Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка49/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра ____іноземних мов____

(назва кафедри)

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «НІМЕЦЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

(назва дисципліни)

для спеціальностей:

фізичне виховання″ – 6.010201

здоров’я людини″ – 6.010203

спорт″ – 6.010202


форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри
Протокол № ______ від _____________
Завідувач кафедри ___________ (підпис)
Перезатверджено: протокол № ______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Іноземна мова»
1. Назва курсу.

«ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості):

″фізичне виховання″ – 6.010201

″здоров’я людини″ – 6.010203

″спорт″ – 6.0102022. Код курсу.

[ІФВС]. [Фіз_вих_09]. [1_1,1_ 2]

[ІФВС].[спорт_09].[1_1,1_2]

[ІФВС].[здор_люд_09].[1_1,1_2]


3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1, 2

6. Кількість кредитів ECTS.

5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатова Олена Валентинівна – викладач кафедри іноземних мов

(1 корпус, ауд. 304, e-mail: elenamohn@)hotmail.com8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та загально-побутового спілкування в усній і письмовій формах.

Мета навчальної дисципліни є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного німецькомовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій; формування комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, тобто розвиток граматичних умінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, включаючи переклад оригінальної літератури у рамках програмних вимог. Курс німецької мови професійно зорієнтований, складений на комунікативному підході вивчення німецької мови студентів усіх факультетів.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс іноземної мови середньої школи.

10. Зміст курсу.
Змістові модулі та їх структуразагал.


лекц.


семін.


лабор


самос.


ПЕРШИЙ МОДУЛЬ


1.1

Ich und meine Familie (Privat Information).

8
8
4

1.2

Meine Verwandten.

4
41.3

Meine Wohnung (mein Haus).

6
6
4

1.4

Die Universität.

8
81.5

Meine Freizeit und mein Hobby.

8
81.6

Jahreszeiten.

8
81.7

Mahlzeit.

6
6
4

1.8

Die Ukraine (Kiew, Städte der Ukraine).

8
81.9

Deutschland (Berlin, Städte Deutschlands).

8
8
ДРУГИЙ МОДУЛЬ


2.1

Die Post (E-Mail, Internet).

6
6
6

2.2

Im Warenhaus (die Mode).

8
8
4

2.3

Einkäufe im Supermarkt.

10
10
4

2.4

Fremdsprachen in unserem Leben.

8
8
4

2.5

Die Kunst und Musik (im Theater, Kinobesuch).

10
10
4

2.6

Buchmesse.

6
6
4

2.7

Internet und Computer.

4
4
6

2.8

Die Reise (Ferien).

10
10
6


загальна кількість годин

126
126
54

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література  1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. Начальный этап. М.,ЧеРо, 2003.

  2. Камянова. Практический курс немецкого языка.

  3. Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. М., – «ИП Логос», 2004.

Додаткова навчальна література

  1. Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Экзамен по немецкому языку. Пособие для поступающих в ВУЗы.

  2. Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. Грамматика современного немецкого языка. Донецк – 2005.

  3. Краткий грамматический справочник. К., – Методика, 2000.

Газети та журнали: General Anzeiger, Bunte, Gala, Stern

Словники:

Большой русско-немецкий словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.

Большой немецко-русский словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.


12. Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та професійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:
– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.
Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік
13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

  • аудиторна робота 60%

  • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Deutschland. Test 1.

5%

2.

Olympische Spiele (переклад, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Stadion in Muenchen (переклад, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%

14. Мови викладання.

Українська та німецька


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка