Інформаційна безпека”Сторінка2/7
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

Право (0304)

Нормативна


Напрям підготовки

Правознавство (6.030401)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):для підрозділів оперативно-технічних заходів


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 72

7-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


12 год.

год.

Практичні, семінарські

22 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

16 год.

год.

Індивідуальні завдання: 18 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1

для заочної форми навчання -


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи у органах внутрішніх справ та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

Завдання вивчення дисципліни передбачає в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційній безпеці, в тому числі і органів внутрішніх справ теоретично та практично засвоїти необхідний рівень умінь та компетенцій, необхідних для подальшої роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен:

знати:

- правову та організаційну основи забезпечення інформаційної безпеки України та, зокрема, органів внутрішніх справ;

- основні види загроз інформаційній безпеці та технічних каналів витоку інформації, методи їх виявлення та блокування;

- основні види та можливості технічних засобів і систем захисту інформації;

- основні методи та засоби криптографічного та стеганографічного захисту інформації, що циркулює у автоматизованих системах ОВС України та передаютья телекомунікаційними каналами та мережами;

вміти:

- планувати та організовувати свою роботу та роботу підрозділу з урахуванням вимог до захисту інформації з обмеженим доступом;

- планувати й організовувати роботи щодо створення та розвитку системи інформаційної безпеки підрозділів органів внутрішніх справ;

- організовувати роботи щодо виявлення і блокування технічних каналів витоку інформації;

- здійснювати ефективний контроль робіт із захисту інформації;

- здійснювати ефективний вибір комп’ютерних систем захисту;

- свідомо дотримуватися правил роботи з інформацією з обмеженим доступом та сурово виконувати вимоги до захисту інформації, що діють у системі ОВС України;

- використовувати спеціальні технічні засоби захисту інформації;

- використовувати програмні та апаратні засоби розмежування доступу до інформації у автоматизованих системах та антивірусні засоби захисту інформації у персональних комп’ютерах;

- використовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи захисту інформації.3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Захист у технічних каналах витоку інформації
Тема 1. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України
Завдання курсу. Нормативно-правові основи захисту інформації в Україні. Концепція національної безпеки України, концепція інформаційної безпеки України, доктрина інформаційної безпеки України. Основні поняття, терміни та визначення. Організація захисту інформації у ОВС України.
Тема 2. Технічні канали витоку інформації. Способи несанкціонованого зняття інформації
Місце технічного захисту інформації у системі інформаційної безпеки. Сутність та завдання технічного захисту інформації. Основні поняття, терміни та визначення технічного захисту інформації. Види інформації, яка може стати об’єктом злочинних посягань. Поняття технічних каналів витоку інформації та механізм їх утворення. Види та класифікація технічних каналів витоку інформації та способів несанкціонованого зняття інформації. Визначення можливих джерел витоку акустичної та електромагнітної інформації у приміщенні. Визначення можливих джерел витоку інформації з радіоканалу.
Тема 3. Методи та засоби блокування технічних каналів витоку інформації
Порядок проведення та складові ТЗІ у підрозділах ОВС України. Методи пасивного та активного захисту інформації. Методи та засоби захисту акустичної інформації. Методи та засіб захисту електромагнітної інформації. Методи захисту від ВЧ-нав’язування. Методики і засоби пошуку радіозакладних пристроїв.
Змістовий модуль 2. Захист інформації у автоматизованих системах, телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку
Тема 4. Методи захисту інформації у автоматизованих системах
Захист інформації з обмеженим доступом у захищеній комп’ютерній мережі. Розмежування доступу до інформації в залежності від повноважень користувача. Використання паролів. Захист інформації у комп’ютерах від вірусів. Шифрування інформації у комп’ютерах при її зберіганні. Програмні засоби захисту інформації. Вибір програм розмежування доступу до інформації. Вибір та застосування антивірусних програм. Вибір програм автоматичного шифрування інформації при її збереженні на дисках та відпрацювання практичних навичок їх застосування.
Тема 5. Методи захисту інформації у телекомунікаційних мережах та відкритих каналах зв’язку
Захист мовленнєвої інформації, що передається у відкритих каналах зв’язку. Стеганографічні методи захисту письмової інформації, що передається у відкритих каналах зв’язку. Поняття шифру та коду. Типи шифрів. Поняття алгоритму шифрування та секретного ключа. Квадрат Віженера. Поняття незламного шифру. Разовий шифроблокнот та його застосування. Електромеханічні шифрувальні машини. Комп’ютерне шифрування та його особливості, пов’язані з представленням письмової інформації у комп’ютері. Алгоритм симетричного шифрування DES. Виникнення ідеї асиметричного шифруванння та доведення теореми існування. Алгоритм шифрування асиметричного шифрування RSA. Відпрацювання практичних навичок використання програм шифрування інформації з відкритим ключем.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

с.р.

л

п

лаб

Інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Захист у технічних каналах витоку інформації

Тема 1. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України.

8


2

22

2
Тема 2. Технічні канали витоку інформації. Способи несанкціонованого зняття інформації.

14


2

4

­
4

4Тема 3. Методи та засоби блокування технічних каналів витоку інформації.

14


2

6
4

2Разом за змістовим модулем 1

36


6

12
10

8Змістовий модуль 2. Захист інформації у автоматизованих системах, телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку

Тема 4. Методи захисту інформації у автоматизованих системах

14


2

4
44Тема 5. Методи захисту інформації у телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку.

22


4


8

6


4
Разом за змістовим модулем 2

36

6

12
10

8


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка