Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010



Скачати 10.72 Mb.
Сторінка66/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Фізіологічні основи фізичних вправ»
для спеціальностей фізичне виховання, спорт

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31 серпня 2009 року


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта
Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Фізіологічні основи фізичних вправ»



1. Назва курсу.

„ Фізіологічні основи фізичних вправ”
Форма навчання: денна.

Спеціальностей: фізичне виховання, спорт

2. Код курсу.

[Фіз_вих_07]/[3_3.1_16]/[Спорт_07]/[3_3.1_20]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік навчання.

3-й

5. Семестр

5

6. Кількість кредитів

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Полтавський Анатолій Пилипович – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат біологічних наук, (3 корпус, ауд. 3-29)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчальний курс фізіологічних основ фізичних вправ має широкі можливості щодо формування світогляду майбутнього фахівця на конкретному науковому матеріалі. В даному курсі значна увага приділяється фізіологічному обґрунтуванню фізичного виховання в загальноосвітній та професійній школі.

В світі сучасних наукових уявлень розглядаються фізіологічні основи, нормування і критерії оцінок фізичних навантажень на уроках фізичної культури, фізіологічне обґрунтування дидактичних принципів фізичного виховання. В цьому розділі розглядаються також закономірності динаміки фізіологічних функцій розвитку організму при виконанні м'язової роботи в різних умовах середовища.

На лекціях розглядаються фізіологічні механізми адаптації, класифікація спортивних вправ, резервні можливості організму; механізми розвитку рухомих якостей, а також: питання фізіологічних основ спортивно-оздоровчої роботи і зміцнення здоров'я дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Значна увага приділяється закономірностям підвищення функціональних можливостей орган із му при занятті фізичним вправами.

На практичних заняттях закріплюються знання, одержані студентами на лекційному курсі, формуються вміння і навички об'єктивної оцінки функціонального стан}- організму дітей та підлітків.

Управління процесом фізичного виховання нерозривно пов'язано зі здійсненням контролю за функціональним станом тих, хто займається та розвитком їх фізичних якостей. Саме це завдання повинна. вирішити дана, навчальна дисципліна.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).




Курс організація і методика оздоровчої та спортивно-масової роботи

10. Зміст курсу.






Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

Практичні

КМР

Перевірка КМР

КСР




Модуль А

Теми лекцій

12

16

4

4

30

8

1.1.

1. Рухома активність і фізичні вправи як

складова частина здорового способу життя.

2. Фізичне виховання як фактор вдосконалення та розвитку функціональних можливостей дитячого організму.

3. Фізичні вправи як вільні рухи.



4

4


4

2

2


2

2

2


2










Теми практичних занять:






















1. Рухома активність і фізичні вправи як складова частина здорового способу життя.

2. Фізичне виховання як фактор вдосконалення та розвитку функціональних можливостей дитячого організму.






















1.2.

Самостійна робота студентів.



















1.3.

1.Загартування школярів в процесі занять фізичною культурою та його фізіологічне обгрунтування

2. Фізичне виховання і боротьба зі шкідливими звичками учнів 3.Фізичні вправи як проізвольні рухи.




















1.4.

МОДУЛЬ В

Теми лекцій

28

14

8

6







1.5.

Рухомий навик та фізіологічні механізми його формування

8

4

2

2







1.6.

Фізіологічна характеристика фізичних вправ.

8

4

2

2










Фізіологічні основи розвитку рухомих якостей школярів.

6

4

2













Фізіологічна характеристика уроку фізичної культури

6

2

2

2







2.1.

Теми практичних занять:



















2.2.

Навички і фізіологічні механізми їх

формування.
























Фізіологічні основи класифікації фізичних вправ.



















2.3.

Фізіологічні основи розвитку рухомих якостей



















2.4.

Фізіологічні основи проведення занять з фізичної культури.



















2.5.

Фізіологічна характеристика уроку фізичної культури.



















3.

Модуль С

Теми лекцій

20


8

8

4










Фізіологічне обгрунтування нормування фізичного навантаження на уроках фізичної культури

4


2

2













Фізіологічна характеристика розділів навчальної програми з фізичної культури.

6

2

2

2










Фізіологічне обгрунтування дидактичних нринципів фізичного виховання

4

2

2

1










Фізіологічні аспекти с портивно-мас ової оздоровчої роботи з учнями різного шкільного віку

6

2

2

1










Теми практичних занять:






















Фізіологічне обгрунтування нормування фізичних навантажень на заняттях фізичної культури






















Самостійна робота:






















Фізіологічна характеристика різних розділів шкільної програми з фізичної культури






















Фізіологічне обгрунтування дидактичних принципів фізичного виховання






















Фізіологічні аспекти спортивно-масової роботи з учнями.






















загальна кількість годин

60

28

20

12










11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Физиология человека, /под ред Н.В.Зимкина / - М.: Фи С, 1975. - 496 с.

2. Физиология человека, /под ред В.В.Васильевой / - М: ФиС, 1984.-19 с.

3. Спортивная физиология ./ под ред. Л.М.Коца/ - М: ФиС, 1986.-240 с.

4. Гигиена /под ред. А.П.Лаптева/ - М.: ФиС, 1.983. - 176 с.

5. Возрастнал физиология и школьная гигиена. / под ред. АГ.Хрипковой, Антроповой М.Ф., Фарьер Д. А. /- М.: Просвещение, 1990.- 319 с.

6. «Физиология человека/ под ред. Бабского Е.Б, и др. / - М.: Медицина, 1972. - 655 с.

7. Мозг, разум и поведение/ под ред. Н.Блум, А..Лейзерсон, Ховстедтер /, - М: Мир, 1988.- 248 с.

8. Теория и методика физического воспитания: /под ред. Б. А. Аш мари на. и др. М.: Просвещение, 1.990.

187'с.

9. Управление спортивной тренировкой: системность, адаптация, здоровье. Под ред. Куликова. Л.М. / -М.: Физкультура, образование, наука. 1995.395 с.



1.0. Физиологические основы двигательной деятельности. Под ред. Н.А.Фомина, Ю.Н.Вавилова.-М.:

ФиС, 1991,-224 с.

1.1.Физиология человека. Под ред. Н.А.Фомина.М.: 1982.-319 с.

12.Основы валеологии / под ред. В.ГШетренко / - к.: Олимпийская литература, 1988 книги 1,2,3.

Додаткова навчальна література

1. Физиология человека, /под ред Н.В.Зимкина / - М.: Фи С, 1975. - 496 с.

2. Физиология человека, /под ред В.В.Васильевой / - М: ФиС, 1984.-19 с.

3. Спортивная физиология ./ под ред. Л.М.Коца/ - М: ФиС, 1986.-240 с.

4. Гигиена /под ред. А.П.Лаптева/ - М.: ФиС, 1.983. - 176 с.

5. Возрастнал физиология и школьная гигиена. / под ред. АГ.Хрипковой, Антроповой М.Ф., Фарьер Д. А. /- М.: Просвещение, 1990.- 319 с.

6. «Физиология человека/ под ред. Бабского Е.Б, и др. / - М.: Медицина, 1972. - 655 с.

7. Мозг, разум и поведение/ под ред. Н.Блум, А..Лейзерсон, Ховстедтер /, - М: Мир, 1988.- 248 с.

8. Теория и методика физического воспитания: /под ред. Б. А. Аш мари на. и др. М.: Просвещение, 1.990.

187'с.


9. Управление спортивной тренировкой: системность, адаптация, здоровье. Под ред. Куликова. Л.М. / -М.: Физкультура, образование, наука. 1995.395 с.

1.0. Физиологические основы двигательной деятельности. Под ред. Н.А.Фомина, Ю.Н.Вавилова.-М.:

ФиС, 1991,-224 с.

1.1.Физиология человека. Под ред. Н.А.Фомина.М.: 1982.-319 с.

12.Основы валеологии / под ред. В.ГШетренко / - к.: Олимпийская литература, 1988 книги 1,2,3.


12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі, інтерактивні методи;

 • письмові завдання;

 • самостійна робота студента

Поточний контроль:

Письмова модульна робота.



Форма семестрового контролю:

Залік.


13. Критерії оцінювання (у балах).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 20

 • активна робота на практичних заняттях (9 х 5) 45

 • реферат 15

 • письмові завдання, СР 10

 • контроль вправ, бонусні бали 10


Карта оцінювання СРС



Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Письмові завдання:

10

2.

Контроль вправ

10

3.

Написання реферату

15




14. Мови викладання.

Українська


ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ .


Оцінка

ЕСТ


S

За національною системою

Визначення

Розподіл балів

% оцінювання за

модульно-

рейтинговою

системою

А
В

5

ВІДМІННО-відмінне виконання лише з незначною

кількістю помилок



90 - 100






4

ДУЖЕ ДОБРЕ- вище середнього рівня з кількома помилками

81-89




с

4

ДОБРЕ-в загальному правильна робота з певною

кількістю помилок



75- 80




D

3

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значеною кількістю недоліків

66 - 74




Е

3

ДОСТАТНЬО-виконання задовольняє, мінімальні

критерії


61- 65






2

НЕЗАДОВІЛЬНО-потрібно попрацювати перед тим,

як перекласти



35-59




F

2

НЕЗАДОВІЛЬНО-необхідна серйозна, подальша. робота, обов'язковий повторний курс

1-34



НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ІV КУРСУ



1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка