Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка54/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра спортивних дисциплін

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Баскетбол»)

для спеціальності(ей): «Фізичне виховання», «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Баскетбол»)

1. Назва курсу.

«Спортивні ігри з методикою викладання» (розділ «Баскетбол»)
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання», «Спорт».

2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1-2

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Кудряшов Євген Вікторович – доцент кафедри спортивних дисциплін, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (3 корп., ауд. 3-04, e-mail: kudryashv-e-v@mail.ru)

Подколзін Юрій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-04, ltp.plus@rambler.ru)

Карпов Сергій Михайлович – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-04)

Павлова Наталія Анатоліївна – викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд. 3-04)


8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивні ігри з методикою викладання (розділ «Баскетбол») для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в баскетболі.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс спортивних ігор середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Історія виникнення та розвитку гри баскетбол.

1

1


1.2.

Класифікація техніки гри.

1

1


1.3.

Методика навчання техніці гри.

25

1

241.4.

Правила змагань

1

1

Другий модуль
2.1.

Тактика гри.

2

2


2.2.

Проведення навчального заняття.

1

1


2.3.

Написання конспекту заняття.

1

1


2.4.

Методика навчання тактиці гри.

12
122.5.

Навчальна практика

12
12


загальна кількість годин

56

8

48


11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Бабушкин В.З. Баскетбол в вузе. – Х.: Основа, 1992. – 180 с.

  2. Баскетбол: Метод. вказівки / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. Т. І. Лясота (уклад.). — Чернівці: Рута, 2000. — 31 с.

  3. Баскетбол: Метод. рекомендації / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. В.С. Банар, (уклад.), В.О. Мужичок (уклад.). — Чернівці: Рута, 2001. — 104 с.

  4. Вари Петер. 1000 упражнений игры в баскетбол: Пер. с фр. / Л.Ю.Поплавский (ред. пер). — К. : БК "Денди-Баскет", 1997. — 207 с.

  5. Гомельский А.Я. Баскетбол: Секреты мастера: 1000 баскетбольных упражнений. — М. : Фаир, 1997. — 224 с.

  6. Поплавський Л.Ю. Баскетбол. // Підручник. – К.: Олімпійська література, 2004. – 447 с.

Додаткова навчальна література 1. Корягин В.М. Подготовка высококвалифицированных баскетболистов: учебник для вузов физического воспитания. – Львов: Край, 1998. – 191 с.

 2. Корягин В.М. Подготовка юных баскетболистов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. Єрмакова С.С. – Х.: ХХПІ, 2002. — №25. — С. 75-82.

 3. Корягин В.М. Структура и содержание современной тренировки баскетболистов: Дисс... д-ра. пед. наук. – М., 1994. – 223 с.

 4. Сарапкин А.Л. Эффективность построения учебно-тренировочного процесса на начальных этапах подготовки юных баскетболистов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Х.: ХХПІ, 2004. – № 1. – С. 59-65.

 5. Сарапкин А.Л. Эффективность применения различных методических подходов в обучении технике баскетбола детей 8 - 11 лет на этапе начальной спортивной подготовки // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Х.: ХХПІ, 2003. – №7. – С. 48-53.

 6. Севастьянов Ю.В., Подколзин Ю.А., Максименко И.Г. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

 7. Чуча Ю.И., Иванова И.А., Новикова С.Д. Особенности подготовки баскетболистов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. / Под ред. Ермакова С.С. – Х.: ХХПІ, 1997. – № 2. – С.19-22.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • письмова модульна робота ІІ 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • тестування практичних умінь

та навичок 45% (3 тестування по 15 балів кожне =

45 балів) • написання конспект уроку 10%

 • написання реферату 5%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспект уроку

10%

2.

написання реферату

5%


 1. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка