Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка7/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра олімпійського та професійного спорту

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Оздоровче плавання з методикою викладання»

для спеціальності: «Здоров’я людини»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни «Оздоровче плавання з методикою викладання»

 1. Назва курсу.

«ОЗДОРОВЧЕ ПЛАВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ»
Форма навчання: денна.

Спеціальність : «Здоров’я людини».

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Здор_Люд_07].[3_3.1_29]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3-4

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Панфілов Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14).

Писарев Юрій Володимирович – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення курсу плавання з методикою викладання є формування цілістної системи теоритичних умінь та навичок освоєння техніки спортивного та прикладного плавання, розвиток професійного мислення та професійно значущих особистісних якостей студентів.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичної культури середньої школи.

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Плавання. Загальна характеристика предмету.

6

42

1.2.

Історія розвитку плавання.

4

22

1.3.

Підготовчі вправи до освоєння з водою.

6
4
2

1.4.

Техніка плавання способом кроль:а) рухи ногами;

б) рухи руками та дихання;

в) погодження рухів.


3

3

3


2

2

2


1

1

11.5.

Техніка плавання способом на спині :а) рухи ногами;

б) рухи руками та дихання;

в) погодження рухів.


3

3

3


2

2

2


1

1

11.6.

Вдосконалення техніки плавання способами кроль та на спині.

15
10
5

1.7.

Правила змагань при плаванні вільним стилем.

2


2

1.8.

Правила змагань при плаванні на спині.

2


2
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

53

6

26
21
Другий модуль
1.1.

Застосування плавання при профілактиці та лікуванні хворих

10

46

1.2.

Вдосконалення техніки плавання кролем та на спині.

6
4
2

1.3.

Техніка плавання способом брас:а) рухи ногами;

б) рухи руками та дихання;

в) погодження рухів.


3

3

3


2

2

2


1

1

11.4.

Вдосконалення техніки плавання брасом.

11
10
1

1.5.

Правила змагань.

1


1

1.6.

Техніка рятування потопаючих та надання першої медичної допомоги потерпілим

12
6
6
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ДРУГИЙ МОДУЛЬ

49

4

26
19
ЗАГАЛЬНА кількість годин

102

10

52
40
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Никитский Б. М. Плавание / Б. М. Никитский. – М.: Просвещение, 1981. – 304 с.

  2. Парфенов В. А. Плавание / В. А. Парфенов. – К.: «Вища школа», 1978. – 288 с.

  3. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 496 с.

  4. Булгакова Н. Ж. Спортивное плавание / Н. Ж. Булгакова. – М.: ФОН, 1996. – 430 с.

Додаткова навчальна література

 1. Платонов В. Н. Золоті сторінки олімпійського спорту України / В. Н. Платонов. – К.: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

 2. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Здоров’я, 1990. – 220 с.

 3. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: учебник для студентов ВУЗов: в 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – М.: Олимпийская литература, 1992. – 495 с.

 4. Платонов В. Н. Сильнейшие пловцы мира / В. Н. Платонов, С. Л. Фесенко. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 304 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення окремих вправ та вступної частини уроку;

 • написання конспектів занять.

Поточний контроль:

 • тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок;

 • перевірка контрольних робіт;

 • перевірка конспектів.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Вид тестування

балів

1.

Техніка плавання брасом

10

2.

Техніка рятування потопаючих

10

3.

Техніка надання першої медичної допомоги постраждалим

10

4.

Техніка плавання кролем

10

5.

Техніка плавання на спині

10
РАЗОМ :

50Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях

Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова контрольна робота І 10%

 • письмова контрольна робота ІІ 5%

 • тестування практичних умінь та навичок 75%

 • написання конспекту підготовчої частини уроку 5%

 • написання конспекту основної частини уроку 5%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання конспекту підготовчої частини уроку

5%

2.

Написання конспекту основної частини уроку

5%

3.

Написання контрольної роботи з використання плавання при профілактиці та лікуванні захворювань

10%

4.

Написання контрольної роботи з техніки надання першої медичної допомоги постраждалим

5%
РАЗОМ :

25% 1. Мови викладання.

Українська

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни „Теорія та методика спортивного тренування”


для спеціальності „Олімпійський та професійний спорт”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

з дисципліни „ Теорія та методика спортивного тренування ” 1. Назва курсу.

Теорія та методика спортивного тренування”
Форма навчання: денна.

Спеціальність: олімпійський та професійний спорт.

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_07].[3_3.1_15]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Максименко Ігор Георгійович – завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-15)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з окремими положеннями теорії спортивного тренування, з основними поняттями та термінами, з історією розвитку спорту; формування в них уявлень про роль та функції спорту у сучасному суспільстві; озброєння студентів знаннями про засоби, методи та принципи спортивної підготовки, формування навичок роботи зі спортсменами різного віку.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теоретичні знання попередніх курсів, що стосуються уявлень про роль спорту у сучасному суспільстві, про функції тренера у спортивній діяльності, про особливості функціонування організму під впливом фізичних навантажень.

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

самост.

проведення

КМР

перевірка

КМР

КСР

1.

Перший модуль

2

8Теми лекцій:


1.1.

Спортивне тренування як складова системи спортивної підготовки

2

2
1.2.

Засоби і методи спортивної підготовки

2

2
1.3.

Принципи підготовки спортсменів

2

2
1.4.

Змагальна діяльність в спорті

2

2
1.5.

Структура змагальної діяльності

44

Теми практичних занять:


1.1.

Основні поняття та терміни

6
2

4


1.2.

Мета і завдання спортивної підготовки

8
2

6


1.3.

Засоби спортивної підготовки

4
2

2


1.4.

Методи спортивної підготовки

4
2

2


1.5.

Принципи та основні методичні положення підготовки спортсменів

4
2

2


1.6.

Принцип спрямованості підготовки спортсменів до вищих досягнень

4
2

2


1.7.

Принцип взаємозв’язку структур змагальної діяльності і підготовленості спортсменів

4
2

2


1.8.

Принцип циклічності та безперервності підготовки спортсменів

3
1

2


1.9.

Види спортивних змагань

3
1

2


1.10.

Регламентація і способи проведення змагань

3
1

2


1.11.

Визначення результату в змаганнях

3
1

2

Кількість годин за перший модуль

64

8

18

28

2

8
2.

Другий модуль

2

8Теми лекцій:


2.1.

Технічна підготовка та підготовленість спортсменів

4

4
2.2.

Тактична підготовка та підготовленість спортсменів

2

2
2.3.

Психічна підготовка та підготовленість спортсменів

2

2
2.4.

Основні методики вдосконалення техніки спортсменів високої кваліфікації

44


2.5.

Контроль технічної підготовленості спортсменів

44

Теми практичних занять:


2.1.

Спортивна техніка як система рухів

4
2

2


2.2.

Характеристика спортивної техніки

4
2

2


2.3.

Мета, завдання та зміст технічної підготовки

4
2

2


2.4.

Етапи і стадії технічної підготовки спортсменів

4
2

2


2.5.

Мета, завдання та зміст тактичної підготовки

4
2

2


2.6.

Умови, що визначають вибір тактики

4
2

2


2.7.

Методика тактичної підготовки спортсменів

4
2

2


2.8.

Контроль тактичної підготовленості спортсменів

4
2

2


2.9.

Мета, завдання та зміст психічної підготовки

2
1

1


2.10.

Методика психічної підготовки спортсменів

2
1

1


2.11.

Психічні стани спортсмена перед стартом та способи управління ними

2
1

1


2.12.

Контроль психічної підготовленості спортсменів

2
1

1

Самостійна робота: реферат

2
2
Кількість годин за другий модуль

68

8

20

28

2

8

2
загальна кількість годин

132

16

38

56

4

16

2
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. пoci6ник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн.1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.1 – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.2 – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.

Додаткова навчальна література

 1. Максименко Г. М. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. М. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск: Альма-матер, 2007. – 394 с.

 2. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 424 с.

 3. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 4. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К.: Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 5. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленнями на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів та рефератів.

Поточний контроль:

4 семестр – дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

4 семестр – залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 30%

 • самостійна робота (реферат) – 10%

Карта оцінювання СРС

Перший та другий модуліВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Структура змагальної діяльності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Основні методики вдосконалення техніки спортсменів високої кваліфікації (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Контроль технічної підготовленості спортсменів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Підготовка реферату з характеристикою особливостей різних сторін підготовки у спорті

10%
Разом

25%Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
 1. Мови викладання.

Українська

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Теорія і методика обраного виду спорту ”


для спеціальності(ей) „Фізичне виховання”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни „ Теорія і методика обраного виду спорту ”

 1. Назва курсу.

Теорія і методика обраного виду спорту ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Фізичне виховання.

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз_Вих_07].[3_3.3_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Панфілов Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корпус, ауд. 3-14); Брусак Олександр Михайлович – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту, заступник директора ІФВіС (3 корпус, ауд. 3-14); Писарєв Юрій Володимирович – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з ведучим принципом та основними задачами курсу СПВ, відбору в системі підготовки спортсменів, модельні характеристики, основними методами тренування.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теоретичні знання попередніх курсів спортивної направленості.

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Мета та завдання спортивної підготовки

4

22

1.2.

Засоби і методи спортивної підготовки

4

22

1.3.

Специфічні принципи спортивної підготовки

4
2
2

1.4.

Швидкісні здібності та методика їх розвидку

4

22

1.5.

Гнучкість та методика її вдосконалення

4
2
2

1.6.

Сила та силова підготовка

4

22

1.7.

Координація та методика її вдосконалення

4
2
2

1.8.

Витривалість та методика її вдосконалення

4
2
2

2

Самостійна робота: реферат

2


2
загальна кількість годин

34

8

8
18
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Годик М. А. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культ. / М. А. Годик. - М., 1988

 2. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников. / В. И. Лях - М, 1998

 3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культ. — М., 1991.

 4. Лях В. И. Методика физического воспитания учащихся 10—11 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. — М., 1997.

 5. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л.Б.Кофман. - М., 1998.

 6. Сермеева Б. В. Определение физической подготовленности школьников / Б. В. Сермеева. — М., 1973.

 7. Гужаловский А. А. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техникумов физ. культ. / А. А. Гужаловский. - М., 1986.

 8. Матвеева Л. П. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для ин-тов физ. культ.: В 2 т. / Л. П. Матвеева - 2-е изд., испр. и доп. — М., 1976.

 9. Ашмарин Б. А. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для пед­институтов / Б. А. Ашмарин. - М., 1990.

 10. Лях В. И., Мейксона Г. Б. Физическое воспитание учащихся 5—7 классов: Пособие для учителя / В. И. Лях. - М., 1997.

 11. Физическая культура: Примерная учебная программа для высших учебных заведений. — М., 1994.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 30%

 • самостійна робота (реферат) – 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Навести приклад вирішення задач з технічної підготовки (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Навести приклад показників фізичної підготовленості (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Скласти підбір вправ, як варіант як варіант рівномірного колового тренування (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
Разом

25%Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни
14. Мови викладання.

Українська

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка