Інформаційна безпека”Сторінка1/7
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції
факультет підготовки фахівців для слідства


КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни
Інформаційна безпека”

Для підрозділів оперативно-технічних заходів

Автори:

Рибальський О.В. професор кафедриінформаційних технологій, д.т.н., професор;

Кудінов В.А., начальник кафедри

інформаційних технологій, к.ф.-м.н., доцент

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «__» ___________ 2013 р.КИЇВ 2013
Зміст

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
Витяг з освітньо-професійної програми
Анотація навчальної дисципліни
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
Навчальна програма навчальної дисципліни
Тематичний план на поточний навчальний рік
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
Плани-конспекти лекційних занять
Плани семінарських занять
Плани практичних занять
Завдання для самостійної підготовки
Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Методичні рекомендації для викладачів і курсантів
Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю (тест з орієнтовною кількістю 30 завдань на 1 кредит (36 годин), відведений на вивчення дисципліни)
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.
Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів.
Рекомендована література.

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
У зв’язку з виникненням інформаційного суспільства, зумовленим розвитком інформаційних технологій та електронної техніки, виникла суттєва загроза несанкціонованого зняття інформації. З’являються все більш досконалі способи використання каналів витоку різних видів інформації. Оскільки на теперішній час інформація має все більшу комерційну вартість, то комерційні структури почали приділяти значну увагу інформаційній безпеці своїх підприємств. Зрозуміло, що будь-яка держава опікується захистом своїх таємниць. Отже інформаційна безпека держави стає нагальною необхідністю. Прийнято розділяти технічний та криптографічний захист інформації, оскільки вирішенням питань кожного з них займаються різні галузі науки. У ОВС України технічним та криптографічним захистом інформації опікуються спеціальні підрозділи. Але для правильного користування захищеними приміщеннями необхідно знати деякі особливості основ захисту інформації. Курс “Інформаційна безпека” передбачає надання знань основ захисту інформації майбутнім фахівцям-правознавцям. Ці знання допоможуть їм у майбутній роботі та застережуть від помилок, які часто допускають люди, що не мають такої підготовки.

Навчальна програма дисципліни “Інформаційна безпека” розроблена для того, щоб курсанти на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр” засвоїли головні положення навчальної дисципліни “Інформаційна безпека”. Вона передбачає вивчення актуальних питань захисту інформації в ОВС України з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Дисципліна “Інформаційна безпека” передбачена для курсантів Національної академії внутрішніх справ при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за спеціальністю “Правознавство”, зі спеціалізацією підготовки фахівців для підрозділів оперативно-технічнічних заходів.

Дисципліна складається з 5 тем, розподілених на підтеми та розрахована на 72 навчальні години, які викладатимуться протягом одного семестру. Вивчення дисципліни передбачає організовану роботу слухачів за розкладом занять (12 годин – лекції, 12 годин – семінарські заняття, 12 годин – практичні заняття), а також індивідуальну (20 годин) та самостійну (16 годин) роботу. В разі необхідності здійснюються виїзні заняття на сучасні виставки з тематики, що передбачені дисципліною.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни “Інформаційна безпека” у навчальних планах підготовки спеціалістів становить 72 академічні години.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи у органах внутрішніх справ та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

Завдання вивчення дисципліни передбачає в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційній безпеці, в тому числі і органів внутрішніх справ:
Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни “Інформаційна безпека” фахівці за відповідним напрямом підготовки, спеціальністью та спеціалізацією мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог захисту інформації та володіти:  • На рівні знань знати:

- правову та організаційну основи забезпечення інформаційної безпеки України та, зокрема, органів внутрішніх справ;

- основні види загроз інформаційній безпеці та технічних каналів витоку інформації, методи їх виявлення та блокування;

- основні види та можливості технічних засобів і систем захисту інформації;

- основні методи та засоби криптографічного та стеганографічного захисту інформації, що циркулює у автоматизованих системах ОВС України та передаютья телекомунікаційними каналами та мережами.  • На рівні організаційних навичок вміти:

- планувати та організовувати свою роботу та роботу підрозділу з урахуванням вимог до захисту інформації з обмеженим доступом;

- планувати й організовувати роботи щодо створення та розвитку системи інформаційної безпеки підрозділів органів внутрішніх справ;

- організовувати роботи щодо виявлення і блокування технічних каналів витоку інформації;

- здійснювати ефективний контроль робіт із захисту інформації;

- здійснювати ефективний вибір комп’ютерних систем захисту.


  • На рівні практичних навичок вміти:

- свідомо дотримуватися правил роботи з інформацією з обмеженим доступом та сурово виконувати вимоги до захисту інформації, що діють у системі ОВС України;

- використовувати спеціальні технічні засоби захисту інформації;

- використовувати програмні та апаратні засоби розмежування доступу до інформації у автоматизованих системах та антивірусні засоби захисту інформації у персональних комп’ютерах;

- використовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи захисту інформації.


Пояснювальна записка
Інформаційна сфера, як системоутворюючий фактор життя суспільства, активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної й інших складових національної безпеки України.

У сучасному світі відбувається безперервна боротьба за контроль над інформаційними потоками. Виграє той, хто не лише їх формує та вміє регулювати у своїх власних інтересах, але й здатний забезпечити цілісність свого інформаційного ресурсу.

Розвиток наук, в першу чергу фундаментальних – математики, фізики, теорії інформації, теорії обробки сигналів та, як похідних від фундаментальних наук, радіоелектроніки, технологій виробництва радіокомпонентів, інформаційних технологій, призвели на сучасному етапі їх розвитку до виникнення інформаційного суспільства.

Основою такого суспільства є інформаційні технології та інформація, яка в таких умовах стає товаром й основним продуктом виробництва та створення додаткової вартості.

Зворотнім боком цієї “медалі” є тотальні незаконні зазіхання на чужу інформацію, що, в свою чергу, вимагає її захисту. Особливу небезпеку складають спроби викрадення інформації, що є власністю держави та містить державну або іншу таємницю.

Таким чином виникла нова наука – інформаційна безпека держави. Вона поєднує у собі як загальнодержавну нормативно-правову організаційну складову, так і складові криптографічного та технічного захисту інформації. В свою чергу криптографічний та технічний захист інформації містить питання організації, розробки та використання відповідних для цих аспектів інформаційної безпеки методів та засобів захисту. Ці складові відносяться до технічного аспекту інформаційної безпеки.

У зв’язку з наявністю реальних загроз інформаційній безпеці суспільству взагалі та, зокрема, правоохоронним органам, сучасний правоохоронець повинен отримати необхідні теоретичні знання та практичні навички застосування методів та засобів захисту інформації. Для підготовки фахівців за напрямом підготовки “Правознавство” зі спеціалізацією для служби у підрозділах оперативно-технічнічних заходів з освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” ці навички особливо необхідні. Це пов’язано з їх майбутними функціональними обов’язками, які передбачають постійну роботу з апаратурой та методиками, що містять державну та службу таємницю, де ці знання та навички найбільш необхідні у зв’язку найвищим рівнем потенційних загроз. Тому введення такої дисципліни для курсантів зазначеного напряму та спеціалізації є актуальним.

Дисципліна “Інформаційна безпека” тісно пов’язана міждисциплінарними зв’язками, цілями, методами та формами навчання з іншими спеціальними дисциплінами, що викладаються курсантам цієї спеціалізації –“Оперативно-розшукова діяльність та спецтехніка”, “Інформаційне право”.

Структуру навчальної дисципліни наведено у табл. 1.

Таблиця 1Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

с.р.

л

п

лаб

Інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Захист у технічних каналах витоку інформації

Тема 1. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України.

8


2

22

2
Тема 2. Технічні канали витоку інформації. Способи несанкціонованого зняття інформації.

14


2

4

­
4

4Тема 3. Методи та засоби блокування технічних каналів витоку інформації.

14


2

6
4

2Разом за змістовим модулем 1

36


6

12
10

8Змістовий модуль 2. Захист інформації у автоматизованих системах, телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку

Тема 4. Методи захисту інформації у автоматизованих системах

14


2

4
44Тема 5. Методи захисту інформації у телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку.

22


4


8

6


4
Разом за змістовим модулем 2

36

6

12
10

8


Усього годин


72

12

24
20

16


Терміни вивчення дисципліни та форми проведення занять наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Курс

Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 7

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 2

Кількість модулів: 2

Кількість змістових модулів: 2

Тижневих годин: 4


Напрям підготовки (спеціальність): правознавство, спеціалізація – оперативно-технічне документування
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Код: 8.06.030402

Тип: за вибором

Загальна кількість годин: 72

Лекції: 12

Семінарські заняття: 12

Практичні заняття: 10

Модульний контроль: 2

Лабораторні заняття: 0

Індивідуальна робота: 20

Самостійна робота: 16

Курсова робота: 0

Форма підсумкового контролю: залік

Дисципліна “Інформаційна безпека ” вивчається на протязі одного семестру. Передбачено вивчення 5 тем. На вивчення кожної з них (у залежності від складності та обсягу матеріалу) передбачено лекційні, семінарськи та практичні заняття. Навчальний процес організовано у такій послідовності для кожної теми: лекція, семінар, практичні заняття. Заняття з викладачем поєднуються з індивідуальною та самостійною роботою курсантів.

При підготовці до семінарських та практичних робіт курсанти мають керуватися дидактичними матеріалами, розробленими для викладання цієї дисципліни, зокрема, підручником, посібником, НМК та інш.
Навчальна програма навчальної дисципліни
Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Інформаційна безпека” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму “Правознавство”.                                              


Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси, методи та засоби технічного та криптографічного захисту інформації.

Міждисциплінарні зв'язки: викладання дисципліни пов’язане з програмами дисциплін “Інформаційне право”, “ Оперативно-розшукова діяльність” та “Спецтехніка ”

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Захист у технічних каналах витоку інформації

2. Захист інформації у автоматизованих системах, телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційна безпека” є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи у органах внутрішніх справ та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційна безпека” є в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційній безпеці, в тому числі і органів внутрішніх справ, теоретичне та практичне засвоєння необхідного рівеня умінь та компетенцій, необхідних для подальшої роботи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:знати:
- правову та організаційну основи забезпечення інформаційної безпеки України та, зокрема, органів внутрішніх справ;

- основні види загроз інформаційній безпеці та технічних каналів витоку інформації, методи їх виявлення та блокування;

- основні види та можливості технічних засобів і систем захисту інформації;

- основні методи та засоби криптографічного та стеганографічного захисту інформації, що циркулює у автоматизованих системах ОВС України та передаютья телекомунікаційними каналами та мережами;вміти:

- планувати та організовувати свою роботу та роботу підрозділу з урахуванням вимог до захисту інформації з обмеженим доступом;

- планувати й організовувати роботи щодо створення та розвитку системи інформаційної безпеки підрозділів органів внутрішніх справ;

- організовувати роботи щодо виявлення і блокування технічних каналів витоку інформації;

- здійснювати ефективний контроль робіт із захисту інформації;

- здійснювати ефективний вибір комп’ютерних систем захисту;

- свідомо дотримуватися правил роботи з інформацією з обмеженим доступом та сурово виконувати вимоги до захисту інформації, що діють у системі ОВС України;

- використовувати спеціальні технічні засоби захисту інформації;

- використовувати програмні та апаратні засоби розмежування доступу до інформації у автоматизованих системах та антивірусні засоби захисту інформації у персональних комп’ютерах;

- використовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи захисту інформації.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2 кредити ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Захист у технічних каналах витоку інформації

Тема 1. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України

Завдання курсу. Нормативно-правові основи захисту інформації в Україні. Концепція національної безпеки України, концепція інформаційної безпеки України, доктрина інформаційної безпеки України. Основні поняття, терміни та визначення. Організація захисту інформації у ОВС України.


Тема 2. Технічні канали витоку інформації. Способи несанкціонованого зняття інформації

Місце технічного захисту інформації у системі інформаційної безпеки. Сутність та завдання технічного захисту інформації. Основні поняття, терміни та визначення технічного захисту інформації. Види інформації, яка може стати об’єктом злочинних посягань. Поняття технічних каналів витоку інформації та механізм їх утворення. Види та класифікація технічних каналів витоку інформації та способів несанкціонованого зняття інформації. Визначення можливих джерел витоку акустичної та електромагнітної інформації у приміщенні. Визначення можливих джерел витоку інформації з радіоканалу.


Тема 3. Методи та засоби блокування технічних каналів витоку інформації

Порядок проведення та складові ТЗІ у підрозділах ОВС України. Методи пасивного та активного захисту інформації. Методи та засоби захисту акустичної інформації. Методи та засіб захисту електромагнітної інформації. Методи захисту від ВЧ-нав’язування. Методики і засоби пошуку радіозакладних пристроїв.


Змістовий модуль 2. Захист інформації у автоматизованих системах, телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку
Тема 4. Методи захисту інформації у автоматизованих системах

Захист інформації з обмеженим доступом у захищеній комп’ютерній мережі. Розмежування доступу до інформації в залежності від повноважень користувача. Використання паролів. Захист інформації у комп’ютерах від вірусів. Шифрування інформації у комп’ютерах при її зберіганні. Програмні засоби захисту інформації. Вибір програм розмежування доступу до інформації. Вибір та застосування антивірусних програм. Вибір програм автоматичного шифрування інформації при її збереженні на дисках та відпрацювання практичних навичок їх застосування.Тема 5. Методи захисту інформації у телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку

Захист мовленнєвої інформації, що передається у відкритих каналах зв’язку. Стеганографічні методи захисту письмової інформації, що передається у відкритих каналах зв’язку. Поняття шифру та коду. Типи шифрів. Поняття алгоритму шифрування та секретного ключа. Квадрат Віженера. Поняття незламного шифру. Разовий шифроблокнот та його застосування. Електромеханічні шифрувальні машини. Комп’ютерне шифрування та його особливості, пов’язані з представленням письмової інформації у комп’ютері. Алгоритм симетричного шифрування DES. Виникнення ідеї асиметричного шифруванння та доведення теореми існування. Алгоритм шифрування асиметричного шифрування RSA. Відпрацювання практичних навичок використання програм шифрування інформації з відкритим ключем.3. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Конституція України // Урядовий кур’єр, 13 липня 1996 р.

2. Закон України “Про основи національної безпеки України”//

Урядовий кур’єр, 30 липня 2003 р.

3. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 16. – Ст. 93.

4. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради, 1992, № 48. – Ст. 650 – 651.

5. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” від 05.07.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31. – Ст. 286, із змінами 2005 р.

6. Закон України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 12. – Ст. 155, із змінами 2004 р.

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” від 08.10.1997 р.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні” від 09.09.1994 р.

9. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” № 1126 від 08.11.1997 р.

10. Наказ МВС України від 14.07.1998 р. “Про організацію і виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”. – К., 1998.

11. Наказ МВС України № 059 від 14.06.98 р. “Про організацію та виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”.


Базова
1. Рибальський О.В. Основи інформаційної безпеки. Підручник для курсантів ВНЗ МВС України / Рибальський О.В., Смаглюк В.М., Хахановський В.Г. – К.: НАВС, 2013. – 255 с.

2. Поповский В.В. Защита информации в телекоммуникационных системах: Учебник в 2-х т. / В.В. Поповский, А.В. Персиков. – Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2006. – 238 с. [1]. – 292 c. [2].

3. Рибальський О.В. Основи інформаційної безпеки та технічного захисту інформації. Навчальний посібник для курсантів ВНЗ МВС України / О.В. Рибальський, В.Г. Хахановський, В.А. Кудінов. – К.: Вид. Національної академії внутріш. справ, 2013. – 104 с.
Допоміжна
1. Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г.Ф. Конахович, А.Ю. Пузыренко – К.: МК–Пресс", 2006. – 283 с.

2. С. Синх. Книга кодов. Тайная история кодов и их "взлома" / С. Синх. – М.: ООО "Издательство Астель", 2007. – 447 с.

3. Браіловський М.М. Захист інформації у банківській діяльності / М.М. Браіловський, Г.П. Лазарєв, В.О. Хорошко. – К.: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2004. – 216 с.

4. Конахович Г.Ф. Защита информации в телекоммуникационных системах / Г.Ф. Конахович, В.П. Климчук, С.М. Паук, В.Г. Потапов.– К.: “МК–Пресс”, 2005. – 288 с.

5. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко.– Под ред. В.А. Хорошко.–К.: Арий, 2008. – Том 1. Несанкционированное получение информации. – 464 с.

6. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Под ред. В.А. Хорошко. – К.: Арий, 2008. – Том 2. Информационная безопасность. – 344 с.

7. Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. – Львів: «Коло», 2007. – 287 с.

8. Хорошко В.О. Основи комп’ютерної стеганографії / В.О. Хорошко, О.Д. Азаров, М.Є. Шелест, Ю.Є. Яремчук. – Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 142 с.

9. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник / М.М. Коваленко. – К.: Наукова думка, 1999. – 268 с.

10. Каторин О.Ф. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / О.Ф. Каторин, Е.В. Куренков, А.В. Лысов, А.Н. Остапенко. – С.Пб.: ООО "Издательство Полигон", 200. – 896 с.

11. Коженевський С.Р. Термінологічний довідник з питань захисту інформації / С.Р. Коженевський, Г.В. Кузнецов, В.О. Хорошко, Д.В. Чирков. – К.: ДУІКТ, 2007. – 382 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування при проведенні занять, тестування

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з дисципліни “Інформаційна безпека” кафедри інформаційних технологій

7 семестр 2011/2012 навчальний рік (набір 2009 року) (1 група)

курсантів 3 курсу ННІПККМ, спеціалізації оперативно-технічне документування

складений згідно з навчальною програмою, схваленою Вченою радою НАВС „___”_____________20__ року

розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від „__”_______ 2011 року, протокол № __

розглянутий і схвалений на засіданні методичної ради від „___”_________20__ року, протокол № ___Назви тем

Нормативний обсяг годин


з них:Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби

/Дидактичні засоби

Взаємозв’язок тем, що вивчаються, з іншими темами й дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття)

Примітка

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна та індивідуальна робота

з них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Змістовий модуль І. Захист у технічних каналах витоку інформації
1.

Тема 1. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України.

8

4


2

2-

4


2


2


Л. 1 – к.ю.н., професор Хахановський В.Г.

С.1 – к.ю.н., проф. Хахановський В.Г.1, 2 / 2–Л.1.

1,1/2 – С.1.Правова інформатика

2.

Тема 2. Технічні канали витоку інформації. Способи несанкціонованого зняття інформації.

14

6

2

2

2

-

8

4

4


Л.2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., викл. Ігнатушко Ю.І.


1,2/2 – Л.2

1,2/2-С.2.

0,1/0-П.2.


Оперативно-розшукова діяльність
3.

Тема 3. Методи та засоби блокування технічних каналів витоку інформації.

14

8

2

2

4

-

6

4

2


Л.3 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.3 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.3 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., викладач Ігнатушко Ю.І.


1,2/2 – Л.3

1,2/2-С.3.

0,1/0-П.3/1,3/2.


Оперативно-розшукова діяльність

Можливість виїздного практичного заняття П.3/2
Всього за модулем 1, годин

36

18

6

6

6

-

18

10

8
Модульний контроль

2

2
-
д.т.н., проф. Рибальський О.В.

Змістовий

модуль ІІ. Захист інформації у автоматизованих системах, телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку


1.

Тема 4. Методи захисту інформації у автоматизованих системах

14

6


2

2

2


-8

4

4


Л.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

С.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

П.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М., викладач Ігнатушко Ю.І.


1,2/2 – Л.4

1,2/2-С.4.

0,1/0-П.4.


Правова інформатика

2.

Тема 5. Методи захисту інформації у телекомунікаційних мережах та відкритих мережах зв’язку.

22


12


4


4


4


-


10


6


4


Л.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.5/1,5/2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.


1,2/2–Л.5/1, 5/2.

1,2/2-С. 5/1,5/2.

0,1/0-П.5/1,5/2.


Оперативно-розшукова діяльністьВсього за модулем 2, годин

36

18

6

6

6

-

18

10

8
Всього навчальних годин

72

36

12

12

12

-

36

20

16
Підсумковий контроль залік – 2 години. Залік приймає професор О.В. Рибальський

Начальник кафедри інформаційних технологій В.А.Кудінов

Робоча навчальна програму навчальної дисципліни
Робоча програма “Інформаційна безпека” для курсантів

за напрямом підготовки Правознавство,

„___” ________, 20__ року- 11 с.

________________________________________________________

Розробники:

Рибальський О.В., професор кафедри інформаційних технологій д.т.н., професор;

Кудінов В.А. начальник кафедри інформаційних технологій, к.ф.-м.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційних тезнологій

Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри інформаційних технологій
полковник міліції _______________________ В.А. Кудінов

(підпис)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією НАВС ________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Рибальський О.В., 2012 рік

 Кудінов В.А., 2012 рік


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка