Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка47/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ____________________________________________________________________

(назва кафедри)
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

ДисципліниГімнастика з методикою викладання

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей): 6.010200 спорт
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 200__
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ГІМНАСТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”1. Назва курсу.

„ГІМНАСТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): СПОРТ

2. Код курсу.

[ІФВіС].[Спорт_09].[3_1_6]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1-2

6. Кількість кредитів ECTS.

2,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Завадич В.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (3 корпус, ауд. 3-29)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – формування цілісної системи теоретичних і методичних знань, практичних умінь проведення комплексів ЗРВ та надання допомоги викладачеві в організації навчально-тренувального процесу на одному з видів гімнастичного багатоборства; розвиток професійного мислення та професійно значущіх особистісних якостей.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс гімнастики з методикою викладання

10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

І

Теми лекцій
1.1.

Гімнастика у державній системі виховання

 1. Значення та місце гімнастики в державній системі фізичного виховання

 2. Завдання гімнастики.

 3. Методичні особливості гімнастики.

 4. Види гімнастики.

 5. Основні засоби гімнастики.

 6. Характеристика особистості спеціаліста в галузі масових видів гімнастики.

 7. Основні завдання курсу «Гімнастика та методика її викладання». Гімнастика як навчально-наукова дисципліна.

4

4


1.2.

Історія розвитку гімнастики

 1. Гімнастика у стародавньому світі та седньовіччі.

 2. Гімнастика у Новий час.

 3. Національні системи гімнастики.

 4. Гімнастика на сучасних Олімпійських іграх.

 5. Розвиток гімнастики у дореволюційній Росії та СРСР

 6. Сучасні тенденції розвитку світової гімнастики в Україні

 7. Гімнастична термінологія: вимоги, способи утворення, правила та форми запису гімнастичних вправ.

4

4

Модуль 1

Теми практичних занятьПризначення та особливості стройових вправ.

1. Стройові поняття. Умовні точки і межі залу.

2. Основні групи стройових вправ: стройові прийоми, шикування та перешикування, пересування, розмикання та змикання.

3. Методика навчання стройовим вправам.

4. Навчально-педагогічна практика.


4
4
4
4


Модуль 2Загальнорозвиваюча вправи

 1. Характеристика й класифікація загальнорозвиваючих вправ.

 2. Форми й зміст занять ЗРВ.

 3. Методика складання комплексів ЗРВ.

 4. Особливості ЗРВ з предметами.

 5. Методи навчання ЗРВ.

 6. Способи проведення ЗРВ.

 7. Способи регулювання навантаження.

8. Навчально-педагогічна практика

8

4


8

4
Модуль 3Прикладні вправи

 1. Характеристика прикладних вправ

 2. Класифікація прикладних вправ:

- ходьба та біг

- вправи у рівновазі на місті та в русі

- вправи в лазінні

- вправи в мітанні та ловлі

- вправи в підніманні та перенесенні вантажу

- вправи переповзання4
4


Модуль 4Вправи на гімнастичних приладах

 1. Загальні основи техніки вправ на гімнастичних приладах

 2. Підпорядкованість вправ на гімнастичних приладах анатомо-фізичним закономірностям та законам механіки.

 3. Класифікація силових вправ.

 4. Махові вправи

4
2
4
2Модуль 5Вправи на гімнастичних приладах (чоловіки)

1. Кінь з ручками: - перемахи і кола в змішаних упорах (одноіменні та разноіменні вперед назад)

- змахи ногами

- зскоки


2. Кільця: виси, розмахування, зіскоки.

3. Бруси: упори, розмахування, підйоми, перекиди, стійки, опускання, перемахи, зіскоки.

4. Перекладина (низька та висока): перемахи, повороти, оберти, спади, підйоми, зіскоки.

5. Стрибки: неопорні та опорніВправи на гімнастичних приладах (жінки)

 1. Бруси різновисокі: змішані виси та упори, спади та опускання, перемахи, повороти, підйоми, зіскоки.

 2. Колода: вискоки, статичне положення, пересування, танцювальні кроки, повороти, стрибки, зіскоки.

 3. Стрибки:

- неопорні: у висоту з місця та з розбігу, у довжину, з висоти у глибину, у «вікно», через довгу і коротку скакалку.

- опорні: прикладні (прямі, бокові), спортивні (переворотом у перед, згиначись-розгинаючись), стрибки з поворотом на 90° та 180° у першій фазі польоту, стрибки з поворотом на 360° у першій фазі польоту, стрибки з рондату.

4. Акробатичні вправи: групування й перекати, перекиди, напівперевороти (курбет), перевороти.

5. Виконання навчальних комбінацій.


4

4


4


44

44загальна кількість годин

104

8

56
40
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Брыкин АТ. Гимнастическая терминология. -М, 1969.

2. Гимнастика / Под. ред. А. Т. Брьїкина. - М.: ФиС, 1971. - 348 с.

3. Гимнастика /Под.ред.А.М.Шлемина, А.Т. Брьїкина. - М.: ФиС, 1979.4.

4. Спортивная гимнастика / Под ред Ю.К. Гавердовского,

5. Гимнастическое многоборье: Мужские виды / Под ред.

6. Менхин Ю.В. Физическая попготовка в гимнастике. -М.: ФиС, 1989. - 223с.

7. ПалыгаВ.Д. Гимнастика. -М.: Просвещение, 1982.- 287 с.

8. Снолевскнй В.М., Гавердовскнй Ю.К. Спортивная гимнастика. - К.: 9. Олнмпийская литература, 1999.-462 с.

9. Гимнастика и методика преподавания / Под ред В.М.Смолевского. -М.: ФиС, 1987. - 336 с. 11. Гимнастическое многоборье: Женские виды/Подред. Ю.К.Гавердовского. -М.: ФиС, 1986. – 334 с.

10. Спортивная гимнастика / Под ред. М. Л. Украна. - М.: ФиС, 1971.

11. Спортивная гимнастика: Учебник для тренеров /Подред. М.Л.Украна, Н.К.Попова. -М.: ФиС, 1962.-492 с.

12.Теория и методика гимнастики / Под ред В.И.Филлиповича. - М., 1971

13.Техннка гимнастических з'пражненнй / Под ред.М. ЛУкрана. - М.: ФиС, 1967.-384с.

Додаткова навчальна література

1. Чорноштан А.Г., Сущенко О.Г. Російсько-український словник-довідник гімнастичних термі­нів. - Луганськ: Альма-матер, 2000. -59 с.

2. Чорноштан АГ., Сущенко О.Г. Теорія та методика гімнастики (модульний курс): Навчально-методичннй посібник. - Луганськ: Альма матер, 2000. - 324 с.

3. Чорноштан А.Г. Рейтингові комбінації гімнастичного багатоборства (для студентів факульте­тів фізичного виховання: Методичний посібник. - Луганськ: Альма матер, 2000. - 70 с.

4. Шлемин АМ. Фнзкультурно-оздоровительная работа в школе. - М,: Просвещение, 1988. - 143 с.

5. Штана Ю.А, Веревкин А.К. Уроки по разделу «Гимнастика» для учащихся 9-11 классов (ме-тоднческие рекомендации). - Ворошиловград, 1989. - 37 с.12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • участь у практичних заняттях;

 • навчальна практика.

Поточний контроль:

Виконання залікових вимог.Форма семестрового контролю:

залік


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

Учбова практика 10%

Здача залыкових нормативів:

теорія 10 %

практика 40%

к.с.р. 40 %Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Ознайомитися зі структурою та змістом програми з фізичної куль­тури (розділ «Гімнастика») для загальноосвітніх шкіл (мета, за­вдання, основи теоретичних знань, практичний матеріал).

5

2.

За групами гімнастичних вправ скласти словник основних і додат­кових гімнастичних термінів (обсягом 50-60 термінів). Сформу­лювати визначення основних термінів.

5

3.

Скласти фрагмент підготовчої частини уроку гімнастики (2-3 хв.) з поєднанням елементів управління рухом і фігурного маршируван­ня (письмово, з означенням стройових команд і видів фігурного марширування).

5

4.

Скласти комплекс ранкової гігієнічної гімнастики з 10-12 вправ на місці без предмета (письмово). Засвоїти методику навчання озна­ченому комплексу способом «за показом» й уміти провести зви­чайним способом.

5

5.

Скласти та записати у формі конкретного термінологічного запису комбінацію з 6-8 елементів на будь-якому гімнастичному приладі.

5

6.

Проаналізувати й зробити короткий опис практичного матеріалу з гімнастики для початкової школи.

5

7.

Скласти й записати комплекс ранкової гімнастики (8-10 вправ) у формі лінійного запису.

5

8.

Гімнастика, як олімпійський вид спорту. Проаналізувати етапи розвитку гімнастики на ОлімпіадахЗагалом:

40
14. Мови викладання.

Українська

ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ .


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка