Імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносинСкачати 191.64 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір191.64 Kb.

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Кафедра світового господарства

і міжнародних економічних відносин
д.е.н., проф. Гальчинський А.С.

к.е.н. Батрименко В.В.


ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОГО ОБІГУ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Затверджено на засіданні

кафедри світового господарства

і міжнародних економічних відносин
________ 2005 року,

протокол № __

Київ - 2005
ВСТУП

Навчальна дисципліна "Теорія грошей і грошового обігу" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 08.05.01 – міжнародні економічні відносини, напряму 0501-міжнародні економічні відносини.Мета та завдання дисципліни – поглиблення системи загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових і валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин: навчальна дисципліна "Теорія грошей і грошового обігу" вивчається студентами на ІІ курсі протягом І семестру (лекцій – 20 годин, практичних занять – 16 годин, самостійної роботи – 72 год.).

Зв'язок з іншими дисциплінами.

Навчальна дисципліна "Теорія грошей і грошового обігу" базується на дисциплінах "Основи економічної теорії", “Історія економічних вчень” та є методологічною основою для вивчення дисциплін “Міжнародні валютно-кредитні відносини”, ”Техніка банківських операцій”, ”Розрахунки і платежі у зовнішній торгівлі ЄС”.Інформаційні джерела.

Базові підручники, навчальні посібники, збірник документів (пункт "основна література”), підручники, хрестоматії, монографії, наукові статті, словники, науково-методичні розробки (додаткова література).Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

Поточний – в середньому до 30 балів (усна відповідь, домашня письмова робота – до 2 балів, відмова від відповіді - (-)2 бали, доповнення – 1 бал, доповідь – 4 бали.

Модульний - письмові контрольні роботи – до 10 балів (тричі на семестр).

Підсумковий – у формі іспиту – до 30 балів.

Якщо результати поточного та модульного контролю перевищують 55 балів, студент отримує залікову оцінку автоматично, становлять менше 15 балів – не допускається до підсумкового контролю як такий, що не виконав усіх видів робіт, передбачених навчальним планом.


Загальний обсяг 108 годин. У тому числі 20 – лекційних, 16 – практичних, 72 – самостійної роботи.


теми


Назва теми

Лекції

(години)


Семінарські заняття

(години)


Самостійна

Робота


(години)Теорія грошей як предмет вивчення. Розвиток теорії

грошових відносин2

2

4Суть та функції грошей

2

2

4Попит на гроші та специфіка монетарного ринку

2

2

4Пропозиція грошей

2

2

4Відносна вартість грошей. Рівновага на грошовому ринку

2

1

6Перетворення грошей на капітал та розвиток кредиту

2

2

4Гроші та розвиток економічного циклу

1

1

4Гроші та інфляція

1

1

6Грошово-кредитна політика та механізми її реалізації

2

1

8Розвиток міжнародних валютних відносин

1

1

4Валюта і міжнародна валютна ліквідність

1

1


4Валютний курс і валютний ринок

1

-

10Валютне регулювання

1

-

10

Всього

20

16

72

ЗАЛІКОВІ БАЛИ:

Практичні заняття 16 х 2 = 32 бали

Завдання для самостійної роботи(виконання творчих робіт) 72 х 0,5 = 36 балів

Разом 62 бали

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТЕМА 1. Теорія грошей як предмет вивчення. Розвиток теорії

грошових відносин
Лекція 1. Теорія грошей як предмет вивчення. Розвиток теорії грошових відносин (2год.)


 • Зміст і головні напрямки розвитку теорії гро­шових відносин;

 • Кількісна теорія грошей, теорія грошей класичної буржуазної політичної економії;

 • Маржиналізм — методологічна основа неокла­сичних визначень специфіки грошей та їх місця в економічному процесі;

 • Кейнсіанська концепція «керо­ваних грошей» в системі теорій регульованої еконо­міки. Неокейнсіанські та посткейнсіанські теорії;

 • Теорія грошей сучасного монетаризму. Формування кейнсіансько-монетаристського синтезу в розвитку теорії грошових відносин.Семінар 1. Дискусійне обговорення. Еволюція теорії грошових відносин. (2год.)

 1. Розвиток теорії грошових відносин. Кількісна теорія грошей.

 2. Теорія грошей класичної школи політичної економії.

 3. Маржиналізм як методологічна основа сучасних теорій грошових відносин.

 4. Кейнсіанська парадигма у розвитку теорії грошей. Сучасні монетаристські теорії грошей.

 5. Становлення та еволюція грошей. Економічні засади виникнення грошей. Суть грошей.

 6. Обмін – основа виникнення грошей. Два полюси економічного буття: товар і гроші.

 7. Функції грошей. Функціональні форми грошей.

 8. Гроші як міра вартості. Грошовий вираз вартості товару (ціна).

 9. Посередницька роль грошей. Гроші як знаряддя погашення боргового зобов’язання. Гроші як засіб нагромадження.


Завдання для самостійної роботи до теми 1(4год.):

 1. Дати порівняльну характеристику основних теорій грошей.

 2. Якою е структура грошових відносин та на яких принципах здійснюється її еволюція?

 3. Як виражається суть грошей?

 4. Що виражають і як реалізуються функції грошей?


ТЕМА 2. Суть та функції грошей
Лекція 2. Суть та функції грошей (2год.)


 • Короткий аналіз виникнення, становлення та еволю­ційного розвитку грошей;

 • Загальнотеоретичні основи визначення суті грошей, їх застосування як загального вартісного еквівалента і технічного інструмента обміну;

 • Зміст і спосіб взаємодії функцій грошей та грошових форм.Семінар 2. Дискусійне обговорення. Форми грошей (2год.)


 1. Кредитні гроші. Емісія кредитів.

 2. Кредитна рестрикція. Кредитна експансія. Банкноти. Чеки. Векселя.

 3. Депозитні гроші. Електронні гроші.

 4. Цінні папери як субститути грошей. Різновиди цінних паперів і їх зв’язок з грошовою масою.

 5. Готівкова грошова маса. Сертифікати: короткострокові, довгострокові.

 6. Цінні папери вторинного ринку.

 7. Ліквідність цінних паперів. Курс цінних паперів. Ринок цінних паперів.

 8. Формування ринку цінних паперів в Україні.

 9. Маса та база грошей.

 10. Грошові агрегати М1, М2, М3, М4. Структура грошових агрегатів та їх роль.Завдання для самостійної роботи до теми 2 (4год.):


 1. Порівняти грошові системи України та індустріально розвинутих країн.

 2. Надати власні пропозиції щодо вдосконалення системи грошового обігу України.ТЕМА 3. Попит на гроші та специфіка монетарного ринкуЛекція 3. Попит на гроші та специфіка монетарного ринку (4год.)

 • Загальні засади функціонування монетарного ринку;

 • Специфіка, структура, форми й механізм реалізації попиту на гроші;

 • Мотиви зберігання їх різними еко­номічними суб'єктами;

 • Аналіз швидкості обігу грошей та її впливу на основні параметри грошового попиту.


Семінар 3. Дискусійне обговорення. Особливості попиту на гроші (2год.)


 1. Сутність та особливості монетарного ринку. Монетарний ринок як вираз економічної рівноваги.

 2. Грошовий мультиплікатор.

 3. Суть, структура і функції попиту на гроші. Економічні суб’єкти попиту. Попит на гроші як форма накопичення капіталу.

 4. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Просте рівняння грошового обігу.

 5. Теорія касових залишків. Трансакційний залишок грошей. Спекулятивний мотив грошових операцій.

 6. Специфічні особливості формування попиту на гроші в умовах перехідної економіки.


Завдання для самостійної роботи до теми 3 (4год.):

 1. У яких випадках попит на гроші можна вважати еластичним?

 2. Якими є мотиви формування касових залишків грошей?

 3. У чому полягає зміст теорії переваг ліквідності?

 4. Які особливості формування попиту грошей в умовах ринкової трансформації України?


ТЕМА 4. Пропозиція грошей
Лекція 4. Пропозиція грошей (2год.)

 • Суть і специфіка механізму пропозиції грошей;

 • Роз­виток емісійного процесу та дія банківського мультип­лікатора, роль державних інституцій у його здійсненні;

 • Утворення грошей комерційними банками, ефект кре­дитного мультиплікатора.


ТЕМА 5. Відносна вартість грошей. Рівновага на грошовому ринку
Лекція 5. Відносна вартість грошей. Рівновага на грошовому ринку (1год.)


 • Суть відносної вартості грошей, їхня купівельна спро­можність;

 • Вартість грошей, що нагромаджуються;

 • Норма відсотка, формування рівноваги на грошовому ринку, механізм його саморегулювання;

 • Необхідність і основні важелі державного втручання у процес забезпечення рівноваги на грошовому ринку.


Семінар 4 до тем 4-5. Дискусійне обговорення. Механізми формування пропозиції грошей та забезпечення рівноваги на грошовому ринку (3год.)


 1. Суть і механізми формування пропозиції грошей. Роль державних інституцій у здійсненні емісійного процесу. Утворення грошей комерційними банками.

 2. Регулювання процентних ставок. Норма обов’язкового резерву.

 3. Грошова база. Ефект кредитного мультиплікатора.

 4. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей. Норма відсотка.

 5. Механізм забезпечення рівноваги на грошовому ринку.

 6. Саморегулювання грошового ринку.

 7. Формування грошового ринку в Україні


Завдання для самостійної роботи до тем 4-5 (10год.):

 1. Які особливості скарбничої та банкнотної емісії гро­шей?

 2. Хто є емітентом грошей?

 3. Як саме примножується емісія грошей через кре­дитний мультиплікатор?

 4. Які чинники впливають на зростання в обігу грошової маси?

 5. Як співвідносяться механізми ринкового й державного регулювання грошового ринку?

 6. Якими є особливості формування ринку грошей в економіці України?


ТЕМА 6. Перетворення грошей на капітал та розвиток кредиту
Лекція 6. Перетворення грошей на капітал та розвиток кредиту (2год.)


 • Суть і основні форми грошового капіталу;

 • Нагромад­ження позичкового капіталу;

 • Грошовий капітал. Лихварський капітал. Позичковий капітал;

 • Позичковий відсоток;

 • Кредит і його функції. Система кредитних відносин;

 • Вплив кредиту на пе­ребіг макроекономічних процесів. Прикладні функції та фоми кредиту;

 • Роздвоєння грошей на «гроші як гроші» та «гроші як капітал».


Семінар 5 до теми 6. Дискусійне обговорення. Грошовий капітал (2год.)


 1. Суть і основні форми грошового капіталу. Нагромадження позичкового капіталу. Позичковий відсоток.

 2. Кредит і його функції. Функції кредиту. Форми кредиту.

 3. Вплив кредиту на капіталі­зацію грошових відносин.

 4. Структура кредитної системи. Функції спеціальних кредитно-фінансових інститутів.


Завдання для самостійної роботи до теми 6 (4год.):

 1. Вкажіть суть і основні форми грошового капіталу. Що таке позичковий відсоток?

 2. Дайте визначення кредиту та назвіть його основні функції та форми.

 3. Яка структура кредитної системи?ТЕМА 7. Гроші та розвиток економічного циклуЛекція 7. Гроші та розвиток економічного циклу (1год.)


 • Циклічність — загальна закономірність ринкової еко­номіки;

 • Рівновага як вихідний стан економічного циклу;

 • Класифікація економічних циклів;

 • Монетарна теорія циклу. Кейнсіанська модель регулювання економічного циклу;

 • Гроші та ефективний попит. Заощадження і спо­живання. Основний психологічний закон;

 • Заощадження та інвестиції;

 • Інвестиції та зайнятість. Ефект муль­типлікатора інвестицій;

 • Фіскальні важелі впливу на динаміку економічного циклу.


ТЕМА 8. Гроші та інфляція
Лекція 8. Гроші та інфляція (1год.)


 • Суть інфляції та чинники, що впливають на її роз­виток;

 • Інфляція попиту та інфляція витрат. Інфляційний цикл;

 • Вплив інфляції на перебіг економічних процесів;

 • Основні напрямки й механізм здійснення дефляційної політики.Семінар 6 до тем 7-8. Дискусійне обговорення. Взаємозв’язок циклічності економічного розвитку та інфляційних процесів. (2год.)


 1. Циклічність. Рівновага як вихідний стан економічного циклу. Монетарна теорія циклу.

 2. Кейнсіанська модель регулювання економічного циклу.

 3. Гроші та ефективний попит. Заощадження і споживання.

 4. Інвестиції та зайнятість. Ефект мультиплікатора інвестицій.

 5. Фіскальна політика та динаміка економічного циклу.

 6. Чинникові форми інфляції.

 7. Інфляція попиту. Інфляційний цикл. Інфляція витрат.

 8. Вплив інфляції на перебіг макроекономічних процесів.

 9. Особливості інфляційного процесу в Україні.


Завдання для самостійної роботи до тем 7-8 (10год.):

 1. Які чинники циклічності економічного розвитку?

 2. Порівняйте кейнсіанський та монетаристський підходи до економічного циклу.

 3. Який взаємозв’язок грошей та ефективного попиту, заощадження та споживання?

 4. Які особливості та передумови інфляції (дефляції) в Україні?


ТЕМА 9. Грошово-кредитна політика та механізми її реалізації
Лекція 9. Грошово-кредитна політика та механізми її реалізації (2год.)

 • Суть і основні цілі грошово-кредитної політики;

 • Суб'­єкти реалізації грошово-кредитної політики;

 • Інстру­менти прямого та опосередненого впливу на основні параметри грошового обігу;

 • Діє­вість монетарної політики;

 • Грошово-кредитна політика в Україні.Семінар 7 до теми 9. Дискусійне обговорення. Інституційні основи грошових відносин. (1год.)


  1. Цільо­ва спрямованість грошово-кредитної політики.

  2. Операції на відкритому ринку.

  3. Управління обов'язковими резервами.

  4. Регулю­вання облікової ставки та банківського відсотка.

  5. Грошові реформи у вузькому розумінні.

  6. Реформи паралельного типу.

  7. Грошові реформи в широкому розумінні.

  8. Етапи становлення грошової системи України.Завдання для самостійної роботи до теми 9 (8год.):

 1. У чому полягає зміст стратегічних і тактичних цілей монетарної політики?

 2. У чому полягає зміст та в яких. випадках застосо­вується тактика «дорогих грошей» і тактика «дешевих грошей»?

 3. За якими принципами будується дворівнева банків­ська система?

 4. Як здійснюється банківський нагляд?

 5. В чому полягають особливості грошової реформи в Росії 1922-24 рр.?

 6. Охарактеризувати сучасні тенденції розвитку грошової системи України.


ТЕМА 10. Розвиток міжнародних валютних відносин
Лекція 10. Розвиток міжнародних валютних відносин (1год.)


 • Інтернаціоналізація економіки;

 • Поглиблення міжнародного поділу праці;

 • Інтернаціональна вартість;

 • Інтернаціоналізація грошових відносин;

 • Еволюція системи валютних від­носин;

 • Система золотого стандарту;

 • Бреттон-Вудська валютна система;

 • Ямайська валютна система;

 • Європейська валютна система.


ТЕМА 11. Валюта і міжнародна валютна ліквідність
Лекція 11. Валюта і міжнародна валютна ліквідність (1год.)


 • Валюта як економічне поняття;

 • Колективні валюти;

 • СДР — колективна валютні одиниця МВФ.

 • Європейська валютна одиниця. Колективні валюти інших угруповань;

 • Поняття ”міжнародна валютна ліквідність” та показники її визначення;

 • Платіжний баланс;

 • Офіційні валютні резерви;

 • Золото як ліквідний актив;

 • Ринок євровалют.


Семінар 8 до тем 10-11. Дискусійне обговорення. Гроші та світова економіка (2год.)


  1. Інтернаціоналізація економіки — основа розвитку валютних відносин;

  2. Валютні системи;

  3. Валюта і її компоненти;

  4. Міжнародна валютна ліквідністьЗавдання для самостійної роботи до тем 10-11 (8год.):

 1. Надайте прогноз подальшій еволюції системи валютних відносин

 2. Охарактеризуйте процес розвитку європейської валютної одиниці.

 3. Як функціонує ринок євровалют?


ТЕМА 12. Валютний курс і валютний ринок
Лекція 12. Валютний курс і валютний ринок (1год.)


 • Система валютних курсів та їхні функції;

 • Оптимальність режиму валютного курсу;

 • Визначення валютного курсу в Україні;

 • Структура та основні механізми валютного ринку;

 • Валютні операції;

 • Валютний ризик і методи валютного страхування.


ТЕМА 13. Валютне регулювання
Лекція 13. Валютне регулювання (1год.)Завдання для самостійної роботи до тем 12-13 (20год.):

 1. Класифікуйте існуючі валютні курси.

 2. Охарактеризуйте валютну політику України та її законодавче забезпечення

 3. Яка роль Міжнародного валютного фонду та Світового банку в системі валютного регулювання?

 4. Дайте визначення валютним клірингам та валютним союзам.

 5. Охарактеризуйте систему валютного регулювання в Україні.Література
1. До курсу в цілому:


 1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії,- К, - 1995.- с. 340.

 2. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Видавництво Соломії Павличко ”Основи”, 2001.- 411 с.

 3. Грегори Мэнкью, Макроэкономика, М.: Издательство Московского университета, - 1994.- с.350.

 4. Долан Эдвин Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбелл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика, - С-П, 1993

 5. Милтон Фридмен Количественная теория денег,- М.: Эльф пресс,- 1996.- 131 с.

 6. Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник / за редакцією д.е.н., проф. А.М. Мороза та к.е.н., доцента М.Ф. Пуховкіної.- К.: КНЕУ, 1999.- с. 386.


До окремих тем:
Тема 1 - 2.


 1. Durwendag D. Geldtheorie und Geldpolitik 4 Aufl., Koeln 1993

 2. Issing O Einfuehrung in die Geldpolitik, 5 Aufl. Muenchen 1993

 3. Moritz K-H Geldtheorie und Geldpolitik / Verlag Vahlen, 1996. VIII, S.168

 4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.

 5. Ющенко Віктор, Лисицький Віктор, Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні,- К.: Скарби, 1998.- с.283.


Тема 4.


 1. Деньги, кредит, банки./ Под.ред. Кравцовой Г.И.- Минск: Меркаванне, 1994.

 2. Jahchow H-J Theorie und Politik des Geldes, Band II: Geldmarkt und geldpolitische Instrumente, 7. Aufl., Goettingen 1995

 3. Karl-Heinz Paque, Holger Schmieding, Herbert Giersch, The Fadding Miracle, Cambridge University press.

 4. Нікбахт Ейсан, Гропеллі Анжеліко, Фінанси,- К.,- 1992.- 258 с.


Тема 5.


 1. Косой А.М. Мультипликация кредита (Деньги и кредит.) – 1993. №2.

 2. Финансовое программирование и политика. – Т.П. Институт МВФ, 1993

 3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Пер. с. нем. – М., 1982.


Тема 6.


 1. Милль Дж. С. Основы политической экономии. Т.П. – М.: Прогресс, 1980.

 2. Трахтенберг И.А. Денежные кризисы. – М., 1963.

 3. Сargill T.F. Money, The Financial System and Monetary Policy.— Second Ed. University of Nevada. 1990.

 4. Бровкова Е.Г., Прудиус И.П. Финансово-кредитная система государства, - К.: Основы, 1997. – 225 с.

 5. Деньги, кредит, банки./ Под.ред. Кравцовой Г.И.- Минск: Меркаванне, 1994.

 6. Ющенко Віктор, Лисицький Віктор, Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні,- К.: Скарби, 1998.- 283 с.


Тема 7 - 8.


 1. Безналичные расчеты и кредит./ Под.ред. Тимохина Н.П.- М.: ФиС, 1987.

 2. Кейнс Дж. М. Избранные произведения. М., Экономика, 1993.

 3. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. - М.: Прогресс, 1968.

 4. Нікбахт Ейсан, Гропеллі Анжеліко, Фінанси,- К.,- 1992.- с.258

 5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Пер. с. нем. – М., 1982.

 6. Ющенко Віктор, Лисицький Віктор, Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні,- К.: Скарби, 1998.- с.283.

 7. Friedman M., Schwarz A. J. Money and Busines Cycles. Princeton University Press. 1963.


Тема 9.


 1. Williamson J. A. and Miller, M. H. (1987), "Targets and indicators: a bluprint for the international co-ordination of economic policy", Policy Analyses in International Economics, 22. Institute for International Economics, Washington, D. C.

 2. Wren-Lewis S., Westaway P. F., Soteri S. and Barrell, R. (1991), "Choosing the rate: an analysis of the optimum level of the entry for sterling into the ERM", Manchester School, (Supp.), November.

 3. J. A. Frankel and M. Goldstein. "A Guide to Target Zones" //IMF Staff Papers. - December 1986.

 4. Baldwin, Richard, and Paul Krugman. (1989). "Persistent Trade Effects of Large Exchange Rate Shocks" //Quarterly Jomal of Economics. - Vol. 104 (November).

 5. Williamson J. (ed.) (1990)." Latin American Adjustment: how much has happened?". - Institute far International Economics, Washington, D. C.


Тема 10.


 1. Бровкова Е.Г., Прудиус И.П. Финансово-кредитная система государства, - К.: Основы, 1997. – с.225.

 2. Васильев Г.И. Кредитование внешнеэкономической деятельности в новых условиях хозяйствоания.- М.: Финансы, 1990.

 3. Гайдар Е., “Детские болезни” постсоциализма, - М., - 1996.

 4. Родионов С.С. Денежно-кредитное регулирование экономики.- М.: ФиС, 1991.

 5. Ющенко Віктор, Лисицький Віктор, Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні


Тема 11.


 1. Моисеев С., Михайленко К. Terra Incognita: глобализация финансовых рынков // Вопросы экономики. - 1999. - № 6. - С. 123-135.

 2. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. - Ч. 2: Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 1998.- 488 с.

 3. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика /Пер. с англ. - М.:ЮНИТИ, 1997. - 799 с.

 4. Economic and Monetary Union /Office for Official Publications of European Communities. Luxembourg, 1996. - 24 p.

 5. Noyer C. The euro in 2000: principal features of the ECB's monetary policy. http://www.ecb.int /

 6. Stark J. Future trends in central banking. http://www.bis.org /


Тема 12.


 1. Drawing Lessons from the Mexican Crisis: Preventing and Resolving Financial Crisis - the Role of the IMF. Address by Michel Camdessus //MF Working Paper. - .No WP/95/8, - Wash., D.C., May 22, 1995.

 2. H.R. 3750, A Bill to Reform the International Monetary Fund. 106 Til Congress 2D Session. February 29, 2000.

 3. Mark Kramer. The Changing of Eastern Europe and Russia: Results and Lessons of the 1990s // Sais Review. A Journal of International Affairs. - Baltimore, Summer-Fall 1999. - Vol. XIX. - Number Two.


Тема 13.


 1. Бровкова Е.Г., Прудиус И.П. Финансово-кредитная система государства, - К.: Основы, 1997. – с.225.

 2. Васильев Г.И. Кредитование внешнеэкономической деятельности в новых условиях хозяйствоания.- М.: Финансы, 1990.

 3. Гайдар Е., “Детские болезни” постсоциализма, - М., - 1996.

 4. Гилберт М. В поисках единой валютной системы.- М.,- 1984.- с.10.

 5. Родионов С.С. Денежно-кредитное регулирование экономики.- М.: ФиС, 1991.

 6. Rohde A. Geldmarkt und Geldmengesteuerung in der Bundesrepublik Deutschland, in: Beihefte zu Kredit und Kapital, Heft 13: Konzepte und Erfahrungen der Geldpolitik (1995), S. 243-266


ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
Кількісна теорія грошей

Теорія грошей класичної буржуазної політичної економії

Кейнсіанська концепція «керо­ваних грошей»

Неокейнсіанські та посткейнсіанські теорії

Теорія грошей сучасного монетаризму

Еволюція грошей

Економічні засади виникнення грошей

Суть грошей

Обмін – основа виникнення грошей

Функції грошей

Функціональні форми грошей

Гроші як міра вартості

Грошовий вираз вартості товару

Посередницька роль грошей

Гроші як знаряддя погашення боргового зобов’язання

Гроші як засіб нагромадження

Грошовий агрегат М1

Грошовий агрегат М2

Функціональні форми грошей США

Грошові форми агрегату М2

Кредитні гроші

Емісія кредитів

Вторинна роль готівки

Кредитна рестрикція

Кредитна експансія

Депозитні гроші

Електронні гроші

Цінні папери як субститути грошей

Різновиди цінних паперів і їх зв’язок з грошовою масою

Готівкова грошова маса

Ліквідність цінних паперів

Курс цінних паперів. Ринок цінних паперів

Сутність та особливості монетарного ринку

Грошовий мультиплікатор.

Суть, структура і функції попиту на гроші

Економічні суб’єкти попиту

Чинники, що визначають параметри попиту на гроші

Просте рівняння грошового обігу

Теорія касових залишків

Трансакційний залишок грошей

Спекулятивний мотив грошових операцій

Специфічні особливості формування попиту на гроші в умовах перехідної економіки

Суть і механізми формування пропозиції грошей

Роль державних інституцій у здійсненні емісійного процесу

Утворення грошей комерційними банками.

Регулювання процентних ставок

Норма обов’язкового резерву

Ефект кредитного мультиплікатора.

Вартість грошей

Купівельна спроможність грошей

Норма відсотка

Механізм забезпечення рівноваги на грошовому ринку

Швидкість обігу грошей

Формування грошового ринку в Україні

Поняття грошової системи

Основні типи грошових систем

Монометалізм

Біметалізм

Структура паперово-грошової системи та її основні елементи

Золотовалютні резерви та активи

Засоби міжнародних розрахунків

Тенденції до інтернаціоналізації грошового обігу і грошових систем

Грошовий обіг та його функції

Готівковий обіг

Безготівковий обіг

Взаємозв’язок готівкового та безготівкового обігу

Швидкість обороту грошової одиниці та методика її розрахунків

Кембріджське рівняння кількості грошей

Кейнсіанська та монетаристська моделі грошового обігу

Суть і основні форми грошового капіталу

Нагромадження позичкового капіталу

Лихварський капітал

Позичковий відсоток

Кредит і його функції

Вплив кредиту на перебіг макроекономічних процесів

Форми кредиту

Структура кредитної системи

Функції спеціальних кредитно-фінансових інститутів

Гроші та розвиток економічного циклу

Монетарна теорія циклу.

Кейнсіанська модель регулювання економічного циклу

Гроші та ефективний попит

Збереження і споживання

Основний психологічний закон

Ефект мультиплікатора інвестицій

Фіскальні важелі впливу на динаміку економічного циклу

Суть інфляції та чинники, що впливають на її розвиток

Форми інфляції

Інфляція попиту

Інфляційний цикл

Інфляція витрат

Інфляція і перерозподіл доходів

Крива Філліпса

Вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту.

Особливості інфляційного процесу в Україні.

Класифікація грошових реформ

Реформи паралельного типу

Вихідні умови конвертованості національної валюти – гривні

Механізми запровадження гривні в обіг.

Інтернаціональна вартість

Валютні системи

Система золотого стандарту

Бреттон-Вудська валютна система

Ямайська валютна система

Конвертовані світові валюти.

Валюта як економічне поняття

Колективні валюти

Європейська валютна одиниця

Міжнародна валютна ліквідність

Платіжний баланс

Золото як ліквідний актив

Ринок євровалют.

Система валютних курсів і їхні функції

Багатофакторність механізму формування валютних курсів

Фіксовані і гнучкі валютні курси

Оптимальність режиму валютного курсу

Законодавче забезпечення валютної політики України

Структура та основні механізми валютного ринку

Економічні суб’єкти валютного ринку

Валютний ризик і методи валютного регулювання

Становлення валютного ринку в Україні

Міжнародний валютний фонд в системі валютного регулювання

Світовий банк

Зміст, суб’єкти і засоби валютного регулювання на національному рівні

Механізм валютного регулювання

Конвертованість валют

Система міждержавного (регіонального) валютного регулювання

Валютні кліринги

Валютні союзи

Валютне регулювання в Україні


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка