Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010



Скачати 10.72 Mb.
Сторінка6/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



Кафедра олімпійського та професійного спорту


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Плавання з методикою викладання»

для спеціальності: «Фізичне виховання»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма



дисципліни «Плавання з методикою викладання»

 1. Назва курсу.

«ПлаВАННЯ з методикою викладання»
Форма навчання: денна.

Спеціальність : «Фізичне виховання».

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз_Вих_07].[3_3.1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3-4, табірний збір

Кількість кредитів ECTS.

3

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене зван-ня та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Панфілов Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14).

Писарев Юрій Володимирович – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення курсу плавання з методикою викладання є формування цілістної системи теоритичних умінь та навичок освоєння техніки спортивного та прикладного плавання, розвиток професійного мислення та професійно значущих особистісних якостей студентів.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичної культури середньої школи.

 1. Зміст курсу.



Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.




Перший модуль
















1.1.

Основи навчання і тренування в плаванні.

12

6







6

1.2.

Вдосконалення техніки плавання кролем та на спині.

6




2




4

1.3.

Техніка плавання способом брас:



















а) рухи ногами;

б) рухи руками та дихання;

в) погодження рухів.


4

4

4






2

2

2






2

2

2



1.4.

Вдосконалення техніки плавання брасом.

8




4




4

1.5.

Правила змагань.

8










8




КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

46

6

12




28




Другий модуль
















2.1.

Методика навчання плавання.

14

6







8

2.2.

Вдосконалення техніки плавання кролем та на спині.

6




2




4

2.3.

Техніка старту при плаванні брасом.

4




2




2

2.4.

Техніка повороту при плаванні брасом.

4




2




2

2.5.

Вдосконалення техніки брасом.

10




6




4

2.6.

Правила змагань.

8










8




КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ДРУГИЙ МОДУЛЬ

46

6

12




28




Третій модуль (табірні збори)
















3.1.

Техніка прикладного плавання.

8




4




4

3.2.

Вдосконалення техніки плавання кролем.

10




8




2

3.3.

Вдосконалення техніки плавання на спині.

10




8




2

3.4.

Вдосконалення техніки плавання брасом

10




8




2

3.4.

Вдосконалення техніки старту зі стартової тумби.

4




2




2

3.5.

Вдосконалення техніки старту з води.

4




2




2

3.6.

Вдосконалення техніки поворотів.

4




2




2

3.7.

Вдосконалення техніки при плаванні на спині.

4




2




2




кількість годин за третій модуль

54




36




18




ЗАГАЛЬНА кількість годин

146

12

60




74




 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Никитский Б. М. Плавание / Б. М. Никитский. – М.: Просвещение, 1981. – 304 с.

 2. Парфенов В. А. Плавание / В. А. Парфенов. – К.: «Вища школа», 1978. – 288 с.

 3. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 496 с.

 4. Булгакова Н. Ж. Спортивное плавание / Н. Ж. Булгакова. – М.: ФОН, 1996. – 430 с.

Додаткова навчальна література

 1. Платонов В. Н. Золоті сторінки олімпійського спорту України / В. Н. Платонов. – К.: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

 2. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Здоров’я, 1990. – 220 с.

 3. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: учебник для студентов ВУЗов: в 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – М.: Олимпийская литература, 1992. – 495 с.

 4. Платонов В. Н. Сильнейшие пловцы мира / В. Н. Платонов, С. Л. Фесенко. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 304 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення окремих вправ та вступної частини уроку;

 • написання конспектів занять.

Поточний контроль:

 • тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок;

 • перевірка контрольних робіт;

 • перевірка конспектів.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова контрольна робота І 10%

 • письмова контрольна робота ІІ 10%

 • тестування практичних умінь та навичок 60%

 • написання конспекту підготовчої частини уроку 10%

 • написання конспекту основної частини уроку 10%


Карта оцінювання СРС



Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання конспекту підготовчої частини уроку

10%

2.

Написання конспекту основної частини уроку

10%

3.

Написання контрольної роботи з техніки плавання кролем

10%

4.

Написання контрольної роботи з техніки плавання на спині

10%




РАЗОМ :

40%



Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях





Вид тестування

балів

1.

Техніка плавання брасом.

10

2.

Техніка старту зі стартової тумби

10

3.

Техніка старту з води

5

4.

Техніка повороту кролем і брасом

10

5.

Техніка повороту на спині

5

6.

Техніка плавання кролем

10

7.

Техніка плавання на спині

10




РАЗОМ :

60



 1. Мови викладання.

Українська


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка