Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка5/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра спортивних дисциплін

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Спортивні споруди та обладнання»

для спеціальності(ей): «Фізичне виховання», «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Державний заклад

”Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спортивні споруди та обладнання”1.Назва курсу.

«СПОРТИВНІ СПОРУДИ ТА ОБЛАДНАННЯ»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання», «Спорт».


2.Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_07].[3_3.1_13]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

2-й

5.Семестр / семестри.

4

6.Кількість кредитів ECTS.

1,5

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Андріенко Тамара Тимофіївна – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд 3-07)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивні споруди та обладнання” є засвоєння відповідно нормативних даних і вимог, необхідних при спорудженні спортивних об’єктів. Придбання знаннь та практичних навичок, необхідних при експлуатації спортивних споруд. Оволодіння практикою будівництва простіших спортивних споруд, які не вимагають великих матеріальних і фінансових витрат. Знання основи організації проектування, будівництва, фінансування і експлуатації спортивних споруд.

9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

При будівництві спортивних об’єктів необхідно ураховувати вимоги спортивної педагогіки (спортивні споруди спочатку повинні відповідати навчальному процесу, специфіки рухової діяльності, особливостям проведення занять, правилам змагань).

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Вступ до предмету. Основи та структура навчального предмету.

2

2


1.2

Історичні відомості о спортивних спорудах

2

2


1.3

Організація, планування, нормативні вимоги до спортивних споруд

2

2


1.4

Класифікація та категорийність спортивних споруд

2

2


1.5

Спортивні майданчики і ігрові поля

2

2


1.6

Відкриті споруди для легкої атлетики

2

2


1.7

Спортивне ядро

2

2


1.8

Криті спортивні споруди

2

2

Другий модуль
2.1

Нестандартні устаткування і спортивний інвентар.

2
22.2

Спортивні споруди у сільській місцевості

2
22.3

Шкільні спортивні майданчики та фізкультурні зали.

2
22.4

Стадіони, спортивні корпуси для занять фізичними вправами в школі

2
22.5

Обладнання фізкультурного залу для занять з гімнастики.

2
22.6

Обладнання залу для занять спортивними іграми

2
22.7

Забезпечення безпеки занять фізичними вправами

2
22.8

Споруди для водних видів спорту

31


31

2.9

Споруди для зимових видів спорту

20


20
загальна кількість годин

81

16

14
51
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Берменд Г. изготовление спортивного инвентаря – М.: ФИС, 1970.

 2. Бородай К.И. Сооружение для зимних видов спорта и отдыха – М.: ФИС, 1978.

 3. Бородай К.И. Спортивные залы, легкоатлетические манежи: заруб. опыт – М.: Просвещение, 1980.

 4. Булгаков А.М. Строительство плоскостных спортивных сооружений –М.: ФИС, 1987.

 5. Дуранина И.С.Спортивные и зрелищные здания Ленинграда: – Л.: 1974.

 6. Кистяковский А. Ю. Проектирование спортивных сооружений – М.: ФИС, 1980

 7. МАшинский В.А. Спортивные центры больших городов, – М.: ФИС. 1980.

 8. Пособие по проектированию сети физкультурно-спортивных сооружений городов различной величины – М.: Просвещение, 1980.

Додаткова навчальна література

  • Скаленко А.М., Скаленко А.Г. Нестандартное оборудование в общеобразовательной школе. Ворошиловград, 1984.

  • Спортивные сооружения. Учебник для институтов физкультуры – М.: ФИС, 327 с., 1976.

  • Характеристика нестандартного оборудования для занятий по физическому воспитанию в школе. Киев. РУМК Минпроса УССР, 1988

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 25% (5 питання по 5 балів кожне = 25 балів)

 • письмова модульна робота ІІ 25% (5 питання по 5 балів кожне = 25 балів)

 • написання реферату 50% (5 рефератів по 10 балів = 50 балів)

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

написання реферату

50%
14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:

Шкала ЕСТS

Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Основи юнацького спорту”


для спеціальності(ей) „Олімпійський та професійний спорт”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни „Основи юнацького спорту”

 1. Назва курсу.

Основи юнацького спорту”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

 1. Код курсу.

[ІФВС].[ОПС_07].[3_1_10]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основою теорії побудови спортивного тренування юних спортсменів, плануванням і контролем оптимальних обсягів тренувальних навантажень у цьому віці, домірністю і контролем розвитку основних фізичних якостей необхідних для формування технічної майстерності на наступних етапах підготовки.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теоретичні знання попередніх курсів спортивної направленості

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари /

(пр. зан.)

самост.

проведення

КМР

перевірка

КМР

КСР
Перший модуль

10


2

8
1.1.

Вікові особливості періодизації тренувальних навантажень виборчої спрямованості

9

2

4

3


1.2.

Планування тренувальних навантажень різної спрямованості з урахуванням віку, статі й фізичного розвитку

9

2

4

3


1.3.

Методика організації занять юного спортсмена

9

2

4

3


1.4.

Контроль і корекція спортивної підготовки

9

2

4

3


1.5.

Психофізіологічні передумови розвитку спортивних здатностей.

44


1.6.

Тип нервової системи і його значення в процесі занять спортом.

44


1.7.

Спортивні здатності різних типологічних груп

44

Самостійна робота: реферат

2
2
загальна кількість годин

60

8

16

24

2

8

2
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волков. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 294 с.

  2. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск: Альма-матер, 2007. – 394 с.

  3. Максименко Г. Н. Оптимизация подготовки юных спортсменов в легкоатлетическом десятиборье / Г. Н. Максименко. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 173 с.

  4. Минаев Б. Н. Основы методики физического воспитания школьников / Б. Н. Минаев, Б. М. Шиян – М.: Просвещение, 1989. – 221 с.

  5. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М. Я. Набатниковой. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 180 с.

  6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

  7. Теорія і методика фізичного виховання/ Під ред. Т. Ю. Круцевич. Т.1 – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.

  8. Теорія і методика фізичного виховання/ Під ред. Т. Ю. Круцевич. Т.2 – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

  9. Филин В. П. Основы юношеского спорта / В. П. Филин, Н. А. Фомин. – М.: „Физкультура и спорт”, 1980. – 255 с.

  10. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта / В. П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.

Додаткова навчальна література

   1. Кличко Вл. Бокс: многоэтапный контроль базовой подготовленности / Вл. Кличко. – К.: Нора-принт, 2000. – 70 с.

   2. Коротков И. М. Подвижные игры в занятиях спортом / И. М. Коротков. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 120 с.

   3. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

   4. Накутний І. Д. Ігри в легкій атлетиці / І. Д. Накутний. – К.: Здоров’я, 1974. – 142 с.

   5. Онопрієнко В. І. Ігри та розваги на воді / В. І. Онопрієнко. – К.: Здоров’я, 1977. – 104 с.

   6. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сергієнко. – К.: Олімпійська література, 2000. – 438 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

3 семестр – письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 30%

 • самостійна робота (реферат) – 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Психофізіологічні передумови розвитку спортивних здатностей (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Тип нервової системи і його значення в процесі занять спортом (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Спортивні здатності різних типологічних груп (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Підготовка реферату з описанням методики підготовки юних спортсменів в обраному виді спорту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%
Разом

25%
Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
 1. Мови викладання.

Українська


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка