Інформаційні системи в менеджментіСкачати 151.95 Kb.
Дата конвертації12.11.2016
Розмір151.95 Kb.


«Інформаційні системи в менеджменті»
Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2013 р.
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційні системи в менеджменті»


Київ – 2013 р.

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО
кафедрою бізнес адміністрування та управління проектами

Навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освітиРОЗРОБНИК

О.Б. Данченко, доцент кафедри, к.т.н., доцент

РЕЦЕНЗЕНТ

Іларіонов О.Є., к.т.н., директор Навчально-наукового Інституту
інформаційних та комунікаційних технологій

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України та Університету «КРОК»
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №
від

«__» _____________ 2013 р.

Завідувач кафедри

(підпис)

В.В.МорозовУХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ

Протокол №
від

«__» _____________ 2013 р.

Директор інституту


(підпис)

С.М.Піддубна

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для практичних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи в менеджменті»

– вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю:Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

1801

Специфічні категорії

8.18010016

Бізнес-адміністрування


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

 1. 1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

2.6

 1. 2.

Тип дисципліни

нормативна

 1. 3.

Попередні умови

попереднє вивчення дисциплін:

Інформатика

Менеджмент


 1. 4.

Триместр

2 семестр

 1. 5.

Кредити ECTS

3

 1. 6.

Заняття з викладачем

36

 1. 7.

Форми підсумкового контролю

Диференційований залік

 1. 8.

Методи проведення

Лекції, лабораторні заняття, захист індивідуальних науково-дослідних завдань

 1. 9.

Результати навчання

 • знати принципи побудови та використання автоматизованих інформаційних систем (АІС) управління;

 • знати принципи побудови та використання автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджера;

 • знати принципи організації усіх видів забезпечення АІС управління;

 • аналізувати потоки даних в організації;

 • проектувати структуру бази даних організації;

 • планувати етапи розробки та впровадження АІС в організації;

 • застосовувати програмні засоби АІС в своїй професійній діяльності;

 • професійно поставити задачу на створення АІС управління та АРМів;

 • приймати рішення щодо вибору та використання інструментальних програмних засобів для управління.

10.

Зміст дисципліни

Розділ 1. Інформаційні системи та комп’ютеризовані засоби вдосконалення управління економіко-організаційними об’єктами.

Розділ 2. Організація інформаційної бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних.

Розділ 3. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.

Розділ 4. Основні типи інформаційних систем у менеджменті організацій.11.

Література

 1. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник/ В. О. Новак [та інші]. - К.: Каравела, 2008. - 616 с.

 2. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент: Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях/ О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 173 с.

 3. Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник/ В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. - К.: Кондор, 2006. - 462 с

 4. Опорный конспект лекций по дисциплине «Информационные системы в менеджменте». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2012. – 20 с.

 5. Практикум по дисциплине «Информационные системы в менеджменте». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2012. – 28 с.

12.

Мова

Українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація змісту нормативної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» затверджена в складі Освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.05 №75.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій в менеджменті, їх використання в управлінні соціально-економічними та виробничими системами.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:


 • знати принципи побудови та використання автоматизованих інформаційних систем (АІС) управління;

 • знати принципи побудови та використання автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджера;

 • знати принципи організації усіх видів забезпечення АІС управління;

 • аналізувати потоки даних в організації;

 • проектувати структуру бази даних організації;

 • планувати етапи розробки та впровадження АІС в організації;

 • застосовувати програмні засоби АІС в своїй професійній діяльності;

 • професійно поставити задачу на створення АІС управління та АРМів;

 • приймати рішення щодо вибору та використання інструментальних програмних засобів для управління.

У процесі вивчення навчальної дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” студенти засвоюють термінологію й основні поняття, що використовуються в міжнародній практиці при розробці автоматизованих інформаційних систем менеджменту в організаціях, отримують уявлення про структуру таких систем, а також ознайомлюються з процедурами їх побудови.
ММіждисциплінарні зв’язки

Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» ґрунтується на знаннях та уміннях, які були здобуті під час вивчення таких навчальних дисциплін: «Інформатика», «Менеджмент».3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ. Цілі і задачі дисципліни, термінологія.

Тема 1. Інформаційні системи та комп’ютеризовані засоби вдосконалення управління економіко-організаційними об’єктами.

 • Теоретичні основи автоматизації.

 • Історія розвитку автоматизованих інформаційних систем та технологій.

 • Характеристики інформаційних систем у менеджменті.

Тема 2. Організація інформаційної бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних.

 • Поняття інформації та сучасне тлумачення інформації та знань.

 • Банки та бази даних та знань.

 • Сучасні системи управління базами даних.

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.

 • Підсистеми АІС.

 • АРМи. Класифікація АРМів.

 • Життєвий цикл ІС.

Тема 4. Основні типи інформаційних систем у менеджменті організацій.

 • Корпоративні інформаційні системи.

 • Інтелектуальні інформаційні системи.

 • Експертні системи.4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

 1. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник/ В. О. Новак [та інші]. - К.: Каравела, 2008. - 616 с.

 2. Лодон Дж. Управление информационными системами: Учебник/ Дж. Лодон, К. Лодон. - 7-е изд.. - СПб.: Питер, 2005. - 912 с.

 3. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент: Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях/ О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 173 с.

 4. Матвієнко О.В. Основи менеджменту інформаційних систем: Навчальний посібник/ О.В. Матвієнко. - 2-ге, перероб. та доп.. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

 5. Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник/ В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. - К.: Кондор, 2006. - 462 с.

 6. Опорный конспект лекций по дисциплине «Информационные системы в менеджменте». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2012. – 20 с.

 7. Практикум по дисциплине «Информационные системы в менеджменте». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2012. – 28 с.

Додаткова література

 1. Построение запросов и программирование на SQL: учеб. пособие / А.В.Маркин. – Рязань: РГРТУ, 2008. – 312 с.

 2. Райордан Р. Основы реляционных баз данных/Пер, с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2010. — 384 с.: ил.

 3. Ю.Б. Бекаревич, Н.В. Пушкина. Создание реляционной базы данных и запросов. MS Access 2007. – Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, 2010. – 480с.

 4. Батюк А.Є. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2004.

 5. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. - К.: КНЕУ, 2003.

 6. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. - К.: КНЕУ, 2001.

 7. Дубина А.Г. и др. Excel для экономистов и менеджеров. - СПб.: Питер, 2004.

 8. Інформаційні системи і технології в економіці. / за ред. В.С.Пономаренка. - К.: ВЦ "Академія", 2002.

 9. Мур Джеффри и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.: Пер. с англ. - М.: ИД "Вильямс", 2004.


5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0 – 100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS на підставі нормативних документів Університету.5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Своєчасний захист 1 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 2 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 3 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 4 лабораторної роботи

20
Відповідь на перше теоретичне питання

10
Відповідь на друге теоретичне питання

10
Разом:

100
Виконання необов’язкових завдань (розробка кейсу, підготовка тез на студентську конференцію)

20

5.2. Умови нарахування балів

Від 90 до 100 балів – студент знає визначення, характеристики та типи АІС, знає підсистеми АІС та види АРМів, вміє розробляти структуру реляційної бази даних (БД), розробляє форми, запити та звіти для ведення БД, всі лабораторні роботи виконані і захищені вчасно.

Від 80 до 89 балів – студент знає визначення, характеристики та типи АІС, знає підсистеми АІС та види АРМів, вміє розробляти структуру реляційної бази даних (БД), розробляє форми, запити та звіти для ведення БД, хоча припускається при цьому незначних помилок, всі практичні роботи виконані і захищені вчасно.

Від 70 до 79 балів – студент знає визначення, характеристики та типи АІС, знає підсистеми АІС та види АРМів, вміє розробляти структуру реляційної бази даних (БД), розробляє форми, запити та звіти для ведення БД, хоча припускається при цьому незначних помилок, але припускає неточності при розробці структури БД, всі практичні роботи виконані і захищені вчасно.

Від 60 до 69 балів – студент знає визначення, характеристики та типи АІС, знає підсистеми АІС та види АРМів, вміє розробляти структуру реляційної бази даних (БД), хоча припускається при цьому суттєвих помилок, невпевнено розробляє форми, запити та звіти для ведення БД, практичні роботи виконані і захищені невчасно.

Від 50 до 59 балів – студент знає визначення, характеристики та типи АІС, знає деякі підсистеми АІС та види АРМів, вміє розробляти структуру реляційної бази даних (БД), хоча припускається при цьому суттєвих помилок, не вміє розробляти форми, запити та звіти для ведення БД, практичні роботи виконані і захищені невчасно.

Від 25 до 49 балів – студент знає визначення, деякі характеристики та типи АІС, знає деякі підсистеми АІС та види АРМів, не вміє розробляти структуру реляційної бази даних (БД), не вміє розробляти форми, запити та звіти для ведення БД, практичні роботи невиконані.

Менше 24 балів - студент не знає визначення, характеристики та типи АІС, не знає підсистеми АІС та види АРМів, не вміє розробляти структуру реляційної бази даних (БД), не вміє розробляти форми, запити та звіти для ведення БД, практичні роботи невиконані.5.3. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90–100

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)6. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ККР) ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Білет № 1

 1. Інформатизація. Комп’ютеризація. Автоматизація.
 2. Сутність інформаційної системи в економіці.


 3. Програмне забезпечення АІС.

 4. Створити структуру бази даних та схему даних для автоматизації роботи відділу закупівель в компанії.

Білет № 2

 1. Технічне забезпечення АІС.

 2. Основні поняття та визначення, складові, структура та функції АРМiв.

 3. АРМи по рівню застосування.

 4. Створити структуру бази даних та схему даних для автоматизації роботи рекламного відділу в компанії.

Білет № 3

 1. Забезпечуючі підсистеми АІС.

 2. Інформаційна технологія. Нова інформаційна технологія.

 3. Структура програмних засобів АРМ.

 4. Створити структуру бази даних та схему даних для автоматизації роботи проектного офісу в компанії.

Білет № 4

 1. Інформаційна система. Автоматизована інформаційна система.

 2. Порядок реалізації процесу проектування АIС.

 3. Ознаки для класифікації АРМiв.

 4. Створити структуру бази даних та схему даних для автоматизації роботи відділу кадрів в компанії.

Білет № 5

 1. Структура інформаційної бази АРМ.

 2. Функції експлуатації АІС.

 3. Автоматизована інформаційна система. Види АІС.

 4. Створити структуру бази даних та схему даних для автоматизації роботи відділу збуту в компанії.

Білет № 6

   1. Етап вдосконалення АІС.

   2. Основні задачі інформаційних систем управління проектами і підприємствами.

   3. Принципи розробки АІС.

   4. Створити структуру бази даних та схему даних для автоматизації роботи планового-фінансового відділу в компанії.

7. ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

«Інформаційні системи в менеджменті»


ПОГОДЖЕНО

Наявність основної літератури та методичного забезпечення в Навчально-науковій бібліотеці Університету перевірено

Директор __________________________________________ Г.І. Демиденко
Відповідає вимогам до структури та змісту комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

Начальник НМУ ____________________________________ В.О. Кузнецов8. ЛИСТ

подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником
Дія комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни подовжена за рішенням кафедри-розробника без суттєвих змін. Зміни до робочої навчальної програми додаються.

Навчальний рік

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

201_/201_


201_/201__


201_/201__


201_/201__

Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка