Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка65/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА__________________Кафедра педагогіки____________________________

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни__ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ___

для спеціальностей__Фізичне виховання, Олімпійський спорт, Здоров'я людини__

Інституту фізичного виховання і спорту

форма навчання ____денна_______

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія педагогіки”1. Назва курсу.

„ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”
Форма(-и) навчання: денна.
Спеціальність (-ості): Фізичне виховання, Олімпійський спорт, Здоров'я людини

2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз_Вих_07].[3_3.1_8], [ІФВС].[Спорт_07].[2_2.2_2], [ІФВС].[Здор_Люд_07].[3_3.1_18]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

3-й

5. Семестр / семестри.

2

6. Кількість кредитів ECTS.

1,75

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Харченко Людмила Павлівна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368а)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку виховання, школи, педагогічних поглядів, теорій і систем у ході еволюції людського суспільства у різні історичні періоди; формування історико-педагогічного мислення як важливого компоненту загальної та професійної культури спеціаліста; формування можливості прогнозувати перспективи подальшого розвитку педагогічної науки і практики; засвоєння найкращих зразків чесного служіння професійному обов'язку, любові та поваги до дитини.

Навчальна дисципліна „Історія педагогіки“ формує наступні компетенції: соціальна – здатність взяти на себе відповідальність за результати навчання; комунікативну – оволодіння різними технологіями спілкування; соціально-інформаційну – володіння інформаційними технологіями; когнітивну – здатність самостійно набувати нові знання й уміння; спеціальну – підготовленість до самостійного виконання професійних дій.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс педагогіки10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1

Історія педагогіки – складова частина духовної культури людства

2

2


1.2

Виховання, зародження і розвиток педагогічної думки в умовах первісного, рабовласницького та феодального ладу

4

22

1.3

Педагогічна система Я.А. Коменського, її гуманістичний і демократичний характер

4

22

1.4

Елітарні виховні системи Д. Локка і Ж.-Ж. Руссо

4

22

1.5

Педагогічна система Й.Г. Песталоцці

4

22

1.6

Розвиток педагогічної думки у діяльності Й. Гербарта і А. Дистервега

4

22

1.7

Педагогіка кінця ХІХ – початку ХХ століття і основні тенденції розвитку педагогічної думки в розвинутих країнах світу

2


2

1.8

Еволюція мети виховання в історії зарубіжної педагогіки

4


4

1.9

Розвиток дидактичної науки в історії зарубіжної педагогіки

4
2
2

1.10

Педагогічні погляди у зарубіжній педагогіці в ХІХ ст.

2


2
Другий модуль
2.1

Духовне коріння слов'янської етнопедагогіки. Культура і освіта у Київській Русі

2

2


2.2

Розвиток вітчизняної школи і педагогіки у XIV – XVII ст.

4


4

2.3

Реформи народної освіти і педагогічна думка в Російській імперії XVIII – пер. пол.XIX ст.

2


2

2.4

Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський

6

24

2.5

Гуманізм і демократизм вітчизняної педагогіки ХІХ ст. (М.І. Пирогов, Л.М. Толстой)

5

23

2.6

Ідеї національно-культурного відродження України, шкільної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

2

2


2.7

Розвиток школи та педагогічної думки в Україні в ХХ ст.

2


2

2.8

Становлення системи народної освіти і розвиток педагогічної думки у радянський період

4


4

2.9

Видатні українські педагоги А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинський

2
2


загальна кількість годин

63

20

4
39

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

Підручники: 1. Андреева И.Н. Философия и история образования: Учеб. пособие. – М.: Моск. гор. пед. об-во, 1999. – 191 с.

 2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

 3. История педагогики и образования/ Под ред. А.И. Пискунова. – 2-е изд. – М.: ТЦ „Сфера“, 2001. – 512 с.

 4. Історія педагогіки: Навч. посібник/ За ред. М. Лемківського. – Житомир: Житом. держ. пед. ун-т, 1999. – 336 с.

 5. Капранова В.А. История педагогики: Учеб. пособие/ В.А. Капранова. – М.: Новое знание, 2003. – 160 с.

 6. Корнетов Б.Г. История педагогики: Введение в курс „История образования и педагогической мысли“: Учебное пособие. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 268 с.

 7. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

 8. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки/ За ред.. М.Г. Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

 9. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 447 с.

 10. Любар О.О., Федоренко Д. Т. Історія педагогічної думки і освіти в Україні. Частина перша: Дохристиянський період. – К., 1993.

 11. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.

 12. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

Хрестоматії:

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.

 2. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII вв. – М., 1985.

 3. Антология педагогической мысли России второй половины ХІХ - нач. ХХ века – М., 1990.

 4. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М., 1986.

 5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики/ Сост. А.И. Пискунов. – М., 1981.

 6. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики. – М., 1972.

 7. Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцци: Педагогическое наследие. – М., 1988.

 8. Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія. – К., 2003.

 9. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.): Хрестоматія. – К., 2003.

Додаткова навчальна література

Посібники та монографічна література: 1. Анисов М.И. Источники изучения истории советской школы и педагогики: Учебно-метод. пособие. – М., 1986.

 2. Зейлигер-Рубинштейн Б.И. Очерки по истории воспитания и педагогической мысли. – Л., 1978.

 3. Золотухіна С.Т. Розвиток ідеї виховую чого навчання в історії педагогічної думки та в практиці України: Навч. посібник для студ. пед. закл. – Харків, 1994.

 4. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994.

 5. Лопухівська А.В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв України: Посібник для вчителя. – К., 1994.

 6. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933):Навч. посібник/ За ред.О.В. Сухомлинської. – К., 1996.

 7. Очерки истории школы и педагогики за рубежом. XVIII-XIX вв. – М., 1988.

 8. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до к. XVII в. – М., 1989.

 9. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (конец ХІХ – начало ХХ в.)/ Отв. ред. З.Д. Днепров. – М., 1991.

 10. Педагогічний пошук/ Упоряди. І.М. Баженова – К., 1988.

 11. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.): Нариси. – К., 1991.

 12. Розумне, добре, вічне…: Думки про виховання та навчання/ Упорядник В.Я. Неділько. – К., 1986.

 13. Хофман Ф. Мудрость воспитания: Очерки развития педагогической теории. Пер. с нем. – М., 1979.

 14. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогікию – К., 2003.

 15. Коменский Я.А. Великая дидактика// Избр. соч. – М., 1982. – Т.1.

 16. Коменский Я.А. Законы хорошо организованной школы// Там же.

 17. Локк Д. Мысли о воспитании// Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 163-194.

 18. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании// Там же. – С. 203-236.

 19. Песталоцци Й.Г. Лингард и Гертруда// Там же. – С. 276-280.

 20. Песталоцци Й.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода//Там же. – С. 280-304.

 21. Песталоцци Й.Г. Лебединая песня// Там же. – С. 304-322.

 22. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей// Там же. – С. 353-415.

 23. Дистервег А. О природосообразности и культуросообразности// Избр. пед. соч. – М., 1956.

 24. Гербарт Й.Ф. Общая педагогика, выведенная из целей воспитания// Там же. – С. 332-352.

 25. Славинецкий Б. Гражданство обычаев детских// Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М., 1986. – С. 36-40.

 26. Пирогов Н.И. Вопросы жизни// Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М., 1986. – С. 150-166.

 27. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии: Предисловие// Педагогические сочинения; В 6 т. – Т. 5. – С. 7-38.

 28. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении// Педагогические сочинения: В 6 т. – М., 1988. – Т. 2. – С. 8-26.

 29. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании// Там же. – М., 1988. – Т.1. – С. 194-256.

 30. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы// Там же. – М., 1988. – Т.1. – С. 160-176.

 31. Толстой Л.Н. О народном образовании// Там же. – С. 265-282.

 32. Духнович А.В. Народная педагогика// Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 202-208.

 33. Грабовский П.А. Кое-что об образовании на Украине// Там же. – С. 219-220.

 34. Алчевская Х.Д. Передуманное и пережитое// Там же. – С. 255-258.

 35. Гринченко Б.Д. Украинский букварь для науки чтения и письма// Там же. – С. 289-293.

 36. Русова С. Нова школа// Вибрані педагогічні твори. – К., 1996. – С. 207-218.

 37. Блонский П.П. Задачи и методы новой школы// Избранные педагогические произведения. – М., 1981.

 38. Блонский П.П. Трудовая школа//Там же.

 39. Шацкий С.Т. Бодрая жизнь// Пед. соч. в 4-х т. – М., 1964. – Т.1.

 40. Крупская Н.К. Народное образование и демократия// Пед. соч. в 10 т. – М., 1960. – Т.1.

 41. Макаренко А.С. Цель воспитания// Соч. в 8 т. – М., 1983. – Т.1.

 42. Макаренко А.С. Дисциплина, режим, наказания и поощрения// Там же.

 43. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей// Там же.

 44. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса// Соч. в 8 т. – М., 1983. – Т.1. – С. 257-329.

 45. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека// Избр. соч. в 5 т. – М., 1980. – Т.2.

 46. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина// Там же. – Т.3.

 47. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям// Там же. – Т.3.

 48. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа// Избр. соч. в 5 т. – М., 1980. – Т.4.

 49. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю// Там же. – Т.2.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студентів)

 • участь у семінарах 10%

 • самостійна робота (творчі завдання) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Педагогічні теорії та системи в зарубіжних країнах XVII-XIV ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

2.

Педагогічні погляди у зарубіжній педагогіці в ХХ ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

3.

Розвиток вітчизняної школи і педагогіки в XIV-XVII ст.,XVIII-XIX ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

4.

Становлення системи народної освіти і розвиток педагогічної думки у радянський період (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5

5.

Творча робота на обрану тему

10
УСЬОГО:

30%
14. Мови викладання.

Українська1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка