Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка63/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ____Фізичної реабілітації та валеології_____________________________

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни „ Основи спортивної медицини”
для студентів спеціальності „Олімпійський професіональний спорт”

форма навчання денна_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30 серпня 2009


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Основи спортивної медицини”1. Назва курсу.

„Основи спортивної медицини”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність : олімпійський професійний спорт

2. Код курсу.

[ІФВС]. Спорт_ 07. [ 2_2.1_7].

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

3-й

5. Семестр / семестри.

5

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бугеря Тетяна Миколаївна – асистент кафедри фізичної реабілітації та валеології (3 корпус, ауд. 3-26)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – підготовка студентів з метою оволодіння основами теорії й практики спортивно - медичних досліджень. Весь курс спортивної медицини включає теми, що стосуються здоров’я й фізичної працездатності спортсменів, тестування, реабілітації спортсменів, антидопінгового контролю, харчування, акліматизації й спортивній діяльності, реабілітації спортсменів-інвалідів.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси БЖД, анатомія, фізіологія людини, біомеханіка

10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Основи спортивної медицини.

Історія виникнення й розвитку

спортивної медицини. Мета й завдання диcципліни. Зв’язок фізкультури й медицини. Древній Єгипет, Індія, Греція, Рим, Китай, Росія, Україна. Мета й завдання диcципліни. Форми роботи в спортивній медицині. Медико - педагогічний контроль, спостереження й моніторинг.


10

2

2
6

1.2.

Загальна патологія сучасної людини.

Основи загальної патології сучасної людини. Здоров’я, хвороба, гомеостаз, дистрофія, запалення, регенерація, пухлина, алергія, імунітет, десинхроноз, адаптація спортсменів до мінливих умов у процесі змагань і тренувань.
14

2

2
10

1.3

Оцінка фізичного розвитку людини.

Дослідження й оцінка фізичного розвитку осіб, які займаються спортом і фізкультурою. Анамнез, соматоскопія, антропометрія, склад та питомна вага тіла.
16

2

4
10

1.4.

Лікарсько-педагогічні спостереження.

Медичний контроль за особами різного віку, які займаються фізкультурою й спортом.

Лікарський контроль за школярами і юними спортсменами. Морфофункціональні характеристики вікових особливостей школярів. Лікарський контроль за школярами і юними спортсменами. Лікарський контроль за фізичним вихованням студентів. Лікарський контроль за жінками, які займаються фізкультурою й спортом.


16

2

4
10

1.5.

Відбір і орієнтація в спорті. Особливості комплексної реабілітації спортсменів.

Фізичні фактори (фізіо- і гідробальнеотерапія). Масаж і лікувальна фізкультура. Застосування спортсменами сауни (парної лазні). Застосування тейпу (функціональні лейкопластирні пов’язки).

Оксигенотерапія. Застосування мазей, гелів і кремів. Харчування - головний фактор відновлення працездатності.


12

2

2
8

1.6.

Фактори, що погіршують працездатність та стан здоров’я спортсменів. Морфологічні показники. Фізіологічні показники. Біохімічні показники. Вікові норми для початку занять спортом і етапи спортивної підготовки.


13

2

2
9

1.7.

Попередження, консервативна терапія й реабілітація травм і захворювань опорно-рухового апарату.

Топографія найбільш частих ушкоджень м’язів і сухожиль.Причини виникнення спортивних травм.


14

2

2
10

1.8.

Реабілітація спортсменів-інвалідів.

Система комплексної реабілітації спортсменів. Особливості тренувань і відновлення фізичної працездатності спортсменів-інвалідів. Вплив гіподинамії (гіпокінезії) на стан здоров’я й фізичну працездатність інваліда. Тестування спортсменів-інвалідів.


13

2

2
9
загальна кількість годин

108

16

20
72
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Артамонова Л.А. Спортивная медицина: Учебно – метод. пособие. - Тула, 2001.- 90с.

 2. Боярчук Е.Д. Анатомия дыхательной системы // Учебно-метод. пособие. - Луганск, 2001.- 26с.

 3. Вайнбаум Я.С. Перенапряжение сердца у спортсменов. Махачкала, 1991.-104с.

 4. Врачебные наблюдения за спортсменами / Под ред. В.А.Куколевского. М.:ФиС, 1995.-302с.

 5. Виноградов А.А., Боярчук Е.Д., Андреева И.В., Виноградов О.А. Остеология и артрология (учение о костях и соединении костей) // Метод. рекоменд. по курсу анатомиии человека для студентов пед. университета. - Луганск, 2002. -57с.

 6. Дубровский В.И. Спортивная медицина. М.: Владос, 2007.- 480с.

 7. Детская спортивная медицина / Под ред. С.Б.Тихвинского, С.В.Хрущева. М.:Медицина, 1980. С.144-165.

 8. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине. М.: ФиС, 1988.-282с.

 9. Креф А., Камю М. Женщины и спорт / Пер. с франц.-М.: ФиС, 1986.-148с.

 10. Кучкин С.Н. Физиология и патология системы дыхания у спортсменов. Казань, 1991.-196с.

 11. Медицинский справочник тренера // Сост. В.А. Геселевич. - М..: Физкультура и спорт, 1981.- 271с.

 12. Спортивная медицина / Под ред. А.В. Гоговадзе.М.: Медицина, 1984.-380с.

 13. Спортивная медицина / Под ред. В.Л. Карпмана. М.: ФиС, 1987.-292с.

 14. Физическая реабилитация: Учебник / Под ред. С.Н.Попова.-Ростов-на-Дону, 2004.-606с.

 15. Хедман Р. Спортивная физиология / Пер. со шведского-М.: ФиС, 1980.-286с.

Додаткова навчальна література:

 1. Апанасенко Г.А. Физическое развитие у детей и подростков.-К., 1985.-80с.

 2. Батыр Л.В., Савицкая О.В. Современные подходы к реабилитации людей, страдающих сколиотической болезнью.// Материалы Междунар.наук.-практ. конф. «Наука. Здоров’я Реабілітація». - Луганск, 2004.-с.48-51

 3. Барклай В.М и др Валеодиагностика: Методическое пособие по валеологии. Ростов-на-Дону,1999. 99с

 4. Гоулд.Д. Основы психологии спорта и физической культуры. Киев.-2001.-334с

 5. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. М.: Медицина, 1993.-282с.

 6. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для студ. высш.учебн.заведений.-М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004.-624с.

 7. Зайцев В.П. Валеология: формирование и укрепление здоровья.-М.,1998.-88с.

 8. Крупнова Л.К., Фазмеева Е.В. Избранные вопросы немедикаментозной терапии. Подход Востока и Запада к лечебному процессу.-Казань, 2000.-720с.

 9. Купер К. Новая аэробика. Система оздоровительных физических упражнений для всех возрастов.-М.: ФиС, 1976.-125с.

 10. Міхеєнко О.І. До проблеми діагностики стану здоров’я людини // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Х., 2006. – №3. – С. 66 – 69.

 11. Овчаренко Т.Г. Педагогічні основи оздоровлення людини (вступ в інтегративну реабілітологію).- Луганськ: “Знання”, 2004.-152с.

 12. Степанова Г.В. , Долгих С.Н. Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 1-2 курсов всех факультетов,-1999г.-21с.

 13. Физическая культура: Учебное пособие // под ред. В.А. Коваленко. - М.: Изд-во АСВ, 2000.- 432с.

 14. Хрущев С.В., Круглый ММ. Тренеру о юном спортсмене. М.:ФиС, 1982. С.6-14.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.Форма семестрового контролю:

5-й семестр - залік.13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (16%)

 • участь у семінарах, дискусіях, практичних роботах 30%

 • письмові кейси 10%

 • засвоєння практичних навичок 20%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Лікарняно-педагогічні спостереження (конспектування)

2%

2.

Патогенез. Гомеостаз. Імунітет. Алергічна реакція (конспектування)

2%

3.

Складання конспекту з теми ”Оцінка фізичного розвитку”.

Значення антропометрії в спортивній медицині (конспектування)2%

5

Лікарський контроль за фізичним вихованням студентів (конспектування)

2%

6

Методи оцінки фізичного розвитку (конспектування)

2%

7

Щоденник самоконтролю (конспектування)

2%

8

Застосування анаболічних стероїдів (конспектування)

2%
14. Мови викладання.

Українська

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра теорії і методики фізичного виховання


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

«Гімнастика з методикою викладання»

Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

зі спеціальності 6.010203 «Спорт»

для студентів 3 курсу

денної форми навчання


ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № ______ від _______


Завідувач кафедри ___________ (підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ________
Перезатверджено: протокол №______ від ________
Перезатверджено: протокол №______ від ________
Погоджено:
Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний універерситет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»
1. Назва курсу.

«Гімнастика з методикою викладання»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.010203 «Спорт».

2. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_07].[3_3.1_5]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий.

4. Рік (роки) навчання.

3-й

5. Семестри.

5,6

6. Кількість кредитів ЕСТS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Очкалов Олександр Федоровичстарший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання (3 корпус, ауд. 3-29)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу є оволодіння практичним програмним матеріалом і розвиток умінь його оптимального вибору для організації та проведення підготовчої частини заняття з гімнастики; - підвищення рівня розвитку основних рухових якостей і здібностей студентів; - формування методичних умінь і навичок (підготовча частина уроку гімнастики; термінологічний запис та проведення комплексу ЗРВ у русі за показом; організація навчального процесу на одному з видів гімнастичного багатоборства); - реалізація творчих можливостей студентів у моделюванні майбутньої професійної діяльності.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс гімнастики з методикою викладання.

10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

самост.
Теми лекцій I півріччя:
1

Види гімнастики та форми занять.

2

22

Теми практичних занять:Стройові вправи

 • шикування та перешикування;

 • пересування;

 • розмикання та змикання;

 • навчальна практика (моделювання професійної діяльності).

2
2


Загальнорозвиваючі вправи.

 • методика складання комплексів ЗРВ;

 • методика навчання та проведення ЗРВ;

 • ЗРВ без предметів;

 • навчальна практика (моделювання професійної діяльності).

3
3


Прикладні вправи.

 • ходьба та біг;

 • вправи у рівновазі у русі;

 • вправи у лазанні;

 • навчальна практика (моделювання професійної діяльності).

1
1


Вправи на гімнастичних приладах.

Вправи для чоловіків: • кінь з ручками;

 • кільця;

 • бруси;

 • перекладина низька.

Методика навчання базовим елементам. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових комбінацій.

Вправи для жінок: • бруси різновисокі;

 • колода;

 • кільця. Кільця в розгойдуванні.

Методика навчання базовим елементам. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових комбінацій.

Навчальна практика (моделювання професійної діяльності).6
6


Стрибки.

- неопорні стрибки;

- опорні стрибки.

Методика навчання. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових о/с.

Навчальна практика (моделювання професійної діяльності).


2
2


Акробатичні та вільні вправи.

 • стійки;

 • перекати;

 • перекиди;

 • перевороти;

 • місток.

Методика навчання. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових комбінацій на вільних вправах.

Навчальна практика (моделювання професійної діяльності).2
23

Теми самостійної роботи студентів:Скласти конспект підготовчої частини уроку гімнастики для учнів середнього шкільного віку.

4


4
Скласти чвертний план-графік проходження навчального матеріалу з гімнастики для учнів середнього шкільного віку.

6


6
Скласти комплекс ритмічної гімнастики (15-20 вправ) танцювальної спрямованності (письмово).

4


4
Скласти комплекс ранкової гігієнічної гімнастики та комплекс ЗРВ зі спрямованістю на розвиток гнучкості.

4


4
Всього за I півріччя

36

2

16
18

1

Теми лекцій II півріччя:Основи спортивного тренування гімнастів.

2

2


2

Теми практичних занять:Стройові вправи

 • шикування та перешикування;

 • пересування;

 • розмикання та змикання;

навчальна практика (моделювання професійної діяльності).

2
2


Загальнорозвиваючі вправи.

 • методика складання комплексів ЗРВ;

 • методика навчання та проведення ЗРВ;

 • ЗРВ без предметів;

навчальна практика (моделювання професійної діяльності).

3
3


Прикладні вправи.

 • ходьба та біг;

 • вправи у рівновазі у русі;

 • вправи у лазанні;

 • вправи у підніманні та перенесенні партнерів;

 • вправи у переповзанні.

навчальна практика (моделювання професійної діяльності).

1
1


Вправи на гімнастичних приладах.

Вправи для чоловіків: • кінь з ручками;

 • кільця;

 • бруси;

 • перекладина низька.

Методика навчання базовим елементам. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових комбінацій.

Вправи для жінок: • бруси різновисокі;

 • колода;

 • кільця. Кільця в розгойдуванні.

Методика навчання базовим елементам. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових комбінацій.

Навчальна практика (моделювання професійної діяльності).6
6


Стрибки.

- неопорні стрибки;

- опорні стрибки.

Методика навчання. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових о/с.

Навчальна практика (моделювання професійної діяльності).


1
1


Акробатичні та вільні вправи.

 • стійки;

 • перекати;

 • перекиди;

 • перевороти;

 • місток,

 • парні вправи у балансуванні.

Методика навчання. Способи страховки й самостраховки. Виконання різнорівневих рейтингових комбінацій на вільних вправах.

Навчальна практика (моделювання професійної діяльності).3
33

Теми самостійної роботи:Скласти комплекс ЗРВ з гімнастичними палицями зі спрямованістю на розвиток координаційних здібностей (15-20 вправ).

9


9
На основі програмного практичного матеріалу (2-3 курс) скласти коротку і довгу смугу перешкод з використанням прикладних вправ (письмово).

9


9
Скласти фрагмент конспекту уроку гімнастики (10 хв.) щодо вивчення та повторення різних видів безопорних (простих) стрибків учнями середніх класів.

9


9
Засвоїти метордику визначення зовнішніх ознак стомлення юних гімнастів і способи регулювання навантажень у процесі навчально-тренувальних занять.

9


9
Всього за ІІ півріччя:

54

2

16
36
Всього за І-ІІ півріччя:

90

4

32
54
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Брыкин АТ. Гимнастическая терминология. -М, 1969.

2. Гимнастика / Под. ред. А. Т. Брыкина. - М.: ФиС, 1971. - 348 с.

3. Гимнастика /Под.ред.А.М.Шлемина, А.Т. Брыкина. - М.: ФиС, 1979.4.

4. Спортивная гимнастика / Под ред Ю.К. Гавердовского,

5. Гимнастическое многоборье: Мужские виды / Под ред. В.М.Смолевского. –М.: ФиС, 1986. – 370 с.

6. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. -М.: ФиС, 1989. - 223с.

7. Палыга В.Д. Гимнастика. -М.: Просвещение, 1982.- 287 с.

8. Смолевскнй В.М., Гавердовскнй Ю.К. Спортивная гимнастика. - К.:. Олимпийская литература, 1999.-462 с.

9. Гимнастика и методика преподавания / Под ред В.М.Смолевского. -М.: ФиС, 1987. - 336 с.

10. Гимнастическое многоборье: Женские виды/Под ред. Ю.К.Гавердовского. -М.: ФиС, 1986. – 334 с.

11. Спортивная гимнастика / Под ред. М. Л. Украна. - М.: ФиС, 1971.

12. Спортивная гимнастика: Учебник для тренеров /Под ред. М.Л.Украна, Н.К.Попова. -М.: ФиС, 1962.-492 с.

13.Теория и методика гимнастики / Под ред В.И.Филлиповича. - М., 1971

14.Техннка гимнастических упражнений / Под ред. М. Л Украна. - М.: ФиС, 1967. - 384 с.

Додаткова навчальна література

1. Чорноштан А.Г., Сущенко О.Г. Російсько-український словник-довідник гімнастичних термінів. - Луганськ: Альма-матер, 2000. -59 с.

2. Чорноштан АГ., Сущенко О.Г. Теорія та методика гімнастики (модульний курс): Навчально-методичннй посібник. - Луганськ: Альма матер, 2000. - 324 с.

3. Чорноштан А.Г. Рейтингові комбінації гімнастичного багатоборства (для студентів факультетів фізичного виховання: Методичний посібник. - Луганськ: Альма матер, 2000. - 70 с.

4. Шлемин АМ. Фнзкультурно-оздоровительная работа в школе. - М,: Просвещение, 1988. - 143 с.

5. Штана Ю.А, Веревкин А.К. Уроки по разделу «Гимнастика» для учащихся 9-11 классов (методические рекомендации). - Ворошиловград, 1989. - 37 с.

12. Методи викладання.


Діяльність студента:

- навчальна практика.

Поточний контроль:

Виконання залікових вимог.Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- к.с.р. 20%

- навчальна практика 20%

- виконання залікових нормативів 60%


Максимальна загальна сума рейтинговихбалів за перше півріччя, з урахуванням всіх тем, - 100 балів.

Всього за перше і друге півріччя студент набирає 200 балів, тому для виведення заліка треба поділити на 2 та співвіднести з критеріями оцінки ECTS.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Eдостатньо – виконання задовольняє мінімальні критеріі оцінки

незадовільно

21 – 49%

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни


Карта оцінювання СРС
Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Скласти конспект підготовчої частини уроку гімнастики для учнів середнього шкільного віку.

5%

2.

Скласти чвертний план-графік проходження навчального матеріалу з гімнастики для учнів середнього шкільного віку.

5%

3.

Скласти комплекс ритмічної гімнастики (15-20 вправ) танцювальної спрямованності (письмово).

5%

4.

Скласти комплекс ранкової гігієнічної гімнастики та комплекс ЗРВ зі спрямованістю на розвиток гнучкості.

5%

5.

Скласти комплекс ЗРВ з гімнастичними палицями зі спрямованістю на розвиток координаційних здібностей (15-20 вправ).

5%

6.

На основі програмного практичного матеріалу (2-3 курс) скласти коротку і довгу смугу перешкод з використанням прикладних вправ (письмово).

5%

7.

Скласти фрагмент конспекту уроку гімнастики (10 хв.) щодо вивчення та повторення різних видів безопорних (простих) стрибків учнями середніх класів

5%

8.

Засвоїти метордику визначення зовнішніх ознак стомлення юних гімнастів і способи регулювання навантажень у процесі навчально-тренувальних занять.

5%
Загалом:

40%
14. Мови викладання.

Українська1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка