Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка43/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра філософії та соціології

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни Філософія

для усіх спеціальностей університету

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри
Протокол № 8 від 16. 09. 2009 р.
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________О.П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Філософія”1. Назва курсу.

„ ФІЛОСОФІЯ ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

2. Код курсу.
3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

2

6. Кількість кредитів ECTS.

3,0

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Молодцов Борис Іванович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Попов Василь Борисович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: @) luguniv.edu.ua)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс «Філософія» призначений для того, щоб ознайомити студентів з основними напрямками розвитку філософської думки, дати загальні знання про філософську проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення всесвіту.

У цілому вивчення курсу з філософії формує в студентів спроможність критичного ставлення не тільки до предмета свого наукового дослідження, а й критичного ставлення до мислених засобів цього дослідження, до категорій розсудку та ідей розуму.
9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Людина і суспільство» середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Філософія і світогляд. Проблема існування всезагальної основи реальності в давньогрецькій філософії

8

2

2
4

1.2.

Специфіка філософії як феномена культури. Філософія Давньої Індії і Давнього Китаю

8

2

2
4

1.3

Давньогрецька класична філософія про буття всезагального у формі ідеї

8

2

2
4

1.4

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження

6

24

1.5.

Гносеологічні дискусії в Західноєвропейській філософії Нового часу

8

2

2
4

1.6

Філософія Просвітництва. Філософія в Україні

6

24

1.7

Поняття розсуду та розуму в німецькій класичній філософії

4

2

21.8

Всезагальне: субстанційна форма чи регулятивний принцип буття

4

2

21.9

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття

8

2

2
4

2.0

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття

8

2

2
4
Другий модуль
2.1.

Проблема природи категорій як всезагальних форм визначення реальності

8

2

2
4

2.2.

Проблема співвідношення категорій матеріальне та ідеальне

2

2


2.3.

Проблема розуміння в філософії категорії протиріччя

2
22.4.

Абстрактне та конкретне розуміння розвитку

2

2


2.5.

Проблема спиралевидного характеру розвитку: циклічність та поступовість змін

4

2

22.6

Типологія філософських систем

6

24

2.7

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання

2


2

2.8

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності

6

24

2.9

Поняття про розвиток в історії філософії

4


4

3.0

Проблема розуміння активної ролі людини в історії

4


4
загальна кількість годин

108

32

22
54

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М., 2000.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов / Под. ред. А.Т.Фролова. – В 2-х ч. – М., 1990.

 3. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

 4. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1991.

 5. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

 6. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие. – М., 1998.

 7. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 8. Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1.

 9. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994.

 10. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.

 11. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд. 2-е. – М., 1997.

 12. Розвиток філософської думки в Україні. – К., 1994.

 13. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

 14. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина и др. – М., 1997.

 15. Філософія: Курс лекцій / І.В.Бичко та ін. – К., 1993.

 16. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997.

 17. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. – К., 1995.

 18. Философия: учебн. пособие к семинарским занятиям. – Изд. 2, испр. и доп. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 369 с.

 19. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / под. ред. А.А.Радугина. – М., 1998.

Додаткова навчальна література 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1997.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1998.

 3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1976.

 4. Бойченко І.В. Філософія історії. Навчальний посібник. – К., 2000.

 5. Бэкон Ф. Новый органон // Соч. в 2-х т. – М., 1978. – Т. 2.

 6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

 7. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.

 8. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избранные произведения в 2-х т. – М., 1989. – Т.1. – С.250-296.

 9. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 10. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 11. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.

 12. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К.Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения. – Т.42.

 13. Мир философии. Книга для чтения. – Ч. 1,2. – М., 1991.

 14. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 15. Почапский А. Развитие философской мысли на Украине. Первая половина ХІХ в. – Киев, 1984.

 16. Ойзерман Т.И. Эмпирическое и теоретическое: различие, противоположность, единство // Вопросы философии. – 1985. – № 12. — 1986. – № 2.

 17. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 18. Рахманкулова Н.Ф. Ценности и возникновение национальной философской традиции (Индия и Китай) // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. – 2000. – № 1. – С.19-35.

 19. Світогляд та духовна культура. – К., 1993.

 20. Сковорода Г.С. Повне зібр. творів: У 2-х т. – К., 1973.

 21. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 22. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII вв. – М., 1996.

 23. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1997.

 24. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. – К., 1995.

 25. Степин В.С. Культура // Вопр. философии. – 1999. – №8. – С. 61-71.

 26. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – К.,1992.

 27. Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

 28. Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

 29. Яворський С. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1993.12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконаня практичних завдань

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь, реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Специфіка філософії як феномена культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1%

2.

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

3.

Філософія Просвітництва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

4.

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

5.

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

6.

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

7.

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

8.

Поняття про розвиток в історії філософії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

9.

Проблема розуміння активної ролі людини в історії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

10.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
14. Мови викладання.

Українська

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра теоретичної і прикладної інформатики
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни Пропедевтика(Робота в мережі Інтернет)

для спеціальностей Прикладна статистика, ПО_ЕкМаркМен_09, Менеджмент організацій, Фізичне виховання, Здоров’я людини, Олімпійський та професійний спорт.
форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.09


Завідувач кафедри______________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Пропедевтика (Робота в мережі Інтернет)» 1. Назва курсу.

«Пропедевтика(Робота в мережі Інтернет)»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Прикладна статистика, ПО_ЕкМаркМен_09, Менеджмент організацій, Фізичне виховання, Здоров’я людини, Олімпійський та професійний спорт.

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз_Вих_09].[3_3.2_1]

[ІФВС].[Здор_09].[3_3.2_1]

[ІФВС].[Спорт_09].[3_3.2_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

0,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Радчук Олександр Володимирович – асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики, магістр (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: RadchukAV@mail.ru)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з можливостями мережі Інтернет. Формування в студентів умінь використовувати глобальну мережу, та її сервіси для навчання та розвитку. Знайомство з найбільш розповсюдженим програмним забезпеченням для роботи з Інтернет.

Вивчення основ роботи з глобальною мережею є невід’ємною складовою сучасного дипломованого спеціаліста. 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики загальноосвітньої школи.

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Інтернет. Основні поняття.

2

2


1.2.

Основи роботи з www. Браузер.

2
2
3

1.3.

Пошук інформації в Інтернет.

2
2
3

1.4.

Електронна пошта Internet (E-mail).

2
2
4
загальна кількість годин

18

2

6
10

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Alex One. Быстро и легко. Сеть для дома и офиса. Создание, настройка, сдиагностика и защита: [Учебное пособие] / Alex One. – М.: Лучшие книги, 2004. – 400 с.: ил.

 2. Бройдо В.Л.. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд./ В.Л.Бройдо. – СПб.: Питер, 2004. – 703 с.: ил.

 3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповнене видання/ Буров Є. Львів: Бак, 2003, -584 с.

 4. Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель. - М.: Издательский дом «Диалектика», 2004. - 304 стр., с ил.

 5. Интернет – легко и просто! Популярный самоучитель./ Александров Е.Л.– СПб.: «Питер», 2005.—208 с.: ил.

 6. Конюховский П.В. Экономическая информатика. / под ред. П.В. Конюховского П.В. и Колесова Д.Н. – СПб: Питер, 2001. – 560 с.: ил.

 7. Крупник А. Поиск в Интернете: самоучитель (знакомство, работа, развлечение) / Александр Крупник. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.: ил.

 8. Кульгин М.В. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов. 2-е изд./ Кульгин М. В. – СПб.: Питер, 2003. – 462 с.: ил.

 9. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. - М.: Издательский дом «Диалектика», 2005 г. - 272 с.: ил.

 10. Левин Д.Р. Internet для «чайников»: пер. с англ. / Джон Р. Левин, Бароди Кэрол, Маргарет Левин-Янг. - 8-е изд. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 288 с.: ил.

Додаткова навчальна література 1. Муртазин Э.В. Internet: учебник / Э.В. Муртазин. - 2-е изд., стереотип. - М.: ДМК Пресс, 2000. - 416 с.: ил.

 2. Найк Дилип Стандарты и протоколы Интернета . Пер. с англ./Дилип Найк – М.: Издательский отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 1999. – 384 с.: ил.

 3. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.— СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 640 с.: ил.

 4. Симонович С.В. Информатика: Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2002. – 640 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • прослуховування лекцій;

 • виконання практичних занять;

 • написання реферату;

Поточний контроль:
Форма семестрового контролю:


 1. Критерії оцінювання (у %).
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

4.

Реферат на обрану темуУСЬОГО: 1. Мови викладання.

Українська

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка