Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка56/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   68МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра спортивних дисциплін

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Рухливі ігри з методикою викладання”

для спеціальності: «Спорт»

форма навчання: денна
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. МасютаЛуганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Рухливі ігри з методикою викладання»

1. Назва курсу.

«РУХЛИВІ ІГРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання»

2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_9]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1-2

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Андрієнко Тамара Тимофіївна – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

Кудряшов Євген Вікторович – доцент кафедри спортивних дисциплін, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (3 корп., ауд. 3-07, e-mail: kudryashv-e-v@mail.ru)

Павлова Наталія Анатоліївна – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

Карпов Сергій Михайлович – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-07)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Рухливі ігри з методикою викладання” є формування цілісної системи теоретичних та методичних заннь, практичних вмінь та навичок проведення різних форм занять рухливими іграми; розвиток професійного мислення та професійно значущих особистісних якостей.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних та рухливих ігор середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1

Основні поняття про гру, значення і місце рухливих ігор в фізичному вихованні дітей.

2


2

2

Педагогічні вимоги к організації, і методика проведення рухливих ігор.

2


2

3

Рухливі ігри в шкільному уроку фізкультури і позашкільній роботі

2

2


4

Рухливі ігри в заняттях спортом

2

2


5

Ігри для учнів 1-3 класів

4
46

Ігри для учнів 4-8 класів

4
47

Ігри для учнів 9-11 класів

4
48

Ігри народів України

4
49

Ігри для занять спортивними іграми

4
410

Ігри для занять легкою атлетикою

4
411

Ігри для занять гімнастикою

2

12

Ігри для розвитку фізичних якостей

2

13

Ігри, забави та розваги

2


2

14

Ігри в оздоровчому, спортивному таборі

2


2

15

Ігри на лоні природи

2


2

16

Навчальна практика (написання конспекту уроку та проведення навчального заняття)

8
8
12

17

Розробка сценарію з проведення ігрових свят

7


7

18

Розробка сценарію з проведення змагань з рухливих ігор

7


7
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72

4

32
36
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Андриенко Т.Т. Методика проведения народных игр Украины. Метод.реком. – Луганск: Знание, 2004. – 36 с.

 2. Андриенко Т.Т. Методические рекомендации по проведению эстафет и игровых заданий. – Луганск: Альма-матер. 2003. – 45 с.

 3. Андриенко Т.Т. Игровые упражнения-развлечения: Метод.реком. – Луганск: Знание, 2004 – 56 с.

 4. Андриенко Т.Т. Игры, забавы и развлечения. Метод. рекомендации. – Луганск: Знание 2004 – 28 с.

 5. Андриенко Т.Т. Подвижные игры и методика их применения в спортивных играх. – Луганск: Альма-матер, 2003 – 23 с.

 6. Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры – М.: ФИС, 1989 – 182 с.

 7. Ефимова Н.Г. Методика преподавания подвижных игр. – К.: Радянська школа. – 1989 – 79 с.

 8. Коротков И.М. Подвижные игры в школе. – М.: Просвещение. – 1989. – 191 с.

Додаткова навчальна література

 1. Былеева Л.В. Григорьев В.М. Игры народов СССР – М.: ФИС, 1985 – 269 с.

 2. Лукачи А. Игры детей мира. – Молодая гвардия. – 1977 – 160 с.

 3. Осокина Т.И. Детские подвижные игры народов СССР. – М.: Просвещение, 1988 – 293 с.

 4. Розанова Е.П. Книга игр – М.: «РОСМЕН» – 2000 – 167 с.

 5. Турин Н.В. Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений СПБ: «Кристалл» – 2000 – 272 с.

 6. Трейси Фицсиммонс Памела Лифлендер. Энциклопедия для всех игр. Ростов-на-Дону. Феникс. – 1997. – 320 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • написання конспект ігрр 30% (5 розділів з вивчення ігор по 6 балів

кожне – 30 балів)

 • написання реферату 10%

 • навчальна практика 40%Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспекту ігор (надати записи ігор, згідно змісту практичного матеріалу, або зробити картотеку)

30%

2.

написання реферату „Тато, мамо, я - спортивна сім`я”, „Веселі старти”, „День рухливих ігор”

5%


Схема отримання балів за навчальну практику, спрямовану на засвоєння знань, вмінь та навичок самостійного підбору та проведення рухливих ігор на колективі граючих (навчальна група)

 1. Вибір гри, підготовка місця, інвентарю та обладнання; – 3 б

 2. Підготовка місця, інвентарю та обладнання – 3 б.

 3. Вірний вибір місця при поясненні гри та її проведенні; – 2 б.

 4. Вміння швидко й чітко перешукувати групу в початкове положення до початку ігри; – 3 б.

 5. Вміння вдало поділити групу на команди – 3 б.

 6. Вміння вдало поділити групи на команди й цілеспрямовано підібрати капітанів, помічників та водячих (за різними принципами) – 3 б.

 7. Дотримуватися установленої послідовності розповіді гри, показу прийомів і гру цілком – 4б;

 8. Керувати процесом гри і діями учнів та вдало закінчити і підвести підсумки гри; – 3 б.

 9. Вдало закінчити і підвести підсумки гри – 3 б.;

 10. Помічати помилки і знайти засоби їх уникнення – 3б.;

 11. Грамотність мовлення – 3 б;

 12. Вміння триматися перед групою, емоційність та артистичність; – 3.б.

 13. Щільність навчальної практики – 3 б.
14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка