Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка53/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра теорії і методики фізичного виховання

Інституту фізичного виховання і спорту

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Ритміка та хореографія»

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) спорт

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Ритміка та хореографія1. Назва курсу.

Ритміка та хореографія
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): спорт

2. Код курсу.

[ІФВіС].[Спорт_09].[3_1_3]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1

6. Кількість кредитів ECTS.

2,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Завадич Валентина Миколаївна – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 3-29)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу є розвиток почуття ритму, творчого мислення та уявлення у студентів, умінь та навичок виконування різних вправ під музичний супровід, виховання краси та культури рухів, а також професійної орієнтації у необхідності музично-ритмічних рухів, хореографічних вправ в процесі фізичного виховання школярів.

У цьому контексті основними засобами курсу будуть вправи на виховання почуття ритму, темпу, характеру, розміру, побудови музичного твору та взаємозв’язку засобів музичної виразності з фізичними вправами.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси: ритміка і хореографія

10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

Практичн

КМР

Перевірка КМР

КСР

1.

Модуль А

Теми лекцій1.1.

1.2.


2.

Характеристика курсу Музично-ритмічне виховання

1) Вступ.

2) Ритм та його значення для життєдіяльності та соціального розвитку суспільства.

3) Взаємозв’язок ритміки і хореографії.

4)Завдання та зміст.

5) Основні засоби курсу.

6) Характеристика взаємозв’язку музичного супроводу та фізичних вправ.

7) Музично-ритмічні вправи у справі фізичного виховання школярів.Взаємозв’язок ритму музики з руховими діями

 1. Музичний супровід – основний засіб ритмічних занять для школярів.

 2. Характеристика основних засобів музичної виразності у взаємозв’язку з фізичними вправами.

 3. Методичні особливості проведення ритмічних рухів.

 4. Ритмічне виховання особистості школяра – складова частина його гармонійного розвитку.

 5. Основні методичні засоби виховання почуття ритму у школярів.

Теми практичних занять:

4

4


4


4


Спеціальні ритмічні вправи на взаємозв’язок рухів з музикою.2

Взаємозв’язок вправ із змістом музики. Передача у русі різних музикальних характерів. (веселого, ліричного, урочистого і таке інше).2

Взаємозв'язок вправ із ритмом музики. Передача в русі тривалостей звуків, ритмічних рисунків.


Взаємозв’язок вправ з розміром музики. Визначення сильних та слабих звуків у тексті. Диригентські вправи у різних розмірах. Вміння проводити підрахунок при виконанні танцювальних та загальнорозвиваючих вправ під музику.2

Взаємозв'язок вправ з побудовою музичного твору. Вміння виділяти в музичному творі періоди, речення, фрази та подавати команди для початку та закінчення рухів.2


3.

Модуль В

Вправи без предметів


Різновиди кроку та бігу (м'який, високий, гострий, пружинний, схрещений) та їх різновиди бігом.2

Хореографічні вправи у опорі та без неї (позиції ніг та рук; рухи за цими позиціями).2

Пружинні вправи руками (одночасно, у різних напрямках). Пружинні вправи ногами. Цілісний пружинний рух.2

Хвилеподібні рухи руками: плавні підйоми, опускання. Хвиля кистю, руками. Хвилеподібні рухи тулубом (сидячі на п'ятах, з упора стоячи на колінах). Цілісна хвиля вперед, боком з круглою стоячи обличчям чи боком до стіни.2

Взмахи руками, тулубом, ногами у різних напрямках.2

Повороти на двох та одній нозі на 180 та 360 градусів.2


4.

МОДУЛЬ С

Танцювальні вправи


Танцювальні кроки: приставний, змінний, галопом, з підскоками, крок польки, вальсовий крок.2

Елементи національних танців: гопак, бігунець, «голубці», «вірьовочка», «ковирялочка», і таке інше.2

Елементи сучасних танців.2

Елементи ритмічної гімнастики.2

загальна кількість годин

49

8

28

2

9

2
11. Список рекомендованої навчальної літератури.
 1. Завадич В.Н. Формирование культуры движений у девушек старших классов – на материале уроков ритмической гимнастики/ Диссертация на соиск. Уч. Степени к.п.н. Луганск, 1997.

 2. Лисицкая Т.С. Пластика плюс ритм. М.: ФиС, 1987.

 3. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. – М.: Просвещение, 1989.

 4. Ротерс Т.Т. Уроки ритмики в школе: учебное пособие для учителей. – Луганск: Знание, 2003. – 212 с.

 5. Ротерс Т.Т. Теория и методика развития личности школьника на ритмических занятиях в общеобразовательной школе. – Луганск, Альма-матер, 2001. – 279 с.

 6. Ротерс Т.Т. Ритмическое развитие личности школьника (анализ взаимодействия физического и эстетического воспитания) . Луганск, ООО «Знания», 1998. – 170 с.

 7. Способин И.В. Элементарная теория музыки. М.,- 1968.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • участь у практичних заняттях;

 • навчальна практика

 • самостійна робота студента.

Поточний контроль:

 • за роботу на практичних заняттях (виконання вправ)

 • за знання теорії музики

Форма семестрового контролю:

Залік.
13. Критерії оцінювання (у балах).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: • знання елементарної теорії музики 20 б.

 • знання техніки виконання і методики навчання різних видів ходьби і танцювальних кроків 25 б.

 • оцінка за навчальну практику 30 б.

 • оцінка за самостійну роботу 25 б.


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Взаємозв’язок вправ із ритмом і розміром музики.

2


2.

Класифікація стрибків, фази стрибків

2

3.

Скласти комбінацію із раніше вивчених танцювальних кроків

4

4.

Скласти програму з елементів ритмічної гімнастики для різних вікових груп

8

5.

Місце та значення музично-ритмічного виховання

2

6.

Реалізація дидиктичних принципів навчання музично-ритмічним вправам

2

7.

Етапи навчання
8.

Методи та методичні прийоми навчання у музично-ритмічному вихованні

5


9.

Методичні вказівки до проведення занять з рітмічної гімнастики14. Мови викладання.

Українська


ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ .

Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

.
Викладач_______________________Самостійна робота студентів

Модуль А.

Взаємозв’язок вправ із ритмом і розміром музики – 5 б..Модуль В.

Класифікація стрибків, фази стрибків – 5 б.Модуль С.

Скласти комбінацію із раніше вивчених танцювальних кроків – 5 б..

Скласти програму з елементів ритмічної гімнастики для різних вікових груп – 10 б.

Питання до курсу музично-ритмичне виховання


 1. Основи музичної грамотності.– теорія.

  1. Мелодія, мелодичний малюнок, кульмінація.

  2. Регістри та їх взаємозв’язок з фізичними вправами.

  3. Музичний метр, такт, затакт.

  4. Взаємозв’язок музичного розміру та рухових вправ.

  5. Темп музичного супроводження у відповідності з ритмічними вправами.

П. Засоби музично-ритмічного виховання –техніка виконання вправ.

2.1. Різні види руху та бігу (характеристика).

2.2. Техніка виконання пружинних та хвилістих рухів.

2.3. Стрибки, їх класифікація, фази.

Рівновага, види рівноваги, вимоги до виконання.

Ш. Танцювальні рухи - практика.

3.1. Вміти перелічувати основні танцювальні рухи шкільної програми з фізичної культури.

3.2. Знати техніку виконання та методику навчання галопу, руху польки та вальсу.

Література:


 1. Ротерс Т.Т. Уроки ритміки в школе: учебное пособие для учителей. – Луганск: Знание, 2003. – 212 с.

 2. Ротерс Т.Т. Теория и методика развития личности школьника на ритмических занятиях в общеобразовательной школе. – Луганск, Альма-матер, 2001. – 279 с.

 3. Ротерс Т.Т. Ритмическое развитие личности школьника (анализ взаимодействия физического и естетического воспитания) . Луганск, ООО «Знания», 1998. – 170 с.

 4. Завадич В.Н. Формирование культурі движений у девушек старших клас сов – на матери але уроков ритмической гімнастики/ Дисертация на стиск. уч. степени к.п.н. Луганск, 1997.

 5. Способин И.В. Елементарная теория музики. М.,- 1968.

 6. Лисицкая Т.С. Пластика плюс ритм. М.: ФиС, 1987.

 7. Ротерс Т.Т. Музікально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. – М.: Просвещение, 1989


1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка