Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка51/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Лижний спорт з методикою викладання»

(розділ „Лижний спорт”)”для спеціальності(ей): «Фізичне виховання», «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009Державний заклад

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Лижний спорт з методикою викладання (розділ „Лижний спорт”)”1. Назва курсу.

„ЛИЖНИЙ СПОРТ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ (РОЗДІЛ „ЛИЖНИЙ СПОРТ”)”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання», «Спорт».

2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих_08].[3_1_5]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Зюзюков Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук. доцент кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Будков Сергій Олександрович – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

Міщенко Анатолій Олександрович - старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 кор., каб. 3-07)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Лижний спорт з методикою викладання (розділ „Лижний спорт”)” для фахівців вказаної галузі є формування конкретних знань, умінь та навичок із різних сторін підготовки у лижному спорті

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс з легкої атлетики середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Місце та значення лижного спорту в системі фізичного виховання України. Види лижного спорту , їх характеристика та класифікація.

2

24

1.2.

Історія розвитку лижного спорту

2

24

1.3.

Лижний інвентарь, вибір зберігання та догляд за ним, обладнання

2

24

1.4.

Основи техніки засобів пересування на лижах

2

24

1.5

Письмова модульна робота

1010Другий модуль
2.1.

Стройові вправи з лижами та на лижах

5
5
2

2.2.

Техніка та методика навчання лижним ходам

20
20
5

2.3.

Техніка та методика навчання спускам

20
20
5

2.4.

Техніка та методика навчання гальмуванням

25
15
5

2.5.

Техніка та методика навчання поворотам урусі

10
10
5

2.6.

Техніка та методика навчання підйомам у гору

10
10
5

2.7.

Навчальна практика

10
20
5

2.8.

Правила змаганнь

5
загальна кількість годин

118

8

100
53
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. Пособие для уч-ся педучилищ по спец. № 1910 „Физкультура”.-М.: Просвещение, 1988.- 192 с.

 2. Бутин И.М. Проложи свою лыжню: Кн. Для уч-ся.- М.: Просвещение, 1985.- 96 с.

 3. Бутин И.М Лыжный спорт: Уч-к для студентов пединститутов по спец. № 2114 «Физвоспитание».- М.: Просвещение, 1983.- 336 с.

 4. Бутин И.М, Воробьев В.А. Лыжный спорт. Уч. Пособие для уч-ся от-ний физвоспитания педучилищ. М.: Просвещение, 1974.- 198 с.

 5. Дадукевич В.В. Учись кататься на горных лыжах.- К.: Здоровья, 1986.- 64 с.

 6. Зотов Ю.В., Шершаков Н.В. Фигурное катание на горных лыжах.- М.: ФиС. 1987.- 94 с.

 7. Зубов В.Г., Коротков И.К. Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.- К.: Здоровья, 1981.- 72 с.

 8. Комплексная программа физвоспитания уч-ся 1-11 классов общеобразовательной школы (Физкультура в школе, 1985, №№ 6,7).

Додаткова навчальна література

 1. Лыжный спорт: Уч. Для ин-тов физкультуры /Под ред. Е.Д. Евстратова, Б.И. Сергеева, Г.Б. Чукарина.- М.: ФиС, 1989.- 319 с.

 2. Лыжный спорт: Уч. Для ин-тов физкультуры /Под ред. М.А. Аграновского.- М.: ФиС, 1980.- 368 с.

 3. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный спорт: Учеб. пособие для вузов .- М.: Высшая школа, 1979.- 151 с.

 4. Масленников И.Б., Капланский В.Е. Лыжный спорт.- М.: ФиС, 1984.- 96 с.

 5. Торгенсен Л. Уход за лыжами и лыжные мази: Пер. с норв. /Предисл. В.Н. Манжосова.- М.: ФиС, 1982.- 61 с.

 6. Уроки горных лыж /Сост.и пер. Г.Д. Салманова.- М.: ФиС, 1988.- 144 с.

 7. Фомин С.К. Специальные упражнения лыжника.- К.: Здоровья, 1988.- 112 с.

Фомин С.К. Лыжный спорт .- К.: Здоровья, 1979.- 216 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення вступної частини уроку та заняття в цілому;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

одна пписьмова модульні роботи;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 20% (4 питання по 5 балів кожне = 20 балів)

 • тестування практичних

умінь та наавичок 65% (5 тестувань по 10 балів та 1 тестування 15

балів = 65балів) • написання реферату 5%

 • написання конспекту 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

написання конспекту

10%

2

Написання реферату

5%

3

Написання письмової роботи

20%Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях


Бали

Спуск з гір

Лижні хода

Гальмування

Повороти у русі

Підйоми у гору

Навчальна практика

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15
14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:


Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка