Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка8/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра олімпійського та професійного спорту

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Плавання з методикою викладання»

для спеціальності: «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни «Плавання з методикою викладання»

 1. Назва курсу.

«ПлаВАННЯ з методикою викладання»
Форма навчання: денна.

Спеціальність : «Спорт».

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_07].[3_3.1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3-4

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Панфілов Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14).

Писарев Юрій Володимирович – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення курсу плавання з методикою викладання є формування цілістної системи теоритичних умінь та навичок освоєння техніки спортивного та прикладного плавання, розвиток професійного мислення та професійно значущих особистісних якостей студентів.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичної культури середньої школи.

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Техніка прикладного плавання.

4

22

1.2.

Основи оздоровчого та лікувального плавання.

4

22

1.3.

Техніка плавання способом брас:а) рухи ногами;

б) рухи руками та дихання;

в) погодження рухів.


2

2

4


1

1

2


1

1

21.4.

Техніка прикладного плавання:а) поринання;

б) підливання до потопаючого та визволення від його захватів;

в) транспортування постраждалого;

г) надання першої медичної допомоги постраждалому2

2
2
2


1

1
1
1


1

1
1
11.5.

Вдосконалення техніки плавання способам брас.

2
21.6.

Правила змагань при плаванні брасом.

2


2

1.7.

Навчальна практика.

24
12
12
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

54

4

24
26
Другий модуль
2.1.

Основи навчання та тренування.

8

44

2.2.

Техніка старту при плаванні брасом.

3
2
1

2.3.

Техніка повороту при плаванні брасом.

3
2
1

2.4.

Вдосконалення техніки плавання вивченими способами .

7
6
1

2.5.

Правила змагань з плавання.

6


6
кількість годин за другий модуль

27

4

10
13
ЗАГАЛЬНА кількість годин

81

8

34
39
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Никитский Б. М. Плавание / Б. М. Никитский. – М.: Просвещение, 1981. – 304 с.

 2. Парфенов В. А. Плавание / В. А. Парфенов. – К.: «Вища школа», 1978. – 288 с.

 3. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 496 с.

 4. Булгакова Н. Ж. Спортивное плавание / Н. Ж. Булгакова. – М.: ФОН, 1996. – 430 с.

Додаткова навчальна література  1. Платонов В. Н. Золоті сторінки олімпійського спорту України / В. Н. Платонов. – К.: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

  2. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Здоров’я, 1990. – 220 с.

  3. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: учебник для студентов ВУЗов: в 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – М.: Олимпийская литература, 1992. – 495 с.

  4. Платонов В. Н. Сильнейшие пловцы мира / В. Н. Платонов, С. Л. Фесенко. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 304 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення окремих вправ та вступної частини уроку;

 • написання конспектів занять.

Поточний контроль:

 • тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок;

 • написання модульної роботи;

 • перевірка конспектів.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • тестування практичних умінь та навичок 60%

 • написання конспекту підготовчої частини уроку 10%

 • написання конспекту основної частини уроку 10%

 • написання модульної роботи 20%
Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання конспекту підготовчої частини уроку

10%

2.

Написання конспекту основної частини уроку

10%
РАЗОМ:

20%


Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та

навичками студентами на практичних заняттях

Вид тестування

балів

1.

Техніка роботи ногами брасом

10

2.

Техніка старту при плаванні брасом

5

3.

Техніка повороту при плаванні брасом

5

4.

Техніка плавання брасом

10

5.

Техніка поринання

10

6.

Техніка рятування потопаючих

10

7.

Техніка надання першої медичної допомоги постраждалим

10
РАЗОМ:

60


 1. Мови викладання.

Українська

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка