Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 460.64 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір460.64 Kb.
1   2   3   4   5

Економіка. Економічні науки


65
А 437

Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / гол. ред. Л. В. Губерський. - Вип. 51. - Ч. 1. - К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. - 228 с.65.29
А 640

Ананська М. О.

Бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. е. н. / М. О. Ананська. - Одеса, 2014. - 24 с.

65.26
А 663

Андрусів Р. Р.

Управління зовнішньою заборгованістю держави в системі фінансової безпеки України : автореф. дис. ... канд. е. н. / Р. Р. Андрусів. - К., 2012. - 20 с.

65.26
А 920

Атаманчук З. А.

Грошово-кредитне регулювання та його роль у забеспеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави : автореф. дис. ... канд. е. н. / З. А. Атаманчук. - Львів, 2011. - 20 с.

65.291.21
Б 811

Бондар-Підгурська О. В.

Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навчальний посібник / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. - К. : Ліра-К, 2015. - 487 с.

65.5
Б 837

Борунов В. Б.

Формування міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг України : автореф. дис. ... канд. е. н. / В. Б. Борунов. - Донецьк, 2008. - 20 с.

65.43
Б 853

Босовська М. В.

Управління якістю послуг підприємств готельного господарства : автореф. дис. ... канд. е. н. / М. В. Босовська. - К., 2009. - 24 с.

65.29
Б 893

Брутман А. Б.

Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств на основі аналізу їхніх потенціалів : автореф. дис. ... канд. е. н. / А. Б. Брутман. - Одеса, 2012. - 20 с.

65.2/4
Б 903

Будущее АПК Украины: Европейские вызовы : сборник научных трудов / под ред. Т. В. Ореховой. - Мариуполь-Донецк, 2013. - 62 с.65.291.21
Б 906

Буковинська М. П.

Управління персоналом : підручник / М. П. Буковинська, В. П. Сладкевич. - К. : Кондор, 2014. - 704 с.

65.24
Б 911

Бунтовський С. Ю.

Формування системи соціально-економічного управління інноваційною працею : автореф. дис. ... канд. е. н. / С. Ю. Бунтовський. - Донецьк, 2010. - 20 с.

65.052
Б 943

Бухгалтерський облік у виробничіх та агросервісних кооперативах : підручник / за ред. В. Я. Плаксієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 448 с.65.26
В 170

Ваніна Н. М.

Ринок цінних паперів : практикум / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 144 с.

65.29
В 172

Ваніна Н. М.

Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. е. н. / Н. М. Ваніна. - Одеса, 2008. - 20 с.

65.052
В 493

Виноградова М. О.

Аудит : навчальний посібник / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 654 с.

65.29
Г 362

Георгієв В. А.

Сценарний підхід до управління економічним потенціалом великих промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. е. н. / В. А. Георгієв. - Маріуполь, 2011. - 20 с.

65.5
Г 955

Гурова В. О.

Інтеграція країн у міжнародні регіональні структури : автореф. дис. ... канд. е. н. / В. О. Гурова. - Донецьк, 2007. - 20 с.

65.268
Д 758
Дроняєва Г. М.

Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування глобального економічного простору : автореф. дис. ... канд. е. н. / Г. М. Дроняєва. - Донецьк, 2010. - 20 с.65.29
Д 839
Дупляк Т. П.

Організаційно-економічний механізм управління підприємствами виставкової діяльності : автореф. дис. ... канд. е. н. / Т. П. Дупляк. - К., 2011. - 20 с.65.43
Є 833
Єсіпова К. А.

Управління бізнес-процесами туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. е. н. / К. А. Єсіпова. - К., 2013. - 20 с.65.29
І 247
Іващенко А. Г.

Формування системи управління виробничими процесами промислового підприємства на інноваційній основі : автореф. дис. ... канд. е. н. / А. Г. Іващенко. - Одеса, 2013. - 22 с.65.29
І-717

Інституційний розвиток ПТНЗ: основні підходи до бізнес-планування та маркетингу : навчально-методичний посібник / Л. І. Даниленко, Л. М. Сергеєва, В. В. Кашевський. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Арт Економі, 2011. - 152 с.65.052
К 400

Кім Ю. Г.

Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : учебное пособие / Ю. Г. Кім. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 600 с.

65.9(4Укр)
К 670
Корнєв М. М.

Стратегія інтеграційного розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. е. н. / М. М. Корнєв. - Донецьк, 2012. - 36 с.65.052
К 709

Корягіна С. В.

Маркетинговий аудит : учебное пособие / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.

65.29
К 760
Кошеленко В. О.

Удосконалення оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств на основі методів багатомірного неметричного шкалування : автореф. дис. ... канд. е. н. / В. О. Кошеленко. - Одеса, 2011. - 20 с.65.5
К 777
Крамаренко А. О.

Міжнародна конкурентоспроможність і економічна безпека країн в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. е. н. / А. О. Крамаренко. - Донецьк, 2009. - 20 с.65.9(4Укр)
Л 228
Лантух І. В.

Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) : монографія / І. В. Лантух. – Харків : Основа, 2004. - 196 с.65.43
Л 843

Лук'янов В. О.

Маркетинг туристичного бізнесу : навчальний посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2012. - 336 с.

65.29
М 120
Ма Пін.

Стратегічне планування на підприємствах зварювального виробництва : автореф. дис. ... канд. е. н. / Ма Пін. - К., 2010. - 20 с.65.9(4Укр)
Н 730

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк ; за наук. ред.: А. Крисоватого, Є. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 504 с.65.29
П 841

Професійна самореалізація та кар`єрне зростання майбутніх фахівців на сучасному етапі : інноваційний проект. - К., 2005. - 12 с.65.5
О-600
Опалько В. В.

Подолання бідності в системі світового господарства : автореф. дис. ... канд. е. н. / В. В. Опалько. - Донецьк, 2009. - 20 с.65.43
С 916

Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 26 вересня 2014 р. / уклад. Ф. Л. Перепадя ; за загал. ред. В. М. Мацуки. - Маріуполь : МДУ, 2014. - 169 с.65.053
Т 676

Тринька Л. Я.

Економічний аналіз : навч.-метод. посібник / Л. Я. Тринька, О. В. Липчанська (Іванчук). - К. : Алерта, 2013. - 568 с.

65.43
Т 878

Туристичне країнознавство : навчальний посібник / за ред. В. Ф. Семенова. - 2-ге вид., випр. і доп. - Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. - 392 с.65.26
Ф 591

Фінансова енциклопедія : справочное издание / за заг. ред. О. П. Орлюк. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 472 с.65.01
Ч-440
Чепінога В. Г.

Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 647 с.


Політика. Політичні науки


66.2(4Укр)
Д 362

Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність : монографія / за ред. О. М. Майбороди. - К. : ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2013. - 184 с.66.2(4Укр)
К 800

Кресіна І. О.

Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (Етнополітологічний аналіз) [Текст] : монографія / І. О. Кресіна. - К. : Вища школа, 1998. - 392 с.

66.4
Т 353

Тероризм в світовій історії : інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять / уклад. С. В. Тарасов. - Маріуполь, 2014. - 24 с.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка