Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка67/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА______________________________Кафедра педагогіки____________________________

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

Дисципліни ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

для спеціальностей: Фізичне виховання, Олімпійський та професійний спорт,

Здоров’я людини

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи педагогічної майстерності”1. Назва курсу.

„ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”
Форманавчання: денна.
Спеціальнісості: Фізичне виховання, Олімпійський та професійний спорт,

Здоров’я людини.2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз_Вих_06].[3_3.1_21],

[ІФВС].[Фіз_Реаб_06].[3_3.1_23],

[ІФВС].[Спорт_06].[2_2.2_4]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

4-й

5. Семестр / семестри.

7

6. Кількість кредитів ECTS.

1,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Шкурін Олександр Іванович – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – Система послідовної роботи з оволодіння педагогічною майстерністю передбачає осмислення ідеалів педагогічної діяльності та виявлення рівня підготовки майбутнього вчителя, осягнення шляхів та засобів розвитку професійної позиції у студентів (уміння невимушено триматися у будь-якій аудиторії, керувати своїм організмом, психічним станом, мовою), виховання культури педаго­гічного спілкування, уміння впливати словом та невербальними засобами, формування основ педагогічної взаємодії у різних ситуаціях навчально-виховного процесу, розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя. У відповідності із цим курс основ педагогічної майстерності складається з двох модулів: «Педагогічна культура та взаємодія» й «Основи педагогічної творчості та мистецтва».


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Студенти повинні знати:

Студенти повинні вміти:

 • виділяти головне, аналізувати, синтезувати знання;

 • використовувати різноманітні форми роботи з дітьми та батьками;

 • детально аналізувати роботу вчителя та класного керівника;

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
МОДУЛЬ I

81

20

12
49
Теми лекцій
1.1.

Педагогічна майстерність та її значення у професійній діяльності вчителя

8

2
6

1.2.

Педагогічна культура майбутнього вчителя

8

26

1.3.

Культура педагогічного спілкування

8

26

1.4.

Культура педагогічної взаємодії

2

2


1.5.

Майстерність вчителя у роботі з батьками

2

2


1.6.

Культура саморегуляції вчителя

2
21.7.

Культура і техніка мовлення вчителя

2
21.8.

Педагогічний такт

9

27

1.9..

Увага та спостережливість вчителя


2
2


МОДУЛЬ ІIТеми лекцій
2.1.

Творчий характер педагогічної работи вчителя

2

2


2.2.

Мистецтво організаторської діяльності вчителя

2

2


2.3.

Мистецтво вирішення конфліктних ситуацій у педагогічній діяльності

2
22.4.

Педагогічні технології використання мистецтва в діяльності вчителя

10
2
8

2.5.

Методи активізації творчої діяльності вчителя

2
22.6.

Елементи акторської та режисерської майстерності у діяльності вчителя

10

28

2.7.

Методи та прийоми творчого рішення педагогічних проблем

10

28
загальна кількість годин

81

20

12
49

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Кн. для учителя. – М.,1985.

 2. Азаров Ю.П. Педагогика любви и свободы. – М.,1994.

 3. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – М.,1982.

 4. Акишина А.А. и др. Жесты и мимика в русской речи. – М.,1991.

 5. Андреев В.Н. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. – Казань,1992.

 6. Андриади И.П. Теория и практика становления авторитета учителя / М-во общ.и проф. образования РФ. – Иркутск, 1999.

 7. Анкупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М., 2004.

 8. Антонова-Турченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. – К.,1992.

 9. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч.-метод. посібник. – К., 1997.

 10. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. – К., 1992.

 11. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1992.

 12. Бадмаев Б.Ц., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству / Рос. академия образования. – М., 1999.

 13. Битянова Н.Р. Риторика и техника преподавания учителя. – М., 1994.

 14. Блага К., Шебек М. Я – твой ученик, ты – мой учитель: Кн. для учителя / Пер.с чешск. Д.М.Прошуниной. – М., 1991.

 15. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К., 2001.

 16. Волкова Н.П. Педагогічні комунікації: Практ. посібник. – Д., 2005.

 17. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Моногр. – Д, 2005.

 18. Волкова Т.В. Учитель и семья: Пособие для учителей. – М.,1980.

 19. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. – К., 1998.

 20. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М., 1991. - С. 383- 404.

 21. Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника. – М.,1988.

 22. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. – М.,1991.

 23. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. Психология, диагностика, педагогика. – К.,1992.

 24. Гильманов С.А. Творческая индивидуальность учителя: Учеб. пособие.– Тюмень, 1995.

 25. Гриньова В.П. Формування педагогічної культура майбутнього вчителя (Теоретичний і методичний аспекти). – К., 2001.

 26. Десяева Н.Д. и др. Культура речи педагога: Учеб. пособие для студентов пед. вузов. – М., 2003.

 27. Доровской А.И. 100 советов по развитию одаренности детей: Родителям, воспитателям, учителям. – М., 1997.

 28. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.,1989.

 29. Ершов П.М. и др. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя: Учеб.-метод. лит. / П.М.Ершов, А.П.Ершова, В.М.Бука-тов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1998.

 30. Ершова А.П. Режиссура урока, общения и поведения учителя: (Педагогика как практическая режиссура): Пособие для учителя / А.П.Ершова, В.М.Букатов; Ред. О.М.Гутина. – М., Воронеж, 1995.

 31. Иванова Т.В. Культуpа педагогического общения. – К., 1999.

 32. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.,1987.

 33. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М., 1995.

 34. Козловский И.И. Педагогический такт. – М.,1988.

 35. Козырева Л.Н. Лекции по педагогике и психологии творчества. – М., 1995.

 36. Комарова Р.М. Работа классного руководителя с родителями. – М.,1980.

 37. Конвенция о правах ребенка // Педагогика. – 1991. – № 10.

 38. Куницына В.Н. и др. Межличностное общение: Учебник для вузов. – СПб, 2002.

 39. Лодкина Т.В.. Взаимодействие семьи и школы в работе с трудными детьми: Учеб. пособие к спецкурсу для студентов пед. вузов. – Вологда, 1998.

 40. Матейчик З. Родители и дети: Кн. для учителя. Пер. с чешск. – М.,1992.

 41. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. "Новые" дети: Кн. для родителей и педагогов. – М., 2000.

 42. Мещеряков В.Н. Жанры учительской речи: Публицистика. Рецензии на сочинения. Отзывы. Шк. характеристики. Пед. эссе: Учеб. пособие для студ. и преподавателей-филологов, учителей-словесников. – М., 2003.

 43. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учеб. пособие. – Ростов-н/Д., 2004.

 44. Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников: Кн. для учителя. - М., 1991.

 45. Мурашов А.А. Культура речи учителя: Учеб.-метод. пособие / РАН. Моск. психол.-соц. ин-т. – М., Воронеж, 2002.

 46. Мурашов А.А. Основы педагогической риторики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и учителей. – М., 1996.

 47. Одаренные дети. – Пер. с англ. / Предисл. В.М.Слуцкого; Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М., 1991.

 48. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. – К.,1989.

 49. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн та ін. – К., 1997.

 50. Петрова Е.А. Жесты в педагогическом процессе: Учеб. пособие. – М., 1998.

 51. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их жестам. – Пер. с англ. – М.,1995.

 52. Приходько М.І., Пінчук Л.М. Технологія педагогічної взаємодії: Навч. посібник. – Запоріжжя, 1995.

 53. Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка: Пособие / Сост.: Залепа Е.А., Люманова Р.Л. – Симферополь, 2006.

 54. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М.Матюшкина. – М.,1991.

 55. Рогов Е.Й. Личность учителя: теория й практика. - Ростов -на-Дону, 1996.

 56. Рыданова И. Основы педагогики общения. – Мн., 1998.

 57. Солнцева Л.С., Галкина Т.В. Методы исследования личности учащегося. - М., 1993.

 58. Степанов С. С. Язык внешности: Жесты, мимика, чеpты лица, почеpк и одежда. – М., 2000.

 59. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение " личности учащегося и ученических коллективов: Кн. для учителя. - М., 1989.

 60. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: теория и методика. – М., 1992.

 61. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя: Кн. для учителей. – 2-е изд. – К.,1988.

 62. Шевченко Л.Л. Практическая педагогическая этика: (Экспериментально-дидактич. комплекс): Кн. для учителей и родителей. – М., 1997.

 63. Шелихова Н.И. Техника педагогического общения: Учеб./ Под общ. ред. М.Р.Гинзбурга; Акад.пед.и соц.наук. Моск. психол.-соц. ин-т. – М.; Воронеж, 1998.

 64. Шептенко П.А. и др. Учитель + ученик: понять, принять, помочь: Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с учащимися: Учеб.-метод. пособие / Науч. ред. В.А.Сластенин. – М.; Барнаул, 1996.

 65. Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников М., 1990.

 66. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. – М., 2004.

 67. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. – М., 1996.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

Залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 25%

 • самостійна робота 15%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Педагогічна майстерність та її значення у професійній діяльності вчителя(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

2.

Педагогічна культура майбутнього вчителя(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

3.

Культура педагогічного спілкування(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

4.

Педагогічний такт(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

5.

Педагогічні технології використання мистецтва в діяльності вчителя.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

6.

Елементи акторської та режисерської майстерності в діяльності вчителя.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

7.

Методи та прийоми творчого рішення педагогічних проблем.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3
УСЬОГО:

15%
14. Мови викладання.

Українська1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка