«Інформаційні технології в територіальному менеджменті» Назва дисципліни – «Інформаційні технології в територіальному менеджменті»Скачати 74.71 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір74.71 Kb.
«Інформаційні технології в територіальному менеджменті»


 1. Назва дисципліни – «Інформаційні технології в територіальному менеджменті»
 1. Лектор проф. Костріков Сергій Васильович

 2. Статус вибірковий

 3. Курс 1, семестр 1 (магістр)
 1. Кількість кредитів: 4; академічних годин 120 (в т.ч. лекції 22, практичні заняття –22, самостійна робота – 76).
 1. Попередні умови для вивчення: курс «Інформаційні технології в територіальному менеджменті» є спеціалізованим, переважно практичним курсом, він базується на використанні геоінформаційних технологій в територіального менеджменту в різних предметних галузях. Курс базується на знаннях з інформатики, отриманих в школі, знаннях отриманих під час вивчення курсів у ВУЗі «комп’ютерні технології в суспільній географії», «інформатика з основами геоінформатики», «основи менеджменту».
 1. Опис курсу:


Мета курсу: вивчення теоретичних основ і прикладних засобів впровадження геоінформаційних систем (ГІС) та відповідних технологій, апаратних і програмних засобів розробки схем територіального менеджменту в різних предметних галузях. Досягнення мети курсу передбачає набуття студентами практичних навичок роботи з геоінформаційними системами і застосування геоінформаційних технологій, що забезпечують побудову, відображення, обробку і вивід графічної та атрибутивної інформації – геоданих стосовно різноманітних схем територіального менеджменту.
Завдання курсу: поглибити знання, отримані у попередніх курсах та спецкурсах, щодо складових геоінформаційних технологій стосовно їх безпосередніх аплікацій в територіальному менеджменті:введення даних; збереження підтримка та вивід даних; запити до даних; вивчити інтегровані географічні інформаційні системи, зокрема, платформу ArcGIS та її три ключових програмних компоненти (ArcGIS Desktop, ArcSDE, ArcIMS) на прикладі застосування вказаних компонентів для цілей створення окремих проектів із територіального менеджменту; отримати знання щодо сукупності спеціалізованих програмних засобів, призначених для обробки, аналізу, відображення просторово-координованих даних, інтеграції даних і знань про територію для ефективного їх використання при вирішенні наукових і прикладних завдань та досліджень в галузі територіального менеджменту; опанувати навички щодо створення різноманітних проектів із територіального менеджменту на підставі первинних даних різного класу.
Зміст курсу: Основи ГІС-аналізу для територіального менеджменту. Аналіз місцеположення об’єктів для вирішення задач територіального менеджменту. Задачі, які виконує ArcGIS. Робота із класичними ГІС-платформами – MapInfo. Планування проекту ГІС з територіального менеджменту і складення бази даних проекту. Підготовка даних для ГІС-аналізу та його проведення. Впровадження учбових ГІС-проектів.

8. Форми та методи навчання: Лекційний метод, методи практичних занять із програмним та апаратним забезпеченням, застосування технічних засобів навчання та мультимедійних матеріалів, методи активізації участі студентів на практичних заняттях.


9.Форми організації контроль знань, система оцінювання: Перевірка
індивідуальних завдань, опитування на практичних заняттях, комп’ютерне тестування на проміжному модульному контролі, комп’ютерне тестування на вихідному модульному контролі.
10.Навчально-методичне забезпечення: Костріков С.В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія», - Харків, 2012 - 44 с. Учбово-методичний комплекс із курсу. Рекомендована базова та допоміжна література. Апаратне та програмне забезпечення кафедрального та загально університетських дисплейних класів.
11.Мова викладання: українська.

12.Список рекомендованої літератури:


  1. Костріков С.В., Воробйов Б.Н. Практична геоінформатика для менеджменту охорони довкілля. Навчальний посібник – Харків: Вид-во ХНУ,

2003.  1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики:

Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. — Суми: ВТД - Університетська книга, 2005.
  1. Алета Вьено. ArcCatalog . Руководство пользователя. - М.: ESRI

Дата+, 2002.

  1. Баранов Ю.Б., Берлянт A.M., Кошкарев А.В., Серапинас Б.Б.,


Филиппов Ю.А. Толковый словарь по геоинформатике / Под ред. A.M. Берлянта и А.В. Кошкарева. – М.: Изд-во, 1997.


  1. Берлянт A.M. Образ пространства: карта и информация. - М.:

Мысль, 1986.

  1. Берлянт A.M. Геоиконика. - М.: Астрея, 1996.
  1. Берлянт A.M. Геоинформационное картографирование. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.
  1. Берлянт A.M. Виртуальные геоизображения. – М.: Научный мир,

2001.  1. Боб Бут, Джеф Шанер , Энди МакДоналд , Фил Санчес. Робота

 • базами геоданных. Упражнения. - М.: ESRI – Дата+, 2004.

  1. Бусыгин Б.С, Гаркуша И.Н., Серединин Е.С., Гаевенко А.Ю.

Инструментарий геоинформационных систем: Справочное пособие. - К.: ИРГ
«ВБ», 2000. - 172 с.


  1. Геоинформатика \ А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков. – М.: МАКС Пресс, 2001.

  1. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Ю.Б. Баранов, A.M. Берлянт, Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев и др. - М.: ГИС-Ассоциация, 1999.

  2. Геоинформатика \ Под ред. Тикунова В. – М.: Академия, 2005.

  3. Геоэкоинформатика. Научное издание, МГУ, 1995.
  1. ГИС-Обозрение. Журнал по современным геоинформационным технологиям. – М.: Гипрогор, 1995-2011.
  1. Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике. – М.: Физматлит, 2004.
  1. ДеМерс М. Географические Информационные Системы. - М.: Изд-во Дата+, 1999.
  1. Джеф Шнэр, Дженифер Райтсел. Редактирование в ArcMap. -

М.: Изд-во Дата+, 2004.


  1. Дэвис Дж. Статистический анализ данных в геологии: В 2 кн. -М:

Недра, 1990.


  1. Зейлер М. Моделирование Нашего Мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных. - ECOMM Co: Киев, 2004. – 254 с.
  1. Капралов Е.Г., Коновалова Н.В. Введение в ГИС. — М.: ГИС-

Ассоци-ация, 1997.


  1. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий: Монография. - Новосибирск:

СГГА, 2004.  1. Книжников Ю. Ф. Аэрокосмическое зондирование. — М.: Изд-

во МГУ, 1997. - 119 с.


  1. Ковальчук А. К., Шайтура С. В. Основы геоинформационных систем: Учебное пособие. Гриф УМО информационных систем и технологий.
 • М.: МГОУ, 2006.
  1. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П., Стефанов С.И. Издание карт. М.: Изд-во Дата+, 1996.
  1. Королев Ю.К. Общая геоинформатика. Часть I. Теоретическая геоинформатика. Выпуск 1. М.: М.: Изд-во Дата+, 1998.
  1. Кошкарев А. В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Российская академия наук, Институт географии. — М.: ИГЕМ РАН, 2000.
  1. Кошкарев А.В., Каракин В. П. Региональные геоинформационные си-стемы. — М.: Наука, 1987.

  2. Круазе С., Бут Б., Дальтон К., Митчел Э., Кларк К. ArcMap.

Руководство пользователя Москва, Дата+, 2002г.

  1. Круазе С., Бут Б., Дальтон К., Митчел Э., Кларк К. ArcToolbox.

Руководство пользователя Москва, Дата+, 2002 г.
  1. Круазе С., Бут Б., Дальтон К., Митчел Э., Кларк К. ArcCatalog.

Руководство пользователя Москва, Дата+, 2002г.

  1. Круазе С., Бут Б., Дальтон К., Митчел Э., Кларк К.

Редактирование в ArcMap Москва, Дата+, 2002г.

  1. Лурье И. И. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформационной и цифровой обработки космических снимков. - М.: КД «Университет», 2007.

  2. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. - М.: Мир, 1968.

  3. Мелита Кеннеди, Стив Копп. Картографические проекции. - М.:

ESRI – Дата+, 2006.


  1. Митчелл Э. Руководство по ГИС-анализу. Ч. 1: Пространственные модели и взаимосвязи: Пер. с англ. - К.: ЗАО ЕСОММ Со.
 • Стилос, 2000.
  1. Муниципальные ГИС: обеспечение решения экологических проблем / В.С.Поливанов, М.М.Поляков, Т.А.Воробьева и др. — Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, 2001.
  1. Начала работы с ArcGIS. ArcGIS 9.X. - М.: ESRI Дата+, 2006.
  1. Новые информационные технологии / Под ред. В.П. Дьяконова; Смол. гос. пед. ун-т. - Смоленск, 2003. - Ч. 2: Программное обеспечение персонального компьютера / В.П. Дьяконов, И.В. Абраменкова, Е.В. Петрова.
  1. Основы геоинформатики \ Ред. В.С. Тикунов. В 2-х книгах. – М.: Академия, 2004.
  1. Самардак А.С. Геоинформационные системы. – Владивосток:

ДГУ, 2006.


  1. СветличныйА.А.,АндерсонВ.Н.,ПлотницкийС.В.

Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997.
  1. Силкин К.Ю. Геоінформаційна система Golden Software Surfer. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2009. – 106 с.
  1. Тикунов В.С. Моделирование в картографии: Учебник. М.: Изд-

во МГУ, 1997.
  1. Томплинсон Р. Думая о ГИС. Планирование географических информационных систем: руководство для менеджеров. – М.: Дата+, 2005.
  1. Турлапов В.Е. Геоинформационные технологии в экономике. – Н. Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2008.
  1. Учебная программа курса «Геоинформационные технологии ПАНОРАМА. ГИС КАРТА 2011». – М.: КБ Панорама, 2011.
  1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и статистика, 1998.
  1. Ципилева Т.А. Геоинформационные системы. Учебное пособие. –

Томск, 2004.
  1. Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение ГИС при изучении окружающей среды. — Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 1997.
  1. MapInfo Professional 9.0. Руководство пользователя. Перевод корпорации MapInfo. – MapInfo Corporation, Troy, New York, 2007.
  1. Gorr W.L., Kurland K.S. GIS-Tutorial. Workbook for ArcView 9.

ESRI, 2009.

Чисельні інтернет-сайти із ГІС, геоінформатики та територіального менеджменту


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка