Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка61/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА______________________________Кафедра педагогіки____________________________

(назва кафедри)

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни__ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ___

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей): Фізичне виховання, Олімпійський та професійний спорт,

Здоров’я людини

форма навчання ____денна_______

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Педагогіка та історія педагогіки”1. Назва курсу.

„ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”
Форма(-и) навчання: денна.
Спеціальність (-ості): Фізичне виховання, Олімпійський та професійний спорт,

Здоров’я людини.2. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_09].[3_3.2_2], [ІФВС].[Фіз_Вих_09].[3_3.2_3], [ІФВС].[Здор_люд_09].[3_3.2_3]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

2-й

5. Семестр / семестри.

3

6. Кількість кредитів ECTS.

1,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Харченко Людмила Павлівна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368а)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння майбутніх вчителів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки і уміннями, що необхідні для ефективної організації навчання та виховання в умовах становлення національної системи освіти в Україні.

Система послідовної роботи по опанування матеріалом курсу передбачає оволодіння педагогічними категоріями, визначення своєї педагогічної позиції, знання основних педагогічних закономірностей і принципів, знайомство з сучасними технологіями виховання та навчання, основними методами виховання та навчання. віковими особливостями учнів, спрямованість на подальшу педагогічну самоосвіту, прагнення до проведення педагогічних досліджень, професійну педагогічну спрямованість.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Студенти повинні знати:

  • методологічні основи педагогіки;

  • основні положення загальних основ педагогіки, теорії виховання;

  • наукові основи організації самостійної роботи студентів;

  • практичні методи підвищення активності самостійної роботи.

Студенти повинні вміти:

  • встановлювати взаємозв’язки об’єктів та явищ в педагогічному процесі;

  • використовувати теоретичні знання при вирішенні педагогічних задач і ситуацій;

  • реалізовувати конструктивні, комунікативні, гностичні, проективні вміння;

  • здійснювати поточний самоконтроль якості своїх знань.

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
МОДУЛЬ ІТеми лекцій
1.

Теоретичні основи навчання.

6

4


2.

Зміст освіти як соціокультурне явище.

4

2


3.

Форми, методи, засоби навчання.

6

22

4.

Сучасні технології навчання.

4

22

5.

Сучасні концепції розвитку, виховання та освіти особистості.

6

42
Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять
1.

Сутність процесу навчання як соціокультурного явища.

42

2

2.

Методи навчання.

6
2
4

3.

Форми організації навчання в сучасній школі.

6
2
4
Самостійна робота студентів
1.

Види процесу навчання в сучасній школі
2


2.

Сучасні технології навчання

4


4

3.

Сучасні зарубіжної концепції виховання та навчання

4


4

4.

Напрямки реформування освіти на сучасному етапі розвитку суспільства

2


2

5.

Авторська навчальна програма: підходи і принципи побудови

2

6.

Школи нового типу в Україні

2

7.

Інноваційні процеси в освіті.

2
загальна кількість годин

54

14

6
34

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. - М., 1984.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер, 2001. – 236 с.

 3. Бабанский Ю.К. Педагогика.- М., 1988. (на выбор один из учебников).

 4. Бим-Бад Б.М. Щит и оборона детства. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 68с.

 5. Бодалев А.А. Личность и общение: – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 328с.

 6. Божович Л.И. Избр. психол. тр.: Проблемы формирования личности. – М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 212с.

 7. Введение в научное исследование по педагогике. - М. 1988.

 8. Выбор методов обучения в средней школе. - М., 1981.

 9. Выготский А.С. Педагогическая психология. - М., 1991.

 10. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6. т. – М.: Педагогика,1984. – Т.4. – 432с.

 11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 12. Гонтаровська Н. Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С.32-41.

 13. Грабовська Т. Формування позитивної мотивації діяльності особистості // Рідна шк. – 2002. – № 4. – С. 12-14.

 14. Данилова Е. Психологическая беседа как основной метод получения информации о ребенке // Воспитание школьников. – 2005. – №7. – С.51-58.

 15. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI сто­ліття" - К., 1994.

 16. Дидактика современной школы / Под. ред. В.А. Онишука. – К., 1987.

 17. Добротворский И. Как развить и реализовать свои способности // Воспитание школьников. – 2005. – № 9. – С. 65-68.

 18. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.: Педагогика, 1990. – 168с.
 19. Закон України "Про освіту". - К., 1997.


 20. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М., 1968.

 21. Концепція національного виховання //Освіта. - 1994. – 24 жовтня.

 22. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий. – М.: Просвещение, 1986. – 207с.

 23. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989. – С.70-475.

 24. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. - К, 1989.

 25. Кочубей Т. Дитинство: найбільша соціальна цінність// Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.13-17.

 26. Красовицкий М.Ю. Общественное мнение ученическсго коллектива. - М., 1984.

 27. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М. 1986, (на выбор одну из дидактик).

 28. Курганов С. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. - М., 1989.

 29. Литвиненко С.А. Адаптивно-розвивальна соціалізація і виховання в житті людини // Виховання і культура. – 2001. – № 1. – С. 34-38.

 30. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций/ Учеб.пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с.

 31. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб. – Х., 1997. – 338 с.

 32. Максимова Н., Порох Л. Вплив школи на виховання дітей у сім’ї // Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.39-42.

 33. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2 ч. – К.: ІЗМН, 1997. – Ч. 2. – 936 с.

 34. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 110 с.

 35. Мудрик А.В. Социализация и „смутное время”. – М.: Знание, 1991. – 80с.

 36. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

 37. Одаренные дети: Пер. с англ. /Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376с.

 38. Оконь В. Введение в обшую дидактику. – М., 1990.

 39. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – 2-ге вид., випр. – К.: знання-Прес, 2006. – 423 с.

 40. Ониш В.А. Урок в современной школе. - М., 1981.

 41. Основи національного виховання. – К., 1993.

 42. Педагогический поиск. – М., 1988.

 43. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996.

 44. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 792 с.

 45. Радул О. Вчитель і суспільство: погляд у минуле // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.57-59.

 46. Ситников В.Л. Образ ребенка (в сознании детей и взрослых). – СПб.: Химиздат, 2001. – 288с.

 47. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1984.

 48. Слєпухов М. Закони, закономірності, принципи та правила в педагогіці // Рідна шк. – 2002. – № 1. – С.10-13.

 49. Слєпухов М. Як вивчати педагогіку? // Рідна шк. – 2002. – № 11. – С.10-13.

 50. Смирнов В.И. Общая педагогика: Учеб. пособ. – М.: Логос, 2002. – 304с.

 51. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997. – 232с.

 52. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина // Избр. произведения: В 5 т. – К.: Рад. шк., 1980. – Т. 3. – 719 с.

 53. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. –Т.1. – С. 160-177.

 54. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. – Т. 5. – С. 7-463.

 55. Фельдштейн Л. Феномен Детства и его место в развитии современного общества // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.2-8.

 56. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990.

 57. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989.

 58. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе., К., 1985.

 59. Широких О. Цели и ценности педагогического образования: какой учитель нужен современной школе? // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.8-13.

 60. Щербань П. Педагогічна культура та її значення в суспільстві. // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.16-19.

 61. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. - М., 1986.

 62. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М., 1994.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50%

 • участь у семінарах 15%

 • самостійна робота 35%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Види процесу навчання в сучасній школі

5

2.

Сучасні технології навчання

5

3.

Сучасні зарубіжної концепції виховання та навчання

5

4.

Напрямки реформування освіти на сучасному етапі розвитку суспільства

5

5.

Авторська навчальна програма: підходи і принципи побудови

5

6.

Школи нового типу в Україні

5

7.

Інноваційні процеси в освіті.

5
УСЬОГО:

35%
14. Мови викладання.

Українська
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка