Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка60/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Гандбол»)

для спеціальності: «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Державний заклад

”Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Гандбол»)1.Назва курсу.

«Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «ГАНДБОЛ»)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Спорт»

2.Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[ ]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

2-й

5.Семестр / семестри.

3-4

6.Кількість кредитів ECTS.

2,2

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Андріенко Тамара Тимофіївна – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд 3-07

Подколзін Юрій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07, ltp.plus@rambler.ru)

Павлова Наталія Анатоліївна – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивні ігри з методикою викладання (розділ «Гандбол») для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в гандболі; розвиток професійного мислення та професійно значущих особистістних якостей.

9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних ігор середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1

Історія виникнення та розвитку гандболу в Україні і за її межами. Класифікація техніки гри.

2

2


2

Методика навчання тактики та техніці гри.

2

2


3

Техніка та методика навчання стійки і пересувань у захисті. Жести гри

2
24

Техніка та методика навчання стійки і пересувань у нападі. Жести гри

2
25

Техніка та методика навчання передачі м’яча зігнутою рукою зверху

2
26

Техніка та методика навчання передачі м’яча зігнутою рукою збоку

2
27

Техніка та методика навчання ведіння м’яча (високе, середнє, низьке)

2
28

Техніка та методика навчання ведіння м’яча (без зорового контролю, зі зміною швидкості і напрямку)

2
29

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою зверху в підпорному положенні

2
210

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою збоку в підпорному положенні

2
211

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою зверху у стрибку

2
212

Техніка та методика навчання кидка зігнутою рукою збоку 7 стрибку

2
213

Техніка та методика навчання кидка м’яча у ворота в падінні – 7 метровий кидок

2
214

Техніка та методика навчання фінтів (на передачу м’яча)

2
215

Техніка та методика навчання фінтів (на кидок у ворота )

2
216

Техніка та методика навчання блокування: однією і двома руками, тулубом

2
217

Класифікація техніки гри (у нападі та захисті)

8


8

18

Класифікація техніки воротаря

8


8

19

Техніка та методика навчання стійки і пересувань у захисті. Жести гри

2
220

Правила змагань

3


3

21

Тактика та методика навчання індивідуальних дій гравця у нападу (без м’яча та з м’ячем)

2
222

Тактика та методика навчання групових дій (взаємодії двох гравців_

2
223

Тактика та методика навчання групових дій (взаємодії трьох гравців)

2
224

Тактика та методика навчання командних дій (стрімкий напад – швидкий відрив, прорив)

2
225

Тактика та методика навчання позиційного нападу (через лінійного гравця, без лінійного)

2
226

Класифікація тактики гри (у нападі та захисті)

6


6

27

Класифікація тактики гри вратаря

6


6

28

Термінологічний запис (конспект) уроку з гандболу. Методика навчання суддівства гри

6


6

29

Навчальна практика (ігрове моделювання професійної діяльності). Написання конспекту уроку та проведення навчального заняття

38
8
30
загальна кількість годин

119

4

48
67
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе. – М.: Просвещение, 1987 – 173 с.

 2. Клусов Н.П. Тренировка гандболиста. – ФИС, 1988 – 104 с.

 3. Клусов Н.П. Тактика гандбола – М.: ФИС, 1989. – 151 с.

 4. Латышевич Л.А. Гандбол. – К.: Рад. Школа, 1989 – 89 с.

 5. Латышкевич Л.А., Турчин И.Е., Маневич Л.Р. Гандбол. – К.: Вища школа. – 1988, – 199 с.

 6. Ковалев В.Д. Спортивные игры. Учебник для пед. ин-тов – М.: Просвещение – 1992. – 262 с.

Додаткова навчальна література

 1. Севастьянов Ю.В., Подколзин Ю.А., Максименко И.Г. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

 2. Правила соревнований (гандбол). Федерация гандбола Украины – К.: 2004 – 88 с.

 3. Рашпанидзе А.Л. Техника игры гандбольного вратаря – М.: ФИС, 1989 – 70 с.

 4. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учебник для ВУЗов / Ю. Железняк, Ю. Портнов, В. Савин, А. Лексаков; Под. Ред. Железняка Ю., Портнова Ю. – М.: Издат. центр «Академия», 2002 – 502 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

комп‘ютерне тестування правил змаганьФорма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • письмова модульна робота ІІ 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • тестування практичних умінь

та навичок 40% (4 тестування по 10 балів кожне =

40 балів) • написання конспект уроку 10%

 • написання реферату 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспект уроку

10%

2.

написання реферату „Техніка гри у нападі та захисту”, „Тактика гри у нападі та захисту”, „Техніка і тактика гри воротаря”

10%


Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях


Балів

Передача м‘яча у стіну (відстань

3 м за 30с.) кіл-ть разівВеддіня м‘яча на швидкість с послідуючим кидком

з 5-ти разівПередача м‘яча на відстань

з 5-ти разівКидки на влучність.

(12 кидків)

Чоловіки – відстань 9 м.

Жінки – відстань 7 мчол.

жін.

чол.

жін.

1

2

21

1

2

6

62

2

3

10

104

3

4

15

155

4

5

20

18

2

2

6

5

6

22

207

6

7

24

218

7

8

25

20

3

3

9

8

9

28

2310

10

10

30

25

5

5

12

1214 Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка