-616с.


5

65.050.229я73

Сахно Є.Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств: навчальний посібник /Є.Ю. Сахно, С.І. Пономаренко, М.С. Дорош.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-342с.


10

65.050.213я73

Стратегічне управління: навчальний посібник /В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко.-К.:ЦУЛ,2013.-272с.


10

65.050.229я73

Хмурова В.В. Менеджмент підприємницької діяльності: навчальний посібник /В.В. Хмурова.-К.:ЦУЛ,2013.-286с.


10Туризм. Готельне господарство

65.432/433я73

Білецька Г.А. Рекреаційне природокористування: навчальний посібник /Г.А. Білецька.-Львів:Новий Світ-2000,2013.-149с.


10

65.433я73

Економіка туризму: теорія та практика: підручник /М.П. Мальська, М.Й. Рутинська, С.В. Білоус, Н.Л. Мандюк.-К.:ЦУЛ,2014.-544с.


5

65.433

Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму: монографія /Г.І. Михайліченко.-К.:КНТЕУ,2012.-608с.


5

65.433

Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія /О.В. Музиченко-Козловська.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-176с.


5

65.433я73

Нездойминов С.Г. Основы круизного туроперейтинга: учебное пособие /С.Г. Нездойминов.-Херсон:Издатель Гринь Д.С.,2013.-320с.


5

65.433я73

Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство: навчальний посібник /В.Ф. Семенов.-[2-е вид., випр. І доп.].-Херсон:Видавець Грінь Д.С.,2013.-392с.


10

65.433я73

Управління регіональним розвитком туризму: навчальний посібник /Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос; [за ред. Д.М. Стеченка].-К.:Знання,2012.-455с.


20Суспільні науки.

88.51я73

Брич В.Я. Психологія управління: навчальний посібник /В.Я. Брич, М.М. Корман.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-384с.


10

88.532я73

Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: навчальний посібник /І.В. Ващенко, М.І. Кляп.-К.:Знання,2013.-407с.


10

66.4я73

Галик В.М. Україна в Європі і світі: навчальний посібник /В.М. Галик.-К.:Знання,2013.-364с.


5

87.7я73

Етика. Естетика: навчальний посібник /за наук. ред. В.І. Панченко.-К.:ЦУЛ,2014.-432с.


5

87.754я73

Лихолат С.М. Етика бізнесу: навчальний посібник /С.М. Лихолат, І.Б. Гапій.-К.:Знання,2013.-367с.


30

60.561я73

Лукашевич М.П. Соціологія сім’ї: підручник /М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор.-К.:Знання,2013.-223с.


5

60.56я73

Коваліско Н.В. Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навчальний посібник /Н.В. Коваліско.-Львів:Магнолія 2006,312с.


5

63.3(0)я73

Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: навчальний посібник /Т.В. Орлова.-К.:Знання,2012.-446с.


20

66.2я73

Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу: навчальний посібник /Т.В. Орлова.-К.:Знання,2013.-677с.


5

66.0я73

Скрипникова Л.В. Політологія: навчальний посібник /Л.В. Скрипникова, Л.С. Тутік, М.О. Гринчак.-К.:ЦУЛ,2014.-272с.


5

87.2я73

Філософія, логіка, філософія освіти: кредитно-модульний курс: навчальний посібник /за ред. Р.О. Додонова, Л.І. Мозгового.-К.:ЦУЛ,2014.-512с.


5

87.3(0)602.1

Шкепу М.А. Архитектоника общественного времени: монография /М.А. Шкепу; [ науч. ред. Л.А. Боровская].-К.:КНТЕУ,2012.-344с.


5Правознавство. Галузі права

67.301.165я73

Гребельник О.П. Митна справа: підручник /О.П. Гребельник.-[4-е вид.,оновлене та доп.].-К.:ЦУЛ,2014.-472с.


5

67.304.204я73

Договірне право України. Загальна частина: навчальний посібник /[Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін..]; за ред. О.В. Дзери.-К.:Юрінком Інтер,2008.-896с.


10

67.304.204я73

Договірне право України. Особлива частина: навчальний посібник /[Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.]; за ред. О.В. Дзери.-К.:Юрінком Інтер,2009.-1200с.


10

67.304.204я73

Договірне право України: навчальний посібник для підготовки до іспитів /упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків.-К.:ЦУЛ,2013.-192с.


10

67.300я73

Кафарський В.І. Конституційне право України у схемах: навчальний посібник /В.І. Кафарський, І.І. Припхан.-К.:Ліра-К,2013.-272с.


5

67.301я73

Крегул Ю.І. Адміністративне право і процес: навчальний посібник /Ю.І. Крегул.-К.:КНТЕУ,2012.-224с.


5

67.303.5я73

Ніколаєва Л.В. Комерційне право: навчальний посібник /Л.В. Ніколаєва, Л.А. Микитенко.-К.:КНТЕУ,2012.-448с.


5

67.302.1-32

Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України: навчальний посібник /В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс; [за заг. ред.. В.Ф. Опришка].-К.: ДННУ «Академія фінансового управління»,2012.-240с.


1

67.307.5я73

Орленко В.І. Екологічне право України: навчальний посібник /В.І. Орленко, В.В. Орленко.-К.:КНТЕУ,2012.-288с.


5

67.02я73

Правознавство: опорний конспект лекцій /укл. Н.Ю. Коваленко, Л.С. Прокопець.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2013.-210с.


70

67.304.2

Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки: монографія /С.А. Подоляк.-К.:Ліра-К,2012.-214с.


5

67.305я73

Трудове право України: навчальний посібник для підготовки до іспитів /упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків.-К.:ЦУЛ,2013.-172с.


15

67

Эти удивительные законы. В подарок юристу и путешественнику: научно-популярный сборник /сост. Н.И. Хавронюк.-[3-е изд., перераб. и доп.].-К.:ВД»Дакор»,2013.-352с.


1Гуманітарні науки

71(4Укр)я73

Абрамович С.Д. Історія української культури: підручник /С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2013.-116с.


95

71(4Укр)я73

Греченко В.А. Історія української культури: навчальний посібник /В.А. Греченко, К.В. Кислюк.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-352с.


15

81.411.1:72я73

Кочан І.М. Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології: навчальний посібник /І.М. Кочан.-К.:Знання,2013.-294с.


5

81.411.1:65я73

Практикум з української мови за професійним спрямуванням: навчальний посібник /Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко, Н.В. Кавера.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-296с.


5

81.411.1-4

Російсько-український словник: у 4 т.-Т.3. П-Р /І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жаворонок та [ін.].-К.:Знання,2013.-933с.


2Наука. Освіта

65

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки.-Випуск IV (48).-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2012.-404с.


5

65

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки.-Випуск I (49).-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2013.-384с.


5

73я73

Захарова І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навчальний посібник /І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова.-К.:ЦУЛ,2013.-336с.


5

74.58я73

Козлова О.Г. Керівництво громадянським вихованням студентської молоді: навчально-методичний посібник /О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник.-Суми:Університетська книга,2013.-188с.


5

72вя73

Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці: навчальний посібник /В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей.-К.:Знання,2013.-255с.


10

72вя73

Палеха Ю.І. Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник /Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш.-К.:Ліра-К,2013.-336с.


15

74я73

Пащенко М.І. Педагогіка: навчальний посібник /М.І. Пащенко, І.В. Красноштан.-К.:ЦУЛ,2014.-228с.


5

65.048.6

Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 18-19 квітня 2013 р.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2013.-408с.


5Безпека життєдіяльності

68.91я73

Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: підручник /І.П. Пістун, В.І. Кочубей.-Суми:Університетська книга,2012.-575с.


5

68.91я73

Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності: навчальний посібник /І.П. Пістун, В.І. Кочубей.-Суми:Університетська книга,2012.-352с.


5
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка