Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка44/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра _ Анатомії, фізіології людини та тварин

(назва кафедри)

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни_____”Анатомія людини з основами спортивної

морфології”___

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) ____ спорт_____

форма навчання ___________денна______________

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 200__

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Анатомія людини з основами спортивної морфології”1.Назва курсу.

„ Анатомія людини з основами спортивної морфології”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): спорт

2.Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_09].[2_2.1_2]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

1-й

5.Семестр / семестри.

1, 2

6.Кількість кредитів ECTS.

4

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Пількевич Наталія Борисівна – доцент кафедри анатомії, фізіології людини та тварин, кандидат медичних наук (1 корпус, ауд. 1-227)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з будовою та закономірностями розвитку людського тіла . Людина як біологічна істота відноситься до тваринного світу. Тому анатомія вивчає будову людини з урахуванням біологічних закономірностей, притаманних всім живим організмам, і в першу чергу вищім хребетним, а також вікових, полових та індивідуальних особливостей. Вивчення анатомічних положень та рухів тіла ( з даними о кістках, суглобах та м’язах), а також о серці, судинах, внутрішніх органах – є логічним переходом к спортивній морфології. Динамічна, спортивна морфологія – є анатомо-антропологічним забезпеченням сучасного спорту. Вони вирішують важливі питання спортивного відбору і орієнтації, раціоналізації тренувального процесу, оптимізації масової фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення.

9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс анатомії людини середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. Зан.)

лаб.

Самост.
Перший семестрПерший модуль
1.1.

Вступ до анатомії

2

2


1.2.

Опорно-руховий апарат. Остеологія.

8

4
4
1.3.

Скелет верхньої та нижньої кінцівки.

4

2
2
1.3.

Артрологія (вчення про сполучення кісток).

12

2
2Другий модуль
2.1.

Міологія. М’язи голови, шиї.

4

2
2
2.2.

М’язи тулуба.

4

2
2
2.3.

М’язи верхньої та нижньої кінцівки.

4

2
4
2.4.

Травна система.

2

2


2.5.

Основні етапи розвитку людини в онтогенезі.

19


19

2.6.

Типи конституції тіла людини

19


19
Другий семестрПерший модуль
1.1.

Дихальна система.

4

2
2
1.2.

Сечополовий апарат.

4

2
2
1.3.

Кровоносна система.

4

2
2
1.4.

Велике та мале коло кровообігу.

4

2
2
1.5.

Особливості кровообігу плоду.

19


19
Другий модуль
2.1.

Будова нервової системи.

2

2


2.2.

Центральна нервова система. Головний мозок.

4

2
2
2.3.

Периферійна нервова система. Вегетативна (автономна) нервова система.

4

2
2
2.4.

Органи чуття. Органи зору. Преддвірно-завитковий орган.

4

2
2
2.5.

Ендокринні залози. Імунна система.

4

2
2
2.6.

Провідні путі спинного і головного мозку.

19


19
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

144

36
32

76

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література1.Анатомія людини. В трьох томах/під ред. В.Г. Ковешнікова. – Луганськ: Вид-во

“Шико” ТОВ “Віртуальна реальність”, 2005.

2.Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов. – М.: высш., шк., 1989. – 544 с.

3.Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека: учебник фак. пед. ин-тов. – 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 304 с.


Додаткова навчальна література

1.Иваницкий М.Ф. Анаомия человека (с основами динамической и спортивной

морфологии): Учеб.для ин-тов физ. культуры. – Изд. 5-е, перераб., и доп./ Под

ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. – М.: Физкультура и

спорт, 1985. – 544 с.


12. Методи викладання.

Діяльність студента:


Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік, іспит.13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

  • участь у семінарах 40%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Основні етапи розвитку людини в онтогенезі. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Типи конституції тіла людини. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Провідні путі спинного і головного мозку (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Особливості кровообігу плоду. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%
УСЬОГО:

20%
14. Мови викладання.

Українська


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка