Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка52/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання»

(розділ „Легка атлетика)для спеціальності(ей): «Фізичне виховання», «Спорт»

форма навчання: денна
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Державний заклад

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Легка атлетика з методикою викладання (розділ „Легка атлетика)1. Назва курсу.

„ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ (РОЗДІЛ „ЛЕГКА АТЛЕТИКА)”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання», «Спорт».

2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1-2

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Фатєєв Анатолій Михайлович – доцент кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Максимов Генадій Яковлевич - доцент кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Будков Сергій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Кіяшко Михайло Антонович - старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Павлова Наталія Анатоліївна - викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Легка атлетика з методикою викладання (розділ „Легка атлетика)” для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки в легкій атлетиці.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з легкої атлетики середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Легка атлетика в системі фізичного виховання України

2

24

1.2.

Історія розвитку легкої атлетики

2

24

1.3.

Методика навчання видам легкої ателтики

28
28
15

1.4.

Техніка та методика навчання бігу на середні дистанції

2
21.5

Техніка та методика навчання штовханню ядра

2
2
4
Другий модуль
2.1.

Основи техніки легкоатлетичних вправ

6

612

2.2.

Методика навчання бігу

2

22

2.3.

Методика навчання видам легкої атлетики

18
18
8

2.4.

Техніка та методика навчання бігу на короткі дистанції

2
2
2

2.5.

Письмова модульна робота

16
16


Третій модуль
3.1.

Методика навчання легкоатлетичним стрибкам

2

24

3.2.

Методика навчання видам легкої атлетики

30
30
6

3.3.

Техніка та методика навчання стрибку у висоту засобом „перешагивание”

2
2
4

3.4.

Техніка та методика навчання метанню гранати та списа

2
2
4
загальна кількість годин

116

148

102
73
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. «Лёгкая атлетика». Учебник для ин-тов физ. культуры / Л 38. Под ред. Н.Г. Озалина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Тримакова. - Изд. 4-е, доп. и перераб. М.: Физкультура и спорт, 1989. - 671с.

 2. Чуриков Н.К. «Подготовка бегунов с спортивных секциях ВУЗов»: Учебное пособие - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1987г. - 184с.

 3. Ломанов В. «Бег, прыжки, метания» - М.: Физкультура и спорт, 1985г - 85 с.

 4. Основи легкої атлетики. Сост. Бойко А.Ф. – М.: Физкультура и спорт, 1976.

Додаткова навчальна література

 1. Бочен М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Фызкультура и спорт, 1985. – 192с

 2. Книга тренера по легкой атлетике. Изд.3-е, перер./ Под. ред. Хоменкова Л.С. – М.: Фызкультура и спорт, 1987. – 399с.

 3. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка талетика): Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 294с.

 4. Михайлов К.В. Методы спортивной подготовки. – К.: Здоров‘я, 1981. – 128с.

 5. Станчев Стефан Техническая подготовка легкоатлетов-метателей: Пер. с болг./Предисл. Н.Г. Левицкого. – М.: Фызкультура и спорт, 1981. – 135с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

одна пписьмова модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • письмовий контроль

семінарських занять 50% (5 тестуваннь по 10 балів кожне = 50 балів)

 • тестування практичних

умінь та наавичок 30% (5 тестувань по 6 балів = 30балів)

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання модульної роботи

20%Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях

Балів

Біг на100 м

Крос на 1000м

Стрибки у довжину

Стрибки у висоту

Правила змаганнь у видах легкої атлетики, що вивчаються

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

1

13,4

15,4

3.20,0

4.20,0

4,70

3,60

120

95

1

2

13,3

15,3

3.18,0

4.18,0

4,80

3,70

125

100

2

3

13,2

15,2

3.16,.

4.16,0

4,90

3,80

130

105

3

4

13,1

15,1

3.14,0

4.14,0

5,00

3,90

135

110

4

5

13,0

15,0

3.12,0

4.12,0

5,10

3,95

140

115

5

6

12,9

14,9

3.10,0

4.10,0

5,20

4,00

145

120

6


14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра теоретичної і прикладної інформатики

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Нові інформаційні технології»

для спеціальностей Фізичне виховання, Здоров’я людини, Олімпійський та професійний спорт.


форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.09


Завідувач кафедри______________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Нові інформаційні технології»1. Назва курсу.

«Нові інформаційні технології»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність(-ості): Фізичне виховання, Здоров’я людини, Олімпійський та професійний спорт.

2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз_Вих_09].[2_2.2_1]

[ІФВС].[Здор_09].[2_2.2_1]

[ІФВС].[Спорт_09].[2_2.2_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

2

6. Кількість кредитів ECTS.

1,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Радчук Олександр Володимирович – асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики, магістр (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: RadchukAV@mail.ru)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з можливостями використання комп’ютерів в дозвільній, навчальній та науково-дослідницькій діяльності.

Розібрання основ роботи з найбільш розповсюдженим прикладним програмним забезпеченням та розгляд шляхів практичного застосування отриманих знань та навичок.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики загальноосвітньої школи.

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна кількість

лекції

семінари / (пр. зан.)

лабораторні роботи

самостійна робота
Перший модуль
1.1.

Операційна система WINDOWS. Основи графічного інтерфейсу

4

2
2
1.2.

Вікна. Робота з вікнами

22
1.3.

Основні дії над об’єктами в операційній системі WINDOWS

22
1.4.

Стандартні додатки WINDOWS

22
1.5.

Текстовий процесор MS WORD: інтерфейс, загальні принципи роботи з документами

4

2
2
1.6.

Введення та форматування тексту

22
1.7.

Робота з таблицями

22

4

1.8.

Основи роботи з графічними об’єктами в MS WORD

22

6
Другий модуль
2.1.

Електронна таблиця MS EXCEL: створення та форматування таблиць

22

4

2.2.

Електронна таблиця MS EXCEL: формули та функції. Побудова діаграм

22

8

2.3.

Створення презентації за допомогою MS POWERPOINT на основі стандартного шаблону оформлення

22

4

2.4.

Створення презентації-опитувальника засобами MS POWERPOINT

22загальна кількість годин

54

4

0

24

26

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література 1. (ru) Вонг У. MS Office 2003 для «чайников». : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. – 336 с.

 2. (ru) Гукин Д. Microsoft Office Word 2003 для "чайников". М.: Диалектика, 2007. – 352 с.

 3. (ru) Ливанов А.Ю. Компьютер для начинающих: учеб. пособие. – М.: Технический бестселлер, 2005. – 336 с.

 4. (ru) Хислоп Б., Энжелл Д. Microsoft Word 2000. Библия пользователя. М.: Диалектика, 2001. – 928 с.

 5. (ru) Хислоп Б., Энжелл Д., Кент П. Microsoft Office Word 2003. Библия пользователя. М.: Диалектика, 2004. – 784 с.

Додаткова навчальна література 1. (ru) Белунцов В. Библия домашнего компьютера. М.: ДЕСС, ТехБук, 2006. – 720с.

 2. (ru) Каймин В.А Информатика. М.: Инфра-М, 2001. – 286 с.

 3. (ru) Ковтанюк Ю.С. Библия пользователя ПК. М.: Диалектика, 2007.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточний контроль:

Захист лабораторних робіт.Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 1. захисту лабораторних робіт 80 %

 2. самостійна робота (реферат) 20%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання та захист реферату

20 %
УСЬОГО:

20%
14. Мови викладання.

Українська1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка