Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка45/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра іноземних мов ____________________________________________________________________

(назва кафедри)

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни ″АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ″

(назва дисципліни)


для спеціальності(ей) ″фізичне виховання″ – 6.010201

здоров’я людини″ – 6.010203

спорт″ – 6.010202
форма навчання ________денна____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 20009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Іноземна мова”1.Назва курсу.

“АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” (АМПС)
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості):

2.Код курсу.

[ІФВС]. [Фіз_вих_09]. [1_1,1_ 2]

[ІФВС].[спорт_09].[1_1,1_2]

[ІФВС].[здор_люд_09].[1_1,1_2]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

1-й

5.Семестр / семестри.

1, 2

6.Кількість кредитів ECTS.

5

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Чужик Аза Семенівна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук; e-mail: aza_chuzhik@list.ru

Басов Олександр Анатоліїович, викладач кафедри іноземних мов

tarzander@mail.ru


8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенці студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.


9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
ПЕРШИЙ СЕМЕСТРПЕРШИЙ МОДУЛЬ
1.1.

UNIT I

Introducing Yourself and your Friends. Personal Identification


14
10
4

1.2.

UNIT II

Family Relationships. Members of the Families


14
10
4

1.3.

UNIT III

There is no place like home


14
10
4
ДРУГИЙ МОДУЛЬ
2.1.

UNIT IV

Students’ life and studies


18
12
6

2.2.

UNIT V

Entertainment and recreation

(Different ways of entertain-ment and relaxing)


14
10
4

2.3.

UNIT VI

When in Rome, Do as Romans Do (Customs and Rules in Ukraine and Different Countries)

16
12
4
ДРУГИЙ СЕМЕСТРТРЕТІЙ МОДУЛЬ
3.1.

UNIT VII

Modern means of Communication


14
10
4

3.2.

UNIT VIII

Spending Money ( Ukraine, Great

Britain, Europe, and USA)


14
10
4

3.3.

UNIT IX

New information technologies


16
12
4
ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
4.1.

UNIT X

Holidays, Travel, Tourism


14
10
4

4.2.

UNIT XI

Education (Discussing Education in different Countries)


16
10
6

4.3.

UNIT XII

Health Problems (Health, Fitness, Dieting, Smoking)


16
10
6
загальна кількість годин

180
126
54

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література • Gallagber R.M., Fountain S., Gee l.(1998). Physical Education through diagrams. – Oxford University Press.

 • Physical Education Framework for California Public Schools (1994). - California Department of Education.

 • Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor (2006). New Interchange: English for International Communication . – Cambridge University Press.

 • Redman Stuart (1997). English Vocabulary in Use. - Cambridge University Press.

 • Phil Healey & Rick Glanvill (1999). Stranger than fiction . - Penguin Books Ltd.

 • Lewis Johnatan. Free English Grammar (2007). – http://cours-anglais-gratuit.blogspot.com.

 • Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. Exploring Physical Educaton and Sports in English. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2007.

Додаткова навчальна література

 • Andrian Beard .The Language of Sport (1998). – Routledge, London – New York

 • IELTS : International English Language Testing System English for International Oppoturnity: Handbook (2002). – The British Council.

 • . Hutchinson T., Waters A.(1987) English for Special Purposes: A Learning Centered Approach. – Cambridge University Press.

 • Dubin F., Margol M. (1977) It’s Time to Talk (Communication Activities for Learning English as a New Language). – New Jersey: Prentice-Hall, International.

 • Peter Viney & Karen Viney (1996). Handshake: a Course in Communication. – Oxford University Press.

 • Robert O’Neil (1979) Interaction: Practice Modules at the First Certificate. – Longman.

 • Газети: Daily Mail (www.dailymail.co.uk), Digest.

 • Журнали: Spotlight, Sport On, Newsweek.


Словники:

 • Dictionary of Sport and Exercise Science (2008). – London: A & C Black Publishers Ltd.

 • В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: «Русский язык». – 2008.

 • Большой русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний.– М.: «Русский язык». – 2002

 • Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц.– М.: «Русский язык». – 1980.

Аудіо-візуальні засоби:

комп’ютерні програми, фонограми, відеофонограми.Обладнання:

комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон.
Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:
– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.
Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік

12. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Phil Healey and Rick Glanvill. Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 1 – 15. (контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).).

5%

2.

Phil Healey and Rick Glanvill. Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 16 –35.

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення англійською мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).5%

3.

Attitude to sport in different countries and Ukraine (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%
13. Мови викладання.

Англійська, українська


1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка