Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка64/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Волейбол»)

для спеціальності(ей): «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Волейбол»)

1. Назва курсу.

«Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Волейбол»)
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Спорт».

2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

3-й

5. Семестр / семестри.

5-6

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Міщенко Анатолій Олександрович - старший викладач кафедри спортивних дисциплін

Карпов Сергій Михайлович - викладач кафедри спортивних дисциплін


8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивні ігри з методикою викладання (розділ «Волейбол») для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в волейболі.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних ігор середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Історія . Класифікація техніки гри.

16

115

1.3.

Методика навчання техніці гри.

39

1

22
16
Другий модуль
2.1.

Тактика гри у захисті. Та нападі.

16

115

2.4.

Методика навчання тактиці гри.

39

1

22
16
загальна кількість годин

110

2

44
62
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Айрапетянц Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры (техника, тактика, тренировка). – Т.: Издательство им. Ибн-Сины, 1991. – 156 с.

 2. Бабушкин В.З. Специализация в спортивных играх. – Киев, 1991. – 164с.

 3. Волейбол: Программа для тренировочного факультета физического воспитания и спорта (курс специализации). – К.: УГУФВиС, 1995. – 49с.

 4. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. – М.: Физкультура, образование и наука, 2000. – 368 с.

 5. Волейбол. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М., 1994. – 198 с.

 6. Воробьев Н.П. Спортивные игры. – М.: Просвещение, 1983. – 156 с.

 7. Гринченко И.Б., Поярков Ю.М. Методы педагогического контроля подготовленности учащихся в процессе занятий по волейболу // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Харьков: ХХПИ, 1998. – № 2. – С.9-10.

 8. Демчишин А.П., Пилипчук Б.С. Підготовка волейболістів. – К.: Здоров’я, 1979. – 104 с.

 9. Ермаков С.С. Компьютерная регистрация и обработка результатов соревновательной деятельности в волейболе // Проблемы соревновательной деятельности: Тезисы доклада межобластной научно-практической конференции, 12-16 сентября 1990г. – Харьков, 1990. – С.124.

 10. Ермаков С.С., Крюков Ю.Г., Маслов В.Н. Некоторые особенности соревновательной деятельности волейболистов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. /
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • письмова модульна робота ІІ 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

  Балів

  10 нападаючих ударів з 4зони

  10 подач згідно правил змагань

  10 передач зверху двома руками

  (кільк. разів)  10 передач знизу двома руками

  (кільк. разів)

  1

  1

  1

  1

  1
  2

  1

  1

  1

  1
  3

  1

  1

  1

  1
  4

  1

  1

  1

  1
  5

  1

  1

  1

  1
  6

  1

  1

  1

  1
  7

  1

  1

  1

  1
  8

  1

  1

  1

  1
  9

  1

  1

  1

  1
  10

  1

  1

  1

  1
  8

  1

  1

  1

  1
  9

  1

  1

  1

  1
  10

  1

  1

  1

  1 • тестування практичних умінь

та навичок 45% (3 тестування по 15 балів кожне =

45 балів) • написання конспект уроку 10%

 • написання реферату 5%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспект уроку

10%

2.

написання реферату

5%

Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях

14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка